Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved erhvervsakademier for videregående uddannelser

I medfør af § 34, stk. 2 og 6, i lov nr. 346 af 14. maj 2008 om erhvervsakademier for videregående uddannelser, og efter aftale med rigsrevisor i henhold til bestemmelsen i § 9 om etablering af interne revisioner i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. (rigsrevisorloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997, fastsættes:

§ 1. Erhvervsakademiets regnskaber revideres af rigsrevisor i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

§ 2. Erhvervsakademiets bestyrelse udpeger en institutionsrevisor, som skal være statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 2. Revisor varetager revisionen i henhold til § 34, stk. 2-3, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

Stk. 3. Revisionen omfatter:

1) erhvervsakademiets årsrapport og kontrol med erhvervsakademiets tilskudsgrundlag,

2) revisors attestation af indberetninger, hvor Undervisningsministeriet har krævet særskilt revisorerklæring.

§ 3. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. og nærmere præciseret i stk. 2 og § 4-8, samt i bilag 1.

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet for erhvervsakademiets samlede virksomhed er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med givne tilskud, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere foretages en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af erhvervsakademiets samlede virksomhed, der er omfattet af årsrapporten.

§ 4. Revisionens omfang afhænger af erhvervsakademiets administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen.

§ 5. Der foretages revision i årets løb samt i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten. Som led i revisionen undersøger revisor de eksisterende forretningsgange, herunder forretningsgangene vedrørende registrering af tilskudsudløsende faktorer, med henblik på at påse, om den interne kontrol er betryggede. Ud over systemrevision udfører revisor i nødvendigt omfang substansrevision. Revisionen, herunder kontrollen af tilskudsgrundlaget, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse, udføres som udgangspunkt ved stikprøvevise undersøgelser. Uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn indgår i revisionen og foretages mindst 1 gang om året.

Stk. 2. Ved revisionen af årsrapporten påses det, at regnskabet er opstillet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om regnskab for erhvervsakademier for videregående uddannelser. Desuden påses det, at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejl og mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med forudsætningerne for de givne tilskud, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler, sædvanlig praksis og institutionens vedtægter.

Stk. 3. Ved forvaltningsrevisionen undersøges det, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved erhvervsakademiets forvaltning. Revisionen udføres med udgangspunkt i erhvervsakademiets oplysninger i årsrapporten samt ud fra begreberne om økonomistyring, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

§ 6. Erhvervsakademiets ledelse skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af erhvervsakademiets årsrapport. Erhvervsakademiets ledelse skal give revisor adgang til at gennemgå erhvervsakademiets regnskabsmateriale og bestyrelsens forhandlingsprotokol til brug for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Erhvervsakademiets ledelse skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor finder nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 7. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelse af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med forvaltningen af erhvervsakademiets midler, påhviler det revisor straks skriftligt at give erhvervsakademiets bestyrelse meddelelse derom, samt påse, at bestyrelsen inden 3 uger giver meddelelse til Rigsrevisionen og Undervisningsministeriet herom. Hvis bestyrelsen ikke har orienteret Rigsrevisionen og Undervisningsministeriet inden ovennævnte tidsfrist, er det revisors pligt straks at orientere Rigsrevisionen og Undervisningsministeriet. Revisors skriftlige bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2. Bliver revisor under sin revision eller på anden måde opmærksom på, at der er risiko for, at erhvervsakademiets virksomhed må indstilles, påhviler det revisor straks skriftligt at give erhvervsakademiets bestyrelse meddelelse derom samt påse, at bestyrelsen inden 5 hverdage orienterer Rigsrevisionen og Undervisningsministeriet om risikoen for, at erhvervsakademiets virksomhed må indstilles. Hvis bestyrelsen ikke har orienteret Rigsrevisionen og Undervisningsministeriet inden ovennævnte tidsfrist, er det revisors pligt straks at orientere Rigsrevisionen og Undervisningsministeriet. Revisors skriftlige bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

§ 8. Den reviderede årsrapport forsynes med en revisionspåtegning efter det for revisorer gældende erklæringsparadigme for den uafhængige revisors påtegning, som findes på Rigsrevisionens hjemmeside (www.rigsrevisionen.dk/paategning.html).

Stk. 2. Revisor skal føre en revisionsprotokol. Revisor skal i forbindelse med revisionen af årsrapporten udfylde en af Undervisningsministeriet udarbejdet revisorcheckliste, som findes på Undervisningsministeriets hjemmeside. Denne skal indarbejdes irevisionsprotokollatet til årsrapporten og indgå i den fortløbende paginering. Revisionsprotokollatet skal underskrives af alle medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 3. I revisionsprotokollatet skal der indføres oplysning om:

1) hvilke revisionsarbejder der er udført og resultatet heraf,

2) revisors undersøgelse af samt vurdering og konklusioner vedrørende erhvervsakademiets interne kontroller og registreringssystemer,

3) udbud af kurser og andre aktiviteter som f.eks. indtægtsdækket virksomhed efter revisors vurdering er sket i overensstemmelse med lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

4) den udførte forvaltningsrevision. Specielt oplyses om revisors undersøgelser af samt vurdering og konklusioner vedrørende økonomistyring, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet samt om dispositioner uden for erhvervsakademiets formål, samt

5) foretagne uanmeldte kasse- og beholdningseftersyn, særlige kontrolarbejder, afgivelse af særlige beretninger, forslagsbreve til ledelsen, rådgivning eller assistance.

Stk. 4. Irevisionsprotokollatet til årsrapporten skal det oplyses:

1) hvorvidt revisor opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser,

2) hvorvidt revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om,

3) hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om de modtagne statstilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, samt

4) hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om refusion og tilskudsgrundlag er opgjort i overensstemmelse med gældende regler.

§ 9. Det påhviler revisor at medvirke til en koordinering af Rigsrevisionens og revisors samlede revisionsindsats. Samarbejdet mellem Rigsrevisionen og revisor tilrettelægges ved møder efter behov. Rigsrevisionen har adgang til revisors revisionsplaner og arbejdspapirer. Kopi af revisors bemærkninger, notater m.v. med de dertil hørende besvarelser og afgørelser samt rapporter om eftersyn indsendes til Rigsrevisionen efter anmodning.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009 og har virkning for revision af erhvervsakademiernes årsrapporter fra og med regnskabsåret 2009 og for kontrol af erhvervsakademiets oplysninger,der indsendes efter ikrafttrædelsen til brug for fastsættelse af tilskud.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 849 af 21. august 2008 om regnskab og revision for regnskabsåret 2008 for erhvervsakademier for videregående uddannelser ophæves, men finder dog anvendelse for revisionen af den aflagte årsrapport for 2008.

Undervisningsministeriet, den 12. december 2008

P.M.V.
Lars Mortensen
Styrelseschef

/ Henning Kraiberg Knudsen


Bilag 1

Revisors opgaver

1. Indledning

Som grundlag for revisionens gennemførelse udarbejder revisor en revisionsplan, hvori der redegøres for revisionens indhold og omfang såvel i årets løb som i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten.

1.2. Revisor skal efterprøve erhvervsakademiets forretningsgange, dispositioner, registreringer og regnskabsaflæggelse, herunder kontrollere, at erhvervsakademiet følger retningslinjerne i:

1) lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser med tilhørende bekendtgørelser, cirkulærer m.v. samt erhvervsakademiets vedtægter,

2) erhvervsakademiets regnskabsinstruks,

3) Undervisningsministeriets instruks for tilskud m.v. til erhvervsakademier for videregående uddannelser (EA-instruksen),

4) generelle brugervejledninger for de etablerede løn- og regnskabssystemer, og de af Undervisningsministeriet udsendte tilskudsmeddelelser og lånetilsagn med de heri indeholdte vilkår for tilskuddene/lånene.

2. Løn- og ansættelsesvilkår

På lønområdet skal revisionen omfatte kontrol af, at erhvervsakademiets dispositioner sker i overensstemmelse med de overenskomster, aftaler m.m., der gælder for erhvervsakademiets personale, jf. de bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, der er fastsat af eller aftalt med Finansministeriet.

2.2. Revisor skal ved gennemgangen af erhvervsakademiets forretningsgange på lønområdet samt ved revision af enkeltsager bl.a. påse at:

1) ansættelse, herunder indplacering, afsked, andre statusændringer, ydelse af tillæg samt registrering af fravær er foretaget af dertil bemyndigede personer,

2) erhvervsakademiets indbetaling af de ansattes pensionsbidrag er korrekt,

3) erhvervsakademiets opgørelse af lærernes aldersbetingede tidstillæg er korrekt, jf. arbejdstidsaftalen,

4) erhvervsakademiets opgørelse af de ansattes anciennitets- og stedtillægsindplacering er korrekt,

5) der på personalesagerne er dokumentation for

a) fornøden forudgående uddannelse, herunder beviser for beståede eksaminer og prøver,

b) pædagogisk uddannelse efter kravene herom og

c) tidligere beskæftigelse af relevans for lønanciennitetsfastsættelsen,

6) variable ydelser i form af over- og merarbejdsbetaling, timeløn samt særlige ydelser m.v. er opgjort korrekt og dokumenteret ved specifikation af præstationerne og attesteret af dertil bemyndigede personer, herunder om arbejdsforpligtelsen er opfyldt, herunder om lærerne udfører det rettearbejde, der er forudsat i arbejdstidsaftalen,

a) om overtid er korrekt behandlet i forhold til arbejdsforpligtelsen, og om de øvrige regler for overarbejde er overholdt,

b) om tillæg, vederlag m.m. er ydet i overensstemmelse med fastlagte regler, herunder regler for anvendelsen af lokallønsmidler,

c) om ydelser til time- og kvotalønnede er givet i overensstemmelse med gældende regler og

d) om arbejdsforpligtelsen er opfyldt, herunder om lærerne udfører det rettearbejde, der er forudsat i arbejdstidsaftalen,

7) alle udbetalte lønninger, honorarer og skattefrie godtgørelser, som det enkelte erhvervsakademi indrapporterer til lønsystemet, er fuldstændige, nøjagtige, autoriserede og korrekt indberettet via de respektive løndelskoder (inddatabehandling),

8) erhvervsakademiets indrapporteringer har fået den tilsigtede virkning og har givet sig udslag i korrekt lønberegning (uddatakontrol), og

9) alle udbetalte lønninger og honorarer er indberettet korrekt i SLS-lønsystemet, samt at

10) kildeskattelovens bestemmelser om indberetning af A- og B indkomst er fulgt.

3. Beholdninger

Revisor skal for erhvervsakademiets beholdninger påse at erhvervsakademiet:

1) periodisk vurderer de udestående fordringer med henblik på undgåelse af tab,

2) foretager korrekte og rettidige registreringer og afregninger af merværdiafgift og andre indeholdte beløb,

3) har registreret udstyr og inventar i et anlægskartotek,

4) registrerer udstyr- og inventargenstande m.v. i henhold til gældende regler, herunder foretager tilstedeværelseskontrol og

5) at varebeholdninger er registreret og værdiansat i henhold til gældende regler, herunder udføre tilstedeværelseskontrol.

4. Indtægtsdækket virksomhed

Revisor skal påse, at erhvervsakademiets gennemførelse af indtægtsdækket virksomhed og andre lignende aktiviteter ikke vurderes at indebære risiko for et uberettiget forbrug af statsmidler, og om erhvervsakademiets vurdering af mulighederne for gennemførelse af tilsvarende planlagt aktivitet tager hensyn til erhvervsakademiets likviditet og økonomiske stilling. Revisor skal i protokollen indføre oplysning om, hvorvidt erhvervsakademiets forretningsgange og procedurer, herunder kalkulationsgrundlag vedrørende erhvervsakademiets indtægtsdækkede virksomhed, er betryggende.

4.2. Med hensyn til forretningsgange og procedurer skal revisor bl.a. påse, at erhvervsakademiet afsætter sine produkter på vilkår i overensstemmelse med reglerne i Finansministeriets budgetvejledning, herunder påse at:

1) erhvervsakademiets akkumulerede resultat de seneste 4 år ikke er negativt,

2) der foreligger et tilstrækkeligt og dokumenteret kalkulationsgrundlag for salg af ydelser i den indtægtsdækkede virksomhed,

3) der foreligger godkendte kalkulationer før afgivelse af tilbud på indtægtsdækket virksomhed,

4) der er foretaget en betryggende kreditvurdering af kontrahenten i større sager,

5) aktiviteter ved udførelsen af indtægtsdækket virksomhed er godkendt i henhold til erhvervsakademiets godkendelsesprocedure,

6) alle indtægter og omkostninger ved den indtægtsdækkede virksomhed, salg til Staten i Jobcenter/kommuner og erhvervsakademiets øvrige aktiviteter registreres løbende og er adskilt fra erhvervsakademiets øvrige virksomhed,

7) der ved projekter udført som indtægtsdækket virksomhed foreligger efterkalkulationer til vurdering af rentabiliteten,

8) projekterne er korrekt registreret i erhvervsakademiets regnskab og

9) eventuel systemeksport er sket efter Erhvervsministeriets regler herom.

5. Fast ejendom

Revisor skal påse, at

1) indgåede lejemål med uopsigelighed på mere end ti år er godkendt af ministeriet,

2) salg af fast ejendom ikke har til formål at flytte hovedparten af erhvervsakademiets tilskudsberettigede aktiviteter til lejemål, medmindre det på forhånd er godkendt af ministeriet,

3) erhvervsakademiet ikke investerer i fast ejendom eller indgår nye lejemål med henblik på udlejning,

4) erhvervsakademiet ved udskiftning af lejemål med egne bygninger har givet meddelelse til ministeriet,

5) erhvervsakademiet registrerer og værdiansætter bygninger m.v. i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om regnskab for erhvervsakademier for videregående uddannelser.

Revisor påser, at erhvervsakademiet har udarbejdet en vedligeholdelsesplan for bygninger, og i hvilket omfang planen følges.

6. Forvaltningsrevision

Revisor skal foretage en vurdering af, om der ved midlernes forvaltning er taget skyldige økonomiske hensyn (jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2). Under hensyntagen til sparsommelighedsaspektet kan revisor bl.a. undersøge:

1) om erhvervsakademiet afholder lønudgifter til et for rigeligt eller overkvalificeret personale eller til personer, der ikke opfylder betingelserne for den pågældende stilling,

2) erhvervsakademiets indkøbspolitik, herunder om der er indhentet alternative tilbud ved køb af varer og tjenesteydelser, om reglerne om EU-udbud er fulgt, og om rabatmuligheder er udnyttet,

3) om likvide midler er anbragt fordelagtigt, jf. § 16 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser,

4) om vedligeholdelses- og reparationsudgifter vedrørende ejendomme og materiel er så betydelige, at nyanskaffelser må overvejes,

5) om erhvervsakademiets lokaler, inventar, materiel m.v. udnyttes på en hensigtsmæssig måde,

6) om fakturering sker umiddelbart efter præstationen af ydelserne, samt at unødig kreditgivning undgås og

7) om der i forbindelse med eventuelt indgåede leasingaftaler er foretaget vurdering af, om leasing er fordelagtig - herunder foretaget en vurdering af kontantpris og rentesats.

6.2. Revisor kan under hensyntagen til produktivitetsaspektet bl.a. undersøge om erhvervsakademiets præstationsmål gennem en årrække har udviklet sig tilfredsstillende, eksempelvis ved udregning af nøgletal som f.eks. lærerårsværksforbrug pr. årsstuderende, udgifter pr. årsstuderende til lærerløn, materialer og udstyr.

6.3. Vedrørende effektivitetsaspektet kan revisor bl.a. undersøge, om erhvervsakademiet

1) har en veldefineret strategiplan og har etableret måleinstrumenter (nøgletal, brugerundersøgelser mv.),

2) faktiske virksomhed er i overensstemmelse med den strategiske målsætning,

3) har nået sine strategiske mål - herunder kvalitative - set i forhold til de ressourcer, der har været involveret,

4) foretager interne kvalitetskontroller, f.eks. ved efterfølgende evalueringer af produktionen og

5) ledelse i øvrigt har foretaget undersøgelser, der kan belyse erhvervsakademiets effektivitet.

6.4 Revisor skal undersøge og vurdere, om erhvervsakademiet har etableret forsvarlige procedurer til brug for den løbende økonomistyring herunder påse, at erhvervsakademiet løbende følger op på drifts- og likviditetsbudgetter.

7. Tilskud

Revisor kontrollerer, at erhvervsakademiets oplysninger til brug ved beregningen af tilskud er rigtige, herunder at erhvervsakademiets registrering af antallet af årsstuderende er i overensstemmelse med bekendtgørelse om tilskud for erhvervsakademier for videregående uddannelser samt reglerne i EA-instruksen sammenholdt med reglerne om de pågældende uddannelser og reglerne om uddannelser udbudt som åben uddannelse, før de indsendes til Undervisningsministeriet. I forbindelse med attestationen af oplysninger vedrørende tilskudsudbetaling og -beregning påser revisor, at opgørelsen af erhvervsakademiets antal af årsstuderende på de enkelte uddannelser, herunder registrering af forhold vedrørende de enkelte studerende og deres uddannelse med relevans for tilskuddet, er korrekt, jf. EA-instruksen.

8. Tilskud til åben uddannelse m.v.

Erhvervsakademiet skal over for revisor kunne dokumentere, at tilskudsgrundlaget for indberetninger af aktiviteter under lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. er i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., i bekendtgørelse om åben uddannelse og i gældende bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet uddannelse, herunder bl.a. at:

1) de tilskudsbetingelser, der er fastsat i § 14 og 15 i bekendtgørelse om åben uddannelse, er opfyldt,

2) hvor der er fastsat supplerende regler for opgørelse af antallet af årselever i EA-instruksen eller underliggende myndighedskrav på baggrund af bestemmelser i bekendtgørelse om åben uddannelse eller i bekendtgørelse om tilskud til erhvervsakademier for videregående uddannelser er opfyldt,

3) erhvervsakademiet er godkendt til det udbud (uddannelse, enkeltfag m.v.) som erhvervsakademiet indberetter aktivitet for,

4) deltagerbetalingen er fastsat inden for frister, der er fastsat i EA-instruksen.

9. Undervisningsmiljø

Revisor påser, at erhvervsakademiet har udarbejdet en undervisningsmiljøvurdering, og at den revideres, jf. lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.

10. Sociale klausuler

Revisor påser, at erhvervsakademiet har en handlingsplan, der beskriver, hvordan erhvervsakademiet vil bidrage til, at målsætningen om det rummelige arbejdsmarked nås, og i den sammenhæng, hvordan erhvervsakademiet vil beskæftige medarbejdere ansat på særlige vilkår.

11. Systemrevision, der skal udføres af Rigsrevisionen

Det revisionsmæssige ansvar for, at korrekt indrapportering til SLS-lønsystemet får den korrekte virkning i lønsystemet (SLS-systemets funktion og virkemåde) påhviler Rigsrevisionen.

Det revisionsmæssige ansvar for, at korrekt indrapportering til NS-økonomisystemet får den korrekte virkning i økonomisystemet (NS-systemets funktion og virkemåde, herunder også betalingsformidlingssystemet) påhviler Rigsrevisionen.

12. Systemrevision, der skal udføres af særligt udpegede revisorer

Det revisionsmæssige ansvar for, at korrekt indrapportering til de studieadministrative systemer EASY, SIS, Ludus, Ludus Sundhed og Lectio får den korrekte virkning for opgaver udført i systemerne (systemernes funktion og virkemåde), påhviler revisorer, der er særligt udpeget af Undervisningsministeriet.

13. Systemrevision, der skal udføres af erhvervsakademiets interne revisor

For lønsystemer, økonomisystemer samt studieadministrative systemer skal revisor kontrollere, om erhvervsakademiet har fulgt de foreliggende brugervejledninger og vejledninger om anvendelse af systemerne.

13.2 For de erhvervsakademier, der anvender lønsystemer, økonomisystemer eller studieadministrative systemer, som ikke er underlagt systemrevision i henhold til punkterne 11 og 12, har erhvervsakademiets revisor det revisionsmæssige ansvar for, at korrekt indrapportering til disse systemer (systemernes funktion og virkemåde), samt at der sker korrekt indberetning til skattemyndighederne af anvist løn.