Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Erhvervs- og Byggestyrelsen efter lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

I medfør af § 7 i lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond fastsættes:

§ 1. De beføjelser, der i henhold til loven er tillagt økonomi- og erhvervsministeren, henlægges til Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Stk. 2. Beføjelser i henhold til lovens § 3, stk. 1, 2. punktum, til at fordele regionalfonds- og socialfondsmidler mellem de regionale vækstfora og til at omfordele disse midler mellem vækstforaene henlægges dog ikke.

§ 2. Afgørelser, som Erhvervs- og Byggestyrelsen træffer efter loven, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Afgørelser, truffet af offentlige eller private juridiske enheder i medfør af lovens § 8, stk. 2, og § 13, stk. 2, kan indbringes for Erhvervs- og Byggestyrelsen. Tilsvarende kan afgørelser, truffet af regioner, kommuner og andre myndigheder i medfør af lovens § 13, stk. 1, indbringes for Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Stk. 3. Afgørelser, truffet af overvågningsudvalg og styringsudvalg for programmer med dansk deltagelse i medfør af lovens § 14, stk. 2, er endelige og kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2008.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 44 af 17. januar 2007 om henlæggelse af beføjelser til Erhvervs- og Byggestyrelsen efter lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 24. november 2008

Lene Espersen

/ Sigmund Lubanski