Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

(Frokostmåltid i daginstitutioner m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 501 af 6. juni 2007 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) foretages følgende ændringer:

1. Efter § 16 ophæves overskriften:

»Forældrebetalt madordning«

2. Efter § 16 indsættes:

»Mad i daginstitutioner

§ 16 a. Der skal i alle daginstitutioner omfattet af § 19 tilbydes et sundt frokostmåltid til alle børn som en del af dagtilbudsydelsen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældre kan medbringe barnets frokost hjemmefra mod en reduktion i forældrebetalingen, jf. § 32, stk. 2, hvis barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver en specialkost, og kommunalbestyrelsen vurderer, at den ikke på forsvarlig vis kan tilbyde barnet et frokostmåltid efter stk. 1.«

3. § 17, stk. 1, affattes således:

»Kommunalbestyrelsen kan for dagtilbud omfattet af § 19, stk. 2 og 3, beslutte at give mulighed for forældrebetalte madordninger for den mad, der ikke udgør frokostmåltidet efter § 16 a. Kommunalbestyrelsen fastsætter de overordnede rammer for disse forældrebetalte madordninger i kommunen.«

4. § 25, stk. 1, affattes således:

»Kommunalbestyrelsen skal ved manglende overholdelse af pasningsgarantien med virkning fra den 1. i den følgende måned hæve tilskuddet efter § 32, stk. 1, til mindst 73 pct. og tilskuddet efter § 32, stk. 2, og § 33, stk. 1, til mindst 78 pct. for alle børn i dagtilbud i kommunen, indtil pasningsgarantien kan opfyldes og kommunalbestyrelsen har fastsat nye tilskudsprocenter og egenbetalingsandele.«

5. § 31, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 fastsættes i forhold til de budgetterede bruttodriftsudgifter ved ophold i dagtilbud, bortset fra ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse.

Stk. 3. Tilskud og egenbetaling fastsættes på grundlag af dagtilbuddenes vedtagne budgetter.«

6. § 32 affattes således:

»§ 32. Tilskud til kommunale daginstitutioner og selvejende daginstitutioner, jf. § 31, stk. 1, skal udgøre mindst 70 pct. og forældrenes egenbetaling højst 30 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter efter § 31, stk. 2, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ved reduktion af forældrebetalingen efter § 16 a, stk. 2, skal tilskuddet efter § 31, stk. 1, udgøre mindst 75 pct. og forældrenes egenbetaling højst 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter, jf. § 31, stk. 2.

Stk. 3. Ved optagelse i en kommunal eller selvejende daginstitution beregnes kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling på grundlag af de budgetterede bruttodriftsudgifter for den enkelte daginstitution eller på grundlag af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for daginstitutioner af samme type i kommunen.«

7. § 33 affattes således:

»§ 33. Tilskud til kommunal dagpleje, jf. § 31, stk. 1, skal udgøre mindst 75 pct. og forældrenes egenbetaling højst 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter, jf. § 31, stk. 2.

Stk. 2. Ved optagelse i kommunal dagpleje beregnes kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling på grundlag af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for den kommunale dagpleje.«

8. I § 36, stk. 2, ændres »og § 21, stk. 2 og 3« til: »§ 21, stk. 2 og 3, og §§ 31-34, jf. dog §§ 43 og 44«.

9. I § 41, stk. 3, ændres »§ 31, stk. 2, og §§ 32-34, jf. dog §§ 42-44« til: »§§ 31-34, jf. dog §§ 42-44«.

10. I § 41, stk. 5, ændres »§ 31, stk. 2, og §§ 32-34« til: »§§ 31-34«.

11. § 57, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Tilskud og egenbetaling fastsættes på grundlag af fritidshjemmenes vedtagne budgetter.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2010, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Dagtilbudslovens § 31, stk. 3, og § 57, stk. 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5 og 11, træder i kraft den 1. januar 2009.

§ 3

Stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan med virkning for alle daginstitutioner i kommunen, jf. dagtilbudslovens § 19, beslutte, at der i perioden fra den 1. januar 2009 til og med den 31. december 2009 skal tilbydes et sundt frokostmåltid til alle børn som en del af dagtilbudsydelsen.

Stk. 2. Træffer kommunalbestyrelsen beslutning i medfør af stk. 1, skal kommunens tilskud til kommunale daginstitutioner og selvejende daginstitutioner omfattet af dagtilbudslovens § 19, stk. 2 og 3, udgøre mindst 70 pct. og forældrenes egenbetaling højst 30 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter ved ophold i dagtilbud, bortset fra ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældre kan medbringe barnets frokost hjemmefra mod en reduktion i forældrebetalingen, hvis barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver en specialkost, og kommunalbestyrelsen vurderer, at den ikke på forsvarlig vis kan tilbyde barnet et frokostmåltid i daginstitutionen. I disse tilfælde finder dagtilbudslovens § 31, stk. 2, anvendelse.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan for dagtilbud omfattet af dagtilbudslovens § 19, stk. 2 og 3, beslutte at give mulighed for forældrebetalte madordninger for den mad, der ikke udgør frokostmåltidet. Kommunalbestyrelsen fastsætter de overordnede rammer for disse madordninger.

Stk. 5. Hvis kommunalbestyrelsen ikke overholder pasningsgarantien, jf. dagtilbudslovens §§ 23-25, skal tilskuddet efter dagtilbudslovens § 25, stk. 1, til børn i daginstitutioner omfattet af dagtilbudslovens § 19, stk. 2 og 3, hæves til mindst 73 pct. For de forældre, som medbringer barnets frokost hjemmefra mod en reduktion i forældrebetalingen, finder dagtilbudslovens § 25, stk. 1, anvendelse.

Givet på Amalienborg, den 3. december 2008

I Dronningens Navn:
JOACHIM
Prins til Danmark
Rigsforstander

/ Karen Jespersen