Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32007L0076
 
32008L0040
 
32008L0044
 
32008L0045
 
32008L0075
 
32008L0077
 
32008L0078
 
32008L0079
 
32008L0080
 
32008L0081
 
32008L0085
 
32008L0086
 
32008L0091
 
Links til øvrige EU dokumenter
32008D0296
 
32008D0317
 
32008D0681
 
32008D0742
 
32008D0743
 
32008D0744
 
32008D0745
 
32008D0748
 
32008D0753
 
32008D0754
 
32008D0764
 
32008D0768
 
32008D0769
 
32008D0770
 
32008D0771
 
32008D0782
 
32008D0791
 
32008D0809
 
Yderligere dokumenter:
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler 1)

(Pris- og løntalsregulering af gebyrsatser og ændring af bilag om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer mv.)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 om bekæmpelsesmidler, som ændret ved bekendtgørelse nr. 558 af 19. juni 2003, bekendtgørelse nr. 404 af 25. maj 2004, bekendtgørelse nr. 432 af 29. maj 2005, bekendtgørelse nr. 461 af 13. juni 2005, bekendtgørelse nr. 1481 af 16. december 2005, bekendtgørelse nr. 227 af 16. marts 2006, bekendtgørelse nr. 469 af 22. maj 2006, bekendtgørelse nr. 583 af 8. juni 2006, bekendtgørelse nr. 924 af 4. september 2006, bekendtgørelse nr. 1273 af 3. december 2006, bekendtgørelse nr. 612 af 14. juni 2007 og bekendtgørelse nr. 385 af 23. maj 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 56 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Gebyrsatserne nævnt i stk. 2 gælder for ansøgninger modtaget senest 31. december 2008. For senere ansøgninger reguleres satserne årligt pr. 1. januar på grundlag af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning. Den aktuelle gebyrsats offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

2. I § 57 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Gebyrsatserne nævnt i stk. 2 gælder for anmeldelser modtaget senest 31. december 2008. For senere anmeldelser reguleres satserne årligt pr. 1. januar på grundlag af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning. Den aktuelle gebyrsats offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

3. Bilag 7 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

4. Bilag 8 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

5. Bilag 9 affattes som bilag 3 til denne bekendtgørelse.

6. Bilag 13 affattes som bilag 4 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. december 2008.

Miljøministeriet, den 10. december 2008

Troels Lund Poulsen

/ Claus Torp


Bilag 1

»Bilag 7

Aktivstoffer, som er optaget på bilag 1 til plantebeskyttelsesmiddeldirektivet

Acetamiprid 1)

Acibenzolar-s-methyl 2)

Alpha-cypermethrin 3)

Amidosulfuron 4), 5)

Amitrol 6)

Ampelomyces quisqualis 7)

Azimsulfuron 8)

Azoxystrobin 9)

Bacillus subtilis 10)

Beflubutamid 11)

Benalaxyl3)

Bentazon 12)

Benthiavalicarb 13)

Benzoesyre 14)

Beta-cyfluthrin 15)

Bifenazat 16)

Boscalid13)

Bromoxynil3)

Captan 17), 18)

Carbendazim 19)

Carfentrazonethyl 20)

Carvon13)

Chlorothalonil 21), 22)

Chlorotoluron21)

Chlorpropham 23)

Chlorpyrifos 24)

Chlorpyrifos-methyl24)

Cinidon-ethyl 25)

Clodinafop 26)

Clomazon 27)

Clopyralid 28)

Clothianidin 29)

Coniothyrium minitans 30)

Cyazofamid 31)

Cyclanilid2)

Cyfluthrin15)

Cyhalofop-butyl25)

Cypermethrin21)

Cyprodinil28)

2,4-D 32)

2,4-DB15)

Daminozid21)

Deltamethrin 33)

Desmedipham3)

Dichlorprop-P 34)

Dimethenamid-p 35)

Dimethoat 36)

Dimethomorph36)

Dimoxystrobin 37)

Dinocap 38)

Diquat6)

Esfenvalerat 39)

Ethephon 40)

Ethofumesat 41)

Ethoprophos 42)

Ethoxysulfuron31)

Etoxazol 43)

Famoxadon25)

Fenamidon20)

Fenamiphos40)

Fenarimol 44)

Ferriphosphat2)

Fenhexamid 45)

Fipronil42)

Flazasulfuron14)

Florasulam25)

Fludioxonil27)

Flufenacet35)

Flumioxazin 46)

Fluoxastrobin13)

Flupyrsulfuron-methyl 47)

Fluroxypyr 48)

Flurtamon35)

Flusilazol 49)

Folpet17)

Foramsulfuron31)

Forchlorfenuron 50)

Formetanat17)

Fosetyl28)

Fosthiazat35), 51)

Gliocladium catenulatum7)

Glufosinat36)

Glyphosat 52)

Imazalil 53)

Imazamox31)

Imazosulfuron 54)

Indoxacarb50)

Iodosulfuron35)

Ioxynil3)

Iprodion15)

Iprovalicarb 55)

Isoproturon 56)

Isoxaflutol20)

Kresoxim-methyl 57)

Lambda-cyhalothrin 58)

Laminarin54)

Linuron15)

1-Methylcyclopropen 59)

Maleinhydrazid15)

Mancozeb24)

Maneb24)

MCPA 60)

MCPB60)

Mechlorprop (mecoprop) 61)

Mechlorprop-P (mecoprop-P)61)

Mepanipyrim 62)

Mesosulfuron 63)

Mesotrion20)

Metalaxyl-M25)

Metconazol34)

Methamidophos 64)

Methiocarb17)

Methoxyfenozid54)

Metiram 24)

Metrafenon10)

Metribuzin36)

Metsulfuron-methyl 65)

Milbemectin16)

Molinat 66)

Nicosulfuron4), 5)

Oxadiargyl31)

Oxamyl 67)

Oxasulfuron31)

Paecilomyces-fumosoroseus 68)

Paecilomyces lilacinus13)

Paraquat 69)

Pendimethalin15)

Pethoxamid 29)

Phenmedipham3)

Phosmet36)

Picolinafen25)

Picoxystrobin35)

Pirimicarb26)

Pirimiphos-methyl42)

Procymidon 70), 71)

Prohexadion-calcium 72)

Propamocarb36)

Propiconazol61)

Propineb 73)

Propoxycarbazon 74)

Propyzamid73)

Prosulfocarb27)

Prosulfuron55)

Prothioconazol13)

Pseudomonas chlororaphis 75)

Pymetrozin2)

Pyraclostrobin14)

Pyraflufen-ethyl2)

Pyridat6)

Pyrimethanil34)

Quinoxyfen 76)

Rimsulfuron26)

Silthiofam35)

S-metolachlor54)

Spinosad10)

Spiroxamin 77)

Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus11)

Sulfosulfuron55)

Tepraloxydim43)

Thiabendazol6)

Thiacloprid1)

Thiamethoxam10)

Thifensulfuron-methyl52)

Thiophanat-methyl21)

Thiram66)

Tolclofos-methyl26)

Tolylfluanid 78)

Triasulfuron 79)

Tribenuron 80)

Triclopyr34)

Trifloxystrobin20)

Trinexapac28)

Triticonazol26)

Warfarin 81)

Ziram66)

Zoxamid63)


Bilag 2

»Bilag 8

Aktivstoffer som EU-Kommissionen har besluttet at optage på bilag I, I A eller I B til biociddirektivet

Bilag I til biociddirektivet:

Aktivstof:
Produkt-type
Optagelsesdato
(Ansøgningsfrist, jf. § 4, stk. 6.)
Ophør af retten til import, salg i alle led, anvendelse, oplagring og besiddelse af biocidmidler med det pågældende aktivstof, som ikke er godkendt efter principper, der er fastsat af Europa-Parlamentet og Rådet for den Europæiske Union i fællesskab1)
Sulfuryl-flourid2)
8
1. januar 2009
31. december 2010
Dichlofluanid3)
8
1. marts 2009
28. februar 2011
Difethialon6)
14
1. november 2009
31. oktober 2011
Kuldioxid8)
14
1. november 2009
31. oktober 2011
Clothianidin4)
8
1. februar 2010
31. januar 2012
Etofenprox5)
8
1. februar 2010
31. januar 2012
Difenacoum9)
14
1. april 2010
31. marts 2012
Propiconazol10)
8
1. april 2010
31. marts 2012
Tebuconazol11)
8
1. april 2010
31. marts 2012
Cyclohexylhydroxydiazen-1-oxid, kaliumsalt (K-HDO)12)
8
1. juli 2010
30. juni 2012
IPBC13)
8
1. juli 2010
30. juni 2012
Thiabendazol14)
8
1. juli 2010
30. juni 2012
Thiamethoxam15)
8
1. juli 2010
30. juni 2012

Bilag I A til biociddirektivet:

Aktivstof:
Produkt-type
Optagelsesdato
(Ansøgningsfrist, jf. § 4, stk. 6.)
Ophør af retten til import, salg i alle led, anvendelse, oplagring og besiddelse af biocidmidler med det pågældende aktivstof, som ikke er godkendt efter principper, der er fastsat af Europa-Parlamentet og Rådet for den Europæiske Union i fællesskab1)
Kuldioxid7)
14
1. november 2009
31. oktober 2011
     
«

1)
Der kan i bekendtgørelsen eller en meddelelse til godkendelsesindehaveren fastsættes en tidligere frist for ophør af retten til import og salg af midler, jf. § 4, stk. 6.
2)
Kommissionens direktiv 2006/140/EF af 20. december 2006 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage sulfurylfluorid som et aktivt stof i bilag I hertil.
3)
Kommissionens direktiv 2007/20/EF af 3. april 2007 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage dichlofluanid som et aktivt stof i bilag I hertil.
4)
Kommissionens direktiv 2008/15/EF af 15. februar 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage clothianidin som et aktivt stof i bilag I hertil.
5)
Kommissionens direktiv 2008/16/EF af 15. februar 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage etofenprox som et aktivt stof i bilag I hertil.
6)
Kommissionens direktiv 2007/69/EF af 29. november 2007 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage difethialon som et aktivt stof i bilag I hertil.
7)
Kommissionens direktiv 2007/70/EF af 29. november 2007 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage kuldioxid som et aktivt stof i bilag I A hertil.
8)
Kommissionens direktiv 2008/75/EF af 24. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage kuldioxid som et aktivt stof i bilag I hertil.
9)
Kommissionens direktiv 2008/81/EF af 29. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage difenacoum som et aktivt stof i bilag I hertil.
10)
Kommissionens direktiv 2008/78/EF af 25. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage propiconazol som et aktivt stof i bilag I hertil.
11)
Kommissionens direktiv 2008/86/EF af 5. september 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage tebuconazol som et aktivt stof i bilag I hertil.
12)
Kommissionens direktiv 2008/80/EF af 28. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage Cyclohexylhydroxydiazen-1-oxid, kaliumsalt (K-HDO) som et aktivt stof i bilag I hertil.
13)
Kommissionens direktiv 2008/79/EF af 28. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage IPBC som et aktivt stof i bilag I hertil.
14)
Kommissionens direktiv 2008/85/EF af 5. september 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage thiabendazol som et aktivt stof i bilag I hertil.
15)
Kommissionens direktiv 2008/77/EF af 25. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage thiamethoxam som et aktivt stof i bilag I hertil.


Bilag 3

»Bilag 9

Aktivstoffer, som EU-Kommissionen har besluttet ikke at optage på bilag I til plantebeskyttelsesmiddeldirektivet

Aktivstof
Forbud mod import og salg i alle led1)
Forbud mod anvendelse
Acephat2)
Efter 25. marts 2003
Efter 25. september 2003
Aktivstoffer optaget på bilag I og II til Kommissionens forordning nr. 2076/2002, jf. bekendtgørelsens bilag 9 a, med mindre der er angivet en særlig frist nedenfor.3)
Efter 31. august 2003
Efter 31. december 2003
Aktivstoffer optaget på bilag I og II til Kommissionens beslutning (2004/129/EF) af 30. januar 2004, jf. bilag 9 b4), undtagen Flamprop-M.
Efter 15. juni 2005
Efter 15. juni 2005
Aktivstoffer optaget på bilag I til Kommissionens beslutning (2007/442/EF) af 21. juni 2007, jf. bekendtgørelsens bilag 9c.
Efter 22. december 2007
Efter 22. december 2008
Alachlor5)
Efter 18. juni 2007
Efter 18. juni 2008
Aldicarb6)
Efter 31. december 2003
Efter 30. juni 2004
Amitraz7)
Efter 12. februar 2004
Efter 12. august 2004
Ammoniumsulfamat8)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Atrazin9)
Efter 10. marts 2004
Efter 10. september 2004
Azafenidin10)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Azaconazol3)
Efter 31. august 2003
Efter 31. december 2003
Azinphos-ethyl11)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Azocyclotin12)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Beauveria Brongniartii13)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Benfuracarb14)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Benomyl15)
Efter 30. juni 2003
Efter 30. juni 2003
Bensultap3)
Efter 31. december 2003
Efter 30. juni 2004
Bioallethrin3)
Efter 30. juni 2003
Efter 31. december 2003
Bioresmethrin3)
Efter 31. august 2003
Efter 31. december 2003
Buprofezin16)
Efter 30. marts 2009
Efter 30. marts 2010
Butoxycarboxim3)
Efter 31. august 2003
Efter 31. december 2003
Cadusafos17)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Carbaryl18)
Efter 21. november 2007
Efter 21. november 2008
Carbofuran19)
Efter 13. december 2007
Efter 13. december 2008
Carbosulfan20)
Efter 13. december 2007
Efter 13. december 2008
Chlorfenapyr21)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Chlorfenvinphos3) til brug i hovedkål og blomsterkål
Godkendte anvendelser af chlorfenvinphos i øvrigt
Efter 30. september 2007
Efter 31. august 2003
Efter 31. december 2007
Efter 31. december 2003
Chlozolinat22)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Cyanamid23)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Cyhalothrin24)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Cyhexatin12)
Efter 4. oktober 2008
Efter 4. oktober 2009
Diazinon25)
Efter 6. december 2007
Efter 6. december 2008
Dichlobenil26)
Efter 18. marts 2009
Efter 18. marts 2010
1,3-dichlorpropen27)
Efter 20. marts 2008
Efter 20. marts 2009
Dichlorophen28)
Efter 14. januar 2006
Efter 30. september 2006
Dichlorprop3)
Efter 31. august 2003
Efter 31. december 2003
Dichlorvos29)
Efter 6. december 2007
Efter 6. december 2008
Dicloran30)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Dicofol31)
Efter 30. marts 2009
Efter 30. marts 2010
Dimethenamid32)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Dimethipin33)
Efter 2. februar 2008
Efter 2. februar 2009
Diniconazol-M34)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Dinoterb35)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Diuron36)
Efter 13. december 2007
Efter 13. december 2008
DNOC37)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Ekstrakt af padderok38)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Endosulfan39)
Efter 2. juni 2006
Efter 2. juni 2007
Etrimfos3)
Efter 31. august 2003
Efter 31. december 2003
Fenitrothion40)
Efter 25. november 2007
Efter 25. november 2008
Fentin acetat41)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Fentin hydroxide42)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Fenpropathrin3)
Efter 31. august 2003
Efter 31. december 2003
Fenthion43)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Fenvalerat44)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Ferbam11)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Flamprop-M4)
Efter 15. juni 2005
Efter 15. september 2005
Furathiocarb3)
Efter 31. august 2003
Efter 31. december 2003
Haloxyfop3) til brug i såbede med prydplanter og frøgræsmarker med rødsvingel.
Godkendte anvendelse af haloxyfob i øvrigt.
Efter 30. september 2007
Efter 1. september 2003
31. december 2007
Efter 31. december 2003
Haloxyfop-R45)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Hexaconazol8)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
8-hydroxyquinolin8)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Imazamethabenz28)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Kaliumpermanganat13)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Kasugamycin28)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Kininhydrochlorid38)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Lindan46)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Malathion47)
Efter 6. december 2007
Efter 6. december 2008
Mefluidid48)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Metalaxyl49)
Efter 2. maj 2003
Efter 2. november 2003
Methabenzthiazuron50)
Efter 25. oktober 2006
Efter 25. oktober 2007
Methomyl51)
Efter 19. marts 2008
Efter 19. marts 2009
Methylbromid52)
Efter 18. marts 2009
Efter 18. marts 2010
Monocarbamid-dihydrogensulphat33)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Monolinuron53)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Naled54)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Natriumsølvthiosulfat3) til brug i afskårne blomster og potteplanter.
Godkendte anvendelser af natriumsølvthiosulfat i øvrigt.
Efter 30. september 2007
Efter 31. august 2003
31. december 2007
Efter 31. december 2003
Natriumtetrathiocarbonat8)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Oxydemeton-methyl55)
Efter 21. november 2007
Efter 21. november 2008
Parathion56)
Efter 30. juni 2003
Efter 30. juni 2003
Parathion-methyl57)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Permethrin58)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Phosalon59)
Efter 22. juni 2007
Efter 31. december 2007
Phoxim3)
Efter 30. august 2003
Efter 31. december 2003
Polyoxin28)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Propachlor60)
Efter 18. marts 2009
Efter 18. marts 2010
Propanil61)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Propham62)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Pyrazophos63)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Quintozen64)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Rotenon38)
Efter 10. oktober 2008
Efter 10. oktober 2009
Simazin65)
Efter 10. juni 2005
Efter 10. september 2005
Tecnazen66)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Thidiazuron12)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Thiodicarb67)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Tjæresyre28)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Triazamat68)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Trichlorfon69)
Efter 21. november 2007
Efter 21. november 2008
Tricyclazol70)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Triflumizol71)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Trifluralin72)
Efter 20. marts 2008
Efter 20. marts 2009
Triforin3) til brug i æbler, pærer, solbær, ribs, stikkelsbær
Godkendte anvendelser af Triforin i øvrigt.
Efter 30. september 2007
Efter 31. august 2003
Efter 30. september 2007
Efter 31. december 2003
Zineb73)
Efter 31. juni 2003
Efter 31. juni 2003.
   
«

1)
For så vidt angår godkendelsesindehaveren gælder den dato for tilbagekaldelse, som Miljøstyrelsen fastsætter i en afgørelse herom, som er rettet til godkendelsesindehaveren, jf. Kemikalielovens § 33, stk. 4.
2)
Kommissionens beslutning (2003/219/EF) af 25. marts 2003 om afvisning af at indsætte acephat i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
3)
Aktive stoffer, optaget på Kommissionens forordning nr. 2076/2002, og som er eller inden for de seneste 5 år har været godkendt i Danmark, er blevet nævnt specifikt i bilaget og har fået tildelt særlige salgs- og anvendelsesfrister.
4)
Kommissionens beslutning (2004/129/EF) af 30. januar 2004 om ikke-optagelse af visse aktive stoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagetrækning af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer.
5)
Kommissionens beslutning (2006/966/EF) af 18. december 2006 om afvisning af at optage alachlor i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
6)
Rådets beslutning (2003/199/EF) af 18. marts 2003 om afvisning af at indsætte aldicarb i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
7)
Kommissionens beslutning (2004/141/EF) af 12. februar 2004 om afvisning af at optage amitraz i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
8)
Kommissionens beslutning (2006/797/EF) af 22. november 2006 om afvisning af at optage ammoniumsulfamat, hexaconazol, natriumtetrathiocarbonat og 8-hydroxyquinolin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktive stoffer.
9)
Kommissionens beslutning (2004/248/EF) af 10. marts 2004 om afvisning af at optage atrazin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
10)
Kommissionens beslutning (2002/949/EF) af 4. december 2002 om afvisning af at indsætte azafenidin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF.
11)
Kommissionens beslutning (95/276/EF) af 13. juli 1995 om tilbagetrækning af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder ferbam og azinphos-ethyl som aktivstoffer.
12)
Kommissionens beslutning (2008/296/EF) af 4. april 2008 om afvisning af at optage azocyclotin, cyhexatin og thidiazuron i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktivstoffer.
13)
Kommissionens beslutning (2008/768/EF) af 30. september 2008 om afvisning af at optage Beauveria brongniartii og kaliumpermanganat i bilag I til Rådets direktiv 91/414 og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktivstoffer.
14)
Kommissionens beslutning (2007/615/EF) af 20. september 2007 om afvisning af at optage benfuracarb i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
15)
Kommissionens beslutning (2002/928/EF) af 26. november 2002 om afvisning af at optage benomyl på bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
16)
Kommissionens beslutning (2008/771/EF) af 30. september 2008 om afvisning af at optage buprofezin i bilag I til Rådets direktiv 91/414 og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof.
17)
Kommissionens beslutning (2007/428/EF) af 18. juni 2007 om afvisning af at optage cadusafos i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
18)
Kommissionens beslutning (2007/355/EF) af 21. maj 2007 om afvisning af at optage carbaryl i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
19)
Kommissionens beslutning (2007/416/EF) af 13. juni 2007 om afvisning af at optage carbofuran i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
20)
Kommissionens beslutning (2007/415/EF) af 13. juni 2007 om afvisning af at optage carbosulfan i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
21)
Kommissionens beslutning (2001/697/EF) af 5. september 2001 om afvisning af at indsætte chlorfenapyr i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF.
22)
Kommissionens beslutning (2000/626/EF) af 13. oktober 2000 om afvisning af at indsætte chlozolinat i bilag I til Rådets direktiv 91/414 og om tilbagekaldelse af godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
23)
Kommissionens beslutning (2008/745/EF) af 18. september 2008 om afvisning af at optage cyanamid i bilag I til Rådets direktiv 91/414 og om tilbagekaldelse af godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof.
24)
Kommissionens beslutning (94/643/EF) af 12. september 1994 om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder cyhalothrin som aktivt stof.
25)
Kommissionens beslutning (2007/393/EF) af 6. juni 2007 om afvisning af at optage diazinon i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
26)
Kommissionens beslutning (2008/754/EF) af 18. september 2008 om afvisning af at optage dichlobenil i bilag I til Rådets direktiv 91/414 og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof.
27)
Kommissionens beslutning (2007/619/EF) af 20. september 2007 om afvisning af at optage 1,3-dichlorpropen i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
28)
Kommissionens beslutning (2005/303/EF) af 31. marts 2005 om ikke-optagelse af tjæresyre, dichlorophen, imazamethabenz, kasugamycin og polyoxin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagetrækning af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer.
29)
Kommissionens beslutning (2007/387/EF) af 6. juni 2007 om afvisning af at optage dichlorvos i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
30)
Kommissionens beslutning (2008/744/EF) af 18. september 2008 om afvisning af at optage dicloran i bilag I til Rådets direktiv 91/414 og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof.
31)
Kommissionens beslutning (2008/764/EF) af 30. september 2008 om afvisning af at optage dicofol i bilag I til Rådets direktiv 91/414 og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof.
32)
Kommissionens beslutning (2006/1009/EF) af 22. december 2006 om afvisning af at optage dimethenamid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof.
33)
Kommissionens beslutning (2007/553/EF) af 2. august 2007 om afvisning af at optage monocarbamid-dihydrogensulphat og dimethipin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktivstoffer.
34)
Kommissionens beslutning (2008/743/EF) af 18. september 2008 om afvisning af at optage diniconazol-M i bilag I til Rådets direktiv 91/414 og om tilbagekaldelse af godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof.
35)
Kommissionens beslutning (98/269/EF) af 7. april 1998 om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dinoterb som aktivt stof.
36)
Kommissionens beslutning (2007/417/EF) af 13. juni 2007 om afvisning af at optage diuron i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
37)
Kommissionens beslutning (1999/164/EF) af 17. februar 1999 om afvisning af at indsætte DNOC som aktivt stof i bilag I til Rådets tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
38)
Kommissionens beslutning (2008/317/EF) af 10. april 2008 om afvisning af at optage rotenon, ekstrakt af padderok og kininhydrochlorid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer.
39)
Kommissionens beslutning (2005/864/EF) af 2. december 2005 om afvisning af at optage endosulfan i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
40)
Kommissionens beslutning (2007/379/EF) af 25. maj 2007 om afvisning af at optage fenitrothion i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
41)
Kommissionens beslutning (2002/478/EF) af 20. juni 2002 om afvisning af at indsætte fentin acetat i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
42)
Kommissionens beslutning (2002/479/EF) af 20. juni 2002 om afvisning af at indsætte fentin hydroxid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
43)
Kommissionens beslutning (2004/140/EF) af 11. februar 2004 om afvisning af at optage fenthion i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
44)
Kommissionens beslutning (98/270/EF) af 7. april 1998 om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder fenvalerat som aktivt stof.
45)
Kommissionens beslutning (2007/437/EF) af 19. juni 2007 om afvisning af at optage haloxyfop-R i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
46)
Kommissionens beslutning (2000/801/EF) af 20. december 2000 om afvisning af at optage lindan i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
47)
Kommissionens beslutning (2007/389/EF) af 6. juni 2007 om afvisning af at optage malathion i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
48)
Kommissionens beslutning (2004/401/EF) af 26. april 2004 om afvisning af at optage mefluidid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
49)
Kommissionens beslutning (2003/308/EF) af 2. maj 2003 om afvisning af at indsætte metalaxyl i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
50)
Kommissionens beslutning (2006/302/EF) af 25. april 2006 om afvisning af at optage methabenzthiazuron i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
51)
Kommissionens beslutning (2007/628/EF) af 19. september 2007 om afvisning af at optage methomyl i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
52)
Kommissionens beslutning (2008/753/EF) af 18. september 2008 om afvisning af at optage methylbromid i bilag I til Rådets direktiv 91/414 og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof.
53)
Kommissionens beslutning (2000/243/EF) af 9. marts 2000 om afvisning af at optage monolinuron i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
54)
Kommissionens beslutning (2005/788/EF) af 11. november 2005 om afvisning af at optage naled i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
55)
Kommissionens beslutning (2007/392/EF) af 21. maj 2007 om afvisning af at optage oxydemeton-methyl i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
56)
Kommissionens beslutning (2001/520/EF) af 9. juli 2001 om afvisning af at indsætte parathion i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
57)
Kommissionens beslutning (2003/166/EF) af 10. marts 2003 om afvisning af at optage parathion-methyl i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
58)
Kommissionens beslutning (2000/817/EF) af 27. december 2000 om afvisning af at optage permethrin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
59)
Kommissionens beslutning (2006/1010/EF) af 22. december 2006 om afvisning af at optage phosalon i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof.
60)
Kommissionens beslutning (2008/742/EF) af 18. september 2008 om afvisning af at optage propachlor i bilag I til Rådets direktiv 91/414 og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof.
61)
Kommissionens beslutning (2008/769/EF) af 30. september 2008 om afvisning af at optage propanil i bilag I til Rådets direktiv 91/414 og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof.
62)
Kommissionens beslutning (96/586/EF) af 9. april 1996 om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder propham som aktivt stof.
63)
Kommissionens beslutning (2000/233/EF) af 9. marts 2000 om afvisning af at optage pyrazophos i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
64)
Kommissionens beslutning (2000/816/EF) af 27. december 2000 om afvisning af at indsætte quintozen i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
65)
Kommissionens beslutning (2004/247/EF) af 10. marts 2004 om afvisning af at optage simazin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
66)
Kommissionens beslutning (2000/725/EF) om afvisning af at indsætte tecnazen i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.
67)
Kommissionens beslutning (2007/366/EF) om afvisning af at optage thiodicarb i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
68)
Kommissionens beslutning (2005/487/EF) af 4. juli 2005 om afvisning af at optage triazamat i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
69)
Kommissionens beslutning (2007/356/EF) af 21. maj 2007 om afvisning af at optage trichlorfon i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.
70)
Kommissionens beslutning (2008/770/EF) af 30. september 2008 om afvisning af at optage tricyclazol i bilag I til Rådets direktiv 91/414 og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof.
71)
Kommissionens beslutning (2008/748/EF) af 18. september 2008 om afvisning af at optage triflumizol i bilag I til Rådets direktiv 91/414 og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof.
72)
Kommissionens beslutning (2007/629/EF) af 20. september 2007 om afvisning af at optage trifluralin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof.
73)
Kommissionens beslutning (2001/245/EF) af 22. marts 2001 om afvisning af at indsætte zineb i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.


Bilag 4

»Bilag 13

Aktivstoffer som Kommissionen har besluttet ikke at optage på bilag I, I A eller I B til biociddirektivet

Aktivstof:
Produkttype
Forbud mod import og salg i alle led af midler inden for den eller de relevante produkttyper, der indeholder aktivstoffet eller aktivstofferne 1)
Forbud mod anvendelse, oplagring og besiddelse af midler inden for den eller de relevante produkttyper, der indeholder aktivstoffet eller aktivstofferne
Aktivstoffer, som er opført på bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007, og hvor aktivstoffet eller kombinationen af aktivstof og produkttype ikke er opført i bilag II til samme forordning.
 
Efter 1. juli 20062) 3)
Efter 1. september 20063)
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens beslutning (2007/565/EF) af 14. august 2007:
 
Efter 22. juli 2008
Efter 22. august 2008
       
       
Bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-.kappa.O)­diazeniumato(2-)]-kopper
21
   
       
Myresyre
18
   
       
Propan-2-ol
18
   
       
L-(+)-mælkesyre
1, 13
   
       
Anthraquinon
19
   
       
1,4-dichlorbenzen
18, 19
   
       
N-(2-ethylhexyl)-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dicarboximid
18
   
Benzylbenzoat
19
   
       
Malathion
18
   
       
Octansyre
19
   
       
Captan
21
   
       
N-(trichlormethylthio)phthalimid/folpet
21
   
       
Ziram
19, 21
   
       
Thiabendazol
21
   
       
Diuron
21
   
       
(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)-cyclopropancarboxylat (alle isomerer; forhold: 1:1:1:1:1:1:1:1)/allethrin
18
   
       
Zinksulfid
18, 21
   
       
Dinatriumtetraborat, vandfrit
18
   
       
Naphthensyrer, kobbersalte
8
   
       
Chlorothalonil
21
   
       
Fluometuron
21
   
       
Chlorpyrifos
18
   
       
Chlorpyrifos-methyl
18
   
       
(R)-p-mentha-1,8-dien
18, 19
   
       
Prometryn
21
   
       
Siliciumdioxid — amorft
16, 19
   
       
Benolie/animal oil
19
   
       
Rapsolie
18
   
       
Lignin
19, 21
   
       
Oxinkobber
8
   
       
Dinatriumoctaborattetrahydrat
18
   
       
Dodecylguanidinmonohydrochlorid
16, 21
   
       
Phoxim
18
   
       
Chlorotoluron
21
   
       
Methomyl
18
   
       
Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammoniumchlorid
21
   
       
(S)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl(1R,3R)-2,2-dimethyl-3- (2-methylprop-1-enyl)-cyclopropancarboxylat (kun isomeren med 1R-trans og 1S)/S-bioallethrin
18
   
       
Bioresmethrin
18
   
       
Trans-isopropyl-3-[[(ethylamino)­methoxyphosphinothioyl]oxy]crotonat
18
   
       
Amitraz
18
   
       
3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurinstof/Isoproturon
18, 21
   
       
M-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/permethrin
19
   
       
3-iod-2-propynylbutylcarbamat
18
   
       
Cis-4-[3-(p-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholin­/fenpropimorph
21
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorider
16, 18, 19, 21
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-10-alkyldimethyl, chlorider
16
   
       
Melaleuca alternifolia, ekstrakt/australsk tetræsolie
19
   
       
2,4,8,10-tetra(tert-butyl)-6-hydroxy-12H-dibenzo[d, g]-[1,3,2]dioxaphosphocin-6-oxid, natriumsalt
1
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorider
16, 18, 19, 21
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyl [(ethylphenyl) methyl]dimethyl, chlorider
16, 18, 19, 21
   
       
α-cyan-4-fluor-3-phenoxybenzyl-[1α (S*),3α]-(±)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat
18
   
       
Chrysanthemum cinerariaefolium, ekstrakt
19
   
       
Enebær, Juniperus mexicana, ext.
19
   
       
Lavendel, Lavandula hybrida, ext. / lavendelolie
18
   
       
3-benzo[b]thien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazin-4-oxid
21
   
       
Chlormethyl-n-octyldisulfid
21
   
       
Kaliumsalte af fedtsyrer (C15-21)
18
   
       
(E)-2-octadecenal
19
   
       
E,Z)-2,13-octadecadienal
19
   
       
S-hydropren/ethyl-(S-(E,E))-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoat
18
   
       
4-brom-2-(4-chlorphenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)-1Hpyrrol-3-carbonitril/chlorfenapyr
21
   
       
Guazatintriacetat4)
8
Efter 1. august 2008
Efter 2. september 2008
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens beslutning (2008/681/EF) af 28. juli 2008:
 
Efter 20. maj 2009
Efter 20. august 2009
       
Formaldehyd
11, 12, 13
   
       
2-(2-butoxyethoxy)ethyl-6-propylpiperonylether/piperonylbutoxid
19
   
       
1,3-dibrom-5,5-dimethylhydantoin
2, 11, 12
   
       
Naphthalen
19
   
       
M-cresol
2, 3
   
       
Hexa-2,4-diensyre/sorbinsyre
8
   
       
Benzylbenzoat
18
   
       
Benzothiazol-2-thiol
2, 7, 9, 11, 12, 13
   
       
2-hydroxy-4-isopropyl-2,4,6-cycloheptatrien-1-on
10
   
       
Natriumbromid
4, 6, 13
   
       
Borsyre
18
   
       
Ammoniumbromid
2, 4, 6
   
       
Cis-tricos-9-en
18
   
       
3-phenoxybenzyl-2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropylether/etofenprox
2, 3
   
       
(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl-(1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-­methylprop-1-enyl)-cyclopropancarboxylat (blanding af kun 2 isomerer: 1R trans: 1RS, 1:1)/bioallethrin/d-trans-allethrin
18
   
       
Spinosad: Fermenteringsprodukt fra mikroorganismer fra jorden, som indeholder spinosyn A og spinosyn D
3
   
       
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens beslutning (2008/809/EF) af 14. oktober 2008:
 
Efter 24. juli 2009
Efter 24. oktober 2009
       
Bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-.kappa.O)diazeniumat(2-)]-kobber
2, 6
   
       
Bronopol
1, 3, 4, 13
   
       
Chlorcresol
4
   
       
Myresyre
1, 13
   
       
Benzoesyre
1, 2, 6
   
       
Propan-2-ol
3, 5, 6
   
       
Salicylsyre
6
   
       
Propan-1-ol
3
   
       
Citronsyre
2, 3
   
       
Symclosen
6
   
       
Chlorxylenol
1, 2, 3, 4, 5, 6
   
       
Dichlorophen
2, 3, 4, 6, 13
   
       
Triclocarban
1, 2, 4
   
       
Glyoxal
6
   
       
Hexa-2,4-diensyre/sorbinsyre
1, 2, 3, 4, 5
   
       
1,3-dichlor-5,5-dimethylhydantoin
2
   
       
Chlorophen
1, 4, 6
   
       
Benzylbenzoat
2
   
       
Benzethoniumchlorid
1
   
       
Cetylpyridiniumchlorid
1, 3, 4, 5
   
       
Nitromethylidyntrimethanol
2, 3, 6, 13
   
       
Tosylchloramidnatrium
1, 6
   
       
Kaliumdimethyldithiocarbamat
2, 4, 6, 13
   
       
Natriumdimethyldithiocarbamat
2, 3, 4, 5, 6, 13
   
       
Captan
6
   
       
Thiram
2, 6
   
       
Ziram
2, 6
   
       
Kaliummethyldithiocarbamat
2
   
       
Metamnatrium
2, 4, 6, 13
   
       
Dinatriumcyandithiocarbamat
2
   
       
1,3-bis(hydroxymethyl)urinstof
2, 6, 13
   
       
Nabam
2, 4, 6, 13
   
       
Thiabendazol
6
   
       
Diuron
6
   
       
Natriumbenzoat
1, 2, 6
   
       
Hydroxyl-2-pyridon
2, 6, 13
   
       
2,6-dimethyl-1,3-dioxan-4-ylacetat
2, 6, 13
   
       
Tetradoniumbromid
1
   
       
4,5-dichlor-3H-1,2-dithiol-3-on
2, 6
   
       
Dinatriumtetraborat, vandfrit
1, 2, 13
   
       
2,4-dichlorbenzylalkohol
2, 6, 13
   
       
Chlorothalonil
6
   
       
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
1
   
       
2-methyl-2H-isothiazol-3-on
2, 4
   
       
Natriumdichlorisocyanuratdihydrat
1, 6
   
       
Troclosennatrium
1, 6
   
       
Mecetroniumethylsulfat
2
   
       
Bis(trichlormethyl)sulfon
6
   
       
(Ethylendioxy)dimethanol
3, 4
   
       
Natrium-2,4,6-trichlorphenolat
2, 3, 6
   
       
Pyridin-2-thiol-1-oxid, natriumsalt
4
   
       
2,2′,2″-(hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)triethanol
2, 3, 4
   
       
Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion
3, 4
   
       
Terbuthylazin
2
   
       
Methylendithiocyanat
6, 13
   
       
1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion
2
   
       
(2-brom-2-nitrovinyl)benzen
6, 13
   
       
Didecyldimethylammoniumchlorid
13
   
       
Prometryn
6, 13
   
       
Calciumdihexa-2,4-dienoat
1, 3, 6
   
       
Iod
2, 4, 5, 6
   
       
Natriumhydrogensulfit
1, 2, 4, 5, 6, 13
   
       
Natriumchlorid
5
   
       
Orthophosphorsyre
4
   
       
Natriumhypochlorit
6
   
       
Dinatriumdisulfit
1, 2, 4, 5, 6, 13
   
       
Kaliumpermanganat
5
   
       
Natriumsulfit
1, 2, 4, 5, 6, 13
   
       
Natriumchlorit
2, 3, 4, 5
   
       
Natriumchlorat
2, 5
   
       
Hvidløgsekstrakt
3, 4, 5, 18, 19
   
       
Borsyre
1, 2, 3, 6, 13
   
       
Kaliumsulfit
1, 2, 4, 5, 6, 13
   
       
Natriumhydrogen-2,2′-methylenbis[4-chlorphenolat]
2, 3, 4, 6, 13
   
       
2,2-dibrom-2-cyanacetamid
1, 5
   
       
Carbendazim
6, 13
   
       
Dinatriumoctaborattetrahydrat
1, 2, 3, 6, 13
   
       
Pyrithionzink
13
   
       
Dodecylguanidinmonohydrochlorid
1, 2
   
       
Bromchlorid
2
   
       
(Benzyloxy)methanol
2
   
       
Chlorotoluron
6, 13
   
       
Natrium-p-chlor-m-cresolat
4
   
       
Dikaliumdisulfit
1, 2, 4, 5, 6, 13
   
       
D-gluconsyre, forbindelse med N,N″-bis(4-chlorphenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecandiamidin (2:1)
4, 6
   
       
Benzoxoniumchlorid
1
   
       
P-[(diiodmethyl)sulfonyl]toluen
13
   
       
(Benzothiazol-2-ylthio)methylthiocyanat
2, 4, 6, 13
   
       
Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat
1, 2, 3, 4, 5
   
       
2-octyl-2H-isothiazol-3-on
4
   
       
Bromchlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion
3, 4, 5, 6, 13
   
       
3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurinstof/isoproturon
6, 13
   
       
1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]-1H-imidazol/imazalil
2, 4, 13
   
       
2-brom-2-(brommethyl)pentandinitril
13
   
       
M-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/permethrin
2, 3, 5
   
       
1-[[2-(2,4-dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol/propiconazol
1, 2, 4, 13
   
       
4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on
6
   
       
Cis-4-[3-(p-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholin/fenpropimorph
6, 13
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorider
5, 6, 13
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorider
6, 13
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-10-alkyldimethyl, chlorider
13
   
       
Fedtsyrer, kokos-, reaktionsprodukter med diethanolamin
3
   
       
Aminer, C10-16-alkyldimethyl, N-oxider
1
   
       
Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)
1
   
       
1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazoliumchlorid
2, 3, 4, 6, 13
   
       
1-[1,3-bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroxymethyl)urinstof/diazolidinylurinstof
6, 7
   
       
Magnesiummonoperoxyphthalathexahydrat
3, 4
   
       
Tributyltetradecylphosphoniumchlorid
2, 4
   
       
Tjæresyrer, polyalkylphenolfraktion
2, 3
   
       
Melaleuca alternifolia, ekstrakt/australsk tetræsolie
1, 2, 3
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorider
5, 6, 13
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorider
5, 6, 13
   
       
Urinstof, N,N′-bis-(hydroxymethyl)-, reaktionsprodukter med 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, ethylenglycol og formaldehyd
2, 6, 13
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, [2-[[2-[(2-carboxyethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-oxoethyl]-kokos-alkyldimethyl-, hydroxider, indre salte
1, 2, 3, 4, 6, 13
   
       
1,3-dichlor-5-ethyl-5-methylimidazolidin-2,4-dion
2
   
       
Reaktionsprodukter af: glutaminsyre og N-(C12-14-alkyl)propylendiamin
1, 3
   
       
Blanding af: (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammoniumbis(2-ethylhexyl)phosphat; (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium-2-ethylhexylhydrogenphosphat
6
   
       
5-chlor-2-(4-chlorphenoxy)phenol
6
   
       
3-benzo(b)thien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazin-4-oxid
4, 6, 13
   
       
Reaktionsprodukter af diisopropanolamin med formaldehyd (1:4)
6, 13
   
       
Reaktionsprodukter af dimethyladipat, dimethylglutarat, dimethylsuccinat og hydrogenperoxid/perestan
1, 5
   
       
Bis-(3-aminopropyl)-octylamin
2, 3, 4, 13
   
       
(E)-1-(2-chlor-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidin/chlothianidin
3
   
       
Bacillus sphaericus
2
   
       
Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14
2, 5
   
       
Aminer, n-C10-16-alkyltrimethylendi-, reaktionsprodukter med chloreddikesyre
1, 6, 13
   
       
Blanding af 1-phenoxypropan-2-ol (Einecs 212-222-7) og 2-phenoxypropanol (Einecs 224-027-4)
1, 2, 3, 4, 6, 13
   
       
Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (Einecs 247-500-7) og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (Einecs 220-239-6)
3
   
       
Kaliumsalte af fedtsyrer (C15-21)
2
   
       
Kvaternære ammoniumiodider
1, 2, 3, 4, 5, 6
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser (benzylalkyldimethyl (alkyl fra C8-C22, mættede og umættede, samt talgalkyl, kokosalkyl og sojaalkyl) chlorider, bromider eller hydroxider)/BKC
6, 13
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser (dialkyldimethyl (alkyl fra C6-C18, mættede og umættede, samt talgalkyl, kokosalkyl og sojaalkyl) chlorider, bromider eller methylsulfater)/DDAC
6, 13
   
       
Sølvnatriumhydrogenzirconiumphosphat
3
   
       
Sølv-zink-aluminium-bor-phosphatglas/glasoxid, med sølv- og zinkindhold
1, 6
   
       
(±)-1-(.beta.-allyloxy-2,4-dichlorphenylethyl)imizadol/teknisk imazalil
2, 4, 13
   
       
[1.alpha.(S*),3.alpha.]-(.alpha.)-cyan-(3-phenoxyphenyl)methyl-3-(2,2-dichlorethenyl)-2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/alpha-cypermethrin
6
   
       
4-brom-2-(4-chlorphenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)-1H-pyrrol-3-carbonitril/chlorfenapyr
6, 13
   
       
Aluminiumnatriumsilicat-sølv-complex/sølvzeolit
6, 13
   
       
Aluminiumnatriumsilicat-sølv-zink-complex/sølvzink-zeolit
1, 6
   
       
Guazatintriacetat
2
   
       
Blanding af 5-hydroxymethoxymethyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo(3.3.0)octan (CAS 59720-42-2, 16,0 %), 5-hydroxymethyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo(3.3.0)octan (Einecs 229 -457-6; 28,8 %) og 5-hydroxypoly[methylenoxy]methyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo(3,3,0)octan (CAS 56709-13-8; 5,2 %) i vand (50 %)
6, 13
   
       
Copolymer af 2-propenal og propan-1,2-diol
6, 7, 10, 13
   
       
N,N,N′,N′-tetramethylethylendiamin bis(2-chlorethyl)ether copolymer
2, 13
   
       
Poly(oxy-1,2-ethandiyl),.alpha.-[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-.omega.-hydroxy-, propanoat (salt)
3, 6, 13
   
     
«
       

1)
For så vidt angår biocidmidler, som er godkendt af Miljøstyrelsen, gælder i forhold til godkendelsesindehaveren den dato for tilbagekaldelse af godkendelsen, som Miljøstyrelsen fastsætter i en afgørelse herom, som er rettet til godkendelsesindehaveren, jf. lovens § 33, stk. 4.
2)
Dog 1. august 2006 for ophør af import og salg af biocidmidler indeholdende aktivstoffet fedtsyre C8-18 (decansyre) bestemt til bekæmpelse af alger.
3)
For midler med aktivstoffer, der ved Kommissionens forordning (EF) 1849/2006 blev optaget på bilag III eller VII til Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2003 eller hvor der ved den samme ændringsforordning blev fjernet produkttyper fra aktivstoffernes optagelse i bilag II, fastsætter forordningen dog en frist den 3. januar 2008 for ophør af import, salg, anvendelse og besiddelse. For midler med aktivstoffer, der er opført nedenfor, gælder de frister, der er anført for disse nedenfor i skemaet, for så vidt angår de produkttyper, som er nævnt ud for de enkelte akstivstoffer.
4)
Jf. Kommissionens beslutning (2007/597/EF) af 27. august 2007.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Kommissionens direktiv 2007/76/EF af 20. december 2007 (EU-Tidende 2007 nr. L 337, side 100), Kommissionens direktiv 2008/40/EF af 28. marts 2008 (EU-Tidende 2008 nr. L 87, side 5), Kommissionens direktiv 2008/44/EF af 4. april 2008 (EU-Tidende 2008 nr. L 94, side 13), Kommissionens direktiv 2008/45/EF af 4. april 2008 (EU-Tidende 2008 nr. L 94, side 21), Kommissionens direktiv 2008/75/EF af 24. juli 2008 (EU-Tidende 2008 nr. L 197, side 54), Kommissionens direktiv 2008/77/EF af 25. juli 2008 (EU-Tidende 2008 nr. L 198, side 41), Kommissionens direktiv 2008/78/EF af 25. juli 2008 (EU-Tidende 2008 nr. L 198, side 44), Kommissionens direktiv 2008/79/EF af 28. juli 2008 (EU-Tidende 2008 nr. L 200, side 12), Kommissionens direktiv 2008/80/EF af 28. juli 2008 (EU-Tidende 2008 nr. L 200, side 15), Kommissionens direktiv 2008/81/EF af 29. juli 2008 (EU-Tidende 2008 nr. L 201, side 46), Kommissionens direktiv 2008/85/EF af 5. september 2008 (EU-Tidende 2008 nr. L 239, side 6), Kommissionens direktiv 2008/86/EF af 5. september 2008 (EU-Tidende 2008 nr. L 239, side 9), Kommissionens beslutning 2008/296/EF af 4. april 2008 (EU-Tidende 2008 nr. L 101, side 9), Kommissionens beslutning 2008/317/EF af 10. april 2008 (EU-Tidende 2008 nr. L 108, side 30), Kommissionens beslutning 2008/681/EF af 28. juli 2008 (EU-Tidende 2008 nr. L 222, side 7), Kommissionens beslutning 2008/745/EF af 18. september 2008 (EU-Tidende 2008 nr. L 251, side 45), Kommissionens beslutning 2008/744/EF af 18. september 2008 (EU-Tidende 2008 nr. L 251, side 43), Kommissionens beslutning 2008/743/EF af 18. september 2008 (EU-Tidende 2008 nr. L 251, side 41), Kommissionens beslutning 2008/742/EF af 18. september 2008 (EU-Tidende 2008 nr. L 251, side 39), Kommissionens beslutning 2008/753/EF af 18. september 2008 (EU-Tidende 2008 nr. L 258, side 68), Kommissionens beslutning 2008/748/EF af 18. september 2008 (EU-Tidende 2008 nr. L 252, side 37), Kommissionens beslutning 2008/771/EF af 30. september 2008 (EU-Tidende 2008 nr. L 263, side 18), Kommissionens beslutning 2008/754/EF af 18. september 2008 (EU-Tidende 2008 nr. L 258, side 70), Kommissionens beslutning 2008/764/EF af 30. september 2008 (EU-Tidende 2008 nr. L 262, side 40), Kommissionens beslutning 2008/768/EF af 30. september 2008 (EU-Tidende 2008 nr. L 263, side 12), Kommissionens beslutning 2008/769/EF af 30. september 2008 (EU-Tidende 2008 nr. L 263, side 14), Kommissionens beslutning 2008/770/EF af 30. september 2008 (EU-Tidende 2008 nr. L 263, side 16), Kommissionens beslutning 2008/782/EF af 7. oktober 2008 (EU-Tidende 2008 nr. L 268, side 31), Kommissionens beslutning 2008/791/EF af 10. oktober 2008 (EU-Tidende 2008 nr. L 271, side 50) og Kommissionens beslutning 2008/809/EF af 14. oktober 2008 (EU-Tidende 2008 nr. L 281, side 16). I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens forordning nr. 1451/2007/EF af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter. Ifølge artikel 249 i EØF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.

1) Kommissionens direktiv 2004/99/EF af 1. oktober 2004 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage acetamiprid og thiacloprid som aktive stoffer.

2) Kommissionens direktiv 2001/87/EF af 12. oktober 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af acibenzolar-s-methyl, cyclanilid, ferriphosphat, pymetrozin og pyraflufen-ethyl som aktive stoffer.

3) Kommissionens direktiv 2004/58/EF af 23. april 2004 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil og phenmedipham som aktive stoffer.

4) Kommissionens direktiv 2008/40/EF af 28. marts 2008 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage amidosulfuron og nicosulfuron som aktivstoffer.

5) Kommissionens beslutning (2008/791/EF) af 10. oktober 2008 om berigtigelse af direktiv 2008/40/EF om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage amidosulfuron og nicosulfuron som aktivstoffer.

6) Kommissionens direktiv 2005/2/EF af 19. januar 2005 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage Ampelomyces quisqualis og Gliocladium catenulatum som aktive stoffer.

7) Kommissionens direktiv 2005/2/EF af 19. januar 2005 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage Ampelomyces quisqualis og Gliocladium catenulatum som aktive stoffer.

8) Kommissionens direktiv 1999/80/EF af 28. juli 1999 om indsættelse af et aktivt stof (azimsulfuron) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

9) Kommissionens direktiv 98/47/EF af 25. juni 1998 om indsættelse af et aktivt stof (azoxystrobin) i bilag I Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

10) Kommissionens direktiv 2007/6/EF af 14. februar 2007 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage metrafenon, Bacillus subtilis, spinosad og thiamethoxam som aktive stoffer.

11) Kommissionens direktiv 2007/50/EF af 2. august 2007 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage beflubutamid og Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus som aktivstoffer

12) Kommissionens direktiv 2000/68/EF af 23. oktober 2000 om optagelse af et aktivt stof (bentazon) i bilag I Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

13) Kommissionens direktiv 2008/44/EF af 4. april 2008 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage benthiavalicarb, boscalid, carvon, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus og prothioconazol som aktivstoffer.

14) Kommissionens direktiv 2004/30/EF af 10. marts 2004 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage benzoesyre, flazasulfuron og pyraclostrobin som aktive stoffer.

15) Kommissionens direktiv 2003/31/EF af 11. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage 2,4-DB, beta-cyfluthrin, cyfluthrin, iprodion, linuron, maleinhydrazid og pendimethalin som aktive stoffer.

16) Kommissionens direktiv 2005/58/EF af 21. september 2005 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage bifenazat og milbemectin som aktive stoffer.

17) Kommissionens direktiv 2007/5/EF af 7. februar 2007 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage captan, folpet, formetanat og methiocarb som aktivstoffer.

18) Kommissionens beslutning (2008/782/EF) af 7. oktober 2008 om berigtigelse af direktiv 2007/5/EF om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage captan, folpet, formetanat og methiocarb som aktivstoffer.

19) Kommissionens direktiv 2006/135/EF af 11. december 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage carbendazim som aktivstof.

20) Kommissionens direktiv 2003/68/EF af 11. juli 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage trifloxystrobin, carfentrazonethyl, mesotrion, fenamidon og isoxaflutol som aktive stoffer.

21) Kommissionens direktiv 2005/53/EF af 16. september 2005 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage chlorothalonil, chlorotoluron, cypermethrin, daminozid og thiophanat-methyl som aktive stoffer.

22) Kommissionens direktiv 2006/76/EF af 22. september 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår specifikationen af det aktive stof chlorothalonil.

23) Kommissionens direktiv 2004/20/EF af 2. marts 2004 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage chlorpropham som aktivt stof.

24) Kommissionens direktiv 2005/72/EF af 21. oktober 2005 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mancozeb, maneb og metiram som aktive stoffer.

25) Kommissionens direktiv 2002/64/EF af 15. juli 2002 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage cinidon-ethyl, cyhalofop-butyl, famoxadon, florasulam, metalaxyl-M og picolinafen som aktive stoffer.

26) Kommissionens direktiv 2006/39/EF af 12. april 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-methyl og triticonazol som aktive stoffer.

27) Kommissionens direktiv 2007/76/EF af 20. december 2007 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage fludioxonil, clomazon og prosulforcarb som aktivstoffer.

28) Kommissionens direktiv 2006/64/EF af 18. juli 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage clopyralid, cyprodinil, fosetyl og trinexapac som aktive stoffer.

29) Kommissionens direktiv 2006/41/EF af 7. juli 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage clothianidin og pethoxamid som aktive stoffer.

30) Kommissionens direktiv 2003/79/EF af 13. august 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage Coniothyrium minitans som aktivt stof.

31) Kommissionens direktiv 2003/23/EF af 25. marts 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage imazamox, oxasulfuron, ethoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl og cyazofamid som aktive stoffer.

32) Kommissionens direktiv 2001/103/EF af 28. november 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af 2,4-dichlorphenoxyeddikesyre (2,4-D) som aktivt stof.

33) Kommissionens direktiv 2003/5/EF af 10. januar 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage deltamethrin som aktivt stof.

34) Kommissionens direktiv 2006/74/EØF af 21. august 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage dichlorprop-P, metconazol, pyrimethanil og triclopyr som aktive stoffer.

35) Kommissionens direktiv 2003/84/EF af 25. september 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage flurtamon, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fosthiazat og silthiofam som aktive stoffer.

36) Kommissionens direktiv 2007/25/EF af 23. april 2007 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage dimethoat, dimethomorph, glufosinat, metribuzin, phosmet og propamocarb som aktivstoffer.

37) Kommissionens direktiv 2006/75/EF af 11. september 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage dimoxystrobin som aktivt stof.

38) Kommissionens direktiv 2006/136/EF af 11. december 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage dinocap som aktivstof.

39) Kommissionens direktiv 2000/67/EF af 23. oktober 2000 om optagelse af et aktivt stof (esfenvalerat) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

40) Kommissionens direktiv af 23. oktober 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EF for at optage fenamiphos og ethephon som aktivstoffer

41) Kommissionens direktiv 2002/37/EF af 3. maj 2002 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF med henblik på optagelse af ethofumesat som aktivt stof.

42) Kommissionens direktiv 2007/52/EF af 16. august 2007 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage ethoprophos, pirimiphos-methyl og fipronil som aktivstoffer.

43) Kommissionens direktiv 2005/34/EF af 17. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage etoxazol og tepraloxydim som aktive stoffer.

44) Kommissionens direktiv 2006/134/EF af 11. december 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage fenarimol som aktivstof.

45) Kommissionens direktiv 2001/28/EF af 20. april 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af KBR 2738 (fenhexamid) som aktivt stof.

46) Kommissionens direktiv 2002/81/EF af 10. oktober 2002 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage flumioxazin som aktivt stof.

47) Kommissionens direktiv 2001/49/EF af 28. juni 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl) som aktivt stof.

48) Kommissionens direktiv 2000/10/EF af 1. marts 2000 om optagelse af et aktivt stof (fluroxypyr) i bilag 1 til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

49) Kommissionens direktiv 2006/133/EF af 11. december 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage flusilazol som aktivstof.

50) Kommissionens direktiv 2006/10/EF af 27. januar 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage forchlorfenuron og indoxacarb som aktive stoffer.

51) Kommissionens direktiv 2007/31/EF af 31. maj 2007 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår udvidet anvendelse af aktivstoffet fosthiazat.

52) Kommissionens direktiv 2001/99/EF af 20. november 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af glyphosat og thifensulfuron-methyl som aktive stoffer.

53) Kommissionens direktiv 97/73/EF af 15. december 1997 om indsættelse af et aktivt stof (imazalil) i bilag 1 til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

54) Kommissionens direktiv 2005/3/EF af 19. januar 2005 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage imazosulfuron, laminarin, methoxyfenozid og s-metolachlor som aktive stoffer.

55) Kommissionens direktiv 2002/48/EF af 30. maj 2002 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage iprovalicarb, prosulfuron og sulfosulfuron som aktive stoffer.

56) Kommissionens direktiv 2002/18/EF af 22. februar 2002 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af isoproturon som et aktivt stof.

57) Kommissionens direktiv 1999/1/EF af 21. januar 1999 om indsættelse af et aktivt stof (kresoxim-methyl) i bilag 1 til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

58) Kommissionens direktiv 2000/80/EF af 4. december 2000 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, med henblik på konsolidering af dette bilag og optagelse af endnu et aktivt stof (lambda-cyhalothrin).

59) Kommissionens direktiv 2006/19/EF af 14. februar 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage 1-methylcyclopropen som aktivt stof.

60) Kommissionens direktiv 2005/57/EF af 21. september 2005 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage MCPA og MCPB som aktive stoffer.

61) Kommissionens direktiv 2003/70/EF af 17. juli 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage mecoprop, mecoprop-P og propiconazol som aktive stoffer.

62) Kommissionens direktiv 2004/62/EF af 26. april 2004 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage mepanipyrim som aktivt stof.

63) Kommissionens direktiv 2003/119/EF af 5. december 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage mesosulfuron, propoxycarbazon og zoxamid som aktive stoffer.

64) Kommissionens direktiv 2006/131/EF af 11. december 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage methamidophos som aktivstof.

65) Kommissionens direktiv 2000/49/EF af 26. juli 2000 om optagelse af et aktivt stof (metsulfuron-methyl) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

66) Kommissionens direktiv 2003/81/EF af 5. september 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage molinat, thiram og ziram som aktive stoffer.

67) Kommissionens direktiv 2006/16/EF af 7. februar 2006 ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage oxamyl som aktivt stof.

68) Kommissionens direktiv 2001/47/EF af 25. juni 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af Paecilomyces fumosoroseus som aktivt stof.

69) Kommissionens direktiv 2003/112/EF af 1. december 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage paraquat som aktivt stof.

70) Kommissionens direktiv 2006/132/EF af 11. december 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage procymidon som aktivstof.

71) Kommissionens beslutning af 29. juni 2007 om berigtigelse af direktiv 2006/132/EF om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage procymidon som aktivstof.

72) Kommissionens direktiv 2000/50/EF af 26. juli 2000 om optagelse af et aktivt stof (prohexadion-calcium) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

73) Kommissionens direktiv 2003/39/EF af 15. maj 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage propineb og propyzamid som aktive stoffer.

74) Kommissionens direktiv 2006/45/EF af 16. maj 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår specifikationen af det aktive stof propoxycarbazon.

75) Kommissionens direktiv 2004/71/EF af 28. april 2004 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage Pseudomonas chlororaphis som aktivt stof.

76) Kommissionens direktiv 2004/60/EF af 23. april 2004 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage quinoxyfen som aktivt stof.

77) Kommissionens direktiv 1999/73/EF af 19. juli 1999 om indsættelse af et aktivt stof (spiroxamin) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

78) Kommissionens direktiv 2006/6/EF af 17. januar 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage tolylfluanid som aktivt stof.

79) Kommissionens direktiv 2000/66/EF af 23. oktober 2000 om optagelse af et aktivt stof (triasulfuron) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

80) Kommissionens direktiv 2005/54/EF af 19. september 2005 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage tribenuron som aktivt stof.

81) Kommissionens direktiv 2006/5/EF af 17. januar 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage warfarin som aktivt stof.