Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for de adoptionsforberedende kurser for 2009

I medfør af § 25 c, stk. 3, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 14. september 2004, fastsættes:

§ 1. For deltagelse i et adoptionsforberedende kursus betales pr. 1. januar 2009 kr. 1.500.

Stk. 2. Beløbet forfalder til betaling ved tilmelding til kurset.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1547 af 12. december 2007 om betaling for de adoptionsforberedende kurser for 2008 ophæves.

Justitsministeriet, den 1. december 2008

Brian Mikkelsen

/ Anette Hummelshøj