Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Klage over afslag på ansøgning om uddannelsesattest eller dispensation fra uddannelseskravet ved at ansætte en bestyrer

Resumé

I et brev af 19. januar 2007 havde K1 og K2 ansøgt Jordbrugskommissionen, J, om at påtegne en uddannelsesattest for K1, som var uddannet landbrugssmed. I et brev af 12. april 2007 havde K1 og K2 søgt J om dispensation fra uddannelseskravet ved køb af en landbrugsejendom under udstykning. Ejendommen ville efter udstykningen have et areal på 67 ha. J meddelte afslag til at påtegne uddannelsesattest for K1, allerede fordi han ikke kunne dokumentere mindst 4 års egen drift, jf. § 12, stk. 2, i lov nr. 435 af 9. juni 2004 om landbrugsejendomme. J meddelte ligeledes afslag til, at K1 og K2 kunne erhverve hver halvdelen af landbrugsejendommen, bl.a. på grundlag af en vurdering af K1' s tidligere beskæftigelse og anden uddannelse end den, der kræves i henhold til landbrugsloven sammenholdt med den erhvervede ejendoms størrelse og karakter. K1 og K2 klagede til Direktoratet for FødevareErhverv, som slog fast, at afslagene var i overensstemmelse med gældende regler.

Direktoratet for FødevareErhvervs skrivelse af 19. februar 2008, j.nr. 3101-1083-07-3810.

»---

I brev af 4. juli 2007 har De for K1 og K2 klaget over, at Jordbrugskommissionen for Region Syddanmark Vest den 12. juni 2007 har meddelt afslag til at påtegne uddannelsesattest for K1 og meddelt afslag til at give tilladelse til, at K1 og K2 kan erhverve hver halvdelen af landbrugsejendommen matr.nr...By, under udstykning. Ejendommen vil efter udstykningen have et areal på 67 ha.

I brev af 27. august 2007 har De klaget over, at jordbrugskommissionen den 15. august 2007 har meddelt afslag til, at K2 og K1 kan erhverve hver halvdelen af ejendommen ved at ansætte en bestyrer.

Direktoratets afgørelse

Det er i overensstemmelse med gældende regler, at jordbrugskommissionen har meddelt afslag på ansøgningen om at få påtegnet en uddannelsesattest for K1, jf. nedenfor.

Direktoratet for FødevareErhverv kan derfor ikke give Dem medhold i denne del af Deres klage.

Afgørelsen af, hvorvidt der i det foreliggende tilfælde kan meddeles tilladelse til at erhverve en landbrugsejendom på 67 ha med dispensation fra uddannelseskravet, beror på et skøn, der udøves af jordbrugskommissionen, jf. nedenfor.

Efter reglerne i § 16, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1155 af 24. november 2006 om jordbrugskommissioner mv. kan Direktoratet for FødevareErhverv kun tage stilling til klager over retlige spørgsmål. Jordbrugskommissionens afgørelse af skønsmæssige spørgsmål kan der derimod ikke klages over.

Direktoratet for FødevareErhverv finder, at jordbrugskommissionen har udøvet dette skøn inden for lovgivningens rammer og må derfor afvise denne del af Deres klage.

Det er i overensstemmelse med de gældende regler, når der er meddelt afslag på ansøgning om dispensation fra bestyrerreglen, da det er en forudsætning for anvendelse af bestyrerreglen, at både ejeren og bestyreren skal have fast bopæl på ejerens egen bedrift, jf. nedenfor.

Direktoratet for FødevareErhverv kan derfor ikke give Dem medhold i denne del af Deres klage.

Direktoratets afgørelse kan efter bekendtgørelsens § 16, stk. 3, ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Redegørelse for sagen

Den 19. januar 2007 har De anmodet Jordbrugskommissionen for Region Syddanmark Vest om at påtegne en uddannelsesattest for K1.

I brev af 12. april 2007 har De for K1 og K2 søgt Jordbrugskommissionen for Region Syddanmark Vest om dispensation fra uddannelseskravet ved køb af landbrugsejendommen matr.nr... By,... under udstykning. Ejendommen vil efter udstykningen have et areal på 67 ha.

Der oplyses følgende: AH3111_1_1.png Size: (5 X 12)K1 har en baggrund/uddannelse som landbrugssmed, og der har været afholdt møde d. 10. januar 2006, hvor K1 redegjorde for sin baggrund. På mødet blev der fra kommissionens side slået meget på, at K1 ikke endnu deltog i driften af I/S L-gård, hvilket han har gjort siden 1. april 2006. AH3111_1_1.png Size: (5 X 12)Der er ansat driftsleder med Grønt Bevis, som står for svineproduktionen på ejendommen matr.nr... AH3111_1_1.png Size: (5 X 12)Jorden indskydes i en samlet drift i I/S L-gård fra overtagelsen 1. jan. 2007. AH3111_1_1.png Size: (5 X 12)Der er tale om køb af en ejendom, der drives af køber sammen med et I/S, han er med i, og ejendommen drives meget professionelt dels af køber og lønnet medhjælp og dels af I/S L-gård, hvor der ligeledes er dygtige kræfter. AH3111_1_1.png Size: (5 X 12)I I/S L-gård deltager 7 ejere med i alt 12 landbrugsejendomme på tilsammen 738 ha, hvortil kommer forpagtet jord. I/S L-gård driver i alt ca. 900 ha i 2007. Der er oplyst om et dyrehold af både svin og kvæg svarende til i alt 1005 dyreenheder.

Jordbrugskommissionen har den 12. juni 2007 meddelt afslag til at påtegne uddannelsesattest for K1. Afslaget er givet efter § 12, stk. 2, i lov om landbrugsejendomme.

Afslaget er givet allerede fordi K1 ikke kan dokumentere mindst 4 års egen drift/deltagelse i I/S' landbrugsdrift.

Samtidig har kommissionen meddelt afslag til, at K1 og K2 i lige sameje erhverver ejendommen. Afslaget er givet efter § 17, jf. § 16, stk. 2, og § 12, stk. 1-3, i lov om landbrugsejendomme.

Begrundelsen for afslaget er følgende: AH3111_1_1.png Size: (5 X 12)Afslaget til at erhverve ejendommen efter lovens øvrige regler med K1 som den erhverver, der opfylder lovens betingelser om bopæl, egen drift m.m. (ankermand) er givet på grundlag af en vurdering af K1's tidligere beskæftigelse og anden uddannelse end den, der kræves i henhold til lov om landbrugsejendomme sammenholdt med den erhvervede ejendoms størrelse og karakter. AH3111_1_1.png Size: (5 X 12)K1 er uddannet landbrugssmed, men har ikke speciel landbrugsfaglig teoretisk uddannelse. Han har drevet et lille landbrug og har siden 1. januar/1.april 2006 deltaget aktivt i et stort I/S, hvori det af ham medejede landbrug på i alt 29,7 ha har indgået. AH3111_1_1.png Size: (5 X 12)Selv om dette har givet K1 en vis erfaring med landbrugsdrift og selv om han er uddannet landbrugssmed og har anden ikke-landbrugsmæssig uddannelse, er K1's uddannelse og erfaring ikke helt tilstrækkelig til at dispensere fra lovens krav om, at den erhverver, som bliver ejer af mere end 30 ha, skal have en godkendt landbrugsuddannelse. I dette skøn har også indgået, at K1 ved erhvervelsen vil blive medejer af i alt 96 ha.

I brev af 4. juli 2007 har De klaget over afgørelsen.

De anmoder om en godkendelse i henhold til bestyrerreglerne. Som bestyrer indsættes B, der deltager i I/S L-gård i forvejen, og som pr. 22. feb. 2006 har erhvervet grønt bevis.

Der er modtaget kopi af interessentskabskontrakt for I/S L-gård, hvori der på side 17 er skrevet en »bestyrerkontrakt«. Der står bl.a., at J står for den daglige drift af ejendommen matr.nr... i forbindelse med, at ejendommen indskydes i I/S'et pr. 1. januar 2007.

Jordbrugskommissionen har den 15. august 2007 meddelt afslag til, at K2 og K1 kan erhverve hver halvdelen af ejendommen ved at ansætte J som bestyrer.

Afslaget er meddelt, fordi betingelserne i § 17, stk. 4, i lov om landbrugsejendomme ikke er opfyldt, da K2 og K1's bedrift på 3 ejendomme på i alt 97 ha ikke opfylder betingelsen om, at der skal være fuld beskæftigelse for mindst 2 personer inden for bedriften, og betingelsen om, at bestyreren skal bo på en af de 3 ejendomme, heller ikke er opfyldt.

I brev af 27. august 2007 har De klaget over afgørelsen.

De anfører, at bestyreren har bopæl inden for den kreds af ejendomme, der indgår i I/S L-gård, og at ansøger ikke er sikker på sagsbehandler H's habilitet i sagen på grund af en politianmeldelse i 2003 mod K2's far for at have opretholdt en ulovlig forpagtning.

Jordbrugskommissionen har den 12. december 2007 meddelt, at kommissionen har vurderet sagen på ny.

Kommissionen vil ikke afvise, at der er behov for mindst 2 personer til driften af ejendommen med den valgte driftsform, men mener dog fortsat, at en bestyrer skal bo på en af købernes landbrugsejendomme, for at der er tilstrækkeligt grundlag for at anvende bestyrerreglen.

Kommissionen bemærker, at det af Dem oplyste om sagsbehandlersammenfald ikke i den konkrete sag kan give anledning til en sådan antagelse.

De har den 17. december 2007 oplyst, at sagen ønskes afgjort på det foreliggende grundlag.

Redegørelse for direktoratets afgørelse

Uddannelsesattest

Efter reglerne i § 12, stk. 2, nr. 1, i lov om landbrugsejendomme skal den, der i fri handel erhverver adkomst på en landbrugsejendom, hvis areal overstiger 30 ha, opfylde et krav om en jordbrugsuddannelse.

Kravene til en jordbrugsuddannelse er fastlagt i bekendtgørelse nr. 421 af 3. juni 2005 om reglerne i lov om landbrugsejendomme. Uddannelseskravet i henhold til i lovens § 12, stk. 2, nr. 1, fremgår af bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 1-6.

For at få attesteret en uddannelsesattest i henhold til § 5, stk. 1, nr. 1-3, og 5-6, i nævnte bekendtgørelse er det en betingelse, at den pågældende skal have gennemgået visse uddannelser og opnået bevis herfor, f.eks. grønt bevis.

Det fremgår af sagen, at K2 ikke har gennemgået nogen af de ovenfor nævnte uddannelser.

Uddannelseskravet kan også opfyldes i henhold til bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 4, såfremt den pågældende selvstændigt og aktivt som lovlig ejer eller forpagter i mindst 4 år inden for de sidste 10 år, heraf mindst 2 år her i landet, har drevet en jordbrugsbedrift med et dyrket areal på mindst 30 ha eller med et arbejdsbehov på mindst 900 timer årligt, vurderet på grundlag af produktionens sammensætning og metode.

Det følger endvidere af bekendtgørelsens § 5, stk. 6, at en person, der i medfør af lovens § 26, stk. 2, driver sin bedrift i fællesskab sammen med en eller flere andre ejere eller forpagtere af landbrugsejendomme, kan opnå godkendelse af uddannelseskravet i bekendtgørelsens stk. 1, nr. 4, hvis den jordbrugsbedrift, vedkommende har indskudt i fællesskabet, har et dyrket areal på mindst 30 ha eller har et arbejdsbehov på mindst 900 timer årligt. Uddannelseskravet kan også opfyldes, hvis det kan dokumenteres, at vedkommende har arbejdet mindst 900 timer årligt på den samlede bedrift.

K2 opfylder ikke betingelserne i bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 4 og § 5, stk. 6, idet disse betingelser skal være opfyldt i mindst 4 år inden for de sidst 10 år, heraf mindst 2 år her i landet.

Det er derfor i overensstemmelse med gældende regler, at Jordbrugskommissionen for Region Syddanmark Vest har meddelt afslag på at påtegne en uddannelsesattest for K2.

Direktoratet for FødevareErhverv kan derfor - som nævnt - ikke give Dem medhold i denne del af Deres klage.

Dispensation fra uddannelseskravet

Det fremgår af lovens § 17, stk. 3, at der kan dispenseres fra uddannelseskravet i særlige tilfælde, hvor erhververen på grundlag af tidligere beskæftigelse eller anden uddannelse må antages at være kvalificeret til at forestå driften af den pågældende ejendom.

De nærmere retningslinier for administrationen fremgår af § 39, stk. 1, i cirkulære nr. 36 af 3. juni 2005 om lov om landbrugsejendomme.

Ved vurderingen skal der tages hensyn til forholdene i den konkrete situation, herunder såvel erhververens kvalifikationer som ejendommens størrelse og karakter. Ved vurderingen skal der lægges vægt på, om erhververen har en anden uddannelse, der må anses for velegnet til brug for driften af den pågældende ejendom, eller der i øvrigt er særlige forhold hos erhververen og den erhvervede ejendom, der taler for en tilladelse.

Afgørelsen af, hvorvidt der i det foreliggende tilfælde kan meddeles dispensation fra uddannelseskravet, herunder om de forhold, som De omtaler i klagen, taler for en dispensation, beror på et skøn, der udøves af jordbrugskommissionen.

Direktoratet finder, at jordbrugskommissionen i denne sag har udøvet skønnet inden for retningslinierne i landbrugsloven og cirkulæret til loven.

Direktoratet for FødevareErhverv må derfor - som nævnt - afvise denne del af Deres klage.

Ansættelse af en bestyrer

Efter reglerne i § 17, stk. 4, i loven kan der dispenseres fra uddannelseskravet, hvis det godtgøres, at ejendommen eller bedriften er af sådan beskaffenhed, at den kan give fuld beskæftigelse til mindst 2 personer, og erhververen forpligter sig til i en periode af mindst 4 år at have ansat en bestyrer, der opfylder nærmere angivne uddannelseskrav.

Det følger af § 40, stk. 1, i cirkulæret, at bestyreren skal tage fast bopæl på erhververens ejendom eller bedrift.

Endvidere følger det af afsnit 9.4. Landbrugsfællesskaber mv. i vejledning nr. 37 af 3. juni 2005 om reglerne i lov om landbrugsejendomme, at de enkelte landmænd, som driver deres bedrifter i fællesskab, skal opfylde kravet om fast bopæl på de bedrifter, som de bringer ind i fællesskabet.

Bopælskravet for både erhververen og bestyreren skal således opfyldes på K2 og K1's bedrift, der omfatter 3 ejendomme på i alt 97 ha inklusive den erhvervede ejendom.

Det er derfor i overensstemmelse med gældende regler, at jordbrugskommissionen har meddelt afslag på ansøgningen om dispensation fra bestyrerreglen

Direktoratet for FødevareErhverv kan derfor - som nævnt - ikke give Dem medhold i denne del af Deres klage.

Habilitet

Under henvisning til Deres anbringende om, at ansøgeren ikke er sikker på sekretariatets sagsbehandlers habilitet i sagen, fordi sagsbehandleren tidligere skal have indgivet politianmeldelse i 2003 mod K's far for at have opretholdt en ulovlig forpagtning, skal direktoratet bemærke følgende:

Direktoratet for FødevareErhverv finder som tilsynsmyndig med jordbrugskommissionernes virksomhed, at der i denne sag er foretaget en korrekt sagsbehandling, og at det af Dem påberåbte sagsbehandlersammenfald ikke har haft betydning for den af jordbrugskommissionen trufne afgørelse.

Direktoratet foretager sig derfor ikke videre vedrørende det rejste spørgsmål om habilitet.

Med venlig hilsen

---«