Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0059
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om ændring af teknisk forskrift om havnestatskontrol af skibsfart

§ 1

I teknisk forskrift af 15. juli 2004 om havnestatskontrol af skibsfart foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 1, stk. 3, § 3, § 6 nr. 3, § 16, stk. 3, § 20 og § 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 12. juli 2007, og efter bemyndigelse fra økonomi- og erhvervsministeren fastsættes:«

2. § 4, stk. 1, affattes således:

»§ 4. Havnemyndigheder skal sende Søfartsstyrelsen en oversigt over ro-ro passagerskibe i fast rutefart på deres havne senest seks måneder efter denne forskrifts ikrafttræden og derefter hver gang, der indtræffer ændringer.«

§ 2

Forskriften træder i kraft den 21. november 2008.

Søfartsstyrelsen, den 18. november 2008

Per Sønderstrup

/ Torsten Arnt Olsen


Bilag 1

Bemærkninger til

Teknisk forskrift nr. 2 af 20. november 2008 om ændring af teknisk forskrift om havnestatskontrol af skibsfart og teknisk forskrift nr. 3 af november 2008 om ændring af Teknisk forskrift om et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem i danske farvande og havne

Ændringerne af de 2 forskrifter vedrører havnenes indberetninger om anløbende skibe, idet det nye elektroniske indberetningssystem, SafeSeaNet, er klar til at blive taget i brug.

En række EU-direktiver og -forordninger pålægger erhvervet og medlemsstaterne at indberette informationer om skibstrafikken til de nationale myndigheder og EU-Kommissionen. For at forenkle indberetningerne er der med overvågningsdirektivet 1)ruffet beslutning om udvikling af et elektronisk system, som sikrer, at indberetningerne udføres og samles i ét system, SafeSeaNet.

I Danmark står Søværnets Operative Kommando (SOK) for udvikling og implementering af SafeSeaNet. Den del af SafeSeaNet, som skal anvendes til indberetninger om skibes anløb af danske havne, er klar til ibrugtagning (november 2008).

Ifølge overvågningsdirektivet skal indberetningerne udføres for hvert anløb af danske og udenlandske skibe med en bruttotonnage på 300 eller derover 2). Hertil kommer, at også anløb af udenlandske last- og passagerskibe med en bruttotonnage mindre end 300 skal indberettes af hensyn til Søfartsstyrelsens mulighed for at udføre kontrol af udenlandske skibe.

Formålet med ændringen af Teknisk forskrift om et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem i danske farvande og havne er, at tage SafeSeaNet i brug. Forskriften pålægger danske havne at indberette oplysninger om anløbende skibe til SOK, idet SafeSeaNet kan anvendes hertil.

Danske havne er i forvejen, ifølge teknisk forskrift om havnestatskontrol af skibsfart, pålagt at indberette alle anløb af udenlandske last- og passagerskibe, uanset størrelse, til Søfartsstyrelsen via Havneindberetningsdatabasen. Disse oplysninger skal fremover indberettes til SOK. Dette kan ske ved elektronisk indberetning i SafeSeaNet. For at undgå unødig dobbeltindberetning er det besluttet at lade Havneindberetningsdatabasen udgå, hvilket gennemføres ved ændringen af Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 7 af 15. juli 2004 om havnestatskontrol af skibsfart.

For at undgå en urimelig administrativ byrde for skibe, som sejler i en fast rutefart på en dansk havn, indføres en mulighed for, at disse helt kan undtages fra bestemmelserne om ankomstmelding til havnene. For skibe, der gives en sådan undtagelse, skal der ikke foretages indberetninger i SafeSeaNet. Undtagelse vil dog i hvert enkelt tilfælde forudsætte, at rederiet oplyser Søfartsstyrelsen om hvilke skibe undtagelserne gælder. Endvidere vil undtagelse forudsætte, at rederiet etablerer et internt system, som sikrer, at SOK til enhver tid, og uden forsinkelse, vil kunne forsynes med relevante oplysninger om hver enkelt rejse.

Officielle noter

1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet.

2) Fiskeskibe og fritidsfartøjer mindre end 45 m samt alle statsskibe er dog undtaget.