Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Holsteinborg Nor Vildtreservat

 

I medfør af § 33 og § 49, stk. 1 og 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Holsteinborg Nor som raste- og fourageringsområde for vandfugle.

§ 2. Holsteinborg Nor Vildtreservat i Vestsjællands Amt omfatter Holsteinborg Nor og øerne Ormø og Fuglehøj, som angivet på kortbilag. Holsteinborg Nor afgrænses i løbet øst for Glænø Østerfed af en ret linie fra feddets sydøstligste punkt til det nordvestligste punkt på odden syd for Bisserup Havn og i løbet gennem Østerfed af en ret linie på tværs af løbet, hvor dette er smallest.

Stk. 2. Mod land afgrænses søterritoriet af højeste, daglige vandstandslinie.

Jagt

§ 3. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle i Holsteinborg Nor (Holsteinborg Indernor) nordvest for en linie, som forløber fra det nordligste punkt på odden 400 m nordøst for Slagsgård på Glænø til det sydvestligste punkt på Ormøs sydkyst, langs kystlinien til Ormøs østligste punkt og herfra til det nærmeste punkt på Kalvenæs.

Stk. 2. Det er forbudt at medbringe skydevåben på den del af søterritoriet, hvor jagt er forbudt.

Stk. 3. Forbudet i stk. 2 gælder ikke ved sejlads til og fra Ormø og Fuglehøj for ejeren, dennes husstand og personale.

§ 4. Det er forbudt at udøve jagt på vandfugle med undtagelse af skarv på øerne Ormø og Fuglehøj.

§ 5. Jagt fra motordrevet fartøj er forbudt.

Færdsel

§ 6. Motordrevet sejlads med højere hastighed end 5 knob er forbudt.

§ 7. Brætsejlads er forbudt.

§ 8. Adgang til Ormø og Fuglehøj er i medfør af Statsministeriets bekendtgørelse af 11. november 1936 om fredning af Holsteinborg Nor forbudt uden forud indhentet tilladelse fra ejeren.

Dispensation og tilsyn

§ 9. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-7.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan Farvandsvæsenet eller andre (f.eks. havne) udføre arbejder i forbindelse med redningsopgaver.

§ 10. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttrædelse

§ 11. Efter § 54, stk. 1, nr. 5 og nr. 7, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, straffes overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-7 eller tilsidesættelse af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 9 med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1999.

Miljø- og Energiministeriet, den 28. juni 1999

Svend Auken

/Jens Peter Simonsen


Bilag

AL254_1.GIF Size: (489 X 720)