Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Klage over afslag på ansøgning om dispensation til, at en søn kan erhverve faderens bedrift bortset fra en bygningsparcel på ca. 5 ha.

Resumé

K ansøgte Jordbrugskommissionen, J, om dispensation til at erhverve faderens bedrift bortset fra en bygningsparcel på ca. 5 ha fra en landbrugsejendom på 15,3 ha, som faderen beholdt. Samtidig søgte K dispensation til at erhverve hele faderens landbrugsejendom på 130,8 ha. Dispensation blev søgt for at undgå at handle bygningsparcellen to gange. J meddelte afslag på det ansøgte, da der ikke var tale om erhvervelse af en hel bedrift, jf. landbrugslovens § 13. K indbragte sagen for Direktoratet for FødevareErhverv, som fandt, at det var en retlig fejl, at J havde meddelt afslag, eftersom erhvervelsen kunne gennemføres uden tilladelse fra J ved afgivelse af erhvervelseserklæring

Direktoratet for FødevareErhvervs skrivelse af 11. februar 2008, j.nr. 3101-1082-07-3949

»---

I brev af 12. september 2007 har De for K klaget over, at Jordbrugskommissionen for Region Midtjylland Vest den 16. august 2007 har meddelt afslag på en ansøgning om dispensation til, at han kan erhverve faderens bedrift bortset fra en bygningsparcel på ca. 5 ha fra landbrugsejendommen matr.nr. 1..., på 15,3 ha, som faderen beholder.

Direktoratets afgørelse

Direktoratet for FødevareErhverv ophæver hermed Jordbrugskommissionen for Region Midtjylland Vests afgørelse af 16. august 2007. Baggrunden herfor er, at det er en retlig fejl, at jordbrugskommissionen har meddelt afslag på den ansøgte erhvervelse, da erhvervelsen kan gennemføres uden tilladelse fra jordbrugskommissionen ved afgivelse af erhvervelseserklæringen »Personers erhvervelse af en landbrugsbedrift - § 13«, jf. nedenfor.

Direktoratet for FødevareErhverv giver Dem derfor medhold i Deres klage.

Direktoratets afgørelse kan efter § 16, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1155 af 24. november 2006 om jordbrugskommissioner mv. ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Redegørelse for sagen

I brev af 24. april 2007 har De for K søgt Jordbrugskommissionen for Region Midtjylland Vest om dispensation til, at han kan erhverve faderens landbrugsbedrift bortset fra en bygningsparcel på ca. 5 ha fra landbrugsejendommen matr.nr.1... på 15,3 ha.

Samtidig søges der om dispensation til, at K desuden kan erhverve faderens hele landbrugsejendom matr.nr. 4... på 130,8 ha.

Der ansøges om dispensation for at undgå at skulle handle bygningsparcellen to gange.

Jordbrugskommissionen har den 16. august 2007 meddelt afslag efter landbrugslovens § 13 på det ansøgte, da der ikke er tale om erhvervelse af en hel bedrift.

I brev af 12. september 2007 har De klaget over afgørelsen.

De anfører følgende:

- Handlen kunne være gennemført på en erklæring, hvis handlen havde omfattet ejendommene i sin helhed. Dette udelukker, at ansøgningen er indsendt for at omgå reglerne i landbrugsloven.

- Ansøgningen er alene indsendt for at undgå at handle bygningsparcellen to gange. Alternativt kunne faderen have solgt hele bedriften til K og herefter købe bygningsparcellen tilbage. Det er alene denne dobbelthandel, der vil undgås.

- Der er hjemmel til det ansøgte i § 48 i cirkulæret til landbrugsloven.

Jordbrugskommissionen har den 12. oktober 2007 fremsendt klagen hertil, idet kommissionen fastholder den trufne afgørelse.

Redegørelse for Direktoratets afgørelse

Det følger af § 17, stk. 5, i lov om landbrugsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 9. oktober 2007, at der kan meddeles dispensation til, at overdragelse af en bedrift bestående af flere landbrugsejendomme, der ejes lovligt af samme ejer, jf. § 13, kan ske ved, at ejendommene overdrages enkeltvis eller i anparter over en længere årrække i forbindelse med et planlagt generationsskifte.

Ifølge § 48, stk. 3, i cirkulære nr. 36 af 3.juni 2005 om lov om landbrugsejendomme er det ved generationsskifte af en bedrift ikke nødvendigt, at generationsskiftet omfatter hele bedriften.

Overdragelsen kan derfor omfatte enkelte ejendomme eller dele af ejendomme inden for bedriften.

Som anført ovenfor kan K's erhvervelse af landbrugsejendommen matr.nr. 4... og den ca. 10 ha store del af landbrugsejendommen matr.nr. 1... gennemføres uden tilladelse fra jordbrugskommissionen ved afgivelse af erhvervelseserklæringen »Personers erhvervelse af en landbrugsbedrift - § 13«.

I tilfælde, hvor der købes en del af en landbrugsejendom inden for bedriften, skal en praktiserende landinspektør samtidig i erklæringens afsnit 7 attestere, at han er blevet anmodet om at foretage matrikulære forandringer af ejendommen. Landinspektøren skal endvidere angive størrelsen på ejendommen efter gennemførelsen af de matrikulære forandringer.

Ejendommen kan her enten være den ca. 10 ha store del af landbrugsejendommen matr.nr. 1... som en landbrugsejendom uden beboelsesbygning eller landbrugsejendommen matr.nr. 4a..., som suppleres med nævnte 10 ha.

Det er derfor en retlig fejl, at jordbrugskommissionen har meddelt afslag på Deres ansøgning.

Direktoratet for FødevareErhverv har derfor som nævnt ophævet jordbrugskommissionens afgørelse og giver Dem samtidig medhold i Deres klage.

Med venlig hilsen

---«