Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Fanefjord-Grønsund Vildtreservat

 

I medfør af § 33 og § 49, stk. 1 og 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Fanefjord og en del af Grønsund som yngle-, raste- og fourageringsområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Fanefjord-Grønsund Vildtreservat i Storstrøms Amt omfatter, som angivet på kortbilag:

1) Landarealer ved Fanefjord:

a) Matr. nr. 12b, del af 14b, del af 20b, 20e, 23a, 23b, 23c, 55a, 55b, 55c og 64 Hårbølle By, Fanefjord. Den del af matr. nr. 8f og 23d Hårbølle By, Fanefjord, som er beliggende nord for den øst-vestgående markvej til Færgensvænge samt den del af matr. nr. 12c Hårbølle By, Fanefjord, som er beliggende indenfor en afstand af 200 m fra Fanefjord. De dele af matr. nr. 1, 4e, 6c, 19c, 20a og 20af Hårbølle By, Fanefjord, som er beliggende indenfor en afstand af 100 m fra Fanefjord.

b) Matr. nr. 12e, 12k, 12o, 13d, 13f, 13g og 13k Kokseby By, Fanefjord, og de dele af matr. nr. 13c og 13e Kokseby By, Fanefjord, som er beliggende syd for diget mellem Færgegården og Vollerup Græsgange. De dele af matr. nr. 12u, 12i og 12f Kokseby By, Fanefjord, som er beliggende syd for en ret linie fra vejen syd for Kirkegården (60 m nord for Lammehavevej) til et punkt i matrikelskellet mellem 12f og 12k Kokseby By, Fanefjord, beliggende i en afstand af ca. 35 m fra, hvor matrikelskellet skærer kystlinien ved Fanefjord.

c) De dele af matr. nr. 1c og 1b Grønsund Færgegård, Fanefjord (herunder Malurt-holm), som er beliggende syd for diget mellem Færgegården og Vollerup Græsgange.

2) Fanefjord og Grønsund afgrænset:

a) Mod sydøst af en ret linie mellem den nordlige mole ved lystbådehavnen ved Hårbøllebro og Skansepynt ved Grønsund,

b) mod vest af en ret linie mellem høfden ved Ore Strand og det punkt på kysten ved Bogø, hvor dæmningen møder kysten ved Gundernæs, og

c) mod nord af Bogødæmningen.

3) Den del af Bogø Letten som er beliggende indenfor en afstand af 200 meter fra Bogødæmningen.

Stk. 2. Mod land afgrænses de i stk. 1, nr. 2 og 3 nævnte dele af søterritoriet af højeste, daglige vandstandslinie.

Jagt

§ 3. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage vandfugle på de i § 2, stk. 1, nr. 1, nævnte landarealer.

§ 4. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle på:

1) Den i § 2, stk. 1, nr. 2, nævnte del af søterritoriet, der er beliggende nord og øst for en ret linie mellem positionerne 54° 53,40 N. 12° 07,80 E (200 m sydvest for Hårbøllebro), og 54° 53,68 N. 12° 07,35 E (250 m sydvest for Færgensvænge) og en ret linie derfra til position 54° 54,31 N. 12° 04,63 E (300 m syd for Gundernæs på Bogø), og

2) den i § 2, stk. 1, nr. 3, nævnte del af søterritoriet, der er beliggende indenfor en afstand af 200 m fra Bogødæmningen.

Stk. 2. Færdsel med ladt skydevåben er forbudt på de i stk. 1 nævnte dele af søterritoriet.

Stk. 3. De anvendte koordinater er geografiske positioner i henhold til projektion WGS-84.

§ 5. Det er forbudt at udøve jagt fra motordrevet fartøj på den i § 2, stk. 1, nr. 2, nævnte del af søterritoriet, der er beliggende syd for de i § 4 stk. 1, nr. 1, beskrevne linier.

Færdsel

§ 6. Sejlads med motordrevet fartøj med højere hastighed end 6 knob er forbudt på de i § 4, stk. 1, nævnte dele af søterritoriet.

§ 7. Brætsejlads er forbudt på de i § 4, stk. 1, nævnte dele af søterritoriet fra 1. september til 30. april.

§ 8. Færdsel er forbudt fra 1. april til 15. juli på Malurtholm og på søterritoriet omkring øen indenfor en afstand af 50 meter fra højeste, daglige vandstandslinie.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for:

1) Ejere og brugere samt disses husstand og personale.

2) Sejlads på den nævnte del af søterritoriet i forbindelse med erhvervsfiskeri.

Dispensation og tilsyn

§ 9. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-8.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i § 6 og § 8 kan Farvandsvæsenet eller andre (f.eks. havne) udføre arbejder i forbindelse med redningsopgaver og den for sejladsen nødvendige afmærkning m.v.

§ 10. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttrædelse

§ 11. Efter § 54, stk. 1, nr. 5 og nr. 7, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, straffes overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-8 eller tilsidesættelse af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 9 med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1999.

Miljø- og Energiministeriet, den 28. juni 1999

Svend Auken

/Jens Peter Simonsen


AL258_1.GIF Size: (491 X 720)