Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (27. november 2008)

Miljøministeren (Troels Lund Poulsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om miljøvurdering af planer og programmer. (Miljøvurdering af ikke lovgivne planer og programmer samt etablering af klageadgang, hvor denne ikke følger af eksisterende lovgivning, m.v.)

(Lovforslag nr. L 81).

Miljøvurdering af planer og programmer, der sætter rammer for fremtidige anlæg og projekter, er et vigtigt instrument i regeringens miljøpolitik. Rigtigt anvendt kan miljøvurderingen bidrage til en tidlig og omkostningseffektiv miljøoptimering.

Det har været regeringens politik siden vedtagelsen i 2004 af lov om miljøvurdering af planer og programmer, at alle rammesættende planer og programmer skulle være omfattet af både loven og det tilsvarende EU-direktiv.

EU-Kommissionen har i februar i år henvendt sig til regeringen, idet Kommissionen har påpeget visse mangler ved den danske lovgivning i forhold til direktivets ordlyd og sigte. Regeringen er enig i, at lovgivningen på visse punkter har været utilstrækkelig og til dels upræcis i forhold til direktivet.

Det nu fremsatte lovforslag råder bod på dette ved at fastslå, at også planer og programmer, der udarbejdes af en statslig, regional eller kommunal myndighed med henblik på at udgøre grundlaget for en myndigheds administration, er omfattet af loven. Dette gælder uanset, om planen er lovbestemt eller udarbejdes på myndighedens eget initiativ.

Endvidere defineres hvorledes begreberne, miljøvurdering, miljørapport, offentlighed og berørt myndighed skal forstås i forhold til lovens bestemmelser.

Det er hensigten, at lovforslaget skal følges op af en bekendtgørelse, som oplister de berørte myndigheder og fastlægger de nærmere krav til offentliggørelse – for hermed bl.a. at kunne lette myndighedernes arbejde med miljøvurdering.

Da lovforslaget omfatter bestemmelser for ikke lovbestemte planer og programmer, gennemfører lovforslaget en klagemulighed i relation til disse plantyper. Da der endvidere findes regler om tilvejebringelse af planer og programmer, som ikke rummer klagebestemmelser, har lovforslaget også ladet disse plantyper omfatte af de nye klagebestemmelser. Forslaget indebærer i disse tilfælde, at offentligheden får en klageret til Naturklagenævnet over retlige forhold i relation til miljøvurderingen.

Forslaget undtager dog planer og programmer, der vedtages af Folketinget fra klagemuligheden. For planer og programmer, der vedtages af Folketinget, vil spørgsmålet om manglende miljøvurdering eller mangler ved en miljøvurdering kunne indbringes for domstolene.

Herudover rummer forslaget en række sproglige ændringer, som primært har til formål at bringe lovteksten så tæt til direktivets formuleringer som muligt.

Lovforslaget skal samtidig ses som en opfølgning på regeringens ønsker om mindst mulig indgriben i værdifulde naturområder og kulturværdier ved at tydeliggøre, hvornår planer og programmer skal miljøvurderes.

En tydeliggørelse, der kan bidrage til en bedre integration af miljøhensynet i planlægningen og rigtigt anvendt også en forenkling af planlægningsarbejdet.

Sigtet med forslaget er fortsat, at opnå en så omkostningseffektiv miljøvaretagelse som muligt ved at sikre inddragelsen af miljøhensynet tidligst muligt i beslutningsprocessen.