Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0043
 
32000L0078
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om undtagelse fra forbud mod forskelsbehandling på grund af alder og handicap

I medfør af § 1 a i lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 31 af 12. januar 2005 og under hensyn til Rådets direktiv nr. 2000/78 af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv, fastsættes følgende:

§ 1. Militært personel, der indordnes i rækkefølgen af militære grader, og som er ansat eller indkaldt til tjeneste i det militære forsvar, jf. § 1, stk. 1, i lov om forsvarets personel, er undtaget fra forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder og handicap.

Stk. 2. Læger, tandlæger og dyrlæger er ikke omfattet af stk. 1.

§ 2. Personel, der indgår i redningsberedskabets freds- og krigsmæssige beredskab samt i redningsberedskabets internationale katastrofe-, bistands- og nødhjælpsarbejde, er tilsvarende undtaget fra forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder og handicap.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 2008.

Forsvarsministeriet, den 7. december 2008

Søren Gade

/ Pernille Reuter Eriksen