Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Klage over Jordbrugskommissionens afgørelse vedrørende erhvervelse af en landbrugsejendom

Resumé

K havde ansøgt Jordbrugskommissionen, J, om tilladelse til at erhverve en landbrugsejendom på 120,7 ha. K var i forvejen ejer af en landbrugsejendom på 146,1 ha og en bygningsløs landbrugsejendom på 12,7 ha. E og L søgte om fortrinsstilling til suppleringsjord, og J meddelte E fortrinsstilling til 22 ha og L 29 ha. K solgte herefter 81% af sin landbrugsejendom på 146,1 ha til hustruen, H, ved gaveægtepagt og et areal på 17,1 ha til sin far, B. Herefter havde K bragt sig i en situation, hvor erhvervelsen kunne ske uden J's tilladelse. J fandt, at overdragelsen af 81% af landbrugsejendommen på 146,1 ha til H ikke var en usædvanlig disposition, mens overdragelsen til den 87 1/2-årige B blev tilsidesat som omgåelse. Direktoratet for FødevareErhverv fandt, at salget til såvel H som B var omgåelse med det formål at komme uden om lovens regler om fortrinsstilling. I forhold til H lagde direktoratet vægt på det korte tidsrum mellem K's første og anden ansøgning om erhvervelse af landbrugsejendommen på 120,7 ha. I forhold til B lagde direktoratet vægt på dels det korte tidsrum mellem K's to ansøgninger til J, dels at salget til B savnede landbrugsretlig realitet, jf. Jens Evald, Omgåelse af landbrugsloven, TfL 2000, s. 1 ff.

Direktoratet for FødevareErhvervs skrivelse af 29. februar 2008, j.nr. 3101-1083-07-4058.

»---

I brev af I brev af 28. august 2007 har De på vegne K klaget over, at Jordbrugskommissionen for Region Syddanmark Øst den 1. august 2007 har meddelt afslag på ansøgning om tilladelse til, at K erhverver landbrugsejendommen matr. nr. ...på 120,7 ha.

Direktoratets afgørelse

Det er i overensstemmelse med gældende regler, når jordbrugskommissionen i denne sag har meddelt afslag på ansøgning om tilladelse til, at K erhverver landbrugsejendommen matr. nr. 4...

Direktoratet kan derfor ikke give Dem medhold i klagen.

Direktoratets afgørelse kan efter § 16, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1155 af 24. november 2006 om jordbrugskommissioner mv. ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Redegørelse for sagen

I brev af 11. august 2005 søgte De for K Jordbrugskommissionen for Fyns Amt om tilladelse til at erhverve landbrugsejendommen matr. nr. 4 ...på 120,7 ha.

K var i forvejen ejer af landbrugsejendommene matr. nr. 6-b m.fl. - - - på 146,1 ha og matr. nr. 6- - - (bygningsløs) på 12,7 ha.

E og L søgte fortrinsstilling til suppleringsjord.

I brev af 15. december 2005 meddelte jordbrugskommissionen E fortrinsstilling til 22 ha og L fortrinsstilling til 29 ha af landbrugsejendommen matr. nr. 4. ... Som konsekvens heraf skulle K afhænde ejendommen inden 6 måneder, hvis der ikke kunne indgås aftale om overdragelse af suppleringsjord.

I brev af 14. marts 2006 meddelte De jordbrugskommissionen, at der havde været ført forhandlinger med L om salg af suppleringsjord, men man havde ikke kunnet blive enige om pris og vilkår. Der oplystes intet om forhandlingerne med E.

De oplyste samtidig, at K havde afstået 81 % af landbrugsejendommen matr. nr. 6..., der er en familieejendom, til hustruen H. En del af denne ejendom ville blive genudstykket som en landbrugsejendom med et areal på 17,1 ha med bygninger og solgt til K's far B. Endvidere var landbrugsejendommen matr. nr. 6..., der er en bygningsløs ejendom, solgt til faren B.

På denne baggrund anmodede De jordbrugskommissionen om, at K fik ubetinget tilladelse til at erhverve landbrugsejendommen matr.nr...

Med brev af 21. marts 2006 fremsendte De følgende dokumenter til jordbrugskommissionen

1. Kopi af gaveægtepagt, underskrevet den 15. januar 2006, hvor K overdrager 81 % af landbrugsejendommen matr. nr. 6... på 146, 1 ha til sin kone H,

2. kopi af skøde, underskrevet den 16. marts 2006, hvor H og K til svigerfaren/faren B overdrager en del af ovennævnte landbrugsejendom med et bygningssæt og et areal på 17,1 ha, der genoprettes som landbrugsejendom... og

3. kopi af skøde, underskrevet den 16. marts 2006, hvor K overdrager den bygningsløse landbrugsejendom matr. nr. 6... på 12,7 ha til faren B.

I brev af 1. august 2007 tog Jordbrugskommissionen for Region Syddanmark Øst stilling til de retshandler, der i ansøgningen påberåbtes som godtgørelse for, at K nu havde bragt sig i en situation, hvor erhvervelsen ville kunne ske uden kommissionens tilladelse.

Jordbrugskommissionen vurderede retshandlerne i forhold til § 83 i landbrugslovscirkulæret, hvoraf det fremgår, at kommissionen, hvis den finder, at der er foretaget handlinger eller indgået pro forma aftaler med henblik på omgåelse af landbrugslovens regler, kan kræve forholdet bragt til ophør inden en vis frist.

Hvad angår overdragelse af 81 % af landbrugsejendommen matr. nr. 6... ved gaveægtepagt fra K til hustruen H fandt kommissionen ikke grundlag for at tilsidesætte retshandlen. Kommissionen lagde bl.a. vægt på, at ændringer i ejerforhold af landbrugsejendomme mellem ægtefæller ikke er nogen usædvanlig disposition.

For så vidt angår overdragelsen af den bygningssløse landbrugsejendom matr. nr. 6... og del af landbrugsejendommen matr. nr. 6-b ...til B fandt kommissionen, at de gennemførte retshandler alene gennemførtes for at omgå reglerne om fortrinsstilling og derfor måtte tilsidesættes ved vurderingen af K's ret til at erhverve yderligere landbrugsejendomme.

Kommissionen lagde her vægt på,

at der ikke var fastsat vilkår om betaling, men alene var udstedt et anfordringsgældsbrev, og at B ikke skulle afholde udstyknings- eller handelsomkostninger, således at der ikke forekommer nogen pengestrøm i forbindelse med retshandlerne,

at de driftsmæssige forhold ikke ændredes, og

at B, der nu var 87 ½ år, i 1992 i en alder af 72 år afhændede den nu erhvervede ejendom... til sin søn K på hvilken baggrund det skønnedes at være en yderst usædvanlig disposition på ny at etablere sig som landmand.

Kommissionen lagde endvidere ved afgørelsen vægt på VLD UfR 1963.195.

Da kommissionen således ikke kunne anerkende B's erhvervelser af en del af landbrugsejendommen matr. nr. 6-b... og landbrugsejendommen uden beboelsesbygning matr. nr. 6..., opfyldte K ikke betingelserne for at eje ejendommen matr. nr. 6... da han efter overdragelse af 81 % af matr. nr. 6-b... ikke ansås som ejer/medejer af en landbrugsejendom, hvilket var forudsætningen for at eje en landbrugsejendom uden beboelsesbygning.

På denne baggrund opretholdt kommissionen den af Jordbrugskommissionen for Fyns Amt trufne afgørelse af 15. december 2005 og forlængede det tidligere givne påbud om at afhænde landbrugsejendommen matr. nr. 4... med 6 måneder fra afgørelsens dato.

I brev af 28. august 2007 til jordbrugskommissionen fremkom De bl.a. med en foreløbig klage over kommissionens afgørelse af 1. august 2007. De fandt, at afgørelsen var fuldstændig i strid med almindelig forvaltningspraksis og byggede på nogle moralske vurderinger, der ikke hørte hjemme i landbrugsloven, ligesom De fandt, at en henvisning til en afgørelse fra 1963 var langt ude på overdrevet. De tilkendegav samtidig, at De ville fremkomme med en specificeret og udførlig klage over afgørelsen.

De oplyste endvidere, at K ville annullere handlen med sin far B.

Da kommissionen havde erklæret overdragelsen af 81 % af landbrugsejendommen matr. nr. 6-b... til hustruen H som lovlig, ville K herefter ikke være ejer af ejendommen i landbrugslovens forstand.

K ville herefter kun være ejer af den bygningsløse landbrugsejendom matr. nr. 6... samt betinget ejer af landbrugsejendommen matr. nr. 4...

Det var hensigten at sælge den bygningsløse ejendom til anden side.

De anmodede derfor kommissionen om at give K tilladelse til at erhverve landbrugsejendommen matr. nr. 4... som ejendom nr. 1 under forudsætning af, at landbrugsejendommen matr. nr. 6... blev afhændet af K indenfor for en periode på 3-4- måneder.

Jordbrugskommissionen underrettede Dem herefter telefonisk om, at sagen ikke ville blive behandlet før, der var indgået en bindende aftale om salg af den bygningsløse landbrugsejendom.

Med brev af 11. september 2007 fremsendte De til kommissionen endeligt skøde og erhvervelsesskemaer vedrørende den bygningsløse ejendom, hvor T1 og T2 erhverver den bygningsløse ejendom.

I brev af 3. december 2007 frafaldt kommissionen påbuddet af 1. august 2007 til K om at genafhænde landbrugsejendommen matr.nr. 4..., da han nu ved gaveægtepagt havde overdraget 81 % af landbrugsejendommen mat. nr. 6-b... til hustruen H og afhændet landbrugsejendommen uden beboelse matr. nr. 6... til T1 og T2, således at han herefter opfyldte betingelserne for at erhverve landbrugsejendommen matr. nr. 4... som sin landbrugsejendom nr. 1.

Kommissionen meddelte som konsekvens heraf samtidig E og L, at forudsætningerne for de meddelte fortrinsstillinger til suppleringsjord var bortfaldet.

I brev ligeledes af 3. december 2007 fremsendte kommissionen til Direktoratet for FødevareErhverv Deres klage over kommissionens afgørelse af 1. august 2007, idet det bemærkedes, at kommissionen ikke havde modtaget en specificeret og uddybende klage i sagen, jf. Deres brev af 28. august 2007.

Med brev af 28. januar 2008 bad direktoratet Dem oplyse, om De fortsat ønskede at fremkomme med en specificeret klage. Det anførtes samtidig, at hvis direktoratet ikke havde hørt fra Dem inden den 15. februar 2008, ville Deres brev af 28. august brev blive betragtet som den endelige klage i sagen.

Direktoratet ses ikke inden fristens udløb at have modtaget bemærkninger fra Dem.

Redegørelse for direktoratets afgørelse

Af § 83 i cirkulære nr. 36 af 3. juni 2005 om lov om landbrugsejendomme fremgår det, at hvis jordbrugskommissionen finder, at der er afgivet oplysninger, foretaget handlinger eller indgået proformaaftaler med henblik på omgåelse af reglerne i lov om landbrugsejendomme, kan kommissionen i henhold til lovens bestemmelser eller regler fastsat i henhold til loven inden en vist frist kræve forholdet bragt til ophør eller tilbageført til tidligere retstilstand.

Ved omgåelse forstås det forhold, at parterne ved indgåelse af en aftale søger at komme uden om et i en præceptiv lov indeholdt forbud eller en pligt ved at lade aftalen fremtræde i en skikkelse, som ikke er omfattet af lovens ord, men derimod af dens mening eller formål.

Aftalerne i denne sag er dels gaveægtepagten, hvor K overdrager 81 % af landbrugsejendommen matr. nr. 6-b... til hustruen H dels salget af en del af denne landbrugsejendom og af den bygningsløse landbrugsejendom matr. nr. 6 til faren/svigerfaren B.

Jordbrugskommissionen fandt ikke grundlag for at tilsidesætte aftalen omkring gaveægtepagten, hvorimod aftalen om salget til B fandtes at være en omgåelse af landbrugslovens regler om fortrinsstilling.

Ved direktoratets behandling af Deres klage skal der derfor alene tages stilling til, hvorvidt aftalen om salget til B er en omgåelse af landbrugslovens regler.

Ser man på det tidsmæssige forløb i sagen, underskrives gaveægtepagten mellem K og H den 15. januar 2006, d.v.s. en måned efter at kommissionen meddelte E og L fortrinsstilling til suppleringsjord. Skøderne med salget til B underskrives ca. 2 måneder senere den 16. marts 2006.

Endvidere fremgår det, at der har været ført forhandlinger med L om salg af suppleringsjord, men man havde ikke kunnet blive enige om pris og vilkår. Der er derimod intet oplyst om eventuelle forhandlinger med E.

Sammenfattende finder direktoratet derfor, at det korte tidsrum mellem den første ansøgning om køb af landbrugsejendommen mat. nr. 4...og den anden, der involverer gaveægtepagten og salget til svigerfaren/faren samt det forhold, at der tilsyneladende kun er ført forhandlinger med den ene af de 2 fortrinsstillede indikerer, at formålet med aftalerne har været at komme uden om lovens regler om fortrinsstilling.

Direktoratet finder tillige, at salget til B savner landbrugsretlig realitet. Efter direktoratets opfattelse er salget en usædvanlig jordbrugsmæssig disposition. Der lægges i den forbindelse bl.a. vægt på, at B, der på handelstidspunktet var 87½ år gammel, ca. 15 år tidligere havde afhændet - den nu tilbagekøbte - landbrugsejendom ...til sønnen K formentlig som led i et generationsskifte. Det bemærkes endvidere, at det forhold, at der ikke er fastsat vilkår for B's betaling af gælden til K og H, er en usædvanlig realøkonomisk disposition. Det er således direktoratets opfattelse, at B ikke har nogen økonomisk eller anden interesse i købet, bortset fra, at han vil hjælpe K til at blive ejer af ejendommen matr. nr. 4...

På denne baggrund finder direktoratet, at det tidsmæssige forløb i sagen sammenholdt med den manglende landbrugsretlige realitet i salget til svigerfaren/faren B gør, at salget til B må betegnes som omgåelse med det formål at komme uden om lovens regler om fortrinsstilling, jf. § 83 i ovennævnte cirkulære.

Direktoratet finder derfor, at det er i overensstemmelse med gældende regler, når jordbrugskommissionen den 1. august 2007 meddelte afslag på ansøgning om tilladelse til, at K erhverver landbrugsejendommen matr. nr. 4...

Direktoratet for FødevareErhverv kan derfor - som nævnt - ikke give Dem medhold i klagen.

Med venlig hilsen

---«