Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om doktorgrader

(Ophævelse af klageadgang m.v.)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 750 af 14. august 1996 om doktorgrader foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 6, stk. 2, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1368 af 7. december 2007, fastsættes:«

2. I § 25 ændres »Ministeriet« til: »Universitets- og Bygningsstyrelsen«.

3. § 26 ophæves.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009.

Stk. 2. Klager over retlige spørgsmål, jf. § 26 i bekendtgørelse nr. 750 af 14. august 1996 om doktorgrader, som er indgivet før den 1. januar 2009, færdigbehandles af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Universitets- og Bygningsstyrelsen, den 5. december 2008

Jens Peter Jacobsen
Direktør

/ Anders Jørgensen