Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

(Ændring af procedure for afgørelse af ansøgninger vedrørende anvendelsen af midler under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse, der fordeles til de regionale vækstfora efter konkurrence)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 358 af 18. april 2007 om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond foretages følgende ændringer:

1. § 19 affattes således:

»§ 19. Efter høringen af Danmarks Vækstråd træffer Erhvervs- og Byggestyrelsen endelig afgørelse om tilsagn og afslag samt udarbejder tilsagns- og afslagsskrivelser til de konkrete projekter.«

2. § 20 ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. december 2008.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 26. november 2008

Finn Lauritzen

/ Pernille von Lillienskjold