Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Bekendtgørelsens anvendelsesområde
  Kapitel 2Definitioner
  Kapitel 3Spildevandsplanens indhold
  Kapitel 4Behandling af forslag til og vedtagelse af spildevandsplan
  Kapitel 5Tilslutning af spildevand til spildevandsanlæg
  Kapitel 6Ophævelse af tilslutningsretten og- pligten (udtræden af det offentlige kloakfællesskab)
  Kapitel 7Udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet
  Kapitel 8Grænseværdier for visse stoffer ved udledning fra offentlige spildevandsanlæg
  Kapitel 9Begrænsning af udledning af kvælstof og fosfor i forbindelse med større industrielle virksomheders udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet
  Kapitel 10Forbud mod tilførsel af visse stoffer direkte til grundvandet
  Kapitel 11Spildevandsbortskaffelse fra spredt bebyggelse
  Kapitel 12Afledning af spildevand til jorden (nedsivning)
  Kapitel 13Udledning og udsprøjtning af spildevand uden jordbrugsmæssig værdi på jordoverfladen
  Kapitel 14Etablering af samletanke for spildevand m.v. - opsamling, tømning og bortskaffelse
  Kapitel 15Tømningsordninger for bundfældningstanke og samletanke m.v.
  Kapitel 16Andre bestemmelser
  Kapitel 17Tilsyn og håndhævelse
  Kapitel 18Straf
  Kapitel 19Ikrafttrædelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

 

I medfør af § 7, stk. 1, nr.1 og 3, § 7a, stk. 1, § 19, stk. 4 og 5, §27, stk. 3, § 29, § 32, stk. 4, § 67 og § 73, stk.1 og 3, § 92 og § 110, stk. 3 i lov om miljøbeskyttelse, som senest ændret ved lov nr. 373 af 2. juni 1999 fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på alle offentlige og private spildevandsanlæg.

Stk. 2. Bekendtgørelsen fastsætter endvidere regler for tilførsel af stoffer direkte til grundvandet.

§ 2. Når et spildevandsanlæg eller forhold, der har indflydelse på et spildevandsanlæg, ændres væsentligt, herunder når et spildevandsanlæg flyttes eller omlægges, kræves fornyet tilladelse efter denne bekendtgørelse. Endvidere kræver en væsentlig ændring i mængden eller sammensætningen af spildevandet, der tilføres anlægget, fornyet tilladelse.

Stk. 2. Tilladelsesmyndigheden afgør, om en ændring af et spildevandsanlæg eller forhold, der har indflydelse på spildevandsanlægget, kræver fornyet tilladelse.

Stk. 3. Afgørelser efter stk. 2 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 3. Denne bekendtgørelse omfatter ikke tilladelse til udledning og udsprøjtning af spildevand m.v. med jordbrugsmæssig værdi på jordoverfladen.

Kapitel 2

Definitioner

§ 4. Ved spildevand forstås alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt befæstede arealer.

Stk. 2. Ved husspildevand forstås spildevand fra husholdninger, herunder afløb fra vandklosetter.

Stk. 3. Ved tag- og overfladevand forstås regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede arealer, herunder jernbaner. Tag- og overfladevandet må ikke indeholde andre stoffer end hvad der sædvanligt tilføres regnvand i forbindelse med afstrømning fra sådanne arealer eller have en væsentlig anden sammensætning.

Stk. 4. Ved humane affaldsprodukter forstås fæces og urin.

Stk. 5. Ved 1 personækvivalent (PE) forstås i denne bekendtgørelse 21,9 kg organisk stof/år målt som det biokemiske iltforbrug (BI5), 4,4 kg total kvælstof/år eller 1,0 kg total fosfor/år.

Stk. 6. Ved samletanke til spildevand m.v. forstås tætte beholdere, der enten er typegodkendt eller der kan godkendes til opbevaring af spildevand m.v. af tilladelsesmyndigheden, jf. § 37, stk. 1.

Stk. 7. Ved et spildevandsanlæg forstås såvel åbne som lukkede ledninger og andre anlæg, der tjener til afledning og/eller behandling af spildevand m.v. i forbindelse med udledning til vandløb, søer eller havet, afledning til jorden eller anden form for bortskaffelse.

Stk. 8. Ved et spildevandsanlægs kapacitet forstås den spildevandsmængde med indhold af forurenende stoffer angivet i personækvivalenter (PE), der i henhold til en meddelt spildevandstilladelse omfattet af lovens kapitel 3, 4 eller 5 kan afledes fra en eller flere ejendomme inden for et fastlagt opland til anlægget.

Stk. 9. Ved offentlige spildevandsanlæg forstås spildevandsanlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlæggets drift og/eller vedligeholdelse.

Stk. 10. Ved private spildevandsanlæg forstås de spildevandsanlæg, der ikke er omfattet af stk. 9. Spildevandsanlæg etableret af kommunalbestyrelsen efter § 7a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 923 af 5. december 1997, er dog private, selvom de drives og vedligeholdes af kommunalbestyrelsen på grundejerens vegne.

Stk. 11. Ved bedste, tilgængelige teknik forstås den teknik, som er teknisk gennemførlig og økonomisk opnåelig for den pågældende virksomhedstype.

Kapitel 3

Spildevandsplanens indhold

§ 5. Kommunalbestyrelsens plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen skal indeholde oplysninger nævnt i lovens § 32, stk. 1, nr. 1-7 samt fornødne kortbilag. Spildevandsplanen skal endvidere indeholde oplysninger om:

1) Hvorledes spildevandsplanen forholder sig til kommune- og regionplan samt til den økonomiske planlægning og til vandløbenes fysiske tilstand,

2) de eksisterende og planlagte fælles spildevandsanlæg i kommunen, herunder afgrænsning af de enkelte kloakoplande og angivelse af, om anlægget er privat eller offentligt ejet,

3) hvorledes spildevandet i øvrigt bortskaffes i kommunen, f. eks. ved udsprøjtning,

4) hvilket vandområde spildevandet fra de enkelte oplande udledes eller ønskes udledt til, udløbenes placering og de forventede udledte mængder af spildevand,

5) en renoveringsplan for de kommunale kloakker med målsætning og prioritering af renoveringen. Renoveringsplanen skal endvidere indeholde en tids- og økonomiplan for arbejdet,

6) hvilke udgifter, der forventes at måtte afholdes ved etablering og drift af de offentlige anlæg samt anlæg etableret af kommunalbestyrelsen efter § 7a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 923 af 5. december 1997,

7) hvilke ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen, og

8) hvilke ejendomme, der er tilsluttet det offentlige kloakfællesskab, og i hvilket omfang de er tilsluttet, jf. § 12, stk. 3.

Stk. 2. For planlagte områder udpeget i henhold til lovens § 32, stk. 1, nr. 4, skal kommunalbestyrelsen i spildevandsplanen endvidere sandsynliggøre, at der kan ske nedsivning i de udpegede områder, herunder at geologiske og hydrogeologiske forhold ikke strider herimod, og at nedsivning i de udpegede områder ikke strider mod reglerne i bekendtgørelsens § 28.

Stk. 3. Forinden det i et spildevandsplanforslag anføres, at der etableres et fælles privat spildevandsanlæg, skal berørte bolig- og grundejere oprette et spildevandslaug, der varetager anlæggets etablering, drift og vedligeholdelse. Udkast til laugets vedtægter skal foreligge samtidig med planforslagets offentliggørelse. De endelige vedtægter tinglyses på de berørte ejendomme, når det fælles spildevandsanlæg er optaget i spildevandsplanen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal ajourføre planen for bortskaffelse af spildevand i kommunen, herunder ajourføre oplandsgrænser og tidsfølgeplan, når der sker ændringer i forudsætningerne for spildevandsplanen.

Kapitel 4

Behandling af forslag til og vedtagelse af spildevandsplan

§ 6. Kommunalbestyrelsens forslag til spildevandsplan skal offentliggøres med oplysning om, at der inden for en frist på mindst 8 uger efter offentliggørelsen er adgang til at kommentere det fremlagte forslag over for kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Før forslaget til spildevandsplan offentliggøres jf. § 7, indhenter kommunalbestyrelsen amtsrådets kommentarer for så vidt angår eventuelle uoverensstemmelser mellem de i regionplanen fastlagte målsætninger for vandområderne og spildevandsplanens angivelse af fremtidige minimums nedsivnings- og/eller renseforanstaltninger i delområderne, jf. lovens § 32, stk. 1, nr. 4 og 5.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens forslag til spildevandsplan sendes samtidig med offentliggørelsen til amtsrådet til orientering.

§ 7. Kommunalbestyrelsen offentliggør i lokale blade spildevandsplanens vedtagelse. Den vedtagne spildevandsplan sendes samtidig til amtsrådet.

§ 8. Når der foreligger en revideret regionplan eller et tillæg hertil, der forudsætter en ændret spildevandsafledning i det åbne land, skal kommunalbestyrelsen senest 1½ år efter regionplanens vedtagelse have bragt kommunens spildevandsplan i overensstemmelse hermed, dog tidligst den 1. juli år 2000.

Kapitel 5

Tilslutning af spildevand til spildevandsanlæg

§ 9. Inden for et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland for det offentlige spildevandsanlæg er grundejerne forpligtet til for egen regning at tilslutte spildevand til kloakkerne gennem lukkede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen.

§ 10. Kommunalbestyrelsen meddeler tilladelse til tilslutning af spildevand til private spildevandsanlæg inden for det private anlægs kapacitet, når spildevandet efterfølgende ledes til et offentligt spildevandsanlæg.

Stk. 2. Meddelelse af tilladelse efter stk. 1 kræver, at der foreligger skriftlig accept fra den for det private spildevandsanlæg ansvarlige.

§ 11. Kommunalbestyrelsens afgørelser om tilslutning til offentlig spildevandsanlæg samt dertil hørende udløbsledninger, jf. lovens § 28, stk. 3, samt afgørelser efter bekendtgørelsens § 10, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, når afgørelsen omfatter:

1) Tilslutning af husspildevand fra husstande med en anlægskapacitet på 30 PE eller derunder med tilhørende tag- og overfladevand fra befæstede arealer,

2) tilslutning af processpildevand fra virksomheder med en anlægskapacitet på 30 PE eller derunder med tilhørende tag- og overfladevand, når spildevandet efter sit indhold kan omregnes til PE og i øvrigt ikke indeholder andre stoffer, end hvad der sædvanligt forekommer i husspildevand eller har en væsentlig anden sammensætning, eller

3) tilslutning af tag- og overfladevand i øvrigt, dog med undtagelse af overfladevand fra befæstede arealer, der anvendes til parkering for mere end 20 biler og vand fra veje.

 

Kapitel 6

Ophævelse af tilslutningsretten og- pligten (udtræden af det offentlige kloakfællesskab)

§ 12. Tilladelse til hel eller delvis udtræden af det offentlige kloakfællesskab kan meddeles af kommunalbestyrelsen såfremt følgende forudsætninger er opfyldt:

1) Der er overensstemmelse med kommunalbestyrelsens plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen, jf. lovens § 32, stk. 1, nr. 2,

2) der er enighed herom mellem grundejeren og kommunalbestyrelsen,

3) kloakforsyningens samlede økonomi ikke forringes væsentligt, og

4) kloakforsyningen fortsat kan fungere teknisk forsvarligt.

Stk. 2. Hel eller delvis udtræden af det offentlige kloakfællesskab forudsætter, at tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning er meddelt. Tilladelse til alternativ bortskaffelse kan meddeles såfremt følgende forudsætninger er opfyldt:

1) Regionplanens målsætninger for kvaliteten og anvendelsen af vandløb, søer eller kystvande samt målsætninger for anvendelsen og beskyttelsen af grundvandet ikke tilsidesættes,

2) kravene i bekendtgørelsens kapitel 8 fastholdes uanset at der sker reduktion i den godkendte kapacitet, og

3) en ændret afledning ikke resulterer i, at den samlede spildevandsmængde renses dårligere end hidtil.

Stk. 3. Når de ejendomme, der har fået tilladelse efter stk. 1, er trådt ud af det offentlige kloakfælleskab, skal det indføres i en spildevandsplan, således at det af denne fremgår, hvilke ejendomme, der er tilsluttet det offentlige kloakfællesskab, og i hvilket omfang de er tilsluttet.

Kapitel 7

Udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet

§ 13. Ansøgning om tilladelse til udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet skal indsendes til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen videresender ansøgningen til amtsrådet ledsaget af kommunalbestyrelsens bemærkninger i de tilfælde, hvor amtsrådet er den kompetente myndighed.

Stk. 3. Den kompetente myndighed, jf. §§ 14-15, afgør hvilke oplysninger, der skal foreligge i forbindelse med ansøgningen.

Stk. 4. Ved meddelelse af tilladelse til fælles private spildevandsanlæg skal kommunalbestyrelsen navnlig påse, at følgende forudsætninger er opfyldt:

1) Gennemførelsen af projektet ikke strider mod hensynet til en forsvarlig og hensigtsmæssig byudvikling, og

2) gennemførelsen af projektet er i overensstemmelse med spildevandsplanen og retningslinierne i regionplanen for vandkvaliteten og grundvandsbeskyttelsen.

§ 14. Kommunalbestyrelsen meddeler tilladelse til:

1) Udledning af husspildevand fra husstande og virksomheder med en anlægskapacitet på 30 PE eller derunder med tilhørende tag- og overfladevand fra befæstede arealer,

2) udledning af processpildevand fra virksomheder med en anlægskapacitet på 30 PE eller derunder med tilhørende tag- og overfladevand, når spildevandet efter sit indhold kan omregnes til PE og i øvrigt ikke indeholder andre stoffer, end hvad der sædvanligt forekommer i husspildevand, eller har en væsentligt anden sammensætning, og

3) udledning af tag- og overfladevand i øvrigt, dog med undtagelse af overfladevand fra veje, jernbaner og befæstede arealer, der anvendes til parkering for mere end 20 biler.

Stk. 2.Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 15. Amtsrådet meddeler tilladelse til udledning af spildevand, der ikke er omfattet af § 14.

§ 16. Ved ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg, hvor afstanden fra nedsivningsanlæg til vandløb, søer eller havet er mindre end 25 meter, finder §§ 13-15 om udledningstilladelse tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Ved meddelelse af tilladelse efter stk. 1 skal det sikres at følgende betingelser er opfyldt:

1) De hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at afledningen kan ske uden risiko for forurening af vandindvindingsanlæg, og

2) afledningen ikke vil medføre forurening af grundvandsressourcer, der er anvendelige til vandforsyningsformål.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 1, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 17. Tilladelsesmyndigheden fastsætter i tilladelsen spildevandsanlæggets kapacitet.

Stk. 2. Amtsrådet træffer afgørelse i tilfælde, hvor der er uenighed mellem kommunalbestyrelsen og amtsrådet om, hvem der er tilladelsesmyndighed.

Stk. 3. Amtsrådets afgørelse efter stk. 2 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

 

Kapitel 8

Grænseværdier for visse stoffer ved udledning fra offentlige spildevandsanlæg

§ 18. Renseanlæg med en godkendt kapacitet på 2.000 PE eller derover med udledning til vandløb eller søer skal senest den 1. januar 2006 overholde de i § 19 anførte krav til organisk stof målt som BI5 og COD.

Stk. 2. Renseanlæg med en godkendt kapacitet på 5.000 PE eller derover skal overholde de i § 19 anførte krav til fosfor og organisk stof målt som BI5 og COD.

Stk. 3. Renseanlæg med en godkendt kapacitet på mere end 15.000 PE skal overholde de i § 19 anførte krav til fosfor, kvælstof og organisk stof målt som BI5 og COD.

Stk. 4. De i § 19 anførte krav til fosfor, kvælstof og organisk stof målt som BI5 og COD skal overholdes, når der meddeles ny tilladelse til udledning af spildevand fra renseanlæg med en godkendt kapacitet på 5.000 PE eller derover, når tilladelsen vedrører:

1) etablering af nyt renseanlæg eller

2) forøgelse af anlæggets allerede godkendte kapacitet.

§ 19. Med mindre lavere koncentrationer fastsættes i en tilladelse til spildevandsudledning eller påbydes i medfør af lovens § 30, skal spildevandets indhold af følgende stoffer i de i § 18 omhandlede tilfælde ved udledning være nedbragt til:

1) Organisk stof COD..............................< 75 mg/l

2) Organisk stof BI5 (modificeret)......... < 15 mg/l

3) Total kvælstof N..................................< 8 mg/l

4) Total fosfor P.......................................<1,5 mg/l

Stk. 2. De anførte koncentrationer jf. stk. 1, kontrolleres ved anvendelse af retningslinierne for transportkontrol i den til enhver tid gældende danske standard for afløbskontrol og statistisk kontrolberegning af afløbsdata.

Stk. 3. Kontrollen nævnt i stk. 2, skal baseres på en årlig kontrolperiode med mindst 12 vandføringsvægtede døgnprøver jævnt fordelt over hele året, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. For renseanlæg med en godkendt kapacitet på 50.000 PE eller derover skal kontrollen dog baseres på en årlig kontrolperiode med mindst 24 vandføringsvægtede døgnprøver udtaget jævnt fordelt over hele året.

Kapitel 9

Begrænsning af udledning af kvælstof og fosfor i forbindelse med større industrielle virksomheders udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet

§ 20. Dette kapitel regulerer udledningstilladelser for større industrielle spildevandsanlæg, når der med udledningstilladelsen gives tilladelse til årlig udledning af 22 tons kvælstof eller 7,5 tons fosfor eller derover til vandløb, søer eller havet.

Stk. 2. Amtsrådet meddeler tilladelse i de af stk. 1 omfattede tilfælde ved tilslutning af virksomheden til et offentligt spildevandsanlægs udløbsledning, når tilslutning hertil sker efter det offentlige renseanlæg.

Stk. 3. De i stk. 2 omtalte tilslutninger for spildevand betragtes for hele virksomhedens spildevandsudlednings vedkommende som særskilt udledning efter loven, jf. lovens § 28, stk. 1 og § 34, stk. 3.

§ 21. Medmindre regionplanen stiller strengere krav til kvaliteten af vandområderne, skal udledning af kvælstof og/eller fosfor, der er omfattet af § 20, nedbringes mest muligt ved anvendelse af den bedste, tilgængelige teknik jf. § 4, stk. 11.

Stk. 2. Udledning af kvælstof og/eller fosfor må ikke være til hinder for opfyldelse af den for vandområdet fastsatte målsætning.

§ 22. Ansøgninger om tilladelse til udledning af kvælstof og/eller fosfor efter dette kapitel skal være skriftlige og ledsages af følgende oplysninger, dog med de afvigelser, som følger af den enkelte virksomheds eller det enkelte spildevandsanlægs karakter:

1) Redegørelse for det valgte projekt til fjernelse eller nedbringelse af kvælstof og/eller fosfor i udledningen af spildevandet. Der skal herunder redegøres for de grænseværdier for og mængder af kvælstof og/eller fosfor, som udledningen kan nedbringes til. Desuden skal der redegøres for de foranstaltninger, virksomheden agter at foretage for at opnå de lavest mulige grænseværdier og mængder,

2) oplysninger om det valgte projekts forhold til de på området eksisterende alternative teknologier samt oplysninger om de afledte økonomiske virkninger med henblik på en begrænsning af udledningen af kvælstof og/eller fosfor,

3) redegørelse for hvorvidt der består mulighed for et teknisk udviklingsarbejde med henblik på forbedrede muligheder for fjernelse af eller yderligere nedbringelse af kvælstof og/eller fosfor,

4) redegørelse for mulighederne for at nedbringe eller fjerne udledningen af kvælstof og/eller fosfor herunder ved ændret råvareanvendelse, reduktion eller fjernelse af den pågældende produktion fra virksomheden, og

5) i fornødent omfang sådanne økonomiske eller regnskabsmæssige oplysninger vedrørende virksomheden og dennes drift, som kan danne grundlag for amtsrådets vurdering af hvilke foranstaltninger, der kan gennemføres for at fjerne eller nedbringe udledningen af kvælstof og/eller fosfor.

Stk. 2.Ansøgningen fremsendes til kommunalbestyrelsen, der videresender ansøgningen til amtsrådet ledsaget af kommunalbestyrelsens bemærkninger

Stk. 3. Såfremt ansøgningen ikke indeholder de efter amtsrådets skøn nødvendige oplysninger, skal virksomheden skriftligt have meddelelse herom med angivelse af, hvilke yderligere oplysninger amtsrådet ønsker, og med fastsættelse af en tidsfrist for virksomheden til at fremsende oplysningerne.

§ 23. Amtsrådet træffer afgørelse om tilladelse til udledning af kvælstof og/eller fosfor i overensstemmelse med § 21.

Stk. 2. En tilladelse skal indeholde en redegørelse for og en vurdering af de oplysninger, som virksomheden har givet i ansøgningen, herunder amtsrådets angivelse af de hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen. Desuden skal tilladelsen indeholde vilkår for den tilladte udledning af kvælstof og/eller fosfor, herunder fastsættelse af den kontrol, som virksomheden selv skal foretage.

Kapitel 10

Forbud mod tilførsel af visse stoffer direkte til grundvandet

§ 24. Der kan ikke meddeles tilladelse til tilførsel af de i bilag 1 nævnte stoffer til grundvandet, såfremt tilførsel til grundvandet sker uden gennemsivning af jordoverfladen eller undergrunden, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Amtsrådet kan dog til videnskabelige formål til karakterisering, beskyttelse eller genopretning af vandområder meddele tilladelse til tilførsel af de i bilag 1 nævnte stoffer til grundvandet, forudsat at stofferne er begrænset til den mængde, der er strengt nødvendig for de pågældende videnskabelige formål og forudsat at stofferne forekommer i mængder, der er så ringe, at det modtagende grundvands kvalitet ikke forringes.

Kapitel 11

Spildevandsbortskaffelse fra spredt bebyggelse

§ 25. Ved spredt bebyggelse omfattet af dette kapitel forstås enkelte eller fælles udledninger fra ejendomme med en samlet spildevandsbelastning på 30 PE eller derunder.

Stk. 2. Virksomheder, der ikke er godkendelsespligtige efter lovens kapitel 5, er omfattet af stk. 1, når følgende er opfyldt:

1) Spildevandet, bortset fra tag- og overfladevand, efter sit indhold kan omregnes til PE,

2) spildevandet i øvrigt ikke indeholder andre stoffer end, hvad der sædvanligvis forekommer i husspildevand, og

3) den samlede spildevandsbelastning er på 30 PE eller derunder.

Stk. 3. Virksomheder, der er godkendelsespligtige efter lovens kapitel 5, hvorefter virksomhedens udledningstilladelse også er reguleret, er ikke omfattet af stk. 1, medmindre:

1) Virksomheden alene udleder husspildevand og tag- og overfladevand, og

2) den samlede spildevandsbelastning er på 30 PE eller derunder.

§ 26. I forbindelse med meddelelse af tilladelse til spildevandsafledning fra spredt bebyggelse skal kommunalbestyrelsen i tilladelsen stille krav til renseniveau, der mindst opfylder det i spildevandsplanen fastsatte renseniveau for området, jf. lovens § 32, stk. 1, nr. 4 og 5.

Stk. 2. I forbindelse med meddelelse af påbud efter lovens § 30 om forbedret spildevandsafledning til ejendomme beliggende i spredt bebyggelse skal kommunalbestyrelsen stille krav om rensning af spildevandet, der mindst opfylder det i spildevandsplanen fastsatte renseniveau for området, jf. lovens § 32, stk. 1, nr. 4 og 5.

Stk. 3. Ved meddelelse af tilladelse efter stk. 1 og påbud efter stk. 2 skal krav til rensning stilles i henhold til de i bekendtgørelsens bilag 2 angivne renseklasser.

Stk. 4. Ved påbud om nedsivning efter lovens § 30, stk. 5 finder bekendtgørelsens § 28, stk. 5 tilsvarende anvendelse.

§ 27. Ved meddelelse af påbud efter lovens § 30 om forbedret spildevandsafledning, skal følgende forudsætninger være opfyldt:

1) Ejendommens afløbsforhold og udledning skal være fastlagt,

2) ejendommens udledning skal bidrage til forurening af det omhandlede nedstrømsliggende vandområde, og

3) der skal være dokumentation for, at det omhandlede nedstrømsliggende vandområde er forurenet af spildevand i et omfang, der gør, at den i regionplanen vedtagne målsætning for vandområdet ikke er opfyldt.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 2 og 3 finder ikke anvendelse ved meddelelse af påbud om forbedring af uhygiejniske forhold affødt af udledningen.

Kapitel 12

Afledning af spildevand til jorden (nedsivning)

§ 28. Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg med en anlægskapacitet på 30 PE eller derunder. Spildevandet må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligvis forekommer i husspildevand eller have en væsentligt anden sammensætning.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan meddeles, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Nedsivningsanlægget respekterer beskyttelsesområder fastlagt efter lovens § 22,

2) afstanden fra nedsivningsanlægget til vandindvindingsanlæg, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet, er mindst 300 meter,

3) afstanden fra nedsivningsanlægget til vandindvindingsanlæg, hvortil der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet, er mindst 150 meter, og

4) afstanden fra nedsivningsanlægget til vandløb, søer eller havet er mindst 25 meter.

Stk. 3. Afstanden fra nedsivningsanlægget til vandindvindingsanlæg som nævnt under stk. 2, nr. 3, og afstanden fra nedsivningsanlægget til vandindvindingsanlæg, som forsyner eller har til formål at forsyne mindre end 10 ejendomme, og hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet, kan nedsættes til 75 meter, når de hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at nedsivningen vil kunne ske uden risiko for forurening af vandindvindingsanlæg.

Stk. 4. Ved meddelelse af tilladelse efter stk. 3, skal kommunalbestyrelsen forinden indhente amtsrådets udtalelse.

Stk. 5. Ved meddelelse af tilladelse til nedsivning skal kommunalbestyrelsen sikre at følgende forudsætninger er opfyldt:

1) Der er udført undersøgelser, der viser, at jordbunden på ejendommen er egnet til nedsivning,

2) nedsivningsanlægget dimensioneres, placeres og udføres således, at der ikke opstår overfladisk afstrømning, overfladegener eller uhygiejniske forhold i øvrigt,

3) spildevandet passerer en bundfældningstank forinden det ledes til nedsivningsanlæg,

4) nedsivningsanlægget og de tilhørende afløbsinstallationer udformes og drives i overensstemmelse med de af myndighederne fastsatte retningslinier,

5) nedsivningsanlægget udformes som sivedræn, og

6) bunden af nedsivningsanlægget så vidt teknisk muligt placeres 2,5 meter og mindst 1 meter over højeste grundvandsstand.

Stk. 6. Hvis afstanden fra nedsivningsanlægget til vandløb, søer eller havet er mindre end 25 meter finder § 16 anvendelse ved kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1.

§ 29. Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til afledning af tag- og overfladevand til nedsivningsanlæg, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Tag- og overfladevandet ikke kommer fra offentlige veje, jernbaner eller befæstede arealer, der anvendes til parkering for mere end 20 biler,

2) afledningen sker til nedsivningsanlæg, hvortil der ikke afledes husspildevand eller processpildevand,

3) nedsivningsanlægget dimensioneres, placeres og udføres således, at der ikke opstår overfladisk afstrømning eller gener i øvrigt,

4) afstanden til vandindvindingsanlæg, hvortil der stilles krav til drikkevandskvalitet, er mindst 25 meter, og

5) afstanden til vandløb, søer eller havet er mindst 25 meter.

Stk. 2. Hvis afstanden fra nedsivningsanlægget til vandløb, søer eller havet er mindre end 25 meter finder § 16 anvendelse ved kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1.

§ 30. Amtsrådet kan meddele tilladelse til afledning af spildevand til nedsivningsanlæg i det omfang, kompetencen ikke er henlagt til kommunalbestyrelsen efter §§ 28-29.

Stk. 2. Amtsrådets afgørelse efter stk. 1 må ikke være i modstrid med områdets vandforsynings-, spildevands-, region- og kommuneplanlægning og kan meddeles, når følgende betingelser er opfyldt:

1) De hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at nedsivningen vil kunne ske uden risiko for forurening af vandindvindingsanlæg,

2) nedsivningen ikke vil medføre forurening af grundvandsressourcer, der er anvendelige til vandforsyningsformål,

3) nedsivningen ikke er til hinder for, at de i regionplanen fastlagte målsætninger for kvaliteten af vandløb, søer eller havet kan opfyldes, og

4) afstanden til vandløb, søer eller havet er mindst 25 meter.

Stk. 3. Hvis afstanden fra nedsivningsanlægget til vandløb, søer eller havet er mindre end 25 meter finder § 16 anvendelse ved amtsrådets afgørelse efter stk. 1.

§ 31. Amtsrådet kan bestemme, at kommunalbestyrelsen inden for et nærmere afgrænset område kan meddele tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg med en anlægskapacitet på 30 PE eller derunder, når betingelserne i bekendtgørelsens § 30, stk. 2, er overholdt. Spildevandet må ikke indeholde andre stoffer end hvad der sædvanligt forekommer i husspildevand eller have en væsentlig anden sammensætning.

Stk. 2. Ved en afgørelse efter stk. 1 må afstandskravene i § 28, stk. 2, nr. 1-3 kun lempes, hvis det på grundlag af en hydrogeologisk vurdering kan sikres, at anvendelige grundvandsressourcer ikke forurenes.

Stk. 3. Ved en afgørelse efter stk. 1 skal amtsrådet endvidere stille vilkår angående følgende forhold:

1) Nedsivningsanlæggets udformning og placering, herunder afstande mellem de enkelte anlæg,

2) afstanden fra nedsivningsanlægget til søer, vandløb, grøfter, drænledninger eller kysten, og

3) afstanden fra nedsivningsanlægget til grundvandet, som sikrer tilfredsstillende funktion af anlægget, f.eks. grundvandssænkning eller opfyldning af lavtliggende arealer, således at der opnås en tilstrækkelig afstand til grundvandet.

Stk. 4. Amtsrådet kan ændre eller tilbagekalde en afgørelse efter stk. 1.

Stk. 5. Amtsrådets afgørelser efter stk. 1 og stk. 4 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 32. Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg fremsendes til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Såfremt amtsrådet er tilladelsesmyndighed, videresender kommunalbestyrelsen sagen til amtsrådet ledsaget af kommunalbestyrelsens bemærkninger.

§ 33. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter §§ 28-29 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Amtsrådets afgørelser efter § 30 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed i følgende tilfælde:

1) Tilladelse til eller afslag på ansøgning om nedsivning af spildevand for anlæg med en kapacitet på 30 PE eller derunder, når spildevandet ikke indeholder andre stoffer end, hvad der sædvanligvis forekommer i husspildevand, eller har en væsentlig anden sammensætning, eller

2) tilladelse til eller afslag på ansøgning om nedsivning af tag- og overfladevand med undtagelse af overfladevand fra offentlige veje, jernbaner eller befæstede arealer, der anvendes til parkering for mere end 20 biler.

Kapitel 13

Udledning og udsprøjtning af spildevand uden jordbrugsmæssig værdi på jordoverfladen

§ 34. Amtsrådet kan efter indhentet udtalelse fra embedslægen og kredsdyrlægen meddele tilladelse til udledning eller udsprøjtning af spildevand uden jordbrugsmæssig værdi på jordoverfladen.

Stk. 2. Ved meddelelse af tilladelse efter stk. 1 skal det sikres, at udledningen eller udsprøjtningen ikke indebærer risiko for eller medfører:

1) Forurening af grundvand,

2) forurening af overfladevand,

3) sundhedsfare for mennesker eller dyr,

4) gener for omboende, eller

5) overfladeafstrømning.

Stk. 3. Ansøgning om tilladelse til udsprøjtning eller udledning efter stk. 1 indsendes til kommunalbestyrelsen, der videresender ansøgningen til amtsrådet ledsaget af kommunalbestyrelsens bemærkninger.

§ 35. Amtsrådets afslag på ansøgning efter § 34, stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 36. Miljøstyrelsen afgør tvivlsspørgsmål om, hvorvidt spildevandet, der ønskes udledt eller udsprøjtet på jordoverfladen, har en jordbrugsmæssig værdi.

Stk. 2. Miljøstyrelsens afgørelse efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 14

Etablering af samletanke for spildevand m.v. - opsamling, tømning og bortskaffelse

§ 37. Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til afledning af husspildevand, humane affaldsprodukter eller tag- og overfladevand fra én ejendom med en eller to husstande til samletanke, der helt eller delvist er nedgravet i jorden, når en af følgende betingelser er opfyldt:

1) Samletanken er typegodkendt af Prøvningsudvalget for Olietanke, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie,

2) samletanken efter tilladelsesmyndighedens vurdering opfylder lignende kvalitetskrav til opbevaring af husspildevand, humane affaldsprodukter eller tag- og overfladevand,

3) samletanken af tilladelsesmyndigheden kan godkendes til at indgå i et toiletsystem, hvis funktion forudsætter fuldstændig beholdertæthed (vacuum-systemer), eller

4) samletanken er udført i en betonkonstruktion af en autoriseret kloakmester efter en af tilladelsesmyndigheden godkendt tegning.

Stk. 2. Samletanken skal være placeret på ejendommen.

Stk. 3. Hvis der på ejendommen, hvor samletanken nedgraves, findes vandindvindingsanlæg, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet, skal det ved meddelelse af tilladelse sikres at følgende er opfyldt:

1) Hvis vandindvindingsanlægget forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme, skal samletanken være placeret i en afstand af 50 meter fra vandindvindingsanlægget,

2) hvis vandindvindingsanlægget forsyner eller har til formål at forsyne mindre end 10 ejendomme, skal samletanken være placeret i en afstand af 30 meter fra vandindvindingsanlægget, og

3) hvis vandindvindingsanlægget forsyner eller har til formål at forsyne en enkelt ejendom, skal samletanken placeres i en afstand af mindst 15 meter fra vandindvindingsanlægget.

Stk. 4. I forhold til øvrige vandindvindingsanlæg skal samletanken være nedgravet på ejendommen i en afstand af mindst 15 meter.

Stk. 5. Afstanden fra samletanken til veje og skel skal være mindst 2 meter.

Stk. 6. Samletanken skal have en størrelse, der passer til den ønskede tømningshyppighed og den tilledte mængde af husspildevand, humane affaldsprodukter eller tag- og overfladevand. Samletanken skal anbringes og indrettes således, at der er uhindret adgang til tømning.

Stk. 7. Når der meddeles tilladelse til etablering af samletanke, skal det sikres, at der ikke opstår sundhedsfare for mennesker og dyr eller gener for omboende.

Stk. 8. Såfremt en ejendom ikke er omfattet af en kommunal tømningsordning, skal det, forinden der meddeles tilladelse til etablering af samletanke for husspildevand, være godtgjort, at samletanken vil blive tømt af en slamsuger på en forsvarlig måde, og at der foreligger en kontrakt med en kommunalbestyrelse om, at indholdet føres direkte og på den anviste måde til et renseanlæg. Dette gælder dog ikke, hvis der foreligger tilladelse til genanvendelse af hele eller dele af husspildevandet. I disse tilfælde finder stk. 9 tilsvarende anvendelse.

Stk. 9. Når der meddeles tilladelse til etablering af samletanke for humane affaldsprodukter og tag- og overfladevand skal det sikres, at tømning, transport og slutdisponering sker på forsvarlig vis. Ansøgeren skal i ansøgningen give kommunen oplysning om lokaliteten for slutdisponering og dokumentere, at der foreligger tilladelse til slutdisponering på den pågældende lokalitet.

§ 38. Amtsrådet kan give tilladelse til afledning af spildevand og humane affaldsprodukter til samletanke, der er helt eller delvist nedgravet i jorden i de tilfælde, hvor tilladelse ikke kan meddeles af kommunalbestyrelsen i medfør af § 37.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 37, stk. 1, nr. 1-4 og § 37, stk. 5-9 finder tilsvarende anvendelse ved amtsrådets afgørelse efter stk. 1, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Samletanke for andet spildevand end husspildevand skal tømmes, og indholdet skal borttransporteres på en af amtsrådet godkendt måde for såvel transport som slutdisponering. Ansøgeren skal i ansøgningen give amtsrådet oplysning om lokaliteten for slutdisponering af spildevandet og dokumentere at have tilladelse til slutdisponering på den pågældende lokalitet.

§ 39. Ved etablering af ikke helt eller delvist nedgravede samletanke for spildevand (herunder husspildevand) og for humane affaldsprodukter finder bestemmelserne i § 37, stk. 1, § 37, stk. 5-9 og § 38 tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Etablering af samletanke for tag- og overfladevand, der ikke er helt eller delvist nedgravede i jorden, skal anmeldes til kommunalbestyrelsen senest 3 uger før etableringen.

§ 40. Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til afledning af husspildevand til afløbsfrie bassinanlæg til behandling af spildevand fra én ejendom med en eller to husstande.

Stk. 2. Ved meddelelse af tilladelse efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen sikre at følgende betingelser er opfyldt:

1) Bassinanlægget udføres med tæt bund og tætte sider,

2) der ikke opstår overfladisk afstrømning fra anlæg,

3) der ikke er risiko for sundhedsfare for mennesker og dyr,

4) der ikke opstår gener for omboende, og

5) afstandskrav til vandindvindingsanlæg som angivet i § 37, stk. 3-4 overholdes.

§ 41. Amtsrådet kan meddele tilladelse til afledning af spildevand til afløbsfrie bassinanlæg til behandling af spildevand i de tilfælde, hvor tilladelse ikke kan meddeles af kommunalbestyrelsen efter § 40.

Stk. 2. Ved meddelelse af tilladelse efter stk. 1 skal krav til anlægget efter § 40, stk. 2 overholdes. Dog kan amtsrådet fravige afstandskravene i § 40, stk. 2, nr. 5, hvis det kan sandsynliggøres, at anlægget kan etableres uden risiko for forurening af vandindvindingsanlæg.

§ 42. Hvis det afløbsfrie bassinanlæg udføres uden tæt bund og tætte sider, skal ansøgning om etablering af anlægget behandles efter reglerne om afledning af spildevand til jorden i kapitel 12.

§ 43. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 37, § 39, stk. 1 og § 40 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 15

Tømningsordninger for bundfældningstanke og samletanke m.v.

§ 44. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der i hele kommunen eller dele af denne skal gennemføres fælles bortskaffelse af spildevand eller humane affaldsprodukter fra samletanke m.v. I så fald er enhver grundejer forpligtet til at gøre brug af ordningen, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. For anlæg omfattet af kontraktligt medlemsskab efter § 7a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. er kommunalbestyrelsen ansvarlig for tømning af samletanke m.v. Kommunalbestyrelsen kan herunder bestemme, at tømning i disse tilfælde skal være omfattet af den kommunale tømningsordning.

Stk. 3. For humane affaldsprodukter og visse typer spildevand, der er opsamlet i samletank efter reglerne i kapitel 14, er en kommunal tømningsordning efter stk. 1 ikke obligatorisk, når der er opnået tilladelse til alternativ slutdisponering eller genanvendelse.

Stk. 4. For anlæg omfattet af stk. 1 skal den, der er ansvarlig for, at samletanken tømmes inden en af kommunalbestyrelsen fastsat frist og efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelser herom, anmode om tømning af samletanken, jf. § 47.

Stk. 5. For anlæg omfattet af stk. 2 skal ejeren af anlægget efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse herom anmode om tømning af samletanken.

§ 45. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der i hele kommunen eller dele af denne skal gennemføres en fælles bortskaffelse af slam fra bundfældningstanke. I så fald er enhver grundejer forpligtet til at gøre brug af ordningen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For anlæg omfattet af kontraktligt medlemsskab efter § 7a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., er kommunalbestyrelsen ansvarlig for tømning af bundfældningstanke . Kommunalbestyrelsen kan herunder bestemme, at tømning i disse tilfælde skal være omfattet af den kommunale tømningsordning.

§ 46. Kommunalbestyrelsen kan for tømning af øvrige afløbsinstallationer bestemme, at der skal gennemføres en fælles tømningsordning. I så fald er enhver grundejer forpligtet til at gøre brug af ordningen.

§ 47. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte differentierede tømningshyppigheder afhængig af størrelse, udformning og /eller belastning af den enkelte bundfældningstank, afløbsinstallation eller lignende.

§ 48. Tømningsordninger administreres og forestås af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Forskrifter for tømningsordninger fastsættes i tømningsregulativer, der udarbejdes af kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Forskrifter for tømningsordninger skal ved kommunalbestyrelsens foranstaltning bekendtgøres i de lokale aviser, der har almindelig udbredelse i kommunen.

§ 49. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter §§ 44-48 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 16

Andre bestemmelser

§ 50. Tilladelsesmyndigheden fører register over de i medfør af denne bekendtgørelse givne tilladelser. Registreringen skal foretages efter såvel beliggenhed som efter vandområdet.

§ 51. Der kan fastsættes vilkår i forbindelse med meddelelse af tilladelse efter denne bekendtgørelse, herunder om egenkontrol.

Stk. 2. Tilladelser efter denne bekendtgørelse kan tidsbegrænses.

Kapitel 17

Tilsyn og håndhævelse

§ 52. Amtsrådet fører tilsyn med offentlige spildevandsanlæg med udledning til vandløb, søer eller havet.

§ 53. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med alle spildevandsanlæg, som er tilsluttet offentligt spildevandsanlæg samt dertil hørende udløbsledninger, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Amtsrådet fører tilsyn med spildevandsanlæg, som er tilsluttet udløbsledningen fra et offentligt spildevandsanlæg, når tilslutningen sker efter bekendtgørelsens § 20, stk. 2.

§ 54. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med spildevandsanlæg, som er tilsluttet private spildevandsanlæg, der afleder til offentligt spildevandsanlæg.

§ 55. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med private spildevandsanlæg med udledning til vandløb, søer eller havet, jf. dog stk. 2 - 5.

Stk. 2. For virksomheder, der er optaget på listen over godkendelsespligtig virksomhed, jf. bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991 som ændret ved bekendtgørelse nr. 848 af 30. september 1994 om godkendelse af listevirksomheder, gælder der følgende:

1) Amtsrådet fører tilsyn med udledning fra spildevandsanlæg på virksomheder, hvor amtet er godkendelsesmyndighed (a-mærkede virksomheder), og

2) kommunalbestyrelsen fører tilsyn med udledning fra spildevandsanlæg på virksomheder, hvor kommunen er godkendelsesmyndighed.

Stk. 3. Amtsrådet fører tilsyn med udledning fra virksomheder, der drives af kommunalbestyrelsen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med udledning fra virksomheder, der drives af amtsrådet.

Stk. 5. Amtsrådet fører tilsyn med udledning fra spildevandsanlæg på virksomheder omfattet af bekendtgørelsens kapitel 9.

§ 56. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med private nedsivningsanlæg for spildevand.

Stk. 2. Amtsrådet fører tilsyn med offentlige nedsivningsanlæg.

§ 57. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med private samletanke for spildevand og private afløbsfrie bassinanlæg.

Stk. 2. Amtsrådet fører tilsyn med offentlige samletanke for spildevand og offentlige afløbsfrie bassinanlæg.

§ 58. Amtsrådet udarbejder oversigter over hver enkelt vandområdes forureningstilstand, over art og mængde af udledt spildevand samt over de målsætninger, der fremgår af regionplanens retningslinier for kvaliteten og anvendelsen af de enkelte vandområder.

Stk. 2. Vedkommende kommunalbestyrelse og Miljøstyrelsen gøres efter anmodning bekendt med oversigterne.

§ 59. For tilsyn og håndhævelse gælder i øvrigt reglerne i lovens kapitel 9.

Kapitel 18

Straf

§ 60. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) uden tilladelse afleder spildevand, hvor tilladelse efter denne bekendtgørelse kræves,

2) tilsidesætter vilkår i spildevandstilladelser, der er fastsat i henhold til denne bekendtgørelse,

3) overtræder § 19, jf. § 18,

4) undlader at foretage anmeldelse efter § 39 eller

5) undlader at efterkomme forbud eller påbud.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes af kommunen i medfør af kapitel 15, kan der for overtrædelse fastsættes straf af bøde.

Stk. 3. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

1) forvoldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller

 1. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. Kapitel, jf. lovens § 110, stk. 4.

Kapitel 19

Ikrafttrædelse

§ 61. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 1999.

Stk. 2. Samtidig ophæves Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 310 af 25. april 1994 om spildevandstilladelser m.v. efter lovens kapitel 3 og 4.

§ 62. Spildevandsplaner eller tillæg dertil udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 310 af 25. april 1994 om spildevandstilladelser m.v. efter lovens kapitel 3 og 4 opretholdes og videreføres, indtil de afløses af spildevandsplaner eller tillæg dertil udarbejdet efter denne bekendtgørelse.

§ 63. Regulativer udstedt efter bekendtgørelse nr. 310 af 25. april 1994 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, opretholdes indtil de afløses af regulativer udstedt efter denne bekendtgørelse med mindre andet følger af bekendtgørelsen.

Stk. 2. Overtrædelse af regulativerne straffes efter denne bekendtgørelse. Overtrædelse af regulativerne begået før denne bekendtgørelses ikrafttræden straffes dog efter de hidtil gældende regler.

 

 

 

 

 

Miljø- og Energiministeriet, den 21. juni 1999

Svend Auken

/Jesper Hermansen


Bilag 1

 

 

Bilaget omfatter de enkeltstoffer, som indgår i de anførte familier og grupper af stoffer, bortset fra stoffer, der må anses for irrelevante på grund af deres ringe risiko for toksicitet, persistens og evne til bioakkumulation.

 

1. Organiske halogenforbindelser og stoffer, der kan danne sådanne stoffer i vandmiljø.

2. Organiske fosforforbindelser.

3. Organiske tinforbindelser.

4. Stoffer, der kan virke kræftfremkaldende, eller som har mutagene eller teratogene (fosterskadende) egenskaber, i eller gennem vandmiljø.

5. Kviksølv og kviksølvforbindelser.

6. Cadmium og cadmiumforbindelser.

7. Mineralolier og carbonhydrider.

8. Cyanider.

 

Bilag 2

Stofreduktionskrav til renseklasser

 

Renseklasse

BI5

Total fosfor

Nitrifikation

SOP

95%

90%

90%

SO

95%

 

90%

OP

90%

90%

 

O

90%

   

 

O: Reduktion af organisk stof

P: Reduktion af total fosfor

SO: Skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation