Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0059
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om ændring af teknisk forskrift om et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem i danske farvande og havne

§ 1

I teknisk forskrift af 27. januar 2004 om et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem i danske farvande og havne foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 1, stk. 3, § 3, § 4, stk. 2, § 6, nr. 3, § 20, stk. 1 og § 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 12. juli 2007 og efter bemyndigelse fra økonomi- og erhvervsministeren, fastsættes efter samråd med forsvarsministeren, miljøministeren og trafikministeren.«

2. § 1, stk. 1, affattes således:

»§ 1. Medmindre andet udtrykkeligt er anført, gælder forskriften for ethvert skib med en bruttotonnage på 300 og derover.«

3. § 6 affattes således:

»§ 6. Operatøren, agenten eller føreren af et skib under dansk flag, der er på vej til en dansk havn, eller en havn i en anden EU medlemsstat, samt operatøren, agenten eller føreren af et udenlandsk skib, der er på vej til dansk havn, meddeler vedkommende havnemyndighed oplysningerne nævnt i punkt 1 i bilag I til Europaparlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF:

1) mindst 24 timer inden ankomsten,

2) senest når skibet afgår fra den foregående havn, hvis rejsen varer mindre end 24 timer, eller

3) så snart ankomsthavnen er kendt, hvis denne oplysning ikke foreligger eller den ændres under rejsen.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan undtage individuelle skibe, som sejler i en fast rutefart på danske havne, fra meldepligten, jf. stk. 1, såfremt rederiet:

1) opretholder en liste over det eller de skibe, som indgår i den pågældende rutefart, og indsender denne til Søfartsstyrelsen første gang der søges om undtagelse, og herefter hver gang, der indtræffer ændringer, og

2) etablerer et internt system, som sikrer, at oplysningerne om hver enkelt rejse, jf. stk. 1, registreres sådan, at de på begæring, uanset tidspunkt og uden forsinkelse, fremsendes så det kommer Søværnets Operative Kommando i hænde øjeblikkeligt.

Stk. 3. Undtagelse, jf. stk. 2, vil kun kunne gives, såfremt den planlagte overfartstid for en enkelt rejse ikke overstiger 12 timer.«

4. Efter § 6 indsættes:

»§ 6a. Havnemyndigheder skal indberette ankomstmeldingerne nævnt i § 6, stk. 1 til Søværnets Operative Kommando, idet oplysningerne om antal ombordværende personer dog kun indberettes såfremt havnen er gjort bekendt med dette.

Stk. 2. Indberetningerne skal foretages så hurtigt, som det er praktisk muligt og må i intet tilfælde være Søværnets Operative Kommando i hænde senere end 24 timer efter havnens modtagelse af ankomstmeldingerne, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 3. Indberetningerne kan foretages i det fælleseuropæiske elektroniske system til udveksling af information om skibstrafik, SafeSeaNet 1)idet indberetningerne foretages via internettet, enten ved manuel indtastning eller ved automatisk overførsel af data i XML-format via relevante web-adresser 2).

Stk. 4. Havnemyndigheder skal desuden indberette de i direktivets bilag 1 nævnte oplysninger om udenlandske last- og passagerskibe med en bruttotonnage mindre end 300, som anløber deres havne.

Stk. 5. Såfremt en havnemyndighed bliver opmærksom på, at indberettede oplysninger jf. stk.1, ændres væsentligt eller, at oplysninger jf. stk.1 slet ikke er meddelt inden anløb, skal havnemyndigheden ajourføre SafeSeaNet så hurtigt herefter, som det er praktisk muligt.«

§ 2

Forskriften træder i kraft den 21. november 2008.

Søfartsstyrelsen, den 18. november 2008

Per Sønderstrup

/ Torsten Arnt Olsen


Bilag 1

Bemærkninger til

Teknisk forskrift nr. 2 af 20. november 2008 om ændring af teknisk forskrift om havnestatskontrol af skibsfart og teknisk forskrift nr. 3 af november 2008 om ændring af Teknisk forskrift om et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem i danske farvande og havne

Ændringerne af de 2 forskrifter vedrører havnenes indberetninger om anløbende skibe, idet det nye elektroniske indberetningssystem, SafeSeaNet, er klar til at blive taget i brug.

En række EU-direktiver og -forordninger pålægger erhvervet og medlemsstaterne at indberette informationer om skibstrafikken til de nationale myndigheder og EU-Kommissionen. For at forenkle indberetningerne er der med overvågningsdirektivet 3)ruffet beslutning om udvikling af et elektronisk system, som sikrer, at indberetningerne udføres og samles i ét system, SafeSeaNet.

I Danmark står Søværnets Operative Kommando (SOK) for udvikling og implementering af SafeSeaNet. Den del af SafeSeaNet, som skal anvendes til indberetninger om skibes anløb af danske havne, er klar til ibrugtagning (november 2008).

Ifølge overvågningsdirektivet skal indberetningerne udføres for hvert anløb af danske og udenlandske skibe med en bruttotonnage på 300 eller derover 4). Hertil kommer, at også anløb af udenlandske last- og passagerskibe med en bruttotonnage mindre end 300 skal indberettes af hensyn til Søfartsstyrelsens mulighed for at udføre kontrol af udenlandske skibe.

Formålet med ændringen af Teknisk forskrift om et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem i danske farvande og havne er, at tage SafeSeaNet i brug. Forskriften pålægger danske havne at indberette oplysninger om anløbende skibe til SOK, idet SafeSeaNet kan anvendes hertil.

Danske havne er i forvejen, ifølge teknisk forskrift om havnestatskontrol af skibsfart, pålagt at indberette alle anløb af udenlandske last- og passagerskibe, uanset størrelse, til Søfartsstyrelsen via Havneindberetningsdatabasen. Disse oplysninger skal fremover indberettes til SOK. Dette kan ske ved elektronisk indberetning i SafeSeaNet. For at undgå unødig dobbeltindberetning er det besluttet at lade Havneindberetningsdatabasen udgå, hvilket gennemføres ved ændringen af Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 7 af 15. juli 2004 om havnestatskontrol af skibsfart.

For at undgå en urimelig administrativ byrde for skibe, som sejler i en fast rutefart på en dansk havn, indføres en mulighed for, at disse helt kan undtages fra bestemmelserne om ankomstmelding til havnene. For skibe, der gives en sådan undtagelse, skal der ikke foretages indberetninger i SafeSeaNet. Undtagelse vil dog i hvert enkelt tilfælde forudsætte, at rederiet oplyser Søfartsstyrelsen om hvilke skibe undtagelserne gælder. Endvidere vil undtagelse forudsætte, at rederiet etablerer et internt system, som sikrer, at SOK til enhver tid, og uden forsinkelse, vil kunne forsynes med relevante oplysninger om hver enkelt rejse.

Officielle noter

1) Søværnets Operative Kommando (SOK) er ansvarlig for udvikling og drift af den danske del af SafeSeaNet. Der kan indhentes yderligere information vedrørende SafeSeaNet på webadressen http://forsvaret.dk/SOK/Nationalt/MAS/SafeSeaNet/.

2) Relevante web-adresser oplyses ved henvendelse til SOK.

3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet.

4) Fiskeskibe og fritidsfartøjer mindre end 45 m samt alle statsskibe er dog undtaget.