Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af cirkulære om ægteskabs opløsning

(Til samtlige statsamter)

 

§ 1

I cirkulære nr. 135 af 25. september 1989 om ægteskabs opløsning, som ændret ved cirkulære nr. 204 af 13. december 1996 og cirkulære nr. 98 af 24. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 42 a, stk. 1, § 44, stk. 2, og § 66 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 147 af 9. marts 1999, som ændret ved § 3 i lov nr. 461 af 7. juni 2001, og efter § 5, stk. 1, i lov nr. 372 af 7. juni 1989 om registreret partnerskab, som ændret ved lov nr. 821 af 19. december 1989, lov nr. 387 af 14. juni 1995 og lov nr. 360 af 2. juni 1999, fastsættes: «.

2. § 4, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Såfremt der ikke allerede er truffet aftale eller afgørelse om forældremyndigheden, skal ægtefællerne vejledes om, at fælles forældremyndighed fortsætter efter separation eller skilsmisse, medmindre de indgår aftale om forældremyndighed. De skal endvidere vejledes om §§ 6, 9, 10, 11 og 13 i lov om forældremyndighed og samvær samt om mulighederne for senere ændring af vilkår, jf. ægteskabslovens §§ 52, 53 og 58.«

§ 2

Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2002.

Justitsministeriet, den 14. december 2001

Lene Espersen

/Christian Strøyer