Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om isafgift af de varemængder, der ud- og indskibes i visse danske havne

I medfør af § 5, stk. 2, i lov om Statens Istjeneste, jf. lovbekendtgørelse nr. 578 af 29. september 1988, som ændret ved lov nr. 901 af 29. november 1995, fastsættes:

§ 1. Havne med en vanddybde på 5 m eller derover beliggende inden for Skagen skal betale en årlig afgift som bidrag til dækning af udgifterne ved driften af Statens Istjeneste.

§ 2. Isafgiften vil fra og med 1. januar 2009 være at udrede med følgende beløb:

       
Asnæsværkets Havn
Kr. 165.291,40
Nexø Havn
Kr. 2.886,24
Assens Havn
Kr. 13.589,38
Nordjyllandsværkets Havn
Kr. 104.467,49
Avedøreværkets Havn
Kr. 98.817,67
Nyborg Havn
Kr. 54.340,70
Bandholm-Maribo Havn
Kr. 17.057,68
Nykøbing Falster og Orehoved Havne
Kr. 27.578,03
Enstedværkets Havn
Kr. 545.023,28
Næstved Havn
Kr. 31.971,13
Fredericia Havn
Kr. 1.795.147,97
Odense Havn
Kr. 162.454,47
Frederikshavn Havn
Kr. 254.330,73
Randers Havn
Kr. 77.134,79
Gedser Havn
Kr. 109.301,94
Rudkøbing Havn
Kr. 5.676,27
Grenaa Havn
Kr. 97.631,91
Rødby Færgehavn
Kr. 364.864,13
Gulf-havnen
Kr. 14.914,65
Rønne Havn
Kr. 126.669,89
Haderslev Havn
Kr. 4.495,32
Sjællands Odde Havn
Kr. 487,05
Helsingør Havn
Kr. 131.266,23
Skagen Havn
Kr. 24.610,01
Helsingør SCANDLINES A/S
Kr. 227.421,34
Statoil-havnen
Kr. 867.214,34
Hobro-Mariager Havne
Kr. 35.962,56
Stigsnæsværkets Havn
Kr. 105.395,89
Horsens Havn
Kr. 48.268,77
Stubbekøbing Havn
Kr. 12.317,03
Hundested Havn
Kr. 27.990,52
Studstrupværkets Havn
Kr. 129.794,25
Kalundborg Havn
Kr. 364.601,96
Stålvalseværkets Havn
Kr. 96.470,19
Kolby Kås Havn
Kr. 5.599,31
Svendborg Havn
Kr. 18.096,73
Kolding Havn
Kr. 100.621,57
Søby Havn
Kr. 8.615,43
Korsør Havn
Kr. 34.591,60
Sønderborg Havn
Kr. 3.463,49
Kyndbyværkets Havn
Kr. 3.701,60
Vejle Havn
Kr. 77.009,71
Københavns Havn
Kr. 587.187,65
Vordingborg Havn
Kr. 14.883,38
Køge Havn
Kr. 144.499,65
Aabenraa Havn
Kr. 157.826,86
Lindø Skibsværfts Havn
Kr. 19.953,54
Aalborg Havn
Kr. 548.635,89
Lyngs Odde Havn
Kr. 11.813,14
Århus Havn
Kr. 1.020.593,99
Middelfart Havn
Kr. 5.438,16
   
Nakskov Havn
Kr. 48.402,26
   
       

§ 3. Isafgiften tilfalder statskassen. Den kan efter vedkommende havnebestyrelses valg enten opkræves af havnebestyrelsen som en afgift af de i havnen ud- og indskibede varemængder eller udredes af havnens almindelige indtægter. Afgiften kan ikke opkræves som en afgift af skibene.

§ 4. De i § 2 nævnte havne betaler ikke særskilt vederlag for hjælp af Statens Istjenestes isbrydere eller for andre af Statens Istjeneste til isbrydning benyttede skibe. Hvor særlige forhold måtte begrunde dette, kan istjenesten dog betinge sig hel eller delvis dækning af afholdte udgifter.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1182 af 4. oktober 2007 om isafgift af de varemængder, der ud- og indskibes i visse danske havne, ophæves.

Forsvarsministeriet, den 20. november 2008

Søren Gade

/ Jens H. Garly

Redaktionel note
  • Forsvarsministeriets kundgørelsessamling