Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. november 2008

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler, lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om erhvervsuddannelser, lov om Danmarks Evalueringsinstitut og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

(Forenkling af rådsstruktur m.v.)

[af undervisningsministeren Bertel Haarder]

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 8. oktober 2008 og var til 1. behandling den 23. oktober 2008. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Uddannelsesudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og undervisningsministeren sendte den 25. august 2008 dette udkast til udvalget, jf. folketingsåret 2007-08, 2 samling, alm. del - bilag 349. Den 7. oktober 2008 sendte undervisningsministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

2. Indstilling

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Sophie Løhde V Britta Schall Holberg V Malou Aamund V Anne‑Mette Winther Christiansen V Troels Christensen V Karin Storgaard DF Hans Kristian Skibby DF Charlotte Dyremose KF fmd. Villum Christensen LA Christine Antorini S Carsten Hansen S Kim Mortensen S Niels Chr. Nielsen S Pernille Vigsø Bagge SF Nanna Westerby SF Marianne Jelved RV Johanne Schmidt‑Nielsen EL

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Liberal Alliance (LA)
3
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
25
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
17
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
9
 
Uden for folketingsgrupperne (UFG)
2
Enhedslisten (EL)
4
     


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 9

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat, fra undervisningsministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af forslaget
3
Tidsplan for udvalgets behandling af forslaget
4
1. udkast til betænkning