Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32004L0035
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 4, stk. 1, nr. 6, litra c, i lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven) 1)

I medfør af § 59, stk. 2, i lov nr. 466 af 17. juni 2008 om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven), fastsættes efter forhandling med økonomi- og erhvervsministeren, at lovens § 4, stk. 1, nr. 6, litra c, træder i kraft den 21. november 2008.

Miljøministeriet, den 19. november 2008

Troels Lund Poulsen

/ Helle Pilsgaard

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (EF-Tidende 2004 nr. L 143, side 56), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF af 15. marts 2006 om håndtering af affald fra udvindingsindustrien og om ændring af direktiv 2004/35/EF (EU-Tidende 2006 nr. L 102, side 15).