Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1.   Anvendelsesområde

Kapitel 2.   Definitioner

Kapitel 3.   Oplysning om sundhedstilstand og tilladelse til frit samkvem

Kapitel 4.   Foranstaltninger mod bagage, gods, post og andet løsøre

Kapitel 5.   Hygiejnecertifikater til skibe

Kapitel 6.   Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme

I medfør af § 13, stk.2, § 14, stk. 1, § 15, stk. 1-3, § 18, stk. 1-2, §§ 23-24, § 28, stk.1, nr.1, og § 29, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 640 af 14. juni 2007, som ændret ved lov nr. 1172 af 10. december 2008, fastsættes:

Kapitel 1.

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter regler om oplysning om sundhedstilstand og tilladelse til frit samkvem for skibe og luftfartøjer, som ankommer fra udlandet, samt om de foranstaltninger, som epidemikommissionen kan iværksætte overfor skibe, luftfartøjer, gods, bagage, post og løsøre som led i bekæmpelsen af de alment farlige sygdomme samt øvrige smitsomme og andre overførbare sygdomme omfattet af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, herunder hygiejnecertifikater for skibe.

Kapitel 2.

Definitioner

§ 2. Ved vektorer forstås i denne bekendtgørelse rotter eller andre gnavere samt insekter og mider, som ved overførsel af sygdom til mennesker kan udgøre en trussel mod folkesundheden.

Kapitel 3.

Oplysning om sundhedstilstand og tilladelse til frit samkvem

§ 3. Ved et skibs ankomst fra udlandet skal føreren og en eventuel skibslæge underrette den stedlige epidemikommission eller den, som optræder på kommissionens vegne, såfremt der under rejsen eller på ankomsttidspunktet er forekommet sygdomstilfælde, som kan være af smitsom natur, eller såfremt andre forhold ombord indebærer fare for udbredelse af sygdom. I sådanne tilfælde må der ikke ske samkvem med personer i land, før epidemikommissionen eller den, kommissionen har bemyndiget hertil, har meddelt tilladelse til frit samkvem.

Stk. 2. Skibets fører og en eventuel skibslæge er i øvrigt forpligtet til at besvare alle forespørgsler fra epidemikommissionen om sundhedstilstanden om bord.

§ 4. Såfremt skibet kommer fra et område, der ifølge meddelelse fra Sundhedsstyrelsen må anses for smittet af en sygdom, omfattet af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, eller såfremt der under rejsen må formodes at være forekommet tilfælde af en af disse sygdomme, eller såfremt skibets besætning og passagerer under rejsen må formodes at have været udsat for smitte heraf, kan den stedlige epidemikommission, eller den, som optræder på kommissionens vegne, ligeledes bestemme, at der ikke må ske samkvem med personer i land, før kommissionen har meddelt tilladelse til frit samkvem.

§ 5. Danske og fremmede orlogsfartøjer er fritaget for at afgive oplysninger om sundhedstilstanden ombord og for at erhverve tilladelse til frit samkvem, såfremt de iagttager sådanne forholdsregler, som måtte blive foreskrevet af Forsvarskommandoen.

§ 6. Ved et luftfartøjs ankomst fra udlandet skal føreren eller dennes befuldmægtigede forinden landingen via lufttrafiktjenesten underrette den stedlige epidemikommission, såfremt der under flyvningen er forekommet sygdomstilfælde, som kan være af smitsom natur, eller såfremt andre forhold ombord indebærer fare for udbredelse af sygdom. I sådanne tilfælde må besætning og passagerer ikke forlade lufthavnen, før epidemikommissionens tilladelse foreligger.

§ 7. Tilladelse til et luftfartøj til frit samkvem meddeles over radio før ankomsten eller mundtligt efter ankomsten af epidemikommissionen eller den, kommissionen har bemyndiget hertil.

§ 8. Luftfartøjer i rute- og charterflyvning er fritaget for at erhverve tilladelse til frit samkvem. Dette gælder dog ikke luftfartøjer, som

1) kommer fra eller har mellemlandet i områder, der ifølge meddelelse fra Sundhedsstyrelsen anses for smittet med en sygdom, omfattet af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, eller

2) tilhører, kommer fra eller har mellemlandet i lande, der ikke er medlem af verdenssundhedsorganisationen.

§ 9. Danske og fremmede militære luftfartøjer er fritaget for at afgive oplysninger om sundhedstilstanden ombord og for at erhverve tilladelse til frit samkvem, såfremt de iagttager sådanne forholdsregler, som måtte blive foreskrevet af Forsvarskommandoen.

Kapitel 4.

Foranstaltninger mod bagage, gods, post og andet løsøre

§ 10. Epidemikommissionen kan forbyde losning eller aflæsning af eller selv foranledige fjernelse og evt. destruktion af levnedsmidler, der er eller formodes at være smittet af en sygdom, omfattet af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på produkter, som anvendes til fremstilling af levnedsmidler.

§ 11. Epidemikommissionen kan bestemme, at bagage, gods, post og andet løsøre, der formodes at være smittebærende med smitstof, omfattet af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, kan underkastes desinfektion.

Kapitel 5.

Hygiejnecertifikater til skibe

§ 12. Skibe, der ankommer fra udlandet, og som er i besiddelse af gyldigt fritagelsescertifikat for hygiejnekontrol af skibe eller certifikat for hygiejnekontrol af skibe, skal ikke undersøges for rotter eller andre gnavere og vektorer, medmindre det direkte fremgår af certifikatet.

Stk. 2. For at være gyldige skal de pågældende certifikater være udstedt af epidemikommissionen eller den, kommissionen har bemyndiget hertil, i en af de i § 17 nævnte havne eller af tilsvarende myndighed i en udenlandsk, certifikatberettiget havn. Certifikaterne skal være udstedt på engelsk i overensstemmelse med den som bilag 1 optagne formular. Certifikaternes gyldighed er 6 måneder, men kan af epidemikommissionen forlænges med 1 måned, såfremt skibets fører godtgør, at skibet er på rejse til en havn, hvor undersøgelse for eller udryddelse af rotter eller andre gnavere og vektorer lettere kan foretages, og hvis der ikke umiddelbart er mistanke om forekomst af smitstof ombord.

§ 13. Skibe, der ankommer fra udlandet, og som ikke er i besiddelse af gyldigt fritagelsescertifikat for hygiejnekontrol af skibe eller certifikat for hygiejnekontrol af skibe, skal undersøges for rotter eller andre gnavere og vektorer.

Stk. 2. Kommer epidemikommissionen efter undersøgelse af skibet til det resultat, at der ikke er rotter eller andre gnavere og vektorer om bord, eller at deres tilstedeværelse om bord er ubetydelig, udfærdiger epidemikommissionen bevis for fritagelse for udryddelse (fritagelsescertifikat for hygiejnekontrol af skibe). Sådant certifikat bør normalt kun udfærdiges, hvis undersøgelsen er foretaget, når lastrummene er tomme eller skibet alene indeholder ballast eller last, som ikke tiltrækker rotter eller andre gnavere og vektorer, og hvis beskaffenhed og placering muliggør en fuldstændig undersøgelse af lastrummene. Til tankskibe kan fritagelsescertifikat dog udfærdiges, selv om skibets tanke er fyldt ved undersøgelsen.

§ 14. Kommer epidemikommissionen efter undersøgelse af skibet til det resultat, at der skal foretages udryddelse af rotter eller andre gnavere og vektorer, afgør kommissionen i hvert enkelt tilfælde, hvilken fremgangsmåde der i overensstemmelse med gældende vejledninger fra By- og Landskabsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen skal benyttes ved udryddelsen.

Stk. 2. Uagtet fremvisning af gyldigt fritagelsescertifikat for hygiejnekontrol af skibe eller certifikat for hygiejnekontrol af skibe skal der foretages udryddelse af rotter eller andre gnavere og vektorer, såfremt der er konstateret sygdom om bord, som kan mistænkes overført af rotter eller andre gnavere og vektorer.

Stk. 3. Epidemikommissionen kan endvidere, når særlige grunde taler herfor, lade foretage udryddelse af rotter eller andre gnavere og vektorer, selv om der foreligger et gyldigt fritagelsescertifikat for hygiejnekontrol af skibe eller certifikat for hygiejnekontrol af skibe, såfremt skibet kommer fra et område, der ifølge meddelelse fra Sundhedsstyrelsen er klassificeret som berørt af smitte eller forurening.

§ 15. De nærmere regler for undersøgelse af skibe med henblik på udstedelse af hygiejnecertifikat for skibe samt for hvilke nærmere krav, som de, der skal udføre de praktiske foranstaltninger, skal opfylde, fastsættes af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med By- og Landskabsstyrelsen.

§ 16. Udryddelse for rotter eller andre gnavere og vektorer skal foretages således, at beskadigelse af skib og ladning så vidt muligt undgås, og foranstaltningerne bør gennemføres hurtigst muligt.

Stk. 2. Udryddelsen skal så vidt muligt finde sted, når skibet har tomme lastrum. Udryddelsen kan dog foretages før losningen, hvis det skønnes, at det under hensyn til ladningens art og anbringelse er muligt fuldstændigt at udrydde de pågældende rotter eller andre gnavere og vektorer uden losning. I skibe uden last skal udryddelse ske før eventuelle varer lastes.

Stk. 3. Der kan foretages udryddelse af rotter eller andre gnavere og vektorer i sådan vareindpakning, hvori disse må antages særlig at søge tilhold, og der skal drages omsorg for, at rotter eller andre gnavere og vektorer ikke sammen med varer, ad f.eks. fortøjningstrosser eller på anden måde overføres fra skibet til land eller omvendt. Epidemikommissionen kan i dette øjemed eksempelvis pålægge skibet om fornødent at opankre bort fra kaj.

Stk. 4. Døde rotter eller andre gnavere og vektorer må i intet tilfælde kastes i havnen, men skal afleveres på de af epidemikommissionen dertil anviste steder.

Stk. 5. Skibets fører og besætning er forpligtet til at yde al ønsket bistand ved udryddelse af rotter eller andre gnavere og vektorer samt at følge epidemikommissionens anvisninger herom.

Stk. 6. Når udryddelsen er tilfredsstillende gennemført, udfærdiger epidemikommissionen dateret bevis for, at udryddelse er foretaget (certifikat for hygiejnekontrol af skibe).

Stk. 7. Hvis epidemikommissionen finder, at udryddelsen er udført under sådanne forhold, at et tilfredsstillende resultat ikke har kunnet opnås, skal den gøre bemærkning herom i skibets certifikat.

§ 17. Den i § 13 omhandlede undersøgelse af, om udryddelse for rotter eller andre gnavere og vektorer skal finde sted, samt den i henhold hertil påbudte udryddelse kan foretages i følgende havne: Esbjerg, Frederikshavn, Kalundborg, København, Nakskov, Odense, Rønne, Vejle, Åbenrå, Ålborg og Århus.

Stk. 2. Det påhviler epidemikommissionen i de i stk. 1 nævnte havne at foranstalte undersøgelse for samt eventuel udryddelse af rotter eller andre gnavere og vektorer foretaget. I de tilfælde, hvor epidemikommissionen har pålagt embedslægen at bistå med undersøgelse for og udryddelse af rotter eller andre gnavere og vektorer, skal embedslægen lade såvel undersøgelse som udryddelse udføre ved autoriseret rottebekæmper, der tillige kan udføre opgaven for så vidt angår vektorer, efter skibets valg.

Stk. 3. Hvis et skibs fører ønsker undersøgelse eller eventuel udryddelse for rotter eller andre gnavere og vektorer foretaget i en ikke certifikatberettiget havn, jf. stk. 1, skal skibets fører rette henvendelse til nærmeste certifikatberettigede epidemikommission, der herefter kan give tilladelse til, at de ønskede foranstaltninger foretages i den pågældende havn. I de tilfælde, hvor epidemikommissionen har pålagt embedslægen at bistå med undersøgelse for og eventuel udryddelse af rotter eller andre gnavere og vektorer rettes henvendelse til autoriseret rottebekæmper, jf. stk. 2. Efter endt undersøgelse og eventuel udryddelse for rotter eller andre gnavere og vektorer udsteder epidemikommissionen certifikat. Det anføres på certifikatet, at der er givet tilladelse til, at undersøgelse og eventuel udryddelse for rotter eller andre gnavere og vektorer er foregået i en anden end de i stk. 1 nævnte havne.

§ 18. Skibe, der ankommer fra udlandet, og som ikke i medfør af §§ 12 og 13 skal undersøges for rotter eller andre gnavere og vektorer eller underkastes udryddelse heraf, kan anmode om, at undersøgelse for eller udryddelse af rotter eller andre gnavere og vektorer foretages efter de foranstående regler.

§ 19. Bestemmelserne i §§ 12-18 finder ikke anvendelse på fiskefartøjer, lystbåde, bjergningsfartøjer, lodsbåde, fyrskibe, orlogsfartøjer, isbrydere, bugserbåde, færger, skoleskibe (der udelukkende anvendes til uddannelsesformål), samt fartøjer under 20 bruttoregistertons.

§ 20. Skibet afholder efter regning de udgifter, der er forbundet med undersøgelse for rotter eller andre gnavere og vektorer, jf. § 13.

Stk. 2. Herudover betaler skibet et ekspeditionsgebyr på 518 kr. til dækning af epidemikommissionens omkostninger.

§ 21. Skibet afholder efter regning de udgifter, der er forbundet med undersøgelse for og efterfølgende udryddelse af rotter eller andre gnavere og vektorer, jf. §§ 14 og 16.

Stk. 2. Herudover betaler skibet et ekspeditionsgebyr på 518 kr. til dækning af epidemikommissionens omkostninger.

§ 22. Det i §§ 20, stk. 2, og 21, stk. 2, omtalte ekspeditionsgebyr tilkommer vedkommende certifikatberettigede epidemikommission eller den, som kommissionen har bemyndiget til at udstede fritagelsescertifikat for hygiejnekontrol af skibe eller certifikat for hygiejnekontrol af skibe. I de tilfælde, hvor epidemikommissionen har pålagt embedslægen at bistå med undersøgelse for og udryddelse af rotter eller andre gnavere og vektorer, erlægges ekspeditionsgebyret til Sundhedsstyrelsen, hvorunder den certifikatudstedende embedslæge, som har fået pålagt opgaven af epidemikommissionen, er ansat.

Stk. 2. En gang årligt den 1. januar, første gang 1. januar 2010, pris- og lønreguleres det beløb, der er nævnt i § 20, stk. 2 og § 21, stk. 2. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Kapitel 6.

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 23. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder den, der

1) overtræder § 3, stk. 1, § 4, § 6 samt § 8, 2. punktum,

2) overtræder forbud eller undlader at efterkomme påbud meddelt efter § 10, § 11, § 13, stk. 1, §14, stk.2 samt §16, stk. 3 og 4.

§ 24. Følgende bekendtgørelser opretholdes uændret:

1) Bekendtgørelse nr. 17 af 22. april 1955 om en i Stockholm den 19. marts 1955 undertegnet overenskomst om lempelser af den karantænemæssige kontrol med trafikken mellem Danmark, Norge og Sverige.

2) Bekendtgørelse nr. 64 af 30. november 1959 om en i Stockholm den 10. september 1959 undertegnet protokol angående Finlands tilslutning til den mellem Danmark, Norge og Sverige afsluttede overenskomst af 19. marts 1955 om lempelser af den karantænemæssige kontrol med trafikken mellem Danmark, Norge og Sverige.

3) Bekendtgørelse nr. 74 af 30. november 1960 af en den 20. september 1960 undertegnet protokol om udvidelse af nordisk overenskomst af 19. marts 1955 om lempelser af den karantænemæssige kontrol til også at omfatte Færøerne.

4) Bekendtgørelse nr. 669 af 16. december 1920 angående smitstof, der er farligt for menneskers sundhed.

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 502 af 12. december 1979 om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 15. december 2008

Jakob Axel Nielsen

/ Helle Hyllehøj


Bilag 1

BK386_6_1.jpg Size: (494 X 679)BK386_6_2.jpg Size: (471 X 688)