Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om størrelsen pr. 1. januar 2009 af bidrag til Lønmodtagernes Garantifond til dækning af fondens udgifter

I medfør af § 9, stk. 1, jf. stk. 5, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1014 af 15. oktober 2008, fastsættes:

§ 1. Bidraget fra private arbejdsgivere fastsættes for 2009 til 100 kr. for hver gang arbejdsgiveren betaler et beløb, der svarer til et fuldt års ATP-bidrag, jf. § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009.

Stk. 2. Det for 2009 fastsatte bidrag opkræves første gang på grundlag af ATP-bidrag, der er modtaget i perioden 23. februar – 22. maj 2009.

Lønmodtagernes Garantifond, den 3. december 2008

Jørgen Søndergaard

/ Lars Rohde