Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Klage over afslag på ansøgning om fortrinsstilling til suppleringsjord

Resumé

I Januar 2007 søgte L Jordbrugskommissionen, J, om tilladelse til at erhverve 43 ha landbrugsjord, hvorved L ville blive ejer af mere end 100 ha, hvorfor arealet blev annonceret som suppleringsjord. I marts 2007 fremsendte klageren, K, en naboerklæring om landbrugsjord, hvor hun søgte om fortrinsstilling til 6-10 ha til sammenlægning med hendes landbrugsejendom på 9,0 ha. I maj 2007 meddelte J afslag på K's ansøgning om fortrinsstilling. Begrundelse for afslaget var, at der ikke var medsendt dokumentation for opfyldelse af kravene i landbrugslovens § 32. K fremsendte herefter den manglende dokumentation, men J fastholdt afslaget, hvorefter K indbragte sagen for Direktoratet for FødevareErhverv. Direktoratet for FødevareErhverv fandt, at det var en retlig fejl, at J ikke havde opfyldt sin vejledningspligt over for K, og hjemviste sagen til fornyet behandling i J.

Direktoratet for FødevareErhvervs skrivelse af 15. januar 2008, j.nr. 3101-1084-07-3882

»---

I brev af 8. juni 2007 har De for K klaget over, at Jordbrugskommissionen for Region Hovedstaden den 16. maj 2007 har meddelt afslag på en ansøgning om fortrinsstilling til 6-10 ha. Afgørelsen er truffet i forbindelse med en ansøgning om, at L erhverver 43 ha af landbrugsejendommen matr...

Direktoratets afgørelse

Direktoratet for FødevareErhverv ophæver hermed afgørelsen og hjemviser sagen til fornyet afgørelse i kommissionen, da det er en retlig fejl, at jordbrugskommissionen ikke har opfyldt sin vejledningspligt. Ansøgeren om fortrinsstilling burde således være blevet anmodet om fremsendelse af fornøden dokumentation, da den modstridende afkrydsning i afsnit 7 og 8 i naboerklæringen om suppleringsjord blev konstateret, jf. nedenfor.

Direktoratets afgørelse kan efter § 16, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1155 af 24. november 2006 om jordbrugskommissioner mv. ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Redegørelse for sagen

I brev af 17. januar 2007 har advokatfirmaet Arnoldus A/S søgt Jordbrugskommissionen for Region Hovedstaden om tilladelse til, at L erhverver 43 ha af landbrugsejendommen matr.nr. ... Dato for købsaftale er 6. november 2006.

Da L er ejer af mere end 100 ha, har arealet været annonceret som suppleringsjord.

Den 8. marts 2007 har De for K fremsendt en naboerklæring om suppleringsjord, hvor hun søger om fortrinsstilling til 6-10 ha til sammenlægning med hendes landbrugsejendom på 9,0 ha.

Hun har i afsnit 7 i naboerklæringen erklæret, at hun opfylder betingelserne i landbrugslovens § 32, stk. 3, nr. 1 og 2, om, at hun har erhvervet en eller flere landbrugsejendomme med et samlet areal under 30 ha inden den 1. september 2004, og

a) ejer og driver sin/sine landbrugsejendomme med et dyrket areal på mindst 15 ha, og

b) selvstændigt som ejer eller forpagter i mindst 4 år umiddelbart før den 1. september 2004 har drevet en eller flere landbrugsejendomme med et dyrket areal på mindst 15 ha.

Samtidig har hun i afsnit 8 om jordbrugsmæssig uddannelse erklæret, at hun selvstændigt og aktivt som lovlig ejer eller forpagter i mindst 4 år inden for de sidste 10 år, heraf mindst 2 år her i landet har drevet en jordbrugsbedrift med et dyrket areal på mindst 30 ha eller med et arbejdsbehov på mindst 900 timer årligt, vurderet på grundlag af produktionens sammensætning og metode.

Jordbrugskommissionen har den 16. maj 2007 meddelt afslag på K's ansøgning om fortrinsstilling i medfør af landbrugslovens § 12, stk. 3, jf. §§ 31-33.

Begrundelse for afslaget er, at der ikke er medsendt dokumentation for opfyldelse af kravene i lovens § 32, så kommissionen finder ikke, at K kan få tillagt fortrinsstilling.

I brev af 8. juni 2007 har De for K klaget over afgørelsen.

De beklager, at ansøgningen har været mangelfuld som følge af, at Deres klient ikke har været opmærksom på, at hun til fulde opfylder det i lovens § 32, stk. 2, nr. 4, anførte arbejdsbehov på mindst 900 timer årligt.

De vedlægger dokumentation i form af redegørelse fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret for Fjerkræ, hvoraf fremgår, at Deres klients bedrift med æglæggende høner medfører et årligt arbejdsforbrug på ca. 4000 timer, og redegørelse udarbejdet af Deres klient, hvorefter hun årligt har 4748 arbejdstimer på sin bedrift.

De vedlægger bilag, hvoraf det fremgår, at en meget stor del af produktionen foregår på andre ejendomme end den, K ejer.

Den 19. juni 2007 har jordbrugskommissionen meddelt advokatfirmaet Arnoldus A/S, at De har klaget over jordbrugskommissionens afgørelse og har samtidig anmodet advokatfirmaet Arnoldus A/S om eventuelle bemærkninger til klagen senest 3 uger fra den 19. juni 2007.

I brev af 2. august 2007 til jordbrugskommissionen henviser advokatfirmaet Arnoldus A/S til, at det fremgår af klagevejledningen, at der alene kan klages over retlige spørgsmål til Direktoratet for FødevareErhverv, jf. § 16, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1155 af 24. november 2006.

Advokatfirmaet Arnoldus A/S finder, at jordbrugskommissionen i forbindelse med afgørelsen den 16. maj 2007 har anvendt lovgivningen korrekt og fulgt den i lovgivningen foreskrevne fremgangsmåde og på det grundlag har givet L tilladelse til erhvervelse af del 2 af matr.nr...

Samtidig anfører advokatfirmaet Arnoldus A/S bl.a., at jordbrugskommissionens afgørelse ikke kan ændres af Direktoratet for FødevareErhverv, da påklagen ikke vedrører retlige spørgsmål.

I et efterfølgende brev af 10. august 2007 til jordbrugskommissionen henleder advokatfirmaet Arnoldus A/S jordbrugskommissionens opmærksomhed på, at det er en almindelig forvaltningsretlig grundsætning, at en begunstigende forvaltningsakt som altovervejende hovedregel ikke kan ændres til skade for den pågældende part.

Advokatfirmaet finder derfor, at jordbrugskommissionen ikke kan omgøre sin afgørelse af 16. maj 2007, hvor L fik sin tilladelse til erhvervelse af del 2 af matr.nr...

Endvidere anfører advokatfirmaet Arnoldus A/S bl.a., at der ifølge officialprincippet påhviler en offentlig myndighed i en række situationer at fremskaffe de fornødne oplysninger før der kan træffes en endelig afgørelse. Advokatfirmaet finder imidlertid, at K med sin udviste langsommelighed har forspildt enhver mulighed for, at sagen kan få et andet udfald på nuværende tidspunkt.

Den 17. august 2007 har De efter ønske fra kommissionen fremsendt kopi af regnskaber for årene 2003-2007, hvoraf fremgår et betydeligt produktionsomfang, ligesom det fremgår, at der stort set ikke anvendes fremmed arbejdskraft.

Samtidig har De fremsendt kopi af de ønskede lejekontrakter vedr. driftsbygninger på andre ejendomme.

Jordbrugskommissionen har den 4. september 2007 fremsendt klagen hertil.

Kommissionen finder efter en fornyet gennemgang, at ansøger, jf. bekendtgørelsens § 25, stk. 3, burde være blevet anmodet om fremsendelse af fornøden dokumentation, da den modstridende afkrydsning i hhv. ansøgningsskemaets afsnit 7 og 8 blev konstateret.

Den 10. oktober 2007 har Direktoratet for FødevareErhverv anmodet Dem og advokatfirmaet Arnoldus A/S om at fremkomme med eventuelle supplerende bemærkninger til jordbrugskommissionens bemærkninger af 4. september 2007 til klagen.

Den 24. oktober 2007 har advokatfirmaet Arnoldus A/S meddelt, at advokatfirmaet vil fremkomme med yderligere bemærkninger til sagen i løbet af en uge.

I brev af 1. november 2007 har advokatfirmaet Arnoldus A/S nedlagt påstand om, at K's klage over jordbrugskommissionens afgørelse af 16. maj 2007 afvises.

Til støtte for denne påstand henviser advokatfirmaet Arnoldus A/S til, hvad der tidligere er anført og anfører bl.a. følgende:

»Ved sagens afgørelse bør direktoratet lægge til grund:

at K's ansøgning af den 8. marts 2007 om fortrinsstilling ikke blot var mangelfuld, således som også erkendt af advokat Bo Hansen i dennes klageskrivelse af den 8. juni 2007, men til overflod også ganske upræcis med hensyn til beskrivelsen af størrelsen og beliggenheden af det areal, til hvilket hun gør krav på fortrinsstilling,

at K's ansøgning af den 8. marts 2007 var udarbejdet og fremsendt af hendes rådgiver under hele sagens forløb - nemlig advokat Bo Hansen, Rønne,

at jordbrugskommissionen den 16. maj 2007 traf en aldeles korrekt afgørelse på grundlag af de oplysninger, som jordbrugskommissionen havde modtaget fra K gennem hendes advokat, i hvilken forbindelse jeg (igen) henviser til mine ovennævnte breve af den 2. og 10. august 2007,

at K's klageskrivelse udarbejdet af advokat Bo Hansen den 8. juni 2007 også var mangelfuld, således som det understreges af jordbrugskommissionen i dennes brev af den 8. august 2007 til advokat Bo Hansen, hvori jordbrugskommissionen igen udbeder sig dokumentation for at K opfylder betingelserne i landbrugslovens § 32,

at advokat Bo Hansens fremsendelse af det meget kortfattede brev af den 17. August 2007 vedlagt årsregnskaber og lejeaftaler m.v. ikke giver en fyldestgørende besvarelse af jordbrugskommissionens anmodning om fremlæggelse af dokumentation for at lovens krav er opfyldt.«

Den 12. november 2007 anmodede Direktoratet for FødevareErhverv Dem om at fremsende eventuelle bemærkninger til ovennævnte brev af 1. november 2007 fra advokatfirmaet Arnoldus A/S.

I brev af 23. november 2007 anfører De indledningsvis, at direktoratets opfordring i skrivelse af 10/10 2007 ikke udløste supplerende bemærkninger fra Dem, idet De var og er fuldstændig enig i jordbrugskommissionens betragtninger i skrivelse af 4/9 2007. I nævnte skrivelse anførte jordbrugskommissionen bl.a., at Deres klient burde være anmodet om fremsendelse af fornøden dokumentation, da den modstridende afkrydsning i henholdsvis ansøgningsskemaet afsnit 7 og 8 blev konstateret.

De finder derfor, at Deres klients ansøgning om fortrinsstilling bør realitetsbehandles i overensstemmelse med jordbrugskommissionens egen indstilling i fremsendelsesskrivelsen af 4/9 2007 til direktoratet.

Endelig anfører De, at den af advokatfirmaet Arnoldus A/S ved advokat Christian Dohn nedlagte afvisningspåstand følgelig bør tilsidesættes.

Efter at have modtaget kopi af Deres brev af 23. november 2007 har advokatfirmaet Arnoldus A/S ved advokat Christian Dohn i brev af 14. december 2007 bl.a. anført, at Deres anbringender og argumentation i Deres sidstnævnte skrivelse ikke giver anledning til nye bemærkninger. Advokat Christian Dohn fastholder således, hvad han tidligere har anført dels i korrespondancen med jordbrugskommissionen og dels i sit brev af 1. november 2007 til direktoratet.

Redegørelse for direktoratets afgørelse

Det fremgår af § 29, stk. 2, i lov nr. 435 af 9. juni 2004 om landbrugsejendomme med de ændringer, der følger af lov nr. 533 af 8. juni 2006, at når en erhverver ved køb af suppleringsjord bliver ejer af mere end 100 ha, gælder reglerne om fortrinsstilling til suppleringsjord, jf. §§ 31-33.

Det følger af lovens § 32, stk. 2, nr. 4, at ejeren af en landbrugsejendom, der ønsker fortrinsstilling til suppleringsjord, skal være ejer af en eller flere landbrugsejendomme, hvis areal tilsammen er på mindst 30 ha, eller som har et arbejdsbehov på mindst 900 timer årligt vurderet på grundlag af produktionens sammensætning.

Det følger af § 25, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 421 af 3. juni 2005 om reglerne i lov om landbrugsejendomme, at hvis en naboerklæring ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til vurdering af, om den pågældende nabo opfylder betingelserne for at opnå fortrinsstilling, kan jordbrugskommissionen i særlige tilfælde fastsætte en frist på højst 4 uger til fremsendelse af fornøden dokumentation.

Ifølge § 7, stk. 1, i forvaltningsloven skal en forvaltningsmyndighed i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde.

I den foreliggende sag er det en retlig fejl, at jordbrugskommissionen ikke har opfyldt sin vejledningspligt, da ansøger om fortrinsstilling burde være blevet anmodet om fremsendelse af fornøden dokumentation, da den modstridende afkrydsning i henholdsvis ansøgningsskemaets afsnit 7 og 8 blev konstateret.

Direktoratet for FødevareErhverv har derfor - som nævnt - ophævet afgørelsen og hjemvist sagen til fornyet afgørelse i kommissionen.

Det tilføjes, at Direktoratet for FødevareErhverv i sager med én part som udgangspunkt er enig i advokatfirmaet Arnoldus A/S' anbringende af 10. august 2007 om, at det er en almindelig forvaltningsretlig grundsætning, at en begunstigende forvaltningsakt som altovervejende hovedregel ikke kan ændres til skade for den pågældende part.

I sager vedrørende fortrinsstilling til suppleringsjord, jf. §§ 31-33 i lov om landbrugsejendomme, hvor der er flere parter, står Direktoratet for FødevareErhverv imidlertid frit med hensyn til at ændre afgørelsen til ugunst for en part, idet jordbrugskommissionens afgørelse skal indeholde en vejledning om, at også andre parter i sagen har klageadgang, og at jordbrugskommissionens afgørelse kan blive omgjort af Direktoratet for FødevareErhverv. Der henvises til § 81, stk. 2, i cirkulære nr. 36 af 3. juni 2005 om lov om landbrugsejendomme og den klagevejledning, der var vedlagt jordbrugskommissionens afgørelse af 16. maj 2007.

Til brug for jordbrugskommissionens fornyede behandling sendes herfra kopi af brev af 23. november 2007 fra Dem og kopi af brevene af 1. november 2007 og 14. december 2007 fra advokat Chr. Dohn til jordbrugskommissionen.

Med venlig hilsen

---«