Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Endelave Vildtreservat

 

I medfør af § 33 og § 49, stk. 1 og 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at beskytte et område ved Endelave som raste- og fourageringsområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Endelave Vildtreservat i Vejle Amt omfatter jf. kortbilag: Søterritoriet øst for færgelejet ved Endelave By afgrænset mod vest af en ret linie fra position 55º 45,62 N. 10º 16,82 E (WGS-84) på kysten ud for campingpladsen til position 55º 46,42 N. 10º 16,66 E (WGS-84), mod nord afgrænset af en ret linie fra sidstnævnte position til position 55º 46,56 N. 10º 18,28 E (WGS-84) på kysten 530 meter nord for Bremå.

Stk. 2. Mod land afgrænses de i stk. 1, nævnte dele af søterritoriet af højeste, daglige vandstandslinie.

Jagt

§ 3. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage vandfugle.

Stk. 2. Færdsel med ladt skydevåben er forbudt.

Dispensation og tilsyn

§ 4. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i § 3.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 5. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttræden

§ 6. Efter § 54, stk. 1, nr. 5 og nr. 7, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, straffes overtrædelse af bestemmelserne i § 3 eller tilsidesættelse af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 4 med bøde, med mindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1999.

Miljø- og Energiministeriet, den 31. maj 1999

Svend Auken

/Jens Peter Simonsen


Bilag

AL255_1.GIF Size: (489 X 702)