Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0117
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om international overførsel af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel1)

I medfør af § 2, stk. 1 og § 5, i lov nr. 94 af 31. marts 1953 om brug m.v. af radioaktive stoffer og efter bemyndigelse i henhold til § 4 i bekendtgørelse nr. 574 af 20. november 1975 om sikkerhedsforanstaltninger ved brug m.v. af radioaktive stoffer fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for alle grænseoverskridende overførsler af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel, der er omfattet af artikel 1 i Rådets direktiv 2006/117/Euratom (i det følgende benævnt direktivet). Direktivet findes på www.eur-lex.europa.eu og på www.sis.dk.

Stk. 2. Bekendtgørelsen fastsætter de godkendelses- og rapporteringsprocedurer, der skal iagttages ved overførsler omfattet af stk. 1.

Stk. 3. For gennemførelsen af den enkelte transport af radioaktivt affald eller brugt nukleart brændsel gælder bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 993 af 5. december 2001 om transport af radioaktive stoffer samt de heri omtalte specifikke bestemmelser for de enkelte transportmåder.

§ 2. Definitionerne i direktivets artikel 5 anvendes også i denne bekendtgørelse.

§ 3. Den danske kompetente myndighed i direktivets forstand, jf. artikel 18, er Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Strålebeskyttelse.

§ 4. Tilladelse fra Sundhedsstyrelsen til overførsel af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel skal indhentes på forhånd i følgende tilfælde:

1) Af indehaveren af affaldet eller det brugte brændsel, når overførslen skal finde sted inden for Det Europæiske Fællesskab, og Danmark er oprindelsesland, jf. direktivets artikel 6.

2) Af modtageren af affaldet eller det brugte brændsel, når dette skal føres ind i Fællesskabet fra et tredjeland, og bestemmelseslandet er Danmark, jf. direktivets artikel 13.

3) Af den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for håndteringen af affaldet eller det brugte brændsel i Danmark, når overførslen skal ske fra et tredjeland til et andet tredjeland, og Danmark er første transitmedlemsstat, jf. direktivets artikel 14.

4) Af indehaveren, hvis affaldet eller det brugte brændsel skal eksporteres ud af Fællesskabet, og Danmark er oprindelsesland, jf. direktivets artikel 15.

5) Af den danske modtager, når affaldet eller det brugte brændsel skal overføres fra en anden medlemsstat til Danmark, jf. § 1 i lov om brug m.v. af radioaktive stoffer.

§ 5. Inden 15 dage efter modtagelsen af en godkendt overførsel af radioaktivt affald eller brugt nukleart brændsel her i landet skal den danske modtager sende en bekræftelse herpå til Sundhedsstyrelsen, jf. direktivets artikel 11, stk. 1 og artikel 13, stk. 4.

§ 6. Den ansvarlige person eller indehaver, der har modtaget tilladelse fra Sundhedsstyrelsen i henhold til § 4, nr. 3 eller nr. 4 skal inden 15 dage efter det radioaktive affald eller det brugte nukleare brændsel har nået sit bestemmelsessted i tredjelandet sende en meddelelse herom til Sundhedsstyrelsen, jf. direktivets artikel 14, stk. 4 og artikel 15, stk. 4.

Stk. 2. Meddelelsen skal indeholde oplysning om det sidste toldsted i Fællesskabet gennem hvilket overførslen er foretaget.

Stk. 3. Meddelelsen skal endvidere være bekræftet ved en erklæring eller attestering fra modtageren i tredjelandet, hvori det angives, at affaldet eller det brugte brændsel har nået det rette sted samt oplysning om indførselstoldstedet i tredjelandet.

§ 7. Sundhedsstyrelsen underretter og indhenter relevante godkendelser fra andre medlemslande og fra tredjelande og følger i øvrigt de i direktivet fastlagte procedurer, jf. direktivets artikler 7-16.

§ 8. Ansøgning om tilladelse i henhold til § 4, nr. 1-4, meddelelse af tilladelse samt bekræftelse på modtagelse af radioaktivt affald eller brugt nukleart brændsel skal ske under brug af et standarddokument, jf. direktivets artikel 17.

Stk. 2. Standarddokumentet fremgår af Europa Kommissionens beslutning 2008/312/Euratom af 5. marts 2008 om det i Rådets direktiv 2006/117/Euratom omhandlende standarddokument til overvågning af og kontrol med overførsel af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel. Standarddokumentet kan hentes på www.eur-lex.europa.eu og på www.sis.dk.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen kan godtage standarddokumenter på dansk og på engelsk, jf. direktivets artikel 17, stk. 3.

§ 9. Overførsler af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel samt tilhørende standarddokumenter er underlagt tilsyn af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen skal til enhver tid have adgang til sådanne overførsler, standarddokumenter og anden dokumentation.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan beslutte, at en overførsel ikke må fuldføres, hvis betingelserne for overførslen ikke længere er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse eller ikke er i overensstemmelse med tilladelser eller samtykker givet i henhold til bekendtgørelsen, jf. direktivets artikel 12.

§ 10. Sundhedsstyrelsen opkræver bidrag i henhold til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses bekendtgørelse nr. 734 af 21. september 1999 om opkrævning af bidrag for tilsyn med sikkerhedsforanstaltninger på radioaktivitetsområdet med senere ændringer.

§ 11. Sundhedsstyrelsens krav, betingelser og afgørelser efter denne bekendtgørelse kan inden 4 uger påklages til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

§ 12. Den, der overtræder §§ 4-6 straffes med bøde, med mindre anden straf er forskyldt efter anden lovgivning. Forsøg kan straffes.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens kapitel 5.

§ 13. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 25. december 2008.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 969 af 13. december 1993 om international overførsel af radioaktivt affald.

Sundhedsstyrelsen, den 5. december 2008

Jesper Fisker

/ Mette Øhlenschlæger

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 06/117, De Europæiske Fællesskabers Tidende L. 337 s. 21.