Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om adgang til tilskud efter sundhedsloven til varer og tjenesteydelser, der er købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land

I medfør af § 168 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008, fastsættes:

§ 1. Der kan ydes tilskud til visse varer efter loven, der købes i et andet EU-/EØS-land, og tjenesteydelser efter loven, der leveres i et andet EU-/EØS-land.

Stk. 2. Tilskud kan gives til følgende varer og tjenesteydelser:

1) Ernæringspræparater, jf. sundhedslovens § 159.

2) Briller til børn under 16 år, jf. sundhedslovens § 70.

3) Almenlægehjælp til gruppe 2-sikrede, jf. sundhedslovens § 60, stk. 2.

4) Speciallægehjælp til gruppe 1- og 2-sikrede, jf. sundhedslovens § 64, stk. 1 og 2.

5) Tandpleje og tandbehandling, jf. sundhedslovens § 65 og regler om tilskud til tandpleje fastsat i medfør af sundhedslovens § 71.

6) Kiropraktisk behandling, jf. sundhedslovens § 66.

7) Fysioterapeutisk behandling, jf. sundhedslovens § 67.

8) Fodterapeutisk behandling, jf. sundhedslovens § 68.

9) Psykologbehandling, jf. sundhedslovens § 69.

10) Børne- og ungdomstandpleje, jf. sundhedslovens § 129.

11) Støtte til tandproteser ved ulykkesbetingede tandskader, jf. sundhedslovens § 135.

12) Vederlagsfri genoptræning uden for sygehusregi, jf. sundhedslovens § 140.

13) Vederlagsfri fysioterapi, jf. sundhedslovens § 140 a.

14) Tandpleje til visse kræftpatienter og patienter med Sjøgrens Syndrom, jf. sundhedslovens § 166.

§ 2. Gruppe 1- og 2-sikrede har ret til tilskud efter denne bekendtgørelse, idet tilskud efter § 1, stk. 2, nr. 3 til alment praktiserende læger dog alene kan ydes til gruppe 2-sikrede.

§ 3. Tilskud efter § 1, stk. 2, nr. 3-14, er betinget af, at sundhedstjenesteyderen har kvalifikationer, der i medfør af § 3 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed eller § 19, stk. 1, i lov om psykologer m.v. eller bestemmelser fastsat i henhold til disse bestemmelser, ville give adgang til som autoriseret sundhedsperson at udøve den pågældende virksomhed i Danmark, såfremt der i Danmark stilles krav om, at den pågældende ydelse leveres af en autoriseret sundhedsperson. I tvivlstilfælde kan vedkommende myndighed, jf. § 12, som vilkår for ydelse af tilskuddet pålægge den sikrede at dokumentere, at sundhedstjenesteyderen opfylder denne betingelse.

§ 4. Tilskud efter § 1, stk. 2, nr. 3-14, er tillige betinget af, at den modtagne ydelse er tilskudsberettiget efter sundhedslovgivningen eller overenskomster indgået i medfør heraf, jf. sundhedslovens § 227. Tilskuddet ydes, uanset om sundhedstjenesteyderen har tilsluttet sig en overenskomst.

§ 5. Bestemmelser i sundhedslovgivningen eller i overenskomster indgået i medfør heraf

1) om begrænsninger i den personkreds, som kan opnå tilskud,

2) om lægehenvisning eller lægeordination, som forudsætning for ydelse af tilskud, og

3) om begrænsninger i antallet af besøg, konsultationer eller behandlinger, hvortil der ydes tilskud,

finder tilsvarende anvendelse ved tilskud til varer eller tjenesteydelser købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land.

§ 6. Bestemmelser i sundhedslovgivningen eller i overenskomster indgået i medfør heraf om anvendelse af særlig afregningsform, ordinationsblanketter eller krav om elektronisk henvisning, finder ikke anvendelse for varer og tjenesteydelser købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land.

§ 7. Børn og unge under 18 år, der vælger at modtage børne- og ungdomstandpleje i privat tandlægepraksis, kan vælge at modtage ydelserne hos en tandlæge, der praktiserer i et andet EU-/EØS-land. De betingelser, der er fastsat i sundhedslovgivningen eller i overenskomster indgået i medfør heraf for modtagelse af børne- og ungdomstandpleje efter eget valg hos en privat praktiserende tandlæge, finder tilsvarende anvendelse ved valg af en tandlæge, der praktiserer i et andet EU-/EØS-land.

§ 8. Bestemmelser i sundhedslovgivningen om kommunalbestyrelsens bevilling af økonomisk støtte til tandproteser ved ulykkesbetingede tandskader og om vilkårene herfor, finder tilsvarende anvendelse ved økonomisk støtte til levering af ydelsen i et andet EU-/EØS-land.

§ 9. Bestemmelser i sundhedslovgivningen om genoptræning efter udskrivning fra sygehus og om vilkårene herfor, finder tilsvarende anvendelse ved tilskud til genoptræning leveret i et andet EU-/EØS-land.

§ 10. Bestemmelser i sundhedslovgivningen om regionsrådets bevilling af tilskud til tandpleje til visse kræftpatienter og patienter med Sjøgrens Syndrom og om vilkårene herfor, herunder størrelsen af patientens maksimale egenbetaling i praksistandplejen, finder tilsvarende anvendelse ved tilskud til tandpleje leveret i et andet EU-/EØS-land.

§ 11. Den sikrede skal selv udrede hele betalingen til den udenlandske sælger/sundhedstjenesteyder inden den sikrede kan søge kommunalbestyrelsen/regionsrådet om tilskud.

§ 12. Kommunalbestyrelsen i sikredes bopælskommune træffer afgørelse om adgang til tilskud og udbetaling heraf, for så vidt angår tilskud til børne- og ungdomstandpleje, økonomisk støtte til tandproteser ved ulykkesbetingede tandskader, vederlagsfri genoptræning uden for sygehusregi og vederlagsfri fysioterapi, jf. § 1, stk. 2, nr. 10 -13. For personer, som ikke har bopæl her i landet, træffes afgørelse om adgang til tilskud og udbetaling heraf af den kommunalbestyrelse, der har udstedt et særligt sundhedskort til den sikrede.

Stk. 2. For så vidt angår øvrige ydelser omfattet af § 1, stk. 2, træffer regionsrådet i sikredes bopælsregion afgørelse om adgang til tilskud og udbetaling heraf. For personer, som ikke har bopæl her i landet, træffes afgørelse om adgang til tilskud og udbetaling heraf af regionsrådet i den region, hvor den kommunalbestyrelse, der har udstedt et særligt sundhedskort til den sikrede, ligger.

§ 13. Tilskud, der udgør en fast godtgørelse, ydes med samme faste godtgørelse, som hvis varen eller tjenesteydelsen var købt eller leveret her i landet.

Stk. 2. Tilskud, der er fastlagt ved en procentsats, ydes efter samme procentsats, som hvis varen eller tjenesteydelsen var købt eller leveret her i landet. Tilskuddet kan ikke overstige det faktiske tilskudsbeløb til en tilsvarende vare eller tjenesteydelse, der er købt eller leveret her i landet.

Stk. 3. Til ydelser, der i Danmark gives vederlagsfrit for den sikrede, ydes et tilskud, der svarer til taksten/honoraret for den tilsvarende ydelse, når denne gives her i landet.

Stk. 4. Tilskuddet til en vare eller en ydelse, der er købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land, kan aldrig udgøre mere end regningens beløb.

§ 14. Det påhviler den sikrede at dokumentere, at den vare eller tjenesteydelse, der søges tilskud til, og som er købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land, svarer til en ydelse, hvortil der er tilskud efter sundhedslovgivningen eller overenskomster indgået i medfør heraf.

§ 15. En ansøgning om tilskud skal være bilagt følgende oplysninger:

1) specificeret og kvitteret regningsmateriale,

2) en beskrivelse af den/de modtagne varer og tjenesteydelser, således at der kan foretages en sammenligning (ligestilling) med ydelser, hvortil der gives tilskud efter sundhedslovgivningen eller i overenskomster indgået i medfør heraf,

3) kopi af eventuel lægehenvisning eller dokumentation for lægeordination, jf. § 5, og

4) kopi af kommunalbestyrelsens/regionsrådets tilskudsbevilling ved ansøgning om tilskud efter § 1, stk. 2, nr. 11 og 14.

Stk. 2. Den i stk. 1 anførte dokumentation skal foreligge på et sprog, herunder engelsk, tysk eller fransk, som den danske myndighed umiddelbart har mulighed for at forstå.

§ 16. Såfremt der søges om tilskud til varer og tjenesteydelser, som helt eller delvist vil kunne refunderes efter den offentlige rejsesygesikrings regler eller efter reglerne i EF-forordning 1408/71 om social sikring af vandrende arbejdstagere m.fl. eller i Nordisk Konvention om Social Sikring, må den sikrede selv afgøre, efter hvilke regler en ansøgning om tilskud eller refusion skal behandles, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Der kan ikke ydes tilskud til varer og tjenesteydelser købt eller leveret i bopælslandet til en person, der i medfør af reglerne i den i stk. 1 nævnte EF-forordning eller nordisk konvention, er dansk socialt sikret, men bosat og offentligt syge(for)sikret i et andet EU-/EØS-land, principielt til udgift for Danmark.

§ 17. Klage over en afgørelse truffet af kommunalbestyrelsen efter denne bekendtgørelse kan inden 4 uger efter, at sikrede har fået meddelelse om afgørelsen, indbringes for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, jf. §§ 6 og 10 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Klagen sendes til den kommunalbestyrelse, der har truffet afgørelsen.

Stk. 2. Inden en klage efter stk. 1 behandles af Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, skal kommunalbestyrelsen vurdere, om der er grundlag for at give klageren helt eller delvist medhold. Kan kommunalbestyrelsen ikke give klageren medhold, sendes klagen med begrundelse for afgørelsen og genvurderingen til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2008.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1119 af 10. november 2006 om adgang til tilskud efter sundhedsloven til varer og tjenesteydelser, der er købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 19. november 2008

Jakob Axel Nielsen

/ Vibeke B. Lemche