Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
forældremyndighed og samvær

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 994 af 14. december 1995 om forældremyndighed og samvær, som ændret ved bekendtgørelse nr. 535 af 19. juni 1996 og bekendtgørelse nr. 1128 af 13. december 1996, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 17, stk. 4, og § 31 i lov nr. 387 af 14. juni 1995 om forældremyndighed og samvær, som ændret ved lov nr. 416 af 10. juni 1997 og § 2, nr. 3 og 4, i lov nr. 461 af 7. juni 2001, fastsættes:«.

2. § 2, stk. 4, ophæves.

3. § 20, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Er en sag om forældremyndighed indbragt for retten, indgives anmeldelse af aftale om fælles forældremyndighed til den ret, der behandler sagen.«

4. § 20, stk. 3, ophæves.

5. § 25, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Er fælles forældremyndighed ophørt ved godkendt aftale efter lovens § 9, eller er forældremyndigheden overført ved godkendt aftale efter lovens § 11, behandles en anmodning om fastsættelse af omfanget og udøvelsen af samvær dog af det statsamt, der har godkendt aftalen, hvis anmodningen er fremsat under det møde, der er nævnt i §§ 3 og 4. Det samme gælder, hvis anmodningen er fremsat inden 3 måneder efter aftalens godkendelse, og en af forældrene fortsat bor i statsamtets område.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2002.

Justitsministeriet, den 14. december 2001

Lene Espersen

/Christian Strøyer