Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Generel regulering

Kapitel 2   Generelle begrænsninger

Kapitel 3   Fartøjskategorier og forskellige reguleringsformer

Kapitel 4   Generelle regler om tildeling på grundlag af kvoteandele (FKA og IOK) og overførelse af årsmængder

Kapitel 5   Formål og andele til Fiskefonden og rationsfiskeri for FKA-arter for FKA-fartøjer

Kapitel 6   Særlig ordning for kystfiskeriet

Kapitel 7   Førstegangsetablering med FKA- fartøj

Kapitel 8   Førstegangsetablering med IOK-industriarter

Kapitel 9   

Kapitel 10   

Kapitel 11   Puljefiskeri

Kapitel 12   Fælles bestemmelser for fiskerier med IOK

Kapitel 13   Makrel i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og i norsk fiskerizone nord for 62º N

Kapitel 14   Sild i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat samt atlantoskandisk sild

Kapitel 15   Tobis i Nordsøen (EF-farvande og norsk zone) samt Skagerrak og Kattegat (EF-farvande), blåhvilling i EF-farvande og internationale farvand, blåhvilling i færøsk zone, hestemakrel i Den Engelske Kanal og i farvande vest for De britiske øer og sperling i Nordsøen (EF-farvande) samt Skagerrak og Kattegat

Kapitel 16   Industrifiskeri

Kapitel 17   Rationsfiskeri

Kapitel 18   Indsatsregulering

Kapitel 19   Kontrolbestemmelser, klageadgang, straf, m.v.

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5a

Bilag 5b

Bilag 5 c

Bilag 6

Bilag 7

Bilag 8

Bilag 9

Bilag 10

Bilag 11

Bilag 12

Bilag 13

Bilag 14

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2009 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år (Reguleringsbekendtgørelsen 2009)

I medfør af § 10, stk. 1 og 2, § 22, §§ 10 d -10 j, §§ 30 og §§ 34-36, § 37, stk. 1, § 38, stk. 2, § 110, stk. 2, § 112 a, § 112 b, § 121, stk. 2, § 122, stk. 4, § 124, stk. 1, og § 130, stk. 2, lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 26. september 2008, og efter bemyndigelse, fastsættes:

Kapitel 1

Generel regulering

A. Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter aktiviteter i forbindelse med erhvervsmæssigt fiskeri, danske fiskeres og dansk indregistrerede fiskerfartøjers erhvervsmæssige udnyttelse af fisk i alle farvande. Bekendtgørelsen omfatter desuden landinger, omsætning m.v. i Danmark, der stammer fra udenlandsk indregistrerede fiskerfartøjer.

Stk. 2. Uanset hvor fiskeriet har fundet sted, skal føreren af et fartøj, der er indregistreret i et medlemsland af De Europæiske Fællesskaber, ved landing i dansk havn overholde de bestemmelser for fangstsammensætningen om procentvise andele af målarter og andre arter for de anvendte fiskeredskaber og intervaller af maskestørrelser i de enkelte regioner eller geografiske områder, der er fastsat i De Europæiske Fællesskabers forordninger om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af de marine ressourcer.

B. Ændring af vilkår for fiskeriet

§ 2. Fiskeridirektoratet kan i overensstemmelse med bilag 6 udsende meddelelse om regler for fiskeriet, herunder indstilling af og ændrede vilkår for nærmere angivne fiskerier. Ikrafttrædelsestidspunktet fremgår af meddelelsen.

§ 3. Når de samlede tilladte fangstmængder af en fiskeart eller den fiskeriindsats m.v., der er tildelt Danmark i henhold til De Europæiske Fællesskabers forordninger, eller der er afsat til en bestemt periode, fartøjskategori m.v., er opfisket eller opbrugt, eller dette skønnes nært forestående, indstiller Fiskeridirektoratet det pågældende fiskeri. Meddelelse herom udsendes i overensstemmelse med bilag 6.

Stk. 2. Der kan i meddelelsen fastsættes særlige vilkår for fiskeriet efter tidspunktet for udsendelsen af meddelelsen, herunder at kun fartøjer, der har påbegyndt en fangstrejse, kan fiske, efter at meddelelsen er oplæst over Lyngby Radio.

Stk. 3. Forbud mod at medbringe fisk fra det pågældende fiskeri træder i kraft 2 døgn efter tidspunktet for fiskeriforbuddets ikrafttræden, medmindre der er fastsat andet i meddelelsen.

§ 4. Fiskeridirektoratet kan efter høring af Udvalget for Erhvervsfiskeri, jf. § 6 i lov om fiskeri og fiskeopdræt, og i lyset af fangst‑, forsynings- og afsætningssituationen for de mængder, der landes i en given periode, fastsætte ændrede regler for fiskeriet. Der udsendes meddelelse om vilkårene i overensstemmelse med bilag 6.

Stk. 2. Der kan blandt andet fastsættes ændringer vedrørende følgende:

1) De disponible mængder for bestemte perioder.

2) Rationer eller antal havdage, m.v. i bestemt angivne fiskerier.

3) Overgang til krav om særlig tilladelse i bestemte fiskerier.

4) Krav om, at fiskeriet forbeholdes nærmere angivne typer eller grupper af fartøjer.

5) Krav om, at fiskeri og landing foregår på særlige vilkår, herunder i nærmere angivne geografiske områder.

6) Anvendelse af fangsten.

7) Indstilling af bestemt angivne fiskerier.

8) Krav om, at landing i en periode begrænses som led i en fiskeplan, der skal medvirke til, at de landede mængder løbende kan afsættes.

9) Ændrede vilkår for allerede udstedte tilladelser.

10) Vilkår for tildelingen af fiskerimuligheder fra Fiskefonden til enkeltfartøjer.

C. Generelle bestemmelser

§ 5. Fiskeridirektoratet kan efter ansøgning meddele dispensation fra og træffe afgørelser om fiskerimuligheder m.v. for grupper af fartøjer eller enkelte fartøjer under hensyn til særlige forhold.

Stk. 2. En afgørelse efter denne bekendtgørelse kan betinges af overholdelse af vilkår, herunder om omfanget af fiskeriaktivitet, personlig deltagelse i fiskeriet, begrænsning i mulighederne for at overføre kvoteandele til andre fartøjer samt deltagelse i puljefiskeri. Hvis et vilkår, der er stillet som betingelse for tildeling af kvoteandele eller årsmængder, ikke overholdes, kan Fiskeridirektoratet overføre de tildelte kvoteandele til Fiskefonden.

§ 6. I det omfang, der i beregningsgrundlaget i forbindelse med tildeling af rettigheder lægges vægt på landinger fra et fartøj, fradrages landinger, der kan henføres til ulovligt fiskeri, som er konstateret ved:

1) Endelig dom.

2) Vedtaget bødeforlæg.

3) Vedtaget konfiskationsforelæg.

4) Endelig afgørelse om administrativ tilbagekaldelse af fiskeritilladelse i henhold til § 37, stk. 2 og 3, i lov om fiskeri og fiskeopdræt.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan senere foretage fradrag i tildelte FKA og IOK i det omfang, at landinger, der indgår i beregningsgrundlaget, efter tildelingen konstateres at kunne henføres til ulovligt fiskeri ifølge afgørelser, herunder bøde og konfiskationsforelæg, som er nævnt i stk. 1.

Stk. 3. I det omfang, der foretages fradrag i kvoteandele, foretages samtidig tilsvarende fradrag i udmeldte årsmængder.

Stk. 4. Fradrag efter stk. 1-3 kan foretages, uanset om fartøjet har skiftet ejer, kvoteandelene er overført, eller fartøjet er udgået som registreret fiskerfartøj, efter at det ulovlige fiskeri har fundet sted.

Stk. 5. Fradragne kvoteandele og årsmængder indgår i Fiskefonden.

§ 7. Et fartøjs ejerkreds kan disponere over fartøjets kvoteandele efter de regler, der gælder for henholdsvis FKA og IOK.

Stk. 2. Kvoteandele må kun anvendes af fartøjer, der er registreret i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister, og som ejes af personer eller selskaber, der er berettiget til at udøve erhvervsmæssigt fiskeri, jf. § 39 i fiskeriloven. Kvoteandele må kun overdrages til personer eller selskaber, der er berettiget til at udøve erhvervsmæssigt fiskeri, jf. § 16 i fiskeriloven.

Stk. 3. Hvis der er mere end én ejer af et fartøj, kan ejerkredsen over for Fiskeridirektoratet udpege og anmelde en fuldmægtig, som er bemyndiget til på hele ejerkredsens vegne at give og modtage bindende meddelelser i forhold til direktoratet.

Stk. 4. Hvis der sker ændringer i ejerkredsen, skal det over for Fiskeridirektoratet oplyses, om der er udpeget en ny fuldmægtig. Indtil Fiskeridirektoratet har modtaget meddelelse fra ejerkredsen om udskiftning af fuldmægtigen, er den person, der er udpeget som fuldmægtig, fortsat legitimeret til at give og modtage meddelelser i forhold til direktoratet.

§ 8. Uanset § 7 kan henvendelser fra direktoratet til fartøjsejeren vedrørende denne bekendtgørelse rettes til den kontaktperson vedrørende fartøjet, som er noteret i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister.

Stk. 2. For fuldmagt i forbindelse med puljefiskeri gælder reglerne i bekendtgørelsen om puljefiskeri.

§ 9. Farvandene Nordsøen, Den Engelske Kanal, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne med ICES-underområder afgrænses i bilag 1. 1)

§ 10. Uanset hvilke reguleringsformer, der anvendes, er alle angivne mængder af fisk i denne bekendtgørelse, i meddelelser i overensstemmelse med bilag 6 samt i tilladelser udstedt i medfør af bekendtgørelsen, angivet i levende vægt. For laks opgøres mængder dog i styk (antal laks).

Stk. 2. Hvis fisken landes med en anden behandlingsgrad end levende vægt, anvendes de i bilag 4 anførte omregningsfaktorer for omregning til levende vægt. Landing af fisk i en behandlingsgrad, som der ikke er anført behandlingsgrad for i bilag 4, må kun finde sted efter forudgående tilladelse fra Fiskeridirektoratet.

Stk. 3. For laks, der fiskes i Østersøen og Bælterne, skal fangsten angives i fartøjets logbog både i styk (antal laks) og i levende vægt. I tilladelser til fiskeriet kan også stilles krav om opdeling og angivelse af fangsten i størrelseskategorier.

§ 11. Retten til at råde over FKA og IOK kan opsiges med 8 års varsel. Opsigelse vil blive fastsat ved bekendtgørelse samt meddelt ejerne af de fartøjer for hvilke, det er noteret i Fiskeridirektoratet, at fartøjet disponerer over kvoteandele.

Stk. 2. Dispositioner over tildelte FKA og IOK, udøvelse af fiskeriet og tildelinger af fiskerirettigheder i det enkelte år skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, som udstedes i perioden af De Europæiske Fællesskaber og af danske myndigheder.

D. Offentligt tilgængelige oplysninger om FKA og IOK

§ 12. Fiskeridirektoratets edb-register over FKA og IOK er offentligt tilgængeligt.

§ 13. Samtidig med oplysning om overdragelse af kvoteandele, skal fartøjsejeren eller kontaktpersonen indberette salgsprisen for de IOK andele, der overdrages, jf. bilag 8. Salgsprisen indgår i de offentligt tilgængelige registre, jf. § 12.

E. Definitioner, m.v.

§ 14. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Atlantoskandisk sild: Sild i ICES-underområde I, II, V og XIV.

2) Beregningsgrundlaget: Landinger i bestemte dele af referenceperioden, der henføres til et konkret fartøj og de mængder, som det i øvrigt er besluttet at indlægge i beregningsgrundlaget ved tildeling af andele af den enkelte kvote.

3) Bruttoomsætning: Den værdi af landingerne for et fartøj, der er registreret i Fiskeridirektoratets registre.

4) Disponibel kapacitet: Bruttotonnage målt i BT og motoreffekt målt i kW, som kan henføres til et bestemt fartøj, der er slettet i Søfartsstyrelsens registre og i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister, og som kan genanvendes helt eller delvist til indsættelse af et registreret fiskerfartøj eller kapacitetsudvidende modernisering.

5) En halv kalendermåned: Perioden fra den 1. til og med den 15. i en måned eller fra den 16. til månedens udløb.

6) EF-farvande: De områder, der er omfattet af EU-medlemslandenes fiskeriterritorium.

7) Fangstrejse: En fangstrejses varighed regnes fra tidspunktet, hvor fartøjet forlader havn, til tidspunktet for fartøjets ankomst til havn.

8) Fartøjsejeren: Et fartøjs samlede ejerkreds, som denne fremgår af Søfartsstyrelsens registre og Fiskeridirektoratets Fartøjsregister.

9) Fartøjskategorier: FKA-fartøj, MAF-fartøj eller Øvrigt Fartøj.

10) Fartøjskvoteandele (FKA): Kvoteandele, der kan fiskes, medbringes og landes af et konkret fartøj, og som et fartøjs samlede ejerkreds kan overføre helt, eller under visse betingelser delvist, til andre fartøjer.

11) Fartøjets længde: Fartøjets længde overalt, og for fartøjer, hvor fartøjets længde overalt ikke er opgjort, fartøjets kendingslængde. Længden overalt eller kendingslængden skal være i overensstemmelse med registreringen i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister.

12) Fiskefonden: Reserveandele af kvoterne, der permanent eller i det enkelte år holdes uden for tildelingen som FKA eller IOK.

13) Fiske, medbringe og lande: Enhver fiskeriaktivitet fra fangstredskaber udsættes i vandet, til fisken er landet.

14) Fiskeriindsats: Et fartøjs fiskeri, sejlads og andre fiskerirelaterede aktiviteter under nærmere angivne vilkår.

15) FKA-fartøj: Et fartøj, der i 2006 af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er indplaceret som FKA-fartøj med ret til at fiske visse kvoter med FKA, eller som har fået overført FKA, og hvor Fiskeridirektoratet har bekræftet overførslen.

16) FKA-FE fartøjet: Et fartøj, der på baggrund af, at førstegangsetablerede er ejer eller medejer af fartøjet for en periode, har opnået Fiskeridirektoratets godkendelse af, at fartøjet har status som FKA-fartøj på særlige vilkår.

17) Havdage: Antal dage, hvor et fartøj, der benytter bestemte redskabstyper, må være til havs i visse farvande i henhold til regler fastsat af De Europæiske Fællesskaber.

18) Individuelle kvotebytter: Overførelse af retten til at anvende årsmængder til fartøjer fra andre EU-lande imod overførelse af fangstmængder, der stilles til rådighed for bestemte dansk indregistrerede enkeltfartøjer.

19) Individuelle overdragelige kvoteandele (IOK): Kvoteandele, der kan fiskes, medbringes og landes af et konkret fartøj, og som et fartøjs samlede ejerkreds kan overføre helt eller delvist til et eller flere fartøjer.

20) Industrifisk: Fisk, der landes til andre formål end konsum.

21) Industrifiskeri: Fiskeri, hvor et fartøj fisker, medbringer eller lander fisk til andre formål end konsum.

22) Kalenderuge: En uge, der påbegyndes midnat natten mellem søndag og mandag.

23) Kalendermåned: Perioden fra den 1. til månedens udløb.

24) Kvote: Den mængde af en bestand i et nærmere angivet farvandsområde, som står til rådighed for dansk fiskeri i et kalenderår.

25) Kvoteandele: De andele i promille, som et fartøj er tildelt eller har fået overført af den del af en given dansk kvote, der afsættes til fordeling som FKA eller IOK. Kvoteandele danner grundlag for tildeling af årsmængde af dele af kvoterne i de enkelte år.

26) Kystfiskerfartøj: Et fartøj, der opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse for at indgå i kystfiskerordningen, og som er optaget i ordningen.

27) Landinger, som ligger til grund for tildeling af fangstrettigheder: Mængder af fisk af de forskellige kvoter i levende vægt, for laks dog i styk, som er indrapporteret til Fiskeridirektoratet som landet af det enkelte fartøj og registreret i Fiskeridirektoratets registre.

28) MAF-fartøj: Et fartøj, der i 2006 af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er indplaceret som Mindre Aktivt Fartøj, eller som har opnået godkendelse som MAF-fartøj senere, fordi det erstatter et MAF-fartøj.

29) MAF-ekstra fartøj: Et MAF-fartøj, der i 2009 gennem overførelse af årsmængde fra et eller flere FKA-fartøjer, har adgang til ekstra fangstmængder.

30) MAF-kapacitet: Disponibel kapacitet, der kan henføres til MAF-fartøj.

31) Medejer: Person, der ejer en andel af et fartøj, eller er aktionær, anpartshaver eller lignende i et selskab, som ejer et fartøj, jf. § 16 i fiskeriloven.

32) Motorkraft: Den motoreffekt, der er anført af Søfartsstyrelsen i fartøjets farttilladelse, eller tilsynsbog, og som ikke efterfølgende er ændret.

33) Omladning: Hel eller delvis afgivelse af fangsten fra et fiskerfartøj eller dets fangstredskab til et andet fartøj. Der sker ikke omladning ved afgivelse af fangst mellem to fartøjer, som udøver parfiskeri, eller hvis en fangst afgives direkte fra et fangstredskab til et andet dansk fartøj, der også lovligt kan deltage i det pågældende fiskeri.

34) Parfiskeri: Fiskeri, som udøves fra to fartøjer, som i forbindelse hermed anvender og trækker samme fangstredskab.

35) Puljefiskeri: Fiskeri, der udøves i fællesskab mellem selvstændige erhvervsfiskere eller erhvervsfiskerselskaber med fartøjer, som de er ejere eller medejere af, således at en deltager med sit fartøj kan benytte de fangstrettigheder, som er tilknyttet en anden puljedeltagers fartøj.

36) Rationsfiskeri: Fiskeri på en fastsat fællesmængde, som flere fartøjer har adgang til i en nærmere angivet periode på baggrund af det enkelte fartøjs indplacering eller en tilladelse.

37) Referenceår: Fiskeri med et fartøj i et forudgående år, som danner grundlag for tildeling af fangstrettigheder.

38) Reguleringsbekendtgørelsen 2010 eller senere år: Regler, der senere udstedes for udøvelse af fiskeriet i 2010 eller senere år.

39) Regulerede arter: Arter, hvor der er fastsat en højst tilladt fangstmængde til det enkelte fartøj i en given periode.

40) Reserveårsmængde: En del af den enkelte kvote, der er afsat til reserve i forbindelse med tildeling i 2009 eller senere år.

41) Søfartsstyrelsens registre: Skibsregistrets særregistre over fiskerfartøjer og Skibsregistrets Fartøjsfortegnelse.

42) Tonnage: Bruttotonnage, som er knyttet til et fartøj, der er registreret som fiskerfartøj, eller som er knyttet til disponibel kapacitet.

43) Vestkvoten: Kvoter af bestemte arter i Østersøen og Bælterne, ICES-underområder 22-24.

44) Østkvoten: Kvoter af bestemte arter i Østersøen, ICES-underområder 25-32 (EF-farvande).

45) Øvrigt Fartøj: Et fartøj, der i 2006 af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er indplaceret som Øvrigt Fartøj, eller et fartøj, der indsættes som registreret fiskerfartøj senere, uden at fartøjet får FKA-status eller MAF-status. Et FKA eller MAF-fartøj kan desuden efter afgørelse af Fiskeridirektoratet eller regler herom ændre status til Øvrigt Fartøj.

46) Årsmængde: Mængde for et kalenderår af de enkelte kvoter, som må fiskes, medbringes og landes af et konkret fartøj. I regler for de enkelte fiskerier kan fastsættes, at mængden kun er til rådighed for det enkelte fartøj indtil en bestemt dato.

F. Tilladelser

§ 15. Fiskeri kan gøres betinget af en tilladelse. Tilladelser udstedes af Fiskeridirektoratet i overensstemmelse med bilag 3. Oplysning om, hvilke tilladelser, der er udstedt til et fartøj, er offentligt tilgængelig.

Stk. 2. En tilladelse for et fartøj kan omfatte nærmere vilkår for udøvelse af fiskeriet, jf. bilag 3.

Stk. 3. Uanset efter hvilken reguleringsform et fiskeri udøves, kan indstilling af fiskeri, jf. § 3, stk. 1, forhøjelse eller reduktion i tildelte fangstmængder samt ændring af vilkårene for tilladelsen, omfatte fiskeri i henhold til allerede udstedte tilladelser.

§ 16. Fiskeridirektoratet kan, jf. § 37, stk. 2, i fiskeriloven, tilbagekalde en tilladelse, hvis indehaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af de vilkår, der er fastsat i tilladelsen.

Stk. 2. Det skal indgå i vilkårene for en tilladelse, at tilladelsen kan inddrages, når vilkårene for en anden tilladelse til samme fartøj overtrædes på en måde, der griber ind i bestanden for den fiskeart, som tilladelsen vedrører.

Stk. 3. Hvis en tilladelse tilbagekaldes, jf. stk. 1, reduceres fartøjets samlede årsmængde med en mængde, der svarer til 1/24 af fartøjets andel af den kvote, som overtrædelsen vedrører, pr. hver 15 påbegyndte dage, hvor tilladelsen er inddraget. Inddragne årsmængder tilgår Fiskefonden. Dette gælder for samtlige fiskearter og reguleringsformer.

§ 17. Tilladelse udstedes efter ansøgning fra fartøjsejeren i overensstemmelse med bilag 2 til berettigede fartøjer. Dog udstedes ved begyndelsen af et kalenderår uden ansøgning tilladelse til at

1) fiske, medbringe og lande årsmængder på grundlag af de FKA-andele og IOK-andele, som er tilknyttet et fartøj, og som kan uddeles på det pågældende tidspunkt,

2) fiske, medbringe og lande årsmængder på grundlag af de i § 19, stk. 1 nævnte kvoteandele, såfremt fartøjet har disse tilladelser den 10. december året før.

§ 18. Tilladelser skal altid opbevares om bord, jf. dog stk. 2, § 19, stk. 3 og § 49, stk. 2.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan ved meddelelse udstedt i overensstemmelse med bilag 6 fastlægge, at fiskeri, som er betinget af en tilladelse, indtil en nærmere angiven dato kan udøves, uden at tilladelsen er udstedt og er om bord på fartøjet. Enhver mængde, der fanges og landes med fartøjet efter den 1. januar 2009, vil fragå i de mængder, der kan fanges og landes med fartøjet i tilladelsesperioden i henhold til den tilladelse, der senere udstedes.

§ 19. Uanset efter hvilken reguleringsform et fiskeri udøves, er det en betingelse for at fiske, medbringe og lande i følgende fiskerier, at fartøjets ejer har en særlig tilladelse til at udøve dette med fartøjet:

1) Torsk i Østersøen og Bælterne.

2) Sild i Østersøen og Bælterne.

3) Brisling i Østersøen og Bælterne.

4) Laks i Østersøen og Bælterne.

5) Industrifiskeri i alle farvande.

Stk. 2. I perioden indtil den 16. januar 2009 må fiskeri i Østersøen og industrifiskeri dog udøves, selv om der ikke er udstedt tilladelse i henhold til stk. 1, hvis fartøjet havde tilladelse til det pågældende fiskeri den 10. december 2008 eller fartøjsejeren har søgt om, at der udstedes tilladelse for 2009.

Stk. 3. For tilladelse i forbindelse med indsatsregulering, herunder havdageregulering, efter ansøgning fra fartøjsføreren, gælder §§ 160 og 172.

§ 20. Tilladelserne i § 19, stk. 1 gælder hele 2009, medmindre de inddrages eller fartøjsejeren framelder dem. Tilladelserne i § 19, stk. 1, nr. 1-3 skal i løbet af 2009 frameldes midlertidigt, inden der påbegyndes fiskeri i andre farvande med fartøjet. Hvis en tilladelse er frameldt, skal der ske ny tilmelding, før der påbegyndes fiskeri med fartøjet i Østersøen.

Stk. 2. Tilmelding og afmelding efter stk. 1 skal ske senest kl. 16.00 dagen før, fiskeriet i eller uden for Østersøen kan påbegyndes fra midnat. Tilmelding og afmelding afgives i henhold til reglerne i bilag 2.

G. Forudanmeldelse

§ 21. Ved krav om forudanmeldelse af ankomst til havn skal dette ske i overensstemmelse med bilag 5a eller vilkår i tilladelsen. Forudanmeldelse af ankomst til havn i industrifiskerier skal dog ske i overensstemmelse med bilag 5c eller vilkår i tilladelsen. I fiskerier, hvor der ikke er regler om losningspligt i forbindelse med ankomst til havn, gælder det, at enhver ankomst skal forudanmeldes, uanset om der påtænkes losning eller ej. I forudanmeldelsen skal angives lossetidspunktet, såfremt dette afviger fra ankomsttidspunktet.

Stk. 2. Reglerne i stk. 1 gælder både dansk og udenlandsk indregistrerede fiskerfartøjer, der ankommer til dansk havn. Med mindre der i henhold til fællesskabslovgivningen er fastsat længere tidsfrister for forudanmeldelse af ankomst end angivet i bilagene, skal tidsfristerne i bilag 5 a og 5 c overholdes af dansk indregistrerede fiskerfartøjer.

Stk. 3. Mængden af fisk udtrykt i levende vægt pr. art, som oplyses ved forudanmeldelsen, skal svare til de mængder, der er registreret i logbogen ved ankomst til havn.

Stk. 4. Virksomheder må ikke modtage industrifisk fra dansk og udenlandsk registrerede fartøjer, hvis der ikke er foretaget forudanmeldelse inden ankomst og losning, jf. bilag 5c.

Stk. 5. Fartøjsføreren er undtaget fra pligten til at foretage forudanmeldelse til Fiskeridirektoratet, hvis landing og losning sker direkte til en virksomhed, som foretager den forudgående anmeldelse om landing og losning på fartøjsførerens vegne i overensstemmelse med bilag 5a og 5c.

Stk. 6. Fartøjsføreren skal i alle tilfælde, hvor der er pligt til forudanmeldelse af ankomst og losning forud for ankomst, påføre logbogen det i bilag 5a og 5c nævnte kvitteringsnummer. Ankomst og losning må ikke finde sted inden det anmeldte tidspunkt.

§ 22. Fiskeridirektoratet kan i overensstemmelse med bilag 6 eller ved vilkår i tilladelser for nærmere angivne fiskerier fastsætte, at der inden indsejling i det farvand, hvor fiskeriet finder sted, og inden udsejlingen fra dette farvand, skal foretages forudanmeldelse i overensstemmelse med bilag 5b.

Stk. 2. Ved enhver udsejling fra et farvandsområde til et andet farvandsområde, jf. stk. 3, skal der, når fartøjet har redskaber med en maskestørrelse på 90 mm og derover om bord, ske anmeldelse til Fiskeridirektoratet i overensstemmelse med bilag 5 b. Anmeldelsen skal indeholde meddelelse om den ombordværende mængde af torsk, tunge, rødspætte og den samlede vægt af andre arter, der opbevares om bord. Alle mængder skal oplyses i levende vægt.

Stk. 3. Uanset stk. 2 skal fartøjer, der afsejler fra havne, som er beliggende ved grænsen mellem to farvande, i forbindelse med afsejling ikke anmelde farvandsskift. Desuden gælder:

1) Fartøjer, der afsejler Hanstholm med henblik på fiskeri i Nordsøen, skal ikke anmelde farvandsskift ved grænsepassage mellem Skagerrak og Nordsøen.

2) Fartøjer, der afsejler Skagen med henblik på fiskeri i Skagerrak, skal ikke anmelde farvandsskift ved grænsepassage mellem Kattegat og Skagerrak.

3) Fartøjer, der afsejler Gilleleje med henblik på fiskeri i Kattegat, skal ikke anmelde farvandsskift ved grænsepassage mellem Øresund og Kattegat.

Stk. 4. Den i stk. 2 nævnte melding, skal gives ved udsejling af følgende farvandsområder til andet farvandsområde:

1) Kattegat.

2) Skagerrak.

3) Nordsøen.

4) Den Engelske Kanal.

5) Underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne.

6) Underområde 25-28 i Østersøen og Bælterne.

7) Underområde 29-32 i Østersøen og Bælterne.

Stk. 5. Mængden af fisk i levende vægt pr. art, som oplyses ved forudanmeldelsen, skal svare til de ombordværende mængder ved tidspunktet for farvandspassagen.

Stk. 6. Såfremt et fartøj, efter der er afgivet anmeldelse i medfør af stk. 2 inden landing af hele den ombordværende mængde, passerer grænsen mellem flere farvandsområder, skal der på ny ske anmeldelse til Fiskeridirektoratet.

Stk. 7. Udover de i stk. 1 og 4 nævnte meldinger skal der ske melding ved passage af farvandsgrænse, uanset om der er fisk ombord i det omfang, dette kræves i henhold til EU’s regler.

H. Omladning

§ 23. Omladning må kun finde sted efter forud indhentet tilladelse fra Fiskeridirektoratet.

Stk. 2. Ansøgningen om omladning skal indeholde følgende oplysninger:

1) Position og tidspunkt for omladningen eller afgivelsen af fisken.

2) Art og mængde, der er omfattet.

3) Fartøjsnavn.

4) Havnekendingsnummer.

5) Radiokaldesignal og nationalitet på det afgivende og det modtagende fartøj.

6) Svaradresse (e-post eller telefonnummer).

Stk. 3. Udover de i stk. 2 nævnte oplysninger kan Fiskeridirektoratet kræve yderligere oplysninger, når dette er nødvendigt for at vurdere de konkrete forhold omkring omladningen samt for at fastsætte vilkår for en tilladelse hertil.

Stk. 4. Hvis omladning sker efter direkte påbud fra den norske kystvagt, skal oplysningerne i stk. 2, sendes pr. fax eller e-post på adressen sat@fd.dk til Fiskeridirektoratet, inden omladningen foretages.

Kapitel 2

Generelle begrænsninger

A. Fiskeri- og landingsbegrænsninger

§ 24. Hvis en fartøjsejer er ejer eller medejer af flere fartøjer, der anvendes i fiskeri af regulerede arter, skal der føres logbog for samtlige fartøjer uanset fartøjernes længde, medmindre det er registreret i Fiskeridirektoratet, at fartøjerne indgår i samme bundgarnsbedrift. Pligten til at føre logbog gælder, selv om de fartøjer, som den pågældende er ejer eller medejer af, er indplaceret i forskellige fartøjskategorier.

§ 25. Fiskeridirektoratet kan påbyde, at et fartøj, der danner grundlag for en tilladelse, eller som anvendes til fiskeri, forevises i en nærmere angiven landingsplads på et nærmere angivet tidspunkt, før fartøjet igen anvendes til at fiske, medbringe og lande fisk.

§ 26. I alle tilfælde, hvor der ved tilladelse er tildelt et fartøj en årsmængde, må den samlede landede mængde ikke overstige den tildelte mængde efter opgørelse af den sidste fangstrejse. Dette gælder både for det enkelte fartøj og de samlede landinger i det par- og puljefiskeri, som fartøjet deltager i. Dette gælder, uanset at der ifølge reglerne for logbogsføring er tilladt en tolerance for overslaget af de mængder, der er om bord.

B. Parfiskeri

§ 27. Ved parfiskeri er begge fartøjsførere ansvarlige for, at hele fiskeriet er lovligt, dvs. at der fiskes, medbringes og landes i overensstemmelse med fiskerilovgivningen.

§ 28. Ved parfiskeri må den samlede mængde fisk, der fiskes, medbringes og landes, ikke overstige summen af, hvad det er tilladt at fiske, medbringe og lande med begge de fartøjer, der deltager i parfiskeriet.

Stk. 2. Parfiskeri må kun udøves af fartøjer, der er indplaceret i samme fartøjskategori. Fartøjer, der indgår i en pulje, må ikke udøve parfiskeri med fartøjer, uden for puljen på kvoter, der indgår i puljen.

C. Forbud imod genudsætning af fisk

§ 29. Alle arter, der er nævnt i bilag 7, og som kan landes i overensstemmelse med gældende regler for fiskeriet, herunder om mindstemål, sammensætning af fangsterne og tilladte fangstmængder, skal ilandbringes og må derfor ikke genudsættes.

D. Fartøjs- og redskabsbegrænsninger og regler for fiskeri og landing af torsk m.m.

§ 30. Det er forbudt at anvende et fartøj til erhvervsmæssigt fiskeri i ICES-underområde 22 i Østersøen og Bælterne, hvis fartøjets motorkraft overstiger 221 kW/300 HK. Det er desuden forbudt, at fartøjet har en længde overalt på 17 meter eller derover, og samtidig må længden udtrykt i meter gange bredden udtrykt i meter ikke overstige 100.

Stk. 2. Fartøjer, for hvilke der i 2007 på grundlag af § 29, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1535 af 18. december 2006 blev givet tilladelse hertil, kan anvendes i underområde 22, selvom fartøjet er større end de grænser, der er angivet i stk. 1, 2. pkt.

Stk. 3. Tilladelse, jf. stk. 2 er udelukkende udstedt til de fartøjer, som identificeret ved EU-identifikationsnummer opfylder betingelserne. Der kan ikke udstedes tilladelse til andre fartøjer, f.eks. på grund af fartøjsudskiftning.

§ 31. I ICES-underområde 22 i Østersøen og Bælterne er parfiskeri forbudt.

Stk. 2. Fartøjer, med hvilke der fiskes efter sild og hvilling eller industrifisk, er undtaget fra det i stk. 1 nævnte forbud.

§ 32. I tilladelser til fiskeri efter sild og brisling i Østersøen og Bælterne kan der indføres forbud mod at anvende fartøjer, hvis motorkraft overstiger 588 kW/800 HK, når fiskeriet foregår inden for 12 sømil af den tyske basislinie.

§ 33. I ICES-underområde 22 i Østersøen og Bælterne er det ikke tilladt at fiske med trawl og snurrevod fra fredag kl. 18.00 til søndag kl. 18.00.

§ 34. I ICES-underområde 23 i Østersøen og Bælterne er det forbudt at fiske med snurrevod. Undtaget er dog fiskeri med snurrevod i området beliggende mere end 3 sømil fra land og afgrænset mod nord af linien fra Gilbjerg Hoved til Kullen Fyr og mod syd af linien fra Ellekilde Hage til Lerberget.

Stk. 2. Uanset reglen i stk. 1, kan Fiskeridirektoratet indtil udgangen af 2009 tillade, at højst 2 fartøjer samtidigt fisker med snurrevod i området indenfor 3 sømil af land på det danske fiskeriterritorium. Tilladelse kan ansøges af fartøjsejere, som med et fartøj har udøvet snurrevodsfiskeri i ICES-underområde 23 efter den 1. januar 2007.

§ 35. Det er ikke tilladt at fiske med not i Kattegat, Østersøen og Bælterne.

Stk. 2. Ved fiskeri med trawl eller andet slæbende redskab i Kattegat, som skal foregå med maskestørrelser på 90 mm og derover, skal der anvendes et sorteringspanel på mindst 120 mm kvadratmasker, jf. regler anført i EU’s havdageordning.

§ 36. Landinger af mere end 2.000 kg torsk og/eller 2.000 kg kulmule (levende vægt) fra Nordsøen, Skagerrak og Kattegat må kun foretages i de havne, der fremgår af bilag 10.

Stk. 2. Ved enhver landing af torsk fra Kattegat af mere end 300 kg torsk (levende vægt) skal der ske forudanmeldelse til Fiskeridirektoratet efter den procedure, der skal anvendes for forudanmeldelse af torsk i henhold til reglerne i havdagetilladelsen. For fartøjer, der ikke har havdagetilladelse skal forudanmeldelsen foretages i henhold til bilag 5a. Kravet om forudanmeldelse gælder uanset størrelse og fartøjskategori, jf. § 37 for det fartøj, der fisker medbringer og lander torsken.

Stk. 3. Ved mere end 2.000 kg kulmule fra Nordsøen, Skagerrak og Kattegat om bord skal der ske forudanmeldelse af ankomst til havn i overensstemmelse med bilag 5 a. Anmeldelsen skal foretages senest 4 timer før ankomst.

Kapitel 3

Fartøjskategorier og forskellige reguleringsformer

A. Fartøjskategorier

§ 37. I forhold til reguleringen er fartøjer, der er optaget i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister, indplaceret i følgende fartøjskategorier:

1) FKA-fartøjer.

2) MAF-fartøjer.

3) Øvrige Fartøjer.

Stk. 2. Et fartøj, der registreres i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister, indplaceres som Øvrigt Fartøj. Dette gælder, uanset om fartøjet som identificeret ved EU-identifikationsnummer tidligere har været registreret i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister med status som FKA- eller MAF-fartøj.

Stk. 3. Et Øvrigt Fartøj kan få status som

1) FKA-fartøj, hvis der overføres FKA-andele til fartøjet, jf. § 38, stk.3,

2) MAF-fartøj, hvis det erstatter et andet MAF-fartøj og indføres med MAF-kapacitet med tilladelse fra Fiskeridirektoratet efter §§ 40 og 41, eller

3) FKA-FE fartøj, jf. § 70.

§ 38 . Et FKA-fartøj er et fartøj, der enten er indplaceret som FKA-fartøj eller senere har fået overført FKA.

Stk. 2. Et FKA-fartøj bevarer sin status som FKA-fartøj, uanset ejerskifte og uanset om samtlige FKA-andele overføres til andre fartøjer, indtil fartøjet slettes i Fiskeridirektoratets fartøjsregister.

Stk. 3. Et fartøj kan kun opnå status af FKA-fartøj, hvis der overføres FKA-andele til fartøjet og Fiskeridirektoratet bekræfter overførelsen. Et fartøj bliver ikke et FKA-fartøj, selvom det er indført med disponibel kapacitet fra et FKA-fartøj, medmindre der overføres FKA-andele til fartøjet.

§ 39 . Et MAF-fartøj er et fartøj, der enten er indplaceret som MAF-fartøj eller senere godkendt som MAF-fartøj.

Stk. 2. Et MAF-fartøj ændrer status til Øvrigt Fartøj, hvis fartøjet ved et ejerskifte erhverves af personer eller selskaber, der i 2006, 2007, 2008 eller 2009 har været ejere eller medejere af fartøjer, der er indplaceret som FKA-fartøjer. Fiskeridirektoratet kan dog tillade, at en førstegangsetableret, der har været ejer eller medejer af et FKA-FE fartøj, erhverver et MAF-fartøj, uden at dette ændrer status til Øvrigt Fartøj.

Stk. 3. Hvis der foretages modernisering eller anden ændring af et MAF-fartøj, uden at betingelserne i § 42 er opfyldt, ændrer fartøjet status til Øvrigt Fartøj.

§ 40. Efter ansøgning kan Fiskeridirektoratet tillade, at det MAF-fartøj udskiftes, jf. § 41, eller moderniseres, jf. § 42. Der kan kun meddeles tilladelse til forøgelse af bruttotonnage og motorkraft, hvis hele forøgelsen stammer fra udgåede MAF-fartøjer.

Stk. 2. Der kan kun meddeles tilladelse til fartøjsudskiftning eller modernisering eller anden ændring i henhold til de i stk. 1 nævnte bestemmelser, hvis der i MAF-fartøjets ejerkreds ikke indgår en person eller et selskab, der i 2006, 2007, 2008 eller 2009 har været ejer eller medejer af et fartøj, der er indplaceret som FKA- fartøj.

§ 41 . For at et fartøj i forbindelse med fartøjsudskiftning kan opnå MAF-status, skal nedenstående betingelser opfyldes:

1) Der skal udgå et MAF-fartøj, hvorfra det nye MAF-fartøjs bruttotonnage og motorkraft stammer.

2) MAF-fartøjet må som følge af udskiftningen maksimalt have en længde, der indplacerer fartøjet i samme rationsmæssige længdekategori, som det fartøj det erstatter.

Stk. 2. For at et fartøj kan indplaceres som MAF-fartøj på baggrund af opkøbt disponibel MAF-kapacitet, skal, fartøjsejeren opkøbe hele den disponible kapacitet fra det udgåede MAF-fartøj.

§ 42 . For at et MAF-fartøj i forbindelse med modernisering eller anden ændring, hvortil der kræves tilladelse i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand, fortsat kan bevare sin MAF-status, skal nedenstående betingelser opfyldes:

1) Hele bruttotonnagen og motorkraften, der anvendes i forbindelse med tilladelsen til modernisering eller anden ændring, skal stamme fra MAF-fartøjer.

2) MAF-fartøjet må som følge af moderniseringen eller ændringen maksimalt have en længde, der indplacerer fartøjet i samme rationsmæssige længdekategori, som det havde inden moderniseringen.

B. Oversigt over kvoter fordelt på reguleringsformer

§ 43. Følgende kvoter reguleres enten med FKA eller rationsfiskeri:

1) Torsk i Nordsøen.

2) Torsk i Kattegat.

3) Torsk i Skagerrak.

4) Torsk i Østersøen og Bælterne, ICES-underområder 22-24.

5) Torsk i Østersøen, ICES-underområder 25-32 (EF-farvande).

6) Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

7) Tunge i Nordsøen (EF-farvande).

8) Rødspætte i Nordsøen.

9) Rødspætte i Kattegat.

10) Rødspætte i Skagerrak.

11) Rødspætte i Østersøen og Bælterne.

12) Jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

13) Jomfruhummer i Nordsøen (EF-farvande).

14) Jomfruhummer i Nordsøen (norsk zone).

15) Mørksej i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

16) Kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

17) Kuller i Nordsøen.

18) Dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat.

19) Dybvandsrejer i Nordsøen (EF-farvande).

20) Dybvandsrejer i Nordsøen (norsk zone).

21) Kulmule i Nordsøen (EF-farvande).

22) Pighvar og slethvar i Nordsøen (EF-farvande).

23) Havtaske i Nordsøen (norsk zone).

24) Brisling i Nordsøen (EF-farvand) for fartøjer, der har ret til at fiske brisling i Nordsøen på FKA-vilkår.

25) Laks i Østersøen og Bælterne (EF-farvande).

Stk. 2. Følgende kvoter, reguleres med IOK eller rationsfiskeri:

1) Sild i Nordsøen.

2) Sild i Skagerrak.

3) Sild i Kattegat.

4) Sild i Østersøen og Bælterne (EF-farvande).

5) Brisling i Skagerrak og Kattegat.

6) Brisling i Nordsøen (EF-farvand) for fartøjer, der har ret til at fiske brisling i Nordsøen på IOK-vilkår.

7) Brisling i Østersøen og Bælterne (EF-farvande).

8) Makrel i alle farvande.

9) Tobis i Nordsøen (EF-farvande og norsk zone) samt Skagerrak og Kattegat (EF-farvande).

10) Blåhvilling i EF-farvande og internationale farvande.

11) Sperling i Nordsøen (EF-farvande) samt Skagerrak og Kattegat.

Stk. 3. Følgende kvoter reguleres med IOK:

1) Atlantoskandisk sild (nord for 62o N).

2) Hestemakrel i Den Engelske Kanal og vest for De Britiske Øer.

3) Blåhvilling i Færøsk zone.

Stk. 4. Øvrige fiskerier, der står til rådighed for danske fartøjer, herunder fiskeri i tredjelandes fiskerizoner og i internationalt farvand, reguleres med rationsfiskeri.

Kapitel 4

Generelle regler om tildeling på grundlag af kvoteandele (FKA og IOK) og overførelse af årsmængder

A. Opdeling af kvoterne

§ 44. For de kvoter, der er omfattet af FKA, jf. § 43, stk. 1, samt for kvoterne for sild og brisling i Østersøen og brisling i Skagerrak og Kattegat og brisling i Nordsøen, afsættes før tildelingen af årsmængde på baggrund af fartøjskvoteandele pr. 1. januar 2009:

1) Andele til Fiskefonden.

2) Andele af de kvoter, hvor kvoten hidtil ikke har været opfisket, jf. § 59.

3) Andele til rationsfiskeri til MAF-fartøjer, jf. stk. 2.

4) Ekstra mængde af torsk og tunge til kystfiskerfartøjer, jf. § 61.

5) Andele til landing af uundgåelige bifangster for fartøjer, der ikke har FKA på disse arter, jf. § 46, stk. 2.

6) Andele af brisling i Nordsøen, der har status som IOK.

7) Andele af torsk og sild i Østersøen til fiskeri på rationsvilkår for fartøjer, der udelukkende udøver fiskeri med bundgarn hele året. Der afsættes 1,3 % af initialkvoten for 2009 for den samlede kvote af torsk i Østersøen (øst- og vestkvoten) og 2,5 % af de samlede kvoter af sild i Østersøen og Bælterne (øst- og vestkvote).

Stk. 2. Til MAF-fartøjer, jf. stk. 1, nr. 3, afsættes de andele af kvoterne, som ved indplacering af fartøjer i 2006 er beregnet som MAF-fartøjernes samlede andele af de kvoter, der er nævnt i § 43, stk. 1.

§ 45. Før tildeling af årsmængder reduceres de danske kvoter med de mængder, der som følge af eventuelt overfiskeri af en kvote i 2008, må forventes at blive fradraget den danske kvote i 2009.

§ 46. Ved tildeling af kvoteandele i promille er der nedrundet til 2 decimaler.

Stk. 2. De promilleandele, der som følge af nedrundingen efter stk. 1, ikke er tildelt konkrete fartøjer, stilles i lyset af fangst- og kvotesituationen til rådighed for fiskeri af uundgåelige bifangster for fartøjer, der ikke har ret til at fiske på disse arter. Regler herom kan i lyset af fangst- og kvotesituationen udstedes i medfør af bilag 6.

§ 47. Hvis de danske kvoter forøges eller reduceres i løbet af året, fordeles ændringerne som udgangspunkt proportionalt til de forskellige reguleringsformer. Dette gælder dog ikke hvis ændringerne sker som følge af individuelle kvotebytter.

B. Mulighed for at ændre vilkår for andele af brisling i Nordsøen tildelt som FKA

§ 48. Fartøjsejeren kan meddele Fiskeridirektoratet, at den samlede FKA af brisling i Nordsøen, som er tilknyttet et fartøj på tidspunktet for meddelelsen til Fiskeridirektoratet, ønskes registreret således, at andelen kan fiskes, overføres m.v. på de vilkår, der gælder for IOK.

Stk. 2. Et FKA-fartøj vil kunne fiske og i øvrigt disponere over FKA på andre kvoter end brisling i Nordsøen samtidig med, at fartøjet disponerer over IOK på brisling i Nordsøen.

C. Årsmængdefiskeri på grundlag af kvoteandele

§ 49. Fartøjer, der er tildelt kvoteandele, må fiske, medbringe og lande den årsmængde, som fremgår af tilladelse udstedt af Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet udsteder tilladelse til, at der med fartøjet må fiskes, medbringes og landes årsmængder af de kvoter, i forhold til de kvoteandele, som fartøjet disponerer over på tidspunktet for udmeldingen.

Stk. 2. I perioden indtil 16. januar 2009 kan fartøjer, der disponerer over kvoteandele, uanset stk. 1 udøve fiskeri på de pågældende kvoter, selv om fartøjsejeren endnu ikke har modtaget tilladelse med årsmængder fra Fiskeridirektoratet. Fiskeriet skal foregå inden for de mængder af kvoterne, som kvoteandelene giver adgang til. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan fiskeriet fortsættes på tilladelsen for 2008 også efter den 16. januar 2009.

Stk. 3. Ved tildelingen af årsmængde vil Fiskeridirektoratet kunne reservere andele af kvoterne som reserve, bl.a. under hensyn til mulige justeringer af kvoterne. De reserverede andele uddeles som tillæg til årsmængderne, såfremt kvoterne ikke reduceres.

Stk. 4. I det omfang, der i medfør af EU-lovgivningen bliver mulighed for at videreføre uopfiskede mængder af de enkelte kvoter fra 2009 til 2010, kan der fastsættes regler, der tillader, at uopfiskede mængder, der er uddelt på grundlag af kvoteandele, som et fartøj råder over ved udgangen af 2009, videreføres, så mængden kan fiskes af det samme fartøj i 2010.

Stk. 5. For fartøjer, der råder over IOK af atlantoskandisk sild (nord for 62oN), blåhvilling i EF-farvande og internationale farvande og hestemakrel i Den Engelske Kanal og vest for de britiske øer gælder følgende mulighed for at videreføre uopfiskede årsmængder fra 2008 til 2009:

1) Mængderne kan stilles til rådighed for fartøjerne i 2009, hvis de danske kvoter ved bindende beslutning fra EU forøges med mængder, der svarer til de ansøgte uopfiskede mængder. Såfremt den samlede forøgelse af de danske kvoter er lavere end de uopfiskede mængder, der er ansøgt om overførelse af til 2009, nedskrives de mængder, der kan stilles til rådighed for de berettigede fartøjer forholdsmæssigt.

2) Ansøgning om at få rådighed over uopfiskede årsmængder i 2009 skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest den 15. december 2008. I ansøgningen skal angives den forventede uopfiskede årsmængde, der søges om at videreføre til 2009. Fiskeridirektoratet kan højst tillade, at et fartøj i 2009 viderefører 10 % af den årsmængde, som fartøjet disponerer over på ansøgningstidspunktet.

3) For kvoter, der er omfattet af puljefiskeri, skal ansøgningen i nummer 2. indsendes af puljebestyreren på fartøjsejernes vegne. Oplysningerne om kvoteandel og årsmængde på ansøgningstidspunktet samt den uopfiskede årsmængde, der søges videreført til 2009, skal omfatte alle fartøjer i puljen, der disponerer over kvoteandele af den pågældende kvote. I ansøgningen skal puljebestyreren på fartøjsejernes vegne oplyse, hvilke fartøjer i puljen, der skal tillægges de mængder, der kan videreføres. Det kan højst tillades, at fartøjer i en pulje til 2009 viderefører 10 % af de årsmængder, som fartøjerne i puljen disponerer over af den pågældende kvote på ansøgningstidspunktet.

4) Mængderne tildeles de fartøjer, der er ansøgt for i medfør af nummer 2) og 3) uanset, om fartøjerne har skiftet ejer efter, at ansøgningen om overførelse er indgivet til Fiskeridirektoratet og inden det tidspunkt i 2009, hvor Fiskeridirektoratet stiller de videreførte mængder til rådighed for fartøjerne.

§ 50. Hvis den danske kvote reduceres efter udstedelse af tilladelse til at fiske årsmængder eller et fiskeri i øvrigt indstilles, før de tildelte årsmængder er opfisket, kan Fiskeridirektoratet udstede justerede tilladelser, hvor årsmængderne reduceres i et sådan omfang, at overfiskeri af den danske kvote modvirkes mest muligt. Uopfiskede mængder inddrages i forhold til de kvoteandele, som det enkelte fartøj eller pulje disponerer over på det tidspunkt, hvor kvoten reduceres. Fartøjer, der ikke får mulighed for at lande en mængde af den endelige kvote, der svarer til fartøjets kvoteandel, kan året efter tildeles en større årsmængde. Regler herfor fastlægges i Reguleringsbekendtgørelsen for det pågældende år.

Stk. 2. Efter eventuel forhøjelse af den danske kvote kan der ligeledes udstedes nye tilladelser til at fiske, medbringe og lande årsmængder.

Stk. 3. Der kan indføres et midlertidigt forbud i fiskeriet med henblik på udstedelse af nye årsmængdetilladelser, jf. stk. 1 og 2. Forbud i fiskeriet for den pågældende kvote meddeles i overensstemmelse med bilag 6.

D. Overførelse af årsmængder til andre fartøjer

§ 51. For de årsmængder, der er uddelt på grundlag af FKA, kan et fartøjs samlede ejerkreds i 2009 overdrage retten til at fiske op til 25 % af værdien af fartøjets samlede årsmængde af disse kvoter til andre fartøjer, jf. stk. 2. For de kvoter, der er omfattet af § 43, stk. 1, kan der kun ske overførelse af årsmængder til fartøjer, der er indplaceret som FKA-fartøjer eller til MAF-fartøjer i overensstemmelse med § 148.

Stk. 2. Opgørelsen af størrelsen af den årsmængde, der højst kan overføres, jf. stk. 1, foretages i forhold til den årsmængde, som det afgivende fartøj råder over af de pågældende kvoter på tidspunktet for overdragelsen. Værdien af de overførte mængder beregnes i medfør af § 93, stk. 3. Der kan gives tilladelse til, at de årsmængder på IOK for sild og brisling i Østersøen, brisling i Skagerrak og Kattegat samt brisling i Nordsøen på FKA- eller IOK- vilkår, som et fartøj råder over, kan medtages ved beregningen.

Stk. 3. Uanset stk. 1 kan Fiskeridirektoratet give tilladelse til, at et fartøj i tilfælde af havari kan overdrage en mængde, der er større end den mængde, der er nævnt i stk. 1 i det pågældende år.

Stk. 4. For et fartøj med kystfiskerstatus kan den ekstra årsmængde, der er tildelt fartøjet, jf. § 65, kun overdrages til et fartøj med kystfiskerstatus.

Stk. 5. Når et FKA-fartøj har opnået tilladelse til rationsfiskeri på en kvote, jf. § 151, kan der til fartøjet ikke senere i 2009 overføres en årsmængde ved overdragelse af den pågældende kvote.

§ 52. For de årsmængder, der er uddelt på grundlag af IOK, kan et fartøjs samlede ejerkreds i 2009 overdrage retten til at fiske op til 25 % af fartøjets samlede årsmængder på disse kvoter til andre fartøjer.

Stk. 2. Opgørelsen af størrelsen af de årsmængder, der højst kan overføres, foretages i forhold til den årsmængde, som det afgivende fartøj råder over på tidspunktet for overdragelsen.

Stk. 3. Uanset stk. 1 kan Fiskeridirektoratet give tilladelse til, at et fartøj i tilfælde af havari kan overdrage en mængde, der svarer til en større mængde end 25 %, samt overdrage den resterende del af fartøjets årsmængde af sild tildelt fra generationsskiftepuljen i det pågældende år.

Stk. 4. Uanset stk. 1 kan et fartøjs samlede ejerkreds, når der er ansøgt om tilladelse til fartøjsudskiftning, overdrage retten til at fiske fartøjets samlede årsmængder til et andet fartøj, i perioden fra fartøjet er slettet af Fiskeridirektoratets Fartøjsregister, til det erstattes af et andet fartøj, dog højst 18 måneder.

Kapitel 5

Formål og andele til Fiskefonden og rationsfiskeri for FKA-arter for FKA-fartøjer

A. Kvoteandele, der afsættes til andre formål forud for tildeling af årsmængder af FKA og IOK på brisling i Nordsøen, i Skagerrak og Kattegat og sild i Østersøen og Bælterne.

§ 53 Fiskefonden kan i 2009 varetage følgende formål:

1) Gennemførelse af kvotebytte med andre lande.

2) Udvikling af fiskeriet.

3) Fremme af førstegangsetablerede og yngre fiskeres deltagelse i fiskeriet, m.v., jf. kapitel 7.

4) Dækning af uundgåelige bifangster i det omfang, der fastsættes regler herfor.

5) Dækning af eventuelt overfiskeri.

6) Øvrige formål, for hvilke der fastlægges regler, herunder øgede fiskerimuligheder til mindre øsamfund, jf. § 60.

Stk. 2. Regler for tildeling af fiskerimuligheder i medfør af stk. 1 fastlægges efter høring af Erhvervsfiskeriudvalget, i det omfang reglerne ikke er fastlagt i bekendtgørelsen. Reglerne offentliggøres i overensstemmelse med bilag 6.

Stk. 3. Af de kvoteandele, der er afsat i Fiskefonden, udstedes årsmængder i forhold til de forøgelser af kvoteandele, der i tidligere år er tildelt fartøjer på baggrund af Fiskefonden og som fortsat er gældende i 2009, jf. § 55.

§ 54. Forud for tildeling af kvoteandele afsættes følgende promilleandele og mængder af de danske kvoter til Fiskefonden i 2009:

1) 45 ‰ torsk i Nordsøen.

2) 55 ‰ af torsk i Kattegat.

3) 55 ‰ af torsk i Skagerrak.

4) 30 ‰ af torsk i Østersøen og Bælterne, ICES-underområder 22-24.

5) 353 ‰ af torsk i Østersøen, ICES-underområder 25-32 (EF-farvande).

6) 80 ‰ af tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

7) 35 ‰ af tunge i Nordsøen (EF-farvande).

8) 40 ‰ af rødspætte i Nordsøen.

9) 85 ‰ af rødspætte i Kattegat.

10) 65 ‰ af rødspætte i Skagerrak.

11) 55 ‰ af rødspætte i Østersøen og Bælterne.

12) 100 ‰ af jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne + 50 tons.

13) 60 ‰ af jomfruhummer i Nordsøen (EF-farvande).

14) 90 ‰ af jomfruhummer i Nordsøen (norsk zone).

15) 70 ‰) af mørksej i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

16) 80 ‰) af kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

17) 460 ‰) af kuller i Nordsøen.

18) 70 ‰) af dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat.

19) 50 ‰) af dybvandsrejer i Nordsøen (EF-farvande).

20) 50 ‰) af dybvandsrejer i Nordsøen (norsk zone).

21) 55 ‰) af kulmule i Nordsøen (EF-farvande).

22) 40 ‰) af pighvar og slethvar i Nordsøen + 100 tons.

23) 25 ‰) af havtaske i Nordsøen (norsk zone).

24) 120 ‰) af brisling i Nordsøen (EF-farvande).

25) 70 ‰) af brisling i Skagerrak og Kattegat.

26) 70 ‰) af brisling i Østersøen og Bælterne.

27) 70 ‰) af sild i Østersøen og Bælterne.

28) 100 ‰) af laks i Østersøen og Bælterne.

Stk. 2. I Reguleringsbekendtgørelsen for 2010 og senere år fastlægges, hvilke andele af de enkelte kvoter, der afsættes til Fiskefonden og de enkelte formål i Fiskefonden.

Stk. 3. Ufordelte årsmængder, der har baggrund i de kvoteandele, der indgår i Fiskefonden, kan i løbet af kvoteåret tildeles forholdsmæssigt til fartøjer med kvoteandele eller til de øvrige formål, der er nævnt i § 53.

§ 55. Af de samlede andele til Fiskefonden, der er afsat i § 54, anvendes fra årets start følgende promilleandele i forbindelse med udstedelse af årsmængder til de fartøjer, der i tidligere år har fået forøget kvoteandele på baggrund af Fiskefonden, jf. § 53, stk. 3. Pr. 1. januar 2009 udgør disse promilleandele:

1) 21,3 ‰ torsk i Nordsøen.

2) 32,2 ‰ af torsk i Kattegat.

3) 30,6 ‰ af torsk i Skagerrak.

4) 23,1 ‰ af torsk i Østersøen og Bælterne, ICES-underområder 25-32 (EF-farvande).

5) 58,7 ‰ af tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

6) 10,8 ‰ af tunge i Nordsøen (EF-farvande).

7) 10,8 ‰ af rødspætte i Nordsøen.

8) 32,3 ‰ af rødspætte i Kattegat.

9) 12,7 ‰ af rødspætte i Skagerrak.

10) 45,4 ‰ af jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

11) 8,1 ‰ af jomfruhummer i Nordsøen (EF-farvande).

12) 37,8 ‰ af jomfruhummer i Nordsøen (norsk zone).

13) 47,0 ‰ af mørksej i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

14) 26,2 ‰ af kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

15) 8,2 ‰ af kuller i Nordsøen.

16) 4,4 ‰ af kulmule i Nordsøen (EF-farvande).

17) 18,9 ‰ af pighvar og slethvar i Nordsøen.

18) 4,9 ‰ af havtaske i Nordsøen (norsk zone).

19) 50,0 ‰ af brisling i Nordsøen (EF-farvande).

§ 56. Udover de andele, der er afsat i henhold til § 54, kan bl.a. under hensyn til usikkerheden om de endelige danske kvoter afsættes andele af hver kvote som reserve ved uddelingen af årsmængder pr. 1. januar 2009.

Stk. 2. Ændring af de andele af kvoterne, der er afsat i § 54, kan meddeles i overensstemmelse med bilag 6.

Stk. 3. Efter rådgivning fra Erhvervsfiskeriudvalget tages mindst én gang i kvartalet stilling til, om der skal frigives mængder fra Fiskefonden.

Stk. 4. Årsmængder, som fartøjsejerne meddeler Fiskeridirektoratet, at de ikke ønsker at fiske det pågældende år, indgår i Fiskefonden.

§ 57. De mængder, der er afsat til reserve af sild og makrel og øvrige kvoter omfattet af IOK, kan anvendes til dispositioner til de formål, der er nævnt i § 53.

§ 58 Af de afsatte promiller til Fiskefonden af torsk i den østlige Østersø på 353 ‰, jf. § 54, stk. 1, nr. 5, anvendes 303 ‰, til fleksibilitets- og bytteårsmængde og 50 ‰ til øvrige formål i Fiskefonden, jf. § 53, stk. 1, 6).

B. Andele af kvoter, der ikke hidtil har været fisket op eller i øvrigt er reserveret

§ 59. Af følgende kvoter, der er omfattet af § 43, stk. 1, som ikke hidtil har været opfisket, afsættes, udover reserveandele til Fiskefonden, m.v., følgende promilleandele af de danske kvoter, der holdes uden for tildelingerne af årsmængder til fartøjer med kvoteandele. Andelene anvendes som angivet i stk. 2:

1) 200 ‰ af rødspætte i Østersøen.

2) 100 ‰ af rødspætte i Kattegat.

3) 100 ‰ af rødspætte i Skagerrak.

4) 500 ‰ af kuller i Skagerrak.

5) 750 ‰ af dybvandsrejer i Nordsøen (EF-farvande).

6) 300 ‰ af laks i Østersøen.

7) 50 ‰ af tunge i Nordsøen (EF-farvande).

8) 100 ‰ af kulmule i Nordsøen (EF-farvande).

9) 100 ‰ af pighvar og slethvar i Nordsøen.

Stk. 2. De andele af de enkelte kvoter, der afsættes i medfør af stk. 1, kan stilles til rådighed for rationsfiskeri eller indgå i Fiskefonden. Vilkårene for rationsfiskeri fastlægges ved meddelelse i overensstemmelse med bilag 6, jf. kapitel 17, herunder hvilke fartøjskategorier, der har adgang til at deltage i fiskeriet.

C. Øvrige formål

§ 60. Der kan via Fiskefonden i begrænset omfang etableres mulighed for, at fartøjsejere, der efter reglen i § 19 i lov om fiskeri og fiskeopdræt får tilladelse til at udøve bierhvervsfiskeri, får mulighed for at deltage i rationsfiskeri.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan tildele ekstra fangstmængder af torsk og brisling til fartøjer med basishavn på Agersø, Fejø, Sejerø og Omø og som har haft dette siden 1. januar 2005. Fartøjerne skal opfylde betingelserne i stk. 2-7. Der kan tildeles ekstra fangstmængder indenfor en samlet mængde af 60 tons torsk og 100 tons brisling.

Stk. 3. Fartøjerne, jf. stk. 1 skal ifølge Fiskeridirektoratets fangstregistreringer i hvert af årene 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 på den ø, hvor fartøjet har basishavn, have landet konsumfisk svarende til mindst 80 % af værdien af fartøjets samlede konsumlandinger. Fartøjerne skal råde over en fartøjskvoteandel af enten torsk i underområde 22-24 eller brisling i underområde 22-32 i Østersøen og Bælterne.

Stk. 4. Hvis der for et berettiget fartøj, jf. stk. 2 – 3, ifølge Fiskeridirektoratets fangstregistreringer resterer mindre end 500 kg af fartøjets tildelte årsmængde af en af ovennævnte kvoter, kan Fiskeridirektoratet efter ansøgning første gang den 1. marts 2009 og indtil 22. juli 2009 uddele tillægsmængder af henholdsvis torsk eller brisling. Uddeling sker løbende i tildelingsperioden, så længe der er mængder til rådighed. Fiskeridirektoratet kan dog i lyset af antallet af indkomne ansøgninger i forhold til de mængder, der er til rådighed beslutte, at tildelingerne sker samlet. Der kan for et fartøj ansøges på ny, hvis den tildelte tillægsmængde er opfisket inden 15. juli 2009.

Stk. 5. Der kan i perioden som udgangspunkt højst tildeles samme fartøj 4 tons torsk og 30 tons brisling til et fartøj i medfør af stk. 2. I det omfang, der ved udløbet af ansøgningsfristen den 22. juli 2009 fortsat er mængder til rådighed er der dog ingen øvre grænse for, hvilke mængder der kan tildeles samme fartøj. Hvis et fartøj indgår i en pulje kan der kun ske tildeling af tillægsmængde, hvis der for hvert af fartøjerne i puljen højst resterer 500 kg af den årsmængde, der søges tillægsmængde for.

Stk. 6. Hvis der efter den 22. juli 2009 er uuddelte mængder, indgår disse i Fiskefonden med henblik på de øvrige formål.

Stk. 7. Tillægsmængder af torsk, jf. stk. 2 skal landes på den ø, hvor fartøjet har basishavn. Tillægsmængden må kun fiskes, medbringes og landes med det fartøj, som mængden er tildelt.

Stk. 8. Hvis fartøjsejeren, jf. stk. 2 skønner, at en tillægsmængde ikke kan opfiskes, skal dette meddeles Fiskeridirektoratet og mængden tilbageføres Fiskefonden. Hvis dette ikke sker så tidligt, at mængden kan stilles til rådighed for andre fartøjer i 2009, vil fartøjet i de følgende år ikke være berettiget til at modtage tillægsmængde, uanset fartøjet opfylder de betingelser, der fastsættes for det enkelte år.

Kapitel 6

Særlig ordning for kystfiskeriet

§ 61. Til kystfiskerordningen afsættes følgende promilleandele af de danske kvoter til fiskeri i de nævnte farvande:

1) 14,9 ‰ af torsk i Nordsøen.

2) 20,5 ‰ af torsk i Kattegat.

3) 31,8 ‰ af torsk i Skagerrak.

4) 38,7 ‰ af torsk i Østersøen og Bælterne.

5) 29,3 ‰ af tunge i Skagerrak og Kattegat.

6) 14,2 ‰ af tunge i Nordsøen (EF-farvande).

§ 62. Omfattet af kystfiskerordningen er de FKA-fartøjer med en længde på maksimalt 17 m overalt, der var tilmeldt ordningen den 1. juli 2007.

Stk. 2. Hvis ejeren af et kystfiskerfartøj, der var tilmeldt ordningen den 1. juli 2007, i medfør af §§ 92 og 93 overfører FKA til et eller flere fartøjer med en længde på maksimalt 17 m, som vedkommende selv ejer, indgår det eller de fartøjer i kystfiskerordning i stedet for det fartøj, der var optaget i ordningen den 1. juli 2007.

§ 63. Et fartøj, som var tilmeldt ordningen den 1. juli 2007, og som har fået kystfiskertilladelse, er omfattet af de vilkår, der gælder for kystfiskerfartøjer, jf. §§ 64 og 65, til og med den 31. december 2009.

§ 64. For det enkelte fartøj med kystfiskerstatus, for hvilket der føres logbog, skal 80 % af fangstrejserne i et kalenderår, første gang i 2007, være på 3 døgn eller derunder.

Stk. 2. Fartøjer, for hvilke vilkåret i stk. 1, om fangstrejsernes længde ikke er opfyldt i det forudgående år, kan ikke få del i de ekstra årsmængder i det følgende år.

Stk. 3. Fartøjer med kystfiskerstatus kan kun overføre de FKA-andele, som kystfiskerfartøjet disponerer over, til andre kystfiskerfartøjer, jf. §§ 92 og 93.

§ 65. Fartøjer med kystfiskertilladelse tildeles hvert år en ekstra årsmængde på baggrund af de andele af torsk og tunge, der er afsat i § 61.

Stk. 2. Mængderne efter stk. 1 fordeles forholdsmæssigt i forhold til det enkelte fartøjs kvoteandele af torsk og tunge af de enkelte kvoter. De ekstra årsmængder tildeles af Fiskeridirektoratet i løbet af 1. kvartal til de enkelte kystfiskerfartøjer under hensyn til, om vilkårene i § 64, stk. 1-2 og § 66, stk. 1 er opfyldt.

§ 66. Et fartøj med kystfiskertilladelse, som deltager i puljefiskeri, hvor der både indgår kystfiskerfartøjer og fartøjer, der ikke har kystfiskerstatus, kan få tildelt de ekstra årsmængder for 2009, hvis mindst 50 % af fartøjets samlede årsmængde i 2008 er fisket med det pågældende fartøj.

Stk. 2. Hvis et fartøj med kystfiskertilladelse ikke opfylder stk. 1, kan det dog få tildelt de ekstra årsmængder af torsk og tunge i 2009, hvis mindst 50 % af fartøjets samlede årsmængde for alle arter i 2008 er fisket af det pågældende fartøj eller andre kystfiskerfartøjer i puljen. Ejeren af kystfiskerfartøjer, der ikke har opfisket 50 % af fartøjets samlede årsmængde for alle arter, skal ved slutningen af 2008 indsende en opgørelse til Fiskeridirektoratet over, hvilke kystfiskerfartøjer i puljen, der har fisket årsmængden. Opgørelsen skal medunderskrives af puljebestyreren.

Stk. 3. Opgørelse af fartøjets samlede årsmængde for alle arter efter stk. 1 og 2 kan tillige foretages på grundlag af værdien af fartøjets samlede årsmængder for alle arter beregnet efter § 93, stk. 3-4.

Kapitel 7

Førstegangsetablering med FKA- fartøj

A. Godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

§ 67. Fiskeridirektoratet kan efter ansøgning fra yngre fartøjsejere, der er etableret med et fartøj efter den 30. marts 2007 godkende, at fartøjet, får status som FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj).

Stk. 2. Ansøgninger, der ønskes behandlet i 2009, skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest 1. november 2009.

§ 68. Et fartøj kan opnå status som FKA-FE fartøj, hvis følgende er opfyldt:

1) Ansøgeren skal være erhvervsfisker med A-status og må ikke være over 40 år på ansøgningstidspunktet. Hvis ejerforholdet er etableret før ansøgningen indgives kan godkendelse dog ske, hvis ansøgeren ikke var over 40 år på tidspunktet for etableringen, jf. nr. 2.

2) Ansøgeren har efter den 30. marts 2007 etableret sig som ejer eller medejer af det fartøj, der søges om FKA-FE status til med en ejerandel på mindst 10 %.

3) Ansøgeren må ikke i forvejen være eller have været ejer af et fartøj, hvor den pågældendes ejerandel har udgjort mere end 1.000.000 kr. af forsikringsværdien.

4) Fartøjet er i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister noteret med en længde overalt på 7,5 m og derover.

Stk. 2. Hvis ansøgeren har etableret sig som eneejer, skal forsikringsværdien af det fartøj, der søges FKA-FE status til være mindst 250.000 kr.

Stk. 3. Hvis ansøgeren har etableret sig som medejer af et fartøj, der også ejes af personer eller selskaber, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, skal den nyetablerede ansøger mindst eje en andel af fartøjet, der søges FKA-FE status til, der svarer til mindst 1.000.000 kr. af fartøjets forsikringsværdi.

Stk. 4. Hvis flere ansøgere, der alle opfylder betingelserne i stk. 1, sammen har etableret sig som ejer af et fartøj, skal forsikringsværdien af det fartøj, der søges FKA-FE status til være mindst 250.000 kr. Hvis flere ansøgere etablerer sig som medejere af et fartøj, der også ejes af personer eller selskaber, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, skal hver af de nyetablerede etablere sig med en ejerandel, der svarer til mindst 1.000.000 kr. af fartøjets forsikringsværdi.

§ 69. Ansøgere, der endnu ikke har erhvervet fartøj, kan ansøge om, at fartøjet, den eller de pågældende planlægger at erhverve som ejere eller medejere, forhåndsgodkendes som FKA-FE fartøj. I ansøgningen skal dokumenteres, at betingelserne i § 68 vil være opfyldt i forbindelse med den planlagte etablering.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan meddele endelig godkendelse til ansøgningerne, når ansøgerens erhvervelse er registreret i Søfartsstyrelsens skibsregister og Fiskeridirektoratets fartøjsregister. Ejerforholdet skal være registreret senest 6 måneder efter Fiskeridirektoratets forhåndsgodkendelse. Opfyldes dette ikke, bortfalder forhåndsgodkendelsen og alle rettigheder, der er knyttet hertil.

§ 70. Et fartøj kan godkendes som FKA-FE fartøj uanset, om fartøjet på ansøgningstidspunktet er indplaceret som FKA-fartøj, MAF fartøj eller Øvrigt Fartøj. Fra det tidspunkt, hvor et MAF-fartøj får status som FKA-FE fartøj, kan fartøjet ikke anvendes til rationsfiskeri på de andele af kvoterne, der er afsat til MAF-fartøjer. Et FKA-fartøj, der får status som FKA-FE fartøj, kan fortsat disponere over de FKA-andele, der er knyttet til fartøjet på almindelige vilkår.

Stk. 2. Efter endelig godkendelse eller forhåndsgodkendelse som FKA-FE fartøj kan ejerne af fartøjet ansøge om låne-FKA, jf. § 72.

Stk. 3. Et FKA-FE fartøj kan deltage i puljefiskeri efter de til enhver tid gældende regler for puljefiskeri med de FKA-fiskerirettigheder, der er knyttet til fartøjet, herunder den låne-FKA, der står til rådighed for fartøjet.

§ 71. Fartøjer får status som FKA-FE fartøjer fra den endelige godkendelse.

Stk. 2. For fartøjer, der er godkendt med FKA-FE status, ophører denne status efter 8 år. Fartøjet er herefter indplaceret som FKA-fartøj med disposition over de FKA andele, der er knyttet til fartøjet bortset fra låne-FKA. Retten til at fiske på tildelte låne-FKA ophører samtidigt endeligt.

Stk. 3. Hvis den eller de førstegangsetablerede, jf. § 68, stk. 1 ophører med at være ejere eller medejere af fartøjet inden 8 år, ophører fartøjets status som FKA-FE fartøj fra ejerskiftet og tildelte årsmængder på grundlag af låne-FKA bortfalder ved årets udgang.

Stk. 4. Hvis den eller de førstegangsetableredes ejerandel i fartøjet bliver mindre end på godkendelsestidspunktet, reduceres tildelingen af låne-FKA tilsvarende. Hvis den eller de nyetableredes ejerandel af fartøjet reduceres til en ejerandel på mindre end 10 %, ophører fartøjets status som FKA-FE fartøj.

Stk. 5. Det er en betingelse for opretholdelse af godkendelsen som FKA-FE fartøj, at fartøjet og den eller de nyetablerede deltager aktivt i fiskeriet. Den pågældende skal i løbet af hvert kalenderår deltage i fiskeriet i mindst halvdelen af de dage, hvor fartøjet er på havet.

B. Låne-FKA til FKA-FE fartøj

§ 72. Førstegangsetablerede, der er ejere eller medejere af fartøjer, som er godkendt som FKA-FE fartøj eller, som er forhåndsgodkendt, kan senest den 31. marts ansøge om låne-fartøjskvoteandele (låne-FKA) fra de andele af kvoterne, der er afsat til dette formål. Tildeling af låne-FKA sker kun en gang om året på baggrund af rettidigt indkomne ansøgninger.

Stk. 2. I § 74 afsættes de andele af kvoterne, der indtil videre er afsat til de ansøgere, der vil være berettiget til låne-FKA i perioden 2008-2015. Låne-FKA tildeles for en periode på 8 år, dog således at der efter 4 år påbegyndes en reduktion i tildelingen. Reduktionen sker med 25 % om året.

Stk. 3. Til hvert godkendt fartøj tildeles låne-FKA på grundlag af et beregningsgrundlag, der fastlægges med udgangspunkt i FKA-fartøjers gennemsnitsbruttoomsætning af FKA-kvoter i 2007. De omsætningstal, der skal anvendes pr. fartøj i de angivne længdekategorier ved tildelingen i 2009, fremgår af bilag 12.

Stk. 4. Til fartøjer, hvor en eller flere førstegangsetablerede jf. § 68, stk. 1 ejer 100 % af fartøjet, er beregningsgrundlaget 20 % af omsætningstallene i bilag 12.

Stk. 5. Hvis en eller flere førstegangsetablerede har etableret sig som medejere af et fartøj, som også ejes af andre fiskere, nedsættes beregningsgrundlaget, jf. stk. 4, i forhold til den eller de førstegangsetableredes ejerandele af fartøjet.

Stk. 6. I den periode, hvor et fartøj har FKA-FE status, kan der højst tildeles låne-FKA svarende til 20 % af omsætningstallene pr. fartøj som anført i bilag 12, uanset hvor mange førstegangsetablerede, der er som medejere.

§ 73. På grundlag af det beregningsgrundlag den eller de førstegangsetablerede er berettiget til for det pågældende fartøj i medfør af § 72, stk. 3-5, tildeles låne-FKA, der sammensættes i forhold til, om fartøjet skal anvendes til garn eller trawlfiskeri og fartøjets hjemhavn.

Stk. 2. I bilag 13 er angivet den procentvise fordeling af de enkelte kvoter, som garn eller trawlfartøjer tildeles afhængig af, om fartøjets hjemhavn er beliggende ud til Nordsøen, Skagerrak, Kattegat, Østersøen (område 22-24) eller Østersøen (område 25-32). For fartøjer med hjemhavn i Hanstholm eller Skagen er angivet særskilte procentdele af kvoterne. Uanset fartøjets hjemhavn kan ansøgeren ansøge om, at tildelingen sker på grundlag af et af de andre farvandsområder, der er angivet i bilag 13 eller på grundlag af de procentandele af kvoterne, der gælder for fartøjer med hjemhavn i Hanstholm eller Skagen.

Stk. 3. Der tildeles kvoteandele svarende til beregningsgrundlaget omregnet til andele af de kvoter, fartøjet er berettiget til, jf. stk. 2. Ved tildelingen i 2009 sker omregningen på grundlag af de gennemsnitlige afregningspriser i året før, jf. meddelelse, der udsendes efter reglerne i bilag 6 og de danske kvoter pr. 1. januar 2009.

Stk. 4. Ansøgere om låne - FKA kan ansøge om, at tildelingen sker med en anden procentvis fordeling af de enkelte kvoter end angivet i bilag 13. For torsk og tunge kan dog ikke ansøges om højere samlede andele af disse fiskearter i alle farvande end angivet i bilaget.

Stk. 5. Ansøgningerne om låne FKA kan imødekommes i det omfang, der er tilstrækkelige kvoteandele til rådighed af de enkelte kvoter, ellers sker tildelingerne i medfør af § 75.

Stk. 6. Fiskeridirektoratet kan under særlige omstændigheder, og efter ansøgning fra den førstegangsetablerede, give tilladelse til, at den tildelte låne-FKA sker med en anden procentvis fordeling af de enkelte kvoter end oprindelig tildelt. Ændringen i låne-FKA vil først træde i kraft efter årsskiftet.

§ 74. I perioden 2008-2015 afsættes inden for de andele af kvoterne, der er afsat i Fiskefonden, jf. § 54 indtil videre følgende promilleandele af de danske kvoter til låne-FKA til FKA-FE fartøjer:

1) 20 ‰ torsk i Nordsøen.

2) 20 ‰ af torsk i Kattegat.

3) 20 ‰ af torsk i Skagerrak.

4) 20 ‰ af torsk i Østersøen og Bælterne, ICES-underområder 22-24.

5) 20 ‰ af torsk i Østersøen, ICES-underområder 25-32 (EF-farvande).

6) 20 ‰ af tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

7) 20 ‰ af tunge i Nordsøen (EF-farvande).

8) 20 ‰ af rødspætte i Nordsøen.

9) 50 ‰ af rødspætte i Kattegat.

10) 50 ‰ af rødspætte i Skagerrak.

11) 50 ‰ af rødspætte i Østersøen og Bælterne.

12) 50 ‰ af jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

13) 50 ‰ af jomfruhummer i Nordsøen (EF-farvande).

14) 50 ‰ af jomfruhummer i Nordsøen (norsk zone).

15) 20 ‰ af mørksej i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

16) 50 ‰ af kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

17) 50 ‰ af kuller i Nordsøen.

18) 50 ‰ af dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat.

19) 50 ‰ af dybvandsrejer i Nordsøen (EF-farvande).

20) 50 ‰ af dybvandsrejer i Nordsøen (norsk zone).

21) 50 ‰ af kulmule i Nordsøen (EF-farvande).

22) 20 ‰ af pighvar og slethvar i Nordsøen.

23) 20 ‰ af havtaske i Nordsøen (norsk zone).

24) 50 ‰ af brisling i Nordsøen (EF-farvande).

25) 50 ‰ af brisling i Skagerrak og Kattegat.

26) 50 ‰ af brisling i Østersøen og Bælterne.

27) 50 ‰ af sild i Østersøen og Bælterne.

28) 50 ‰ af laks i Østersøen og Bælterne.

§ 75. I det omfang der inden for de andele af de enkelte kvoter til de forskellige farvandsområder, der er afsat henhold til § 74, ikke er tilstrækkelige mængder til at imødekomme alle ansøgninger, nedsættes tildelingerne for de enkelte kvoter forholdsmæssigt. I det omfang, der fortsat er andele af andre kvoter til rådighed, kan disse tildeles i stedet for.

§ 76. Låne-FKA indgår i den periode, de står til rådighed for fartøjet i de samlede årsmængder, der kan fiskes af fartøjet. Op til 25 % af fartøjets samlede årsmængde inklusiv de mængder, der er tildelt på grundlag af låne-FKA, kan overføres til andre FKA-fartøjer, jf. § 51.

Stk. 2. Låne-FKA kan ikke overføres til andre fartøjer i medfør af §§ 92 - 93. Fiskeridirektoratet vil dog kunne tillade, at den eller de nyetablerede i den periode, jf. § 71, hvor låne-FKA står til rådighed for den eller de nyetablerede, foretager en fartøjsudskiftning. Retten til låne-FKA kan kun videreføres, hvis den eller de nyetablerede har mindst samme ejerandel i det fartøj, der skiftes til, som i det udskiftede FKA-FE fartøj. Det er desuden en betingelse for godkendelse, at det fartøj, der skiftes til, er i mindst samme længdekategori, jf. bilag 12.

Kapitel 8

Førstegangsetablering med IOK-industriarter

A. Godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE)

§ 77. Fiskeridirektoratet kan efter ansøgning fra yngre fartøjsejere, der er etableret med et fartøj efter den 30. marts 2007 godkende, at fartøjet, får status som fartøj for førstegangsetablerede med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE).

Stk. 2. Ansøgninger, der ønskes behandlet i 2009, skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest 1. november 2009.

Stk. 3. Et fartøj kan godkendes som IOKINDUSTRI-FE fartøj, uanset at det allerede er godkendt som FKA-FE fartøj, hvis den førstegangsetablerede lever op til de angivne krav for begge ordninger.

§ 78. Et fartøj kan opnå status som IOKINDUSTRI-FE fartøj, hvis følgende er opfyldt:

1) Ansøgeren skal være erhvervsfisker med A-status og må ikke være over 40 år på ansøgningstidspunktet. Hvis ejerforholdet er etableret før ansøgningen indgives, kan godkendelse dog ske, hvis ansøgeren ikke var over 40 år på tidspunktet for etablering, jf. nr. 2.

2) Ansøgeren har efter den 30. marts 2007 etableret sig som ejer eller medejer af det fartøj, der søges om IOKINDUSTRI-FE status til med en ejerandel på mindst 10 %.

3) Ansøgeren må ikke i forvejen være eller have været ejer af et fartøj, hvor den pågældendes ejerandel har udgjort mere end 1.000.000 kr. af forsikringsværdien.

4) Fartøjet er i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister noteret med en længde overalt på mindst 17 m og derover.

Stk. 2. Hvis ansøgeren har etableret sig som eneejer, skal forsikringsværdien af det fartøj, der søges godkendelse til, være mindst 500.000 kr.

Stk. 3. Hvis ansøgeren har etableret sig som medejer af et fartøj, der også ejes af personer eller selskaber, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, skal den nyetablerede ansøger mindst eje en andel af fartøjet, der søges godkendelse til, der svarer til mindst 1.000.000 kr. af fartøjets forsikringsværdi.

Stk. 4. Hvis flere ansøgere, der alle opfylder betingelserne i stk. 1, sammen har etableret sig som ejer af et fartøj, skal forsikringsværdien af det fartøj, der søges godkendelse til, være mindst 500.000 kr. Hvis flere ansøgere etablerer sig som medejere af et fartøj, der også ejes af personer eller selskaber, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, skal hver af de nyetablerede etablere sig med en ejerandel, der svarer til mindst 1.000.000 kr. af fartøjets forsikringsværdi.

§ 79. Ansøgere, der endnu ikke har erhvervet fartøj, kan ansøge om, at fartøjet, den eller de pågældende planlægger at erhverve som ejere eller medejere, forhåndsgodkendes som IOKINDUSTRI-FE fartøj. I ansøgningen skal det dokumenteres, at betingelserne i § 78 vil være opfyldt i forbindelse med den planlagte etablering.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan meddele endelig godkendelse til ansøgningerne når betingelserne nævnt i § 69, stk. 2, er opfyldt.

§ 80. Et fartøj kan godkendes som IOKINDUSTRI-FE fartøj uanset, i hvilken fartøjskategori fartøjet er. Et fartøj, der får status som IOKINDUSTRI-FE fartøj, kan fortsat disponere over de FKA-andele og IOK-andele, der er knyttet til fartøjet på almindelige vilkår.

Stk. 2. Efter endelig godkendelse eller forhåndsgodkendelse som IOKINDUSTRI-FE fartøj kan ejerne af fartøjet ansøge om låne-IOK jf. § 82.

Stk. 3. Et IOKINDUSTRI-FE fartøj kan deltage i puljefiskeri efter de til en hver tid gældende regler for puljefiskeri med de FKA- og IOK-fiskerirettigheder, der er knyttet til fartøjet, herunder den låne-IOK, der står til rådighed for fartøjet.

§ 81. Fartøjer får status som IOKINDUSTRI-FE fartøjer fra den endelige godkendelse.

Stk. 2. For fartøjer, der er godkendt med IOKINDUSTRI-FE status, ophører denne status efter 8 år. Fartøjet er herefter indplaceret som FKA-fartøj, hvis det har tilknyttet FKA-andele, eller som et Øvrigt Fartøj, hvis det ikke har nogen FKA-andele tilknyttet. Retten til at fiske på tildelte låne-IOK ophører samtidig endeligt.

Stk. 3. Hvis den eller de førstegangsetablerede, jf. § 78, stk.1, ophører med at være ejere eller medejere af fartøjet inden 8 år, ophører fartøjets status som IOKINDUSTRI-FE fra ejerskiftet og tildelte årsmængder på grundlag af låne-IOK bortfalder ved årets udgang.

Stk. 4. Hvis den eller de førstegangsetableredes ejerandel i fartøjet bliver mindre end på godkendelsestidspunktet, reduceres tildelingen af låne-IOK tilsvarende. Hvis den eller de nyetableredes ejerandel af fartøjet reduceres til en ejerandel på mindre end 10 %, ophører fartøjets status som IOKINDUSTRI-FE fartøj.

Stk. 5. Det er en betingelse for opretholdelse af godkendelsen som IOKINDUSTRI-FE fartøj, at fartøjet og den eller de nyetablerede deltager aktivt i fiskeriet. Den pågældende skal i løbet af hvert kalenderår deltage i fiskeriet i mindst halvdelen af de dage, hvor fartøjet er på havet.

B. Låne-IOK til IOKINDUSTRI-FE fartøj

§ 82. Førstegangsetablerede, der er ejere eller medejere af fartøjer, som er godkendt som IOKINDUSTRI-FE fartøj, eller som er forhåndsgodkendt, kan senest den 31. marts ansøge om låne-IOK fra de andele af kvoterne, der er afsat til dette formål. Tildeling af låne-IOK sker kun en gang om året på baggrund af rettidigt indkomne ansøgninger.

Stk. 2. Det er muligt at søge både låne-FKA og låne-IOK, hvis den førstegangsetablerede er godkendt eller forhåndsgodkendt som både FKA-FE fartøj og IOKINDUSTRI-FE fartøj jf. § 77, stk. 3.

Stk. 3. I § 84 afsættes de andele af kvoterne, der indtil videre er afsat til de ansøgere, der vil være berettiget til låne-IOK i perioden 2009-2016. Låne-IOK tildeles for en periode på 8 år, dog således at der efter 4 år påbegyndes en reduktion i tildelingen. Reduktionen sker med 25 % om året.

Stk. 4. Til hvert godkendt fartøj tildeles låne-IOK på grundlag af et beregningsgrundlag, der fastsættes med udgangspunkt i IOK-fartøjers gennemsnitlige landingsværdi i 2007 af industriarter omfattet af IOK. De omsætningstal, der skal anvendes pr. fartøj i de angivne længdekategorier ved tildelingen i 2009, vil blive offentliggjort ved meddelelse, der udsendes efter reglerne i bilag 6.

Stk. 5. Til fartøjer, hvor en eller flere førstegangsetablerede jf. § 78, stk.1, ejer 100 % af fartøjet, er beregningsgrundlaget 20 % af omsætningstallene, jf. stk. 4.

Stk. 6. Hvis en eller flere førstegangsetablerede har etableret sig som medejere af et fartøj, som også ejes af andre fiskere, nedsættes beregningsgrundlaget, jf. stk. 5, i forhold til den eller de førstegangsetableredes ejerandele af fartøjet.

Stk. 7. I den periode, hvor et fartøj har IOKINDUSTRI-FE status, kan der højst tildeles låne-IOK svarende til 20 % af omsætningstallene pr. fartøj, jf. stk. 4, uanset hvor mange førstegangsetablerede, der er som medejere.

§ 83 . På grundlag af det beregningsgrundlag den eller de førstegangsetablerede er berettiget til for det pågældende fartøj i medfør af § 82, stk.4-6, tildeles låne-IOK.

Stk. 2. Der tildeles kvoteandele svarende til beregningsgrundlaget omregnet til andele af de kvoter, fartøjet er berettiget til, jf. stk. 1. Ved tildelingen i 2009 sker omregningen på grundlag af de gennemsnitlige afregningspriser i året før, jf. meddelelse, der udsendes efter reglerne i bilag 6 og de danske kvoter pr. 1. januar 2009.

Stk. 3. Ansøgningerne om låne-IOK kan imødekommes i det omfang, der er tilstrækkelige kvoteandele til rådighed af de enkelte kvoter, ellers sker tildelingerne i medfør af § 85, stk.2.

Stk. 4. Der kan højst tildeles låne-IOK svarende til en værdi af 200 tons sild i Nordsøen. Beregningen heraf baseres på de gennemsnitlige afregningspriser i året forud for tildelingen af låne-IOK.

Stk. 5. Fiskeridirektoratet kan under særlige omstændigheder, og efter ansøgning fra den førstegangsetablerede, give tilladelse til, at den tildelte låne-IOK sker med en anden procentvis fordeling af de enkelte kvoter end oprindelig tildelt. Ændringen i låne-IOK vil først træde i kraft efter årsskiftet.

§ 84. I perioden 2009-2016 afsættes inden for de andele af kvoterne, der er afsat i fiskefonden, jf. § 54, samt de andele af kvoterne, der er afsat til reserve, jf. § 130, stk.3, indtil videre følgende promilleandele af de danske kvoter til låne-IOK til IOKINDUSTRI-FE fartøjer:

1) 10 ‰ af tobis i Nordsøen (EF-farvande og norsk zone) samt Skagerrak og Kattegat.

2) 10 ‰ af sperling i Nordsøen (EF-farvande) samt Skagerrak og Kattegat.

3) 10 ‰ af brisling i Nordsøen (EF-farvande).

§ 85 . I ansøgningen om låne-IOK skal ansøgeren angive hvilken fordeling af de nævnte kvoter der ønskes tildelt.

Stk. 2. Er der ikke tilstrækkelige mængder til at imødekomme alle ansøgninger, nedsættes tildelingerne for de enkelte kvoter forholdsmæssigt. I det omfang, der fortsat er andele af andre kvoter til rådighed, kan disse tildeles i stedet for.

§ 86. Låne-IOK indgår i den periode, de står til rådighed for fartøjet i de samlede årsmængder, der kan fiskes af fartøjet. Op til 25 % af fartøjets samlede årsmængde inklusiv de mængder, der er tildelt på baggrund af låne-IOK, kan overføres til andre fartøjer, jf. § 52.

Stk. 2. Låne-IOK kan ikke overføres til andre fartøjer i medfør af §§ 92-93. Fiskeridirektoratet vil dog kunne tillade, at den eller de nyetablerede i den periode, jf. § 81, hvor låne-IOK står til rådighed for den eller de nyetablerede, foretager en fartøjsudskiftning. Retten til låne-IOK kan kun videreføres, hvis den eller de nyetablerede har mindst samme ejerandel i det fartøj, der skiftes til, som i det udskiftede IOKINDUSTRI-FE fartøj. Det er desuden en betingelse for godkendelse, at det fartøj, der skiftes til, er i mindst samme længdekategori, jf. § 82, stk. 4.

Kapitel 9

Bytte af årsmængder af kvoter omfattet af IOK og FKA

A. Bytte mellem dansk indregistrerede fartøjer

§ 87. Fartøjsejere kan efter ansøgning bytte årsmængder inden for det enkelte kvoteår.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan meddele tilladelse til, at årsmængde flyttes fra et fartøj (det afgivende fartøj) til et andet fartøj (modtagerfartøjet), samtidig med, at der flyttes årsmængde fra modtagerfartøjet til det afgivende fartøj. Bytterne skal foregå inden for en ramme i forhold til værdien af de mængder, der byttes, jf. stk. 4.

Stk. 3. Efter at Fiskeridirektoratet har meddelt tilladelse efter stk. 2, registrerer direktoratet de foretagne bytter af årsmængde.

Stk. 4. Fiskeridirektoratet kan kun meddele tilladelse til og registrere bytter efter stk. 1, hvis der højst er en difference på 10 % mellem værdien af de mængder, der byttes. Værdien opgøres i forhold til de gennemsnitlige afregningspriser for 2008 for de kvoter, der byttes mængder for. De gennemsnitlige afregningspriser for 2008 vil fremgå af en tabel, der offentliggøres i henhold til bilag 6.

Stk. 5. Ansøgning skal indgives som en fælles ansøgning fra ejerne af de berørte fartøjer.

B. Bytte af retten til at anvende årsmængde til fartøjer fra andre EU-lande (individuelle kvotebytter)

§ 88. Fra Fiskefonden anvendes 303 ‰ af de i § 54, stk. 1 nr. 5 afsatte 353 ‰ således, at disse promiller uddeles som en årsmængde i 2009 til alle fartøjer, der disponerer over FKA på vestkvoten. Fordelingen sker i forhold til de FKA, som fartøjerne disponerer over på vestkvoten. Fartøjerne kan fiske årsmængden i den østlige Østersø, eller meddele Fiskeridirektoratet, at mængden står til rådighed for bytter med andre lande, som Danmark foretager af torsk mellem de to kvoter i Østersøen. Hvis Danmark gennemfører bytte af torsk fra østkvoten til vestkvoten, får fartøjet rådighed over mængder på vestkvoten, der forholdsmæssigt svarer til den mængde af torsk fra østkvoten, som fartøjsejeren har stillet til rådighed for kvotebytte. Hvis forholdet i byttet mellem landene er et andet end 1:1, kan den mængde vesttorsk, som fartøjet får rådighed over tilsvarende reduceres eller forøges. Hvis der ikke opnås bytter for hele den mængde, som fartøjsejerne har stillet til rådighed for bytter, stiller Fiskeridirektoratet forholdsmæssigt de mængder, der er byttet, til rådighed for de fartøjer, der har stillet mængder til rådighed for bytte.

Stk. 2. Fartøjer, som udelukkende disponerer over torsk i Østersøen fra vestkvoten, og som meddeler Fiskeridirektoratet, at der står mængder til rådighed for bytte inden den 1. februar 2009, har fortrinsret til torsk, der bliver til rådighed på vestkvoten gennem bytter. For mængder, der stilles til rådighed for bytte efter den 1. februar 2009, fordeles de vesttorsk, der indkommer via bytter, til samtlige fartøjer.

Stk. 3. De nærmere vilkår for bytte i medfør af stk. 1 kan fastsættes ved meddelelse i henhold til bilag 6. Desuden kan det fastsættes, at

1) fartøjsejerne kan stille en større andel af fartøjets årsmængde af torsk fra østkvoten til rådighed for bytter end den del af årsmængden, der er uddelt som fleksibilitets- og bytteårsmængde, og at

2) fartøjsejere, der disponerer over årsmængde af torsk på vestkvoten, kan stille mængder til rådighed for Fiskeridirektoratet med henblik på, at disse kan indgå i bytter, som Danmark foretager af torsk mellem de to kvoter i Østersøen.

Stk. 4. Fartøjsejere kan på samme måde, som angivet for torsk meddele Fiskeridirektoratet, at mængder, som fartøjet råder over af sild på østkvoten står til rådighed for bytte med sild på vestkvoten. Nærmere regler kan udstedes i medfør af bilag 6.

Stk. 5. Fiskeridirektoratet kan udsende bilag 6 meddelelse om mulighed for at fartøjsejere kan stille årsmængde af en bestemt kvote til rådighed for bytte.

§ 89. Et fartøjs samlede ejerkreds kan overdrage retten til at fiske en del af fartøjets samlede årsmængde af sild og makrel omfattet af IOK og industriarter omfattet af IOK til et nærmere angivet EF-fartøj mod at få overført mængder, herunder i andre farvande, af andre kvoter fra det pågældende EF-fartøj, der kan fiskes i samme år eller det følgende kalenderår.

Stk. 2. Individuelt kvotebytte efter stk. 1-3 gennemføres mellem fiskerimyndighederne i Danmark og det pågældende medlemsland efter de gældende regler herom. Ejere af et dansk indregistreret fartøj, der ønsker at få gennemført et individuelt kvotebytte, skal indsende ansøgning til Fiskeridirektoratet herom med følgende oplysninger:

1) Dato for indgåelse af aftale om individuelt kvotebytte.

2) Fartøjernes navne og havnekendingsnummer samt det udenlandske fartøjs nationalitet, eller navn og adresse på udenlandsk producentorganisation, med hvilken der er indgået aftale om individuelt kvotebytte, hvis det udenlandske fartøj ikke er kendt.

3) Størrelsen af de kvoter af de pågældende arter, der byttes, og angivelse af de farvande, hvor kvoterne er tildelt.

4) Erklæring om, at parterne forpligter sig ved den indgåede handel.

Stk. 3. Når kvotebyttet er gennemført med det pågældende medlemslands fiskerimyndigheder og notificeret over for den Europæiske Kommission, registrerer Fiskeridirektoratet de overførte mængder for det pågældende danske fartøj og udsteder tilladelse til, at mængden af den tilførte kvote kan fiskes med dette fartøj.

Kapitel 10

Overførsel af FKA

A. Ophævelse af tidligere binding af fartøjer og tonnage i forbindelse med overførelse af FKA

§ 90. For fartøjer og tonnage, hvor der i henhold til tidligere gældende regler, er stillet krav om, at fartøjer eller tonnage efter overførelse af FKA ikke måtte skifte ejer i 2 år, ophæves disse bindinger fra 1. januar 2009.

B. Ejerskifte af fartøjer

§ 91. Hvis et fartøj skifter ejer, er de FKA, der på tidspunktet for ejerskifte, er knyttet til fartøjet, efter ejerskifte fortsat knyttet til fartøjet.

C. Overførelse af FKA

§ 92. Ejerkredsen af et fartøj kan overføre fartøjets samlede FKA til op til 10 andre fartøjer. Overførelsen skal ske på én gang, således at det afgivende fartøj efter overførelsen ikke disponerer over FKA. Meddelelse om overførsel skal gives til Fiskeridirektoratet.

Stk. 2. Efter overførslen må det afgivende fartøj ikke anvendes til rationsfiskeri og fiskeri på arter, der ikke er omfattet af kvoteregulering, dog kan det tillades, at det afgivende fartøj, kan fiske krabber.

§ 93. Uanset § 92 stk. 1 kan Fiskeridirektoratet tillade, at der i løbet af 2009 overføres op til 25 % af de FKA-andele, det afgivende fartøj disponerer over på overdragelsestidspunktet, til andre fartøjer. Opgørelse af størrelsen af de fartøjskvoteandele, som det afgivende fartøj højst kan overføre, foretages på grundlag af værdien af de FKA-andele, som det afgivende fartøj disponerer over på tidspunktet, hvor første overdragelse finder sted, jf. stk. 2. Hvis der efter første overdragelse tilføres fartøjet kvoteandele, kan der overdrages op til 25 % af disse senere tilførte kvoteandele.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan tillade, at et fartøjs kvoteandel af dybvandsrejer i Nordsøen (norsk zone) overføres, uanset at denne udgør mere end 25 % af fartøjets samlede FKA.

Stk. 3. Beregning af værdien af de FKA-andele, der overføres fra det enkelte fartøj, jf. stk. 1, sker på grundlag af de danske kvoter pr. 1. januar i det år, hvor overførslen finder sted, fratrukket de mængder, der for den enkelte kvote i det pågældende år er afsat til fiskeri efter andre ordninger end med FKA. Disse tal for den enkelte kvote offentliggøres i en tabel. Desuden offentliggøres i henhold til bilag 6 en tabel med de gennemsnitlige afregningspriser for 2008.

Stk. 4. De andele af de enkelte kvoter, som det enkelte fartøj har overført, omregnes til mængder. Værdien af den overførte kvoteandel opgøres på dette grundlag i forhold til de gennemsnitlige afregningspriser for 2008.

§ 94 . I perioden fra den 15. november 2009 til 31. december 2009 modtager Fiskeridirektoratet ikke meddelelse om overførsel af FKA til andre fartøjer i medfør af §§ 92-93. Overførelse og bytte af årsmængde efter §§ 51, 52 og 87 kan fortsat finde sted i denne periode.

§ 95. Hvis et fartøj, hvortil der er knyttet FKA, udgår som registreret fiskerfartøj, uden at fartøjsejeren har givet Fiskeridirektoratet meddelelse om, til hvilket fartøj FKA-andelene ønskes overført, bortfalder retten til FKA-andelene, og disse overføres til Fiskefonden.

Stk. 2. Uanset stk. 1, kan retten til FKA dog efter ansøgning bevares inden for et kalenderår, efter at et fartøj er slettet i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister. Fiskeridirektoratet kan endvidere efter ansøgning tillade, at FKA-andelene bevares i en længere periode, dog i højst 18 måneder, hvis fartøjsejeren, inden fartøjet er slettet, har ansøgt om, at FKA-andelene overføres til et andet fartøj, som ejerne har indgået bindende kontrakt om at erhverve.

§ 96 Det er en betingelse for overførsel af FKA fra et fartøj og registrering heraf i Fiskeridirektoratet, at der ikke blandt ejerne eller medejerne af det fartøj, som kvoteandelene overføres til, er personer, som efter den 3. februar 2006 som ejer eller medejer

1) har erhvervet mere end 4 fartøjer, der fik tildelt FKA,

2) har erhvervet tonnage fra mere end 4 fartøjer, der fik tildelt FKA, eller

3) har erhvervet fartøjer eller tonnage fra fartøjer, som fik tildelt FKA, således at det samlede antal fartøjer, inkl. fartøjer, hvorfra kvoteandelene stammer, overstiger 4.

Stk. 2. Fra 1. januar 2009 gælder de i stk. 1 nævnte begrænsninger også for FKA, der overføres uden tilknyttet tonnage.

Stk. 3. Fiskeridirektoratet kan dispensere fra stk. 1 og 2, hvis det kan dokumenteres, at ejerandelene i et eller flere af de fartøjer, som en person er medejer af, er under 25 % af de samlede ejerandele eller de FKA, der erhverves, udgør under 25 % af det afgivende fartøjs samlede FKA.

Stk. 4. Hvis betingelsen i stk. 1 ikke er overholdt, bortfalder retten til at udnytte FKA-andelene straks, og retten til selve FKA-andelene bortfalder, hvis fartøjet ikke inden 3 måneder er overdraget til en person eller selskab, der opfylder stk. 1 og 2. Dette gælder, uanset om Fiskeridirektoratet har udstedt tilladelse til fiskeri med andelene.

Stk. 5. Bortfaldne FKA efter stk. 4 overføres til Fiskefonden.

Stk. 6. I lyset af udviklingen omkring overførsler af kvoteandele og udnyttelsen af de samlede danske kvoter kan der fastsættes regler, der ændrer bestemmelsen i stk. 1 og 2.

D. Overførsel af FKA i særlige situationer

§ 97. Hvis et fartøj overtages ved tvangsauktion af et pengeinstitut, Økonomistyrelsen (tidl. Kongeriget Danmarks Fiskeribank), Danmarks Skibskreditfond eller til pantesikrede kreditorer, kan panthaver sælge fartøjet med tilhørende FKA til en person eller et selskab, der opfylder betingelserne i fiskeriloven for at udøve erhvervsmæssigt fiskeri.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan efter ansøgning tillade, at en efterlevende ægtefælle eller andre arvinger, der disponerer over fartøjet, sælger fartøjet med tilhørende FKA til en person eller et selskab, der er berettiget til at udøve erhvervsmæssigt fiskeri.

Stk. 3. Når fartøjet er solgt, jf. stk. 1 og 2, kan den ny ejerkreds disponere over fartøjet og de dertil knyttede FKA i overensstemmelse med reglerne i §§ 92-96.

§ 98. Fiskeridirektoratet kan i de tilfælde, hvor et fartøj overtages ved tvangsauktion af et pengeinstitut, Økonomistyrelsen (tidl. Kongeriget Danmarks Fiskeribank), Danmarks Skibskreditfond eller til pantesikrede kreditorer, og hvor Fiskeridirektoratet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand, giver tilladelse til, at fartøjet kan udlejes, samtidig give tilladelse til, at fartøjet udøver fiskeri i henhold til tilladelse til at fiske en årsmængde i den periode, hvor fartøjet er udlejet.

Stk. 2. Hvis et fartøj overtages af en efterlevende ægtefælle eller andre arvinger i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand, overtages fartøjets FKA samtidig. Fiskeridirektoratet kan efter overtagelsen udstede tilladelse til, at fartøjet udøver fiskeri i henhold til tilladelse til at fiske en årsmængde i den periode, hvor fartøjet er udlejet.

Kapitel 11

Puljefiskeri

§ 99. En fartøjsejers fangstrettigheder kan kun indgå i et puljefiskeri, hvis Fiskeridirektoratet har meddelt tilladelse hertil efter reglerne i bekendtgørelse om puljefiskeri. Et puljefiskeri skal udøves i overensstemmelse med regler og vilkår herfor.

Stk. 2. I et puljefiskeri indgår i 2009 årsmængder, som på grundlag af FKA modtages til de til puljefiskeriet knyttede fartøjer i den periode tilladelsen til puljefiskeri er givet for.

Stk. 3. For fartøjer, der er tilmeldt en pulje indgår også de årsmængder fartøjerne råder over af de følgende kvoter i puljefiskeriet:

1) Årsmængder, der er tildelt på grundlag af IOK for brisling i Nordsøen.

2) Årsmængder, der er tildelt på grundlag af IOK for sild og brisling i Østersøen.

3) Årsmængder, der er tildelt på grundlag af IOK på brisling i Skagerrak og Kattegat.

4) Årsmængder, der er tildelt på grundlag af IOK på tobis i Nordsøen (EF-farnvande og norsk zone) samt Skagerrak og Kattegat (EF-farvande), blåhvilling i EF-farvande og internationale farvande, sperling i Nordsøen (EF-farvande) samt Skagerrak og Kattegat, og blåhvilling i Færøsk zone.

5) Årsmængder, der er tildelt på grundlag af IOK på hestemakrel i Den Engelske Kanal og vest for De Britiske Øer.

Stk. 4. En fartøjsejer skal senest den 1. marts 2009 give meddelelse til Fiskeridirektoratet, hvis en eller flere af de i nr. 1-5 anførte fangstrettigheder på en eller flere af de nævnte kvoter ikke skal indgå i det puljefiskeri, som et fartøj er tilknyttet. Meddelelsen skal være medunderskrevet af puljebestyreren eller dennes stedfortræder, jf. bekendtgørelsen om puljefiskeri.

Kapitel 12

Fælles bestemmelser for fiskerier med IOK

A. Ejerforhold og maksimal kvotekoncentration

§ 100. Det er en betingelse for tilladelse til fiskeri af IOK-sild i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Atlantoskandisk sild og IOK-makrel, at fartøjets ejer ikke er ejer eller medejer af mere end i alt 4 fartøjer, der fisker henholdsvis sild på de nævnte kvoter og/eller makrel med IOK. Disse fartøjer må tilsammen ikke repræsentere mere end 5.000 BT.

Stk. 2. Et fartøjs samlede årsmængder af IOK-kvoter må højst udgøre 10 % af de samlede danske IOK-kvoter, heraf højst 20 % af sildekvoten i Kattegat, højst 15 % af sildekvoten i Østersøen og Bælterne, højst 10 % af brislingekvoten i Østersøen, og højst 10 % af brislingekvoten i Skagerrak og Kattegat.

Stk. 3. Beregningen sker på grundlag af Danmarks initialkvote pr. 1. januar 2009.

Stk. 4. Hvis de disponible danske kvoter ændres fra et fangstår til et andet, og et fartøjs samlede årsmængder af denne grund overstiger de procentandele, der er angivet i stk. 2, må ejerkredsen i hvert fangstår, hvor dette er tilfældet, ikke tilkøbe yderligere kvoter til fartøjet.

B. Registrering af kvoteandele og årsmængder

§ 101. Et fartøjs samlede ejerkreds kan overdrage fartøjets (det afgivende fartøj) kvoteandel helt eller delvist til ejere af andre fartøjer (modtagerfartøjer), der opfylder betingelserne i §§ 7 og 100.

Stk. 2. Overføres kvoteandele til et fartøj eller en ejerkreds, der ikke opfylder kravene, jf. stk. 1, udsteder Fiskeridirektoratet ikke revideret tilladelse til fiskeri med modtagerfartøjet.

Stk. 3. Den fartøjsejer, der har erhvervet kvoteandele eller årsmængder, skal skriftligt dokumentere over for Fiskeridirektoratet, at overdragelse har fundet sted.

Stk. 4. Meddelelse om ejerskifte registreres i Fiskeridirektoratets register.

Stk. 5. Ved overdragelse af kvoteandele skal de i bilag 8 nævnte oplysninger, herunder salgsprisen, gives til Fiskeridirektoratet.

§ 102. Fiskeridirektoratet beregner de reviderede kvoteandele og de tilsvarende årsmængder for de pågældende fartøjer.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet udsteder herefter tilladelse til, at modtagerfartøjet kan fiske den samlede årsmængde. Den mængde, som allerede er fisket i det pågældende fangstår, fratrækkes, inden tilladelsen udstedes.

Stk. 3. Såfremt et fartøj alene har overdraget en del af sin kvoteandel, udsteder Fiskeridirektoratet tilladelse til fiskeri af den resterende årsmængde i det pågældende fangstår.

Stk. 4. Fuldmægtigen, jf. § 7, indestår i forbindelse med kvoteoverdragelsen for oplysning om, at kravene om fartøjet og dets ejerkreds, jf. §§ 7 og 100, samt om dennes indflydelse på udnyttelsen af kvoteandelene, jf. § 100, er overholdt. Såfremt disse krav ikke er overholdt, bortfalder retten til at udnytte kvoteandelen straks, og retten til selve kvoteandelen bortfalder, hvis andelen ikke inden 3 måneder er overdraget til en person eller et selskab, der opfylder kravene i §§ 7 og 100. Dette gælder, uanset om Fiskeridirektoratet har udstedt tilladelse til fiskeri med andelen. Bortfaldne kvoteandele tilfalder reservepuljen for de pågældende kvoter eller Fiskefonden for de kvoter, der er omfattet af § 54.

Stk. 5. Fiskeridirektoratet udsteder ikke revideret tilladelse til fiskeri med modtagerfartøjet, hvis IOK er overført til et fartøj eller en ejerkreds, der ikke opfylder kravene i §§ 7 og 100. Fiskeridirektoratet kan tilbagekalde en udstedt tilladelse til fiskeri, hvis det senere viser sig, at betingelserne i §§ 7 og 100 for overførsel af IOK ikke var opfyldt på tidspunktet for udstedelsen af tilladelsen.

§ 103. Hvis et fartøj med IOK og/eller en årsmængde af sild fra generationsskiftepuljen slettes af Fiskeridirektoratets Fartøjsregister, uden at kvoteandelene forinden er overført til et eller flere fartøjer, bortfalder retten til kvoteandelene og/eller årsmængden fra generationsskiftepuljen.

Stk. 2. Kvoteandele og årsmængder kan dog opretholdes i op til 18 måneder, hvis der er søgt tilladelse til, at der til erstatning indføres et andet fartøj. I perioden indtil det nye fartøj er indsat i flåden, kan ejerkredsen i det udgående fartøj overdrage fartøjets kvoteandele og årsmængder.

C. Overdragelse og anvendelse af kvoteandele i særlige situationer

§ 104. Hvis et fartøj overtages ved tvangsauktion af et pengeinstitut, Økonomistyrelsen, (tidl. Kongeriget Danmarks Fiskeribank), Danmarks Skibskreditfond eller til pantesikrede kreditorer, kan panthaver overdrage fartøjets kvoteandel til ejere af fartøjer, der opfylder betingelserne i fiskeriloven for at udøve erhvervsmæssigt fiskeri.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan efter ansøgning tillade, at en efterlevende ægtefælle eller andre arvinger, der disponerer over fartøjet, overdrager fartøjets kvoteandele til ejere af fartøjer, der opfylder betingelserne.

§ 105. Fiskeridirektoratet kan i de tilfælde, hvor et fartøj overdrages ved tvangsauktion til et pengeinstitut, Økonomistyrelsen (tidl. Kongeriget Danmarks Fiskeribank), Danmarks Skibskreditfond eller til pantesikrede kreditorer, og hvor Fiskeridirektoratet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri, giver tilladelse til, at fartøjet kan udlejes, samtidig give tilladelse til, at fartøjet udøver fiskeri i henhold til dets kvoteandel i den periode, hvor fartøjet er udlejet.

Stk. 2. Overtages et fartøj af en efterlevende ægtefælle eller andre arvinger i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri, overtages fartøjets kvoteandel samtidig. Fiskeridirektoratet kan efter overtagelsen udstede tilladelse til fiskeri i henhold til fartøjets kvoteandel og overdragelse af kvoteandel.

Kapitel 13

Makrel i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og i norsk fiskerizone nord for 62º N

A. Generelle bestemmelser

§ 106. Kun fartøjer, hvis ejere har en tilladelse udstedt i henhold til § 17-18, må fiske, medbringe og lande makrel.

Stk. 2. Undtaget fra kravet i stk. 1 er landing af makrel med op til 400 kg fra én fangstrejse pr. døgn, samt fiskeri, der udøves af fiskere, som hele året udelukkende udøver fiskeri med bundgarn og andre pæleredskaber.

Stk. 3. Det er ikke tilladt at fiske, medbringe og lande makrel til andre formål end afsætning til konsum. Undtaget herfra er tilladte bifangster af makrel i industrifiskeri.

§ 107. Fiskeridirektoratet udsteder tilladelse til at fiske en årsmængde af makrel til ejere af fartøjer, der disponerer over IOK, som er tildelt pr. 1. januar 2006 eller erhvervet senere i overensstemmelse med reglerne herom.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan udstede tilladelse til fiskeri med kroge til fartøjer, der ikke råder over IOK. Fiskeriet foregår på den mængde, der er afsat i henhold til § 108, stk. 1.

§ 108. Forud for beregningen af årsmængder for 2009 afsættes af den danske kvote af makrel i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat samt i den norske fiskerizone nord for 62º N for 2009 500 tons til fiskeri med fartøjer, der opnår tilladelse til at fiske med kroge, jf. § 107, stk. 2. Fra denne mængde fradrages dog en mængde svarende til 2,65 ‰, svarende til de IOK-andele, som er tildelt fartøjer, der udelukkende har drevet fiskeri med kroge.

Stk. 2. Restmængden fordeles til følgende formål:

1) 10 ‰ til fiskeri i henhold til § 106, stk. 2.

2) 30 ‰ til en reservepulje.

3) Den resterende mængde til fiskeri med IOK.

§ 109. Hvis der den 1. september 2009 resterer en del af den mængde, der er afsat til krogfiskeri, eller en mængde, som fartøjsejere har meddelt Fiskeridirektoratet, at de ikke ønsker at opfiske det pågældende år, kan Fiskeridirektoratet efter rådgivning fra Erhvervsfiskeriudvalget beslutte, hvornår denne restmængde skal uddeles til fartøjer med makreltilladelse.

Stk. 2. Mængderne uddeles i forhold til de enkelte fartøjers IOK. Fiskeridirektoratet kan ligeledes uddele ikke forbrugte reservemængder, jf. § 108, stk. 2, nr. 2, og årsmængder, der er inddraget på baggrund af tilladelsesinddragelse. Mængder, der i øvrigt ikke fiskes i 2009, vil indgå i reservepuljen.

B. Betingelser for fiskeri for fartøjer med tilladelse til at fiske makrel

§ 110. Fartøjer, som fisker makrel, skal fiske, medbringe og lande de fangstmængder, som fiskes på de enkelte fangstrejser.

Stk. 2. Der kan ikke fiskes i pulje, men fiskeriet kan foregå som parfiskeri, hvor hver medbringer og lander den mængde, der er tildelt det enkelte fartøj. Parfiskeri skal foregå efter de derom gældende regler, herunder at fartøjerne skal være på samme licensliste.

C. Særligt om overdragelse

§ 111. Efter hel eller delvis overdragelse af et fartøjs kvoteandel af makrel må det afgivende fartøj ikke fiske makrel uden tilladelse, eller med kroge.

Stk. 2. Hvis der er overført kvoteandel fra et fartøj, der udøver bundgarnsfiskeri, gælder begrænsningen i stk. 1 for alle de fartøjer, som den pågældende fartøjsejer er ejer eller medejer af.

§ 112. Fiskeridirektoratet kan uanset reglen i § 52, meddele tilladelse til, at et fartøj i tilfælde af havari overdrager en mængde, der svarer til mere end 25 % af fartøjets samlede årsmængde.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan uanset reglen i § 52, meddele tilladelse til, at et fartøjs samlede ejerkreds, når der er ansøgt om tilladelse til fartøjsudskiftning, kan overdrage retten til at fiske hele årsmængden i perioden fra et fartøj er slettet af Fiskeridirektoratets Fartøjsregister, til det erstattes af et andet fartøj, dog højst i 18 måneder.

D. Makrel i færøsk og norsk fiskerizone

§ 113. Makrel i færøsk fiskerizone tildeles fartøjer med adgangslicens til færøsk zone i forhold til de kvoteandele, som fartøjerne disponerer over i færøsk zone.

Stk. 2. Adgangslicenser, som Danmark har til disposition i norsk zone, fordeles blandt de fartøjer, som har den største andel af makrel pr. 1. januar 2009. I tilladelserne indsættes vilkår om, at tilladelserne skal tilbageleveres, når mængderne er opfisket med henblik på, at adgangslicenser kan stilles til rådighed for andre fartøjer.

Kapitel 14

Sild i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat samt atlantoskandisk sild

A. Generelle bestemmelser

§ 114. Kun fartøjer, hvis ejere har en tilladelse udstedt i henhold til §§ 17-18, må fiske, medbringe og lande sild i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat samt af atlantoskandisk sild.

Stk. 2. Uanset stk. 1, må fartøjer, der ikke har tilladelse til sildefiskeri i henhold til §§ 17-18, fiske, medbringe og lande sild, hvis

1) der landes op til højst 400 kg fra én fangstrejse pr. døgn, eller

2) fartøjet, der fisker, medbringer og lander silden, hele året kun anvendes til fiskeri med bundgarn og andre pæleredskaber.

§ 115. Fiskeridirektoratet udsteder tilladelse, jf. dog § 114, stk. 2, til at fiske en årsmængde af sild til ejere af fartøjer, som er tildelt IOK af sild pr. 1. januar 2003, og som ikke har overført kvoteandelene til andre fartøjer. Der udstedes desuden tilladelse til ejere, som efterfølgende har dokumenteret over for Fiskeridirektoratet, at der er erhvervet ret til sildefiskeri med kvoteandele med det pågældende fartøj.

Stk. 2. Der udstedes ligeledes tilladelse til fiskeri med årsmængder tildelt fra generationsskifte- og reservepuljen for sild.

§ 116. Fiskeridirektoratet beregner årsmængderne for 2009 på baggrund af de kvoteandele, som det enkelte fartøj råder over pr. 31. december 2008.

Stk. 2. Forud for beregningen af årsmængder afsættes følgende andele af de danske sildekvoter til følgende formål:

1) 11,0 ‰ for Nordsøen, 5,0 ‰ for Skagerrak, og 26,0 ‰ for Kattegat til sildefiskeri.

2) 50,0 ‰ i henholdsvis Nordsøen, Skagerrak og Kattegat samt atlantoskandisk sild til generationsskifte- og reservepuljen for sild, herunder mindst 12,5 ‰ til reserve og højst 37,5 ‰ til en generationsskiftepulje.

3) 9,43 ‰ for Nordsøen, 25,912 ‰ for Skagerrak og 2,535 ‰ for Kattegat, til generationsskifte- og reservepuljen, svarende til de kvoteandele, som i 2003 er tilgået reservepuljen som følge af framelding af tildelte kvoteandele.

4) Kvoteandele, der måtte bortfalde og derefter tilgå generationsskifte- og reservepuljen, fordi kvoteandelene er overført strid med reglerne.

Stk. 3. Når de mængder, der er afsat i medfør af stk. 1 og 2, eller når de samlede tilladte fangstmængder af sild, der er tildelt Danmark i henhold til De Europæiske Fællesskabers forordninger, er opfisket, eller opfiskning skønnes nært forestående, indstiller Fiskeridirektoratet det pågældende fiskeri. Meddelelse herom udsendes i overensstemmelse med bilag 6.

§ 117. Fartøjer, som fisker sild, skal fiske, medbringe og lande de fangstmængder, som fiskes på de enkelte fangstrejser.

Stk. 2. Der kan ikke fiskes i pulje, men fiskeriet kan foregå som parfiskeri, hvor hver medbringer og lander den mængde, der er tildelt det enkelte fartøj. Parfiskeri skal foregå efter de derom gældende regler, herunder at fartøjerne skal være på samme licensliste.

§ 118. Det er ikke tilladt om bord at opbevare sild i samme rum som fisk, der ikke er behandlet med henblik på konsumanvendelse. Undtaget herfra er tilladte bifangster af sild i industrifiskeri.

B. Reservepulje- og (generationsskifte)

§ 119. I reservepuljen indgår, udover mængder afsat i medfør af § 116, stk. 2, nr. 2, desuden mængder, som fartøjsejere meddeler Fiskeridirektoratet, at de ikke ønsker at fiske det pågældende år, samt inddragne årsmængder.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet disponerer over reservepuljen, herunder til eventuelle kvotebytter med andre lande og eventuelt overfiskeri, samt eventuelt forøgelse af mængden til bundgarnsfiskeri m.v. Disponeres der ikke over puljen eller dele heraf til andre formål, kan Fiskeridirektoratet for det indeværende år uddele mængderne til de fartøjer, der er tildelt kvoteandele af sild eller årsmængder af sild fra generations- og reservepuljen. Tildelingen sker i forhold til de uddelte mængder.

§ 120. Fiskeridirektoratet tildeler hvert år mængderne i generationsskiftepuljen til yngre fiskere, der har indsendt ansøgning herom og opfylder betingelserne i § 121. For ansøgere, der har fået årsmængde tidligere, gælder også § 122.

Stk. 2. Hver fisker kan som udgangspunkt få tildelt en årsmængde fra puljen i op til i alt 3 år.

Stk. 3. Ansøgeren skal i ansøgningen angive, hvor stor en mængde, jf. dog § 122, fra hvilke farvande, der ansøges om.

Stk. 4. Hvis Fiskeridirektoratet ved ansøgningsfristens udløb ikke har modtaget ansøgninger om tildeling af atlantoskandisk sild fra puljen, uddeler Fiskeridirektoratet puljens mængde af atlantoskandisk sild, jf. § 116, stk. 2, nr. 2, til berettigede fartøjer snarest muligt.

Stk. 5. Ansøgning fra alle fiskere, der ønsker sild fra puljen i 2009, skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest den 16. januar 2008.

Stk. 6. Nyetablerede fiskere, der er etableret efter fristen, kan tillige indsende ansøgning i perioden 16. januar til 1. november 2009. Der kan tildeles sild, såfremt der fortsat er sild i puljen.

§ 121. Berettiget til sild fra generationsskiftepuljen er erhvervsfiskere med A-status, som i det første år, hvor der tildeles årsmængde, opfylder følgende betingelser:

1) Ansøgeren må ikke være over 45 år på tidspunktet for ansøgningens indsendelse.

2) Ansøgeren skal etablere sig som ejer eller medejer af et fartøj i det år, hvor silden må fiskes, jf. dog § 122, stk. 2, 3. pkt. Ansøgeren må ikke på forhånd have ejerandel i fartøjet. Ejerandelen skal udgøre mindst 500.000 kr. og mindst 10 % i forhold til fartøjets forsikringsværdi.

3) Ansøgeren må ikke i forvejen have etableret sig som ejer eller medejer af et fartøj, hvor den pågældende ejerandel har udgjort mere end 1.000.000 kr. i forhold til forsikringsværdien.

Stk. 2. Det er en forudsætning for tildeling af en mængde i hvert fangstår og opretholdelse af tilladelsen hertil, at ansøgeren deltager aktivt i fiskeriet. Den pågældende skal deltage i fiskeriet i mindst 1/3 af de dage, hvor fartøjet er på havet, efter at etableringen har fundet sted. Fiskeridirektoratet kan efter ansøgning godkende, at deltagelse i undervisning på skipper- og navigationsskolerne ligestilles med aktiv deltagelse i fiskeriet.

§ 122. Der kan tildeles hver ansøger en mængde på højst 200 tons i alt til etablering med et fartøj.

Stk. 2. Ved fordelingen af mængderne tager Fiskeridirektoratet udgangspunkt i antallet af berettigede ansøgere, idet ansøgere, der tidligere har fået tildelt en årsmængde fra generationsskiftepuljen, har fortrinsret til en mængde fra puljen. Hvis en ansøgning ikke kan imødekommes fuldt ud i det ansøgte farvand, tilbydes ansøgeren tildeling i andre farvande i det omfang, der er mængde til rådighed. Der vil for senere år, herunder til ansøgere, der etablerer sig efter den 1. november, kunne tildeles en mængde i det omfang, der er mængder til rådighed.

Stk. 3. Det er en betingelse for udstedelse af tilladelse til at fiske den tildelte mængde i det pågældende år, at etablering er gennemført senest den 1. november.

§ 123. Det er en forudsætning for tildelingen, at fiskeren har opfyldt vilkåret om aktiv deltagelse i fiskeriet i det forudgående år, jf. § 121, stk. 2, og fortsat indgår i ejerkredsen med mindst samme ejerandel som ved etableringen.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1, kan der foretages fradrag i den mængde, der tildeles det enkelte fartøj fra puljen i 2009, hvis

1) årsmængden tildelt fartøjet fra puljen i 2008 ikke blev opfisket, eller

2) mindre end 90 % af fartøjets samlede registrerede landinger af sild i 2008 blev afsat til konsumanvendelse. Procenten beregnes på grundlag af de registrerede landinger fra det pågældende farvand, i perioden fra fiskeritilladelsen blev udstedt i 2008 til udgangen af året.

Stk. 3. Fradrag i overensstemmelse med stk. 2 kan foretages med en andel, der svarer til forskellen mellem den tildelte mængde og den opfiskede mængde, jf. stk. 2, nr. 1, og forskellen mellem den andel, der blev afsat til konsum fra fartøjet, og 90 % af de samlede landede mængder af sild fra farvandet i perioden, jf. stk. 2, nr. 2.

§ 124. Hvis der foretages udskiftning af et fartøj, som helt eller delvist ejes af en yngre fisker, der har fået tildelt en årsmængde af sild fra generationsskiftepuljen, kan Fiskeridirektoratet meddele tilladelse til, at årsmængden opretholdes med henblik på fiskeri i 2009.

Stk. 2. Tilladelse meddeles kun, hvis kravene i § 121, stk. 1, nr. 2, til den yngre fiskers ejerandel opfyldes også for det nye fartøj, og det nye fartøj er indsat i den danske fiskeflåde senest den 1. november 2009.

C. Særligt om overdragelse

§ 125. Årsmængder, der er tildelt fra generationsskiftepuljen, må ikke overdrages, jf. dog § 52, stk. 3, om havari og § 103, stk. 2 om fartøjsudskiftning.

§ 126. De IOK-andele, der er tildelt på grundlag af fiskeri i Limfjorden, må kun fiskes i Limfjorden. Dette gælder, uanset om kvoteandelene er overdraget til et eller flere andre fartøjer.

Stk. 2. Fartøjets samlede ejerkreds kan dog overføre op til 25 % af fartøjets årsmængde i Limfjorden til fiskeri i Nordsøen, ekskl. Limfjorden. Den mængde, der overføres, indgår i og må ikke overstige de 25 %, der fremgår af § 52, stk. 1.

D. Adgangslicenser til andre landes fiskerizoner

§ 127. Adgangslicenser, som Danmark har til rådighed til fiskeri af atlantoskandisk sild i færøsk zone, norsk zone omkring Jan Mayen samt norsk fiskerizone, fordeles blandt de fartøjer, der har den største årsmængde af atlantoskandisk sild. De disponible mængder af sild i de pågældende zoner fordeles forholdsmæssigt efter fartøjernes samlede årsmængde af atlantoskandisk sild pr. 1. januar til fartøjer med adgangslicenser. Ændringer i fartøjernes samlede årsmængde efter overdragelse af kvoteandele får først virkning for adgangslicenserne fra 1. januar i det efterfølgende fangstår.

Stk. 2. Adgangslicenser kan ikke overdrages.

E. Mulighed for ændrede vilkår i lyset af konsumanvendelse og opfiskning af sildekvoten

§ 128. Fiskeridirektoratet beregner ved udgangen af hvert fangstår den andel af sild, som fartøjerne samlet har afsat til konsumanvendelse. Hvis der i det forudgående kalenderår er afsat 90 % eller mindre af de samlede landede mængder til konsumanvendelse, kan der senest i marts måned fastsættes regler om, at alle fartøjer, der i det indeværende år ikke mindst afsætter en nærmere angiven procent af de landede sild til konsumformål, får tilladelse til i det efterfølgende fangstår at fiske en mindre mængde sild, end fartøjet råder over i henhold til kvoteandelen. Den fradragne mængde tilfalder generationsskifte- og reservepuljen.

§ 129. Fiskeridirektoratet beregner ved udgangen af hvert fangstår den andel af den danske sildekvote, som fartøjerne samlet har fisket. Såfremt der er uudnyttede kvoter af sild i ét eller flere farvande, kan der senest i marts måned fastsættes regler om, at alle fartøjer, der i det indeværende år ikke udnytter den rådighedsmængde, fartøjet er berettiget til, får tilladelse til i det efterfølgende fangstår at fiske en mindre mængde sild, end fartøjet råder over i henhold til kvoteandelen. Den fradragne mængde tilfalder generationsskifte- og reservepuljen.

Kapitel 15

Tobis i Nordsøen (EF-farvande og norsk zone) samt Skagerrak og Kattegat (EF-farvande), blåhvilling i EF-farvande og internationale farvand, blåhvilling i færøsk zone, hestemakrel i Den Engelske Kanal og i farvande vest for De britiske øer og sperling i Nordsøen (EF-farvande) samt Skagerrak og Kattegat

A. Generelle bestemmelser

§ 130. Fiskeridirektoratet udsteder tilladelse til at fiske en årsmængde af de ovennævnte kvoter til ejere af fartøjer, der disponerer over IOK af de pågældende kvoter.

Stk. 2. For ovennævnte kvoter afsættes før tildeling af årsmængder på grundlag af IOK for det enkelte fartøj pr. 1. januar 2009 til rationsfiskeri:

1) 5 % af kvoten af tobis i Nordsøen (EF-farvande og norsk zone) samt Skagerrak og Kattegat (EF-farvande), dog mindst 15.000 tons.

2) 5 % af kvoten af blåhvilling i EF-farvande og internationale farvande.

3) 20 % af den danske kvote for sperling i Nordsøen (EF-farvande) samt Skagerrak og Kattegat, dog højst 10.000 tons. I det omfang der den 15. oktober det enkelte år er uopfiskede mængder af den del af sperlingekvoten, der er afsat til rationsfiskeri, fordeles restmængden til fartøjer, der disponerer over IOK for sperling.

Stk. 3. Udover de i stk. 2 nævnte andele og mængder afsættes før tildeling af årsmængder følgende promilleandele af de enkelte kvoter til reserver:

1) 50 ‰ af tobis i Nordsøen (EF-farvande og norsk zone) samt Skagerrak og Kattegat (EF-farvande).

2) 25 ‰ af blåhvilling i EF-farvand og internationalt farvand,

3) 50 ‰ af sperling i Nordsøen (EF-farvande) samt Skagerrak og Kattegat.

4) 25 ‰ af hestemakrel i Den Engelske Kanal og i farvande vest for de britiske øer og sperling i Nordsøen (EF-farvande) samt Skagerrak og Kattegat.

Stk. 4. Reserverne kan anvendes til de formål, der er angivet i § 53. Herunder førstegangs- og yngre fiskeres deltagelse i fiskeriet.

Stk. 5. Efter rådgivning fra Erhvervsfiskeriudvalget tages inden udgangen af første kvartal stilling til, hvilke andele af reserverne, jf. stk. 3, der kan frigives og uddeles forholdsmæssigt til fartøjer med kvoteandelene. I denne forbindelse tages bl.a. hensyn til, hvilke projekter for udvikling af fiskeriet i retning af konsumanvendelse af industrifisk, jf. § 53, stk. 1, nr. 2), der kan forventes gennemført i årets løb.

Stk. 6. I Reguleringsbekendtgørelsen for 2010 og kommende år tages stilling til, hvilken procentsats, der afsættes til reserver.

§ 131. IOK, som det enkelte fartøj har rådighed over, til fiskeri på tobiskvoten i Nordsøen (EF-farvand) samt Skagerrak og Kattegat (EF-farvande) omfatter også kvote af tobis i norsk zone i Nordsøen.

Stk. 2. Hvis den i stk. 1 nævnte kvote opdeles på flere farvande, giver den IOK, som det enkelte fartøj har til rådighed, ret til andele af kvoten i hvert farvand.

§ 132. Hvis der er tildelt IOK på en industrikvote til et fartøj, må fartøjet som identificeret ved EU-identifikationsnummer efter den 1. januar 2008 ikke anvendes til rationsfiskeri på den pågældende kvote.

Stk. 2. Begrænsningerne i stk. 1 gælder også genanvendt tonnage fra fartøjer, der er ansøgt og tildelt IOK på den pågældende industrikvote på grundlag af.

B. Tobis i Nordsøen (EF-farvande og norsk zone) samt Skagerrak og Kattegat (EF-farvande)

§ 133. Der må ikke fiskes tobis før 1. april 2009.

Stk. 2. Fartøjerne kan deltage i fiskeriet inden for rammerne af EF-regelsættet samt de vilkår, der fastlægges i tilladelserne. Både fartøjer med IOK rettigheder til tobis og andre fartøjer vil kunne opnå tilladelse i det omfang EF-regelsættet give mulighed herfor. Nærmere regler kan fastsættes i medfør af bilag 6.

§ 134. I det omfang tobisfiskeriet igangsættes uden fastlæggelse af en kvote, fragår de mængder, det enkelte fartøj har fanget i de samlede årsmængder fartøjet senere tildeles. Årsmængderne fordeles i forhold til de kvoteandele det enkelte fartøj disponerer over. I det omfang nogle fartøjer har fisket større mængder end fartøjets kvoteandel berettiger til, reduceres de årsmængder de øvrige fartøjer kan tildeles forholdsmæssigt.

Stk. 2. Af den samlede kvote reserveres desuden fra det tidspunkt, kvotens størrelse er fastlagt den mængde til rationsfiskeri, jf. § 130, som kan fiskes af fartøjer, der ikke disponerer over kvoteandele. Andelen til rationsfiskeri kan reduceres i lyset af størrelsen af de samlede landede mængder for fartøjer, der ikke disponerer over IOK, frem til tidspunktet for kvotefastsættelsen, jf. stk. 1.

Kapitel 16

Industrifiskeri

A. Generelle regler

§ 135. Kun fartøjer, hvis ejere har en tilladelse udstedt i henhold til §§ 17-18, må udøve industrifiskeri. Der kan ansøges om en tilladelse, der gælder hele året, på de vilkår, der til enhver tid vil gælde for industrifiskeriet. For fartøjer, hvis ejere har tilladelse til industrifiskeri den 10. december 2008, udstedes der uden forudgående ansøgning tilladelse gældende for 2009 på de vilkår, der fremgår af tilladelsen.

Stk. 2. Udover tilladelse til industrifiskeri i medfør af stk. 1 kræves tilladelse til de enkelte industrifiskerier i det omfang, dette fremgår af bestemmelserne herom.

Stk. 3. Fartøjer, for hvilke der er udstedt tilladelse til industrifiskeri i henhold til stk. 1, kan udøve andre fiskerier efter de regler, der gælder for disse fiskerier.

Stk. 4. Ved industrifiskeri skal der ske forudanmeldelse af ankomst og losning i overensstemmelse med bilag 5c.

Stk. 5. I tilladelsen til industrifiskeri stilles krav om, at der kun landes industrifisk i havne, hvor der er adgang til, at fartøjet kan benytte et af Fiskeridirektoratet godkendt halvautomatisk prøveudtag med henblik på udtagning af repræsentative prøver til kontrol.

§ 136. Forud for påbegyndelse af fiskeri i henhold til en privat aftale uden for dansk fiskeriterritorium og uden for De Europæiske Fællesskabers fiskeriaftaler skal tilladelsen til industrifiskeri afmeldes i Fiskeridirektoratet, jf. § 145.

§ 137. Ved fiskeri og landing af industrifisk skal gældende målartsbestemmelser ved anvendelse af en given maskestørrelse overholdes.

§ 138. Fiskeridirektoratet kan i overensstemmelse med bilag 6 meddele, at fiskeriet indstilles i et nærmere angivet farvandsområde. Dette kan ske afhængig af artssammensætningen i industrifiskeriet i dette område og udnyttelsen af den samlede rådighedsmængde for bifangster.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan i overensstemmelse med bilag 6 meddele, at industrifiskeriet i en nærmere fastsat periode skal ske efter en særlig fiskeplan.

Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte farvandsområde vil fremgå af meddelelsen.

§ 139. Ved fiskeri og landing af industrifisk fra Nordsøen, Skagerrak og Kattegat må andelen af fisk, der ikke kan sorteres med henblik på artsbestemmelse, højst udgøre 25 % af den samlede mængde fisk om bord.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan, når særlige vejrforhold indtræffer, tillade en større andel usorterbar fisk om bord end 25 %.

Stk. 3. Hvis en fartøjsfører på grund af vejrlig vurderer, at der er opstået en situation, der fører til, at andelen af usorterbar fisk i lasten vil blive for høj, skal dette så hurtigt som muligt og forud for ankomst til havn meddeles Fiskeridirektoratet. Henvendelse kan ske telefonisk på telefon 72 18 56 09. I forbindelse hermed skal fartøjsføreren give oplysning om lastens artssammensætning.

B. Bestemmelser for enkelte industrifiskerier, der i 2009 udøves på rationsvilkår

Brisling i Den Engelske Kanal

§ 140. Kun fartøjer, hvis ejere har en tilladelse udstedt i henhold til §§ 17-18, må fiske, medbringe og lande brisling fra Den Engelske Kanal.

Stk. 2. Tilladelser vil blive tildelt med udgangspunkt i kvotesituationen og inden for et antal, der tilgodeser rentabilitetshensyn for de deltagende fartøjer.

Blåhvilling og sperling i norsk fiskerizone

§ 141. Det meddeles i medfør af reglerne i bilag 6, hvor store mængder blåhvilling og sperling det højst er tilladt et fartøj at fiske, medbringe og lande pr. fangstrejse ved fiskeri efter blåhvilling og sperling i norsk fiskerizone i Nordsøen.

Stk. 2. Senest når de afsatte mængder er opfisket med 50 %, træffes afgørelse om, hvorvidt der skal indføres yderligere regulering. Eventuelle vilkår vil blive meddelt i overensstemmelse med bilag 6.

Tobis i norsk fiskerizone

§ 142. Når den afsatte mængde er opfisket med 75 %, træffes afgørelse om, hvorvidt der skal indføres en regulering. Eventuelle vilkår vil blive meddelt i overensstemmelse med bilag 6.

Kapitel 17

Rationsfiskeri

A. Generelle regler for rationsfiskeri

§ 143. I fiskerier, der er reguleret som rationsfiskeri, må en fisker i én rationsperiode, uanset periodens længde, kun deltage i fiskeriet som fartøjsfører på ét fartøj.

1) En fører af et MAF-fartøj må ikke i samme rationsperiode være fartøjsfører på et FKA-fartøj eller et Øvrigt Fartøj, der fisker på regulerede arter.

2) En fartøjsfører kan være fører på flere FKA-fartøjer under den forudsætning at ingen af fartøjerne deltager i rationsfiskeri.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan uanset stk. 1 meddele tilladelse til, at en fartøjsfører skifter fartøj i løbet af en reguleringsperiode.

Stk. 3. Ved beslutning om udstedelse af og indholdet af tilladelser i de fiskerier, der reguleres ved rationsvilkår, herunder antallet af tilladelser og omfanget af indsats i det enkelte fiskeri, lægger Fiskeridirektoratet vægt på de hensyn, der er nævnt i § 34, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt, herunder på forsyningssituationen og rationel udnyttelse af de mængder, der er til rådighed på et givent tidspunkt. I tilfælde, hvor der skal foretages udvælgelse blandt ansøgere, kan Fiskeridirektoratet foretage en prioritering, hvor der bl.a. kan tages hensyn til ansøgernes afhængighed af det pågældende fiskeri og mulighed for at afsætte fangsten til konsum. Der kan endvidere lægges vægt på rådgivning fra organisationerne, der er repræsenteret i Udvalget for Erhvervsfiskeri, jf. § 6 i lov om fiskeri og fiskeopdræt.

B. Generelle rationsbegrænsninger og mængdeopgørelser

§ 144. Fisk, der landes i en given rationsperiode, afskrives på denne periodes ration.

Stk. 2. Når et fartøjs perioderation for en fiskeart i et reguleringsområde er opfisket, er det ikke tilladt inden for rationsperioden at indlede fiskeri efter den pågældende art ved udsætning af fangstredskaber.

Stk. 3. Uanset stk. 2, er det for arter, der reguleres ved kalenderugerationer, tilladt at påbegynde fiskeri af den til enhver tid gældende kalenderugeration fra og med fredag i den nærmest forudgående kalenderuge.

§ 145. For fiskerier, der er reguleret på rationsvilkår, kan afmelding af tilladelse eller skifte fra et reguleringsområde til et andet kun ske, hvis der på skiftetidspunktet højst er landet en andel af de tilladte fangstmængder, der forholdsmæssigt svarer til det forløbne antal dage i rationsperioden i det fiskeri, der forlades. Denne betingelse gælder dog ikke ved skifte til uregulerede fiskerier eller ved skifte til fiskerier af de årsmængder, som det pågældende fartøj kan fiske, medbringe og lande i medfør af reglerne om FKA og IOK.

Stk. 2. Efter skifte er det tilladt at fiske, medbringe og lande en andel af den rationsmængde, der forholdsmæssigt svarer til det antal dage, der er tilbage af rationsperioden i det fiskeri, der skiftes til.

Stk. 3. Skiftetidspunktet betragtes som værende tidspunktet, hvor fiskeriet i et andet reguleringsområde påbegyndes.

Stk. 4. Afmelding skal foretages som angivet i bilag 2.

§ 146. Medmindre det meddeles i medfør af bilag 6, at der gælder andre regler, må fartøjer, der ifølge Fiskeridirektoratets Fartøjsregister ejes af en eller flere bierhvervsfiskere, højst fiske, medbringe og lande 1/3 af fartøjsrationerne for alle arter. For torskefiskerier gælder dog, medmindre andet meddeles i medfør af bilag 6, at fartøjerne må lande halve fartøjsrationer. For rødspættefiskerier må disse fartøjer, medmindre andet meddeles i henhold til bilag 6, lande samme rationer som fartøjer ejet af erhvervsfiskere.

C. Rationsfiskeri på FKA-kvoter for MAF-fartøjer

§ 147. For de fartøjer, der er indplaceret som MAF-fartøjer, meddeles i overensstemmelse med bilag 6, hvilke mængder af de kvoter der er nævnt i § 43, stk. 1, og i § 43, stk. 2, 4) og 7) er det tilladt at fiske, medbringe og lande pr. kvartal for fartøjer med følgende længde:

1) Under 6 m.

2) Mindst 6 m og under 9 m.

3) 9 m og derover.

Stk. 2. Senest når den disponible mængde til fartøjerne, jf. § 44, stk. 2, er opfisket med 50 %, træffes afgørelse om, hvorvidt de tilladte fangstrationer samt rationsperioden skal ændres. Afhængig af udviklingen i fiskeriet i forhold til de mængder, der er til rådighed, kan der meddeles ændringer i vilkårene for fiskeriet på de enkelte kvoter løbende, og inden 50 % af de disponible mængder er opfisket. Eventuelle ændringer vil blive meddelt i overensstemmelse med bilag 6.

Stk. 3. Hvis det på baggrund af fangstudviklingen efter rådgivning fra Erhvervsfiskeriudvalget vurderes, at de disponible mængder til MAF-fartøjer ikke opfiskes, kan mængderne ved regler, der meddeles i medfør af bilag 6, stilles til rådighed for andre fartøjskategorier.

D. Overførelse af årsmængde fra FKA-fartøj til MAF-fartøj

§ 148. Inden for den del af årsmængderne det enkelte FKA-fartøj i 2009 kan overføre til andre fartøjer, jf. § 51, kan der overføres årsmængder fra et eller flere FKA-fartøjer til et MAF-fartøj. Overførelserne kan kun vedrøre kvoter i ét farvand.

Stk. 2. Fiskeri på de overførte årsmængder må først påbegyndes, når Fiskeridirektoratet har udstedt tilladelse hertil. Det er en betingelse for tilladelsen, at MAF-fartøjet resten af 2009, kun fisker medbringer og lander fisk fra det farvand, hvor der er tilført fartøjet årsmængder.

Stk. 3. Efter udstedelse af tilladelse i medfør af stk. 2, har fartøjet status som MAF-ekstra fartøj resten af 2009. Det er tilladt med fartøjet at fiske, medbringe og lande de rationer, der til hver en tid er gældende for MAF-fartøjer i det farvand, hvor fartøjet har fået tilført ekstra årsmængder. De ekstra årsmængder, jf. stk. 1 kan fiskes på hvilket som helst tidspunkt resten af året.

Stk. 4. Der kan ikke meddeles tilladelse til, at et MAF-fartøj videreoverfører de i stk. 1 nævnte årsmængder, medmindre der er tale om en fartøjsudskiftning

Stk. 5. Ansøgning om overførelse af årsmængde til et MAF-fartøj kan tidligst indgives til Fiskeridirektoratet den 1. februar 2009.

E. Rationsfiskeri for bundgarnsfiskere, der har valgt indplacering med ret til at fiske på andele af torske- og sildekvoterne i Østersøen i stedet for FKA

§ 149. For en bundgarnsbedrift, der i løbet af året ikke anvender andre redskaber end bundgarn, og hvor hovedfartøjet ikke er indplaceret som FKA-fartøj, kan der opnås tilladelse til rationsfiskeri. Tildeling sker på grundlag af det længste fartøj i bedriften. Der kan kun opnås én tilladelse for et fartøj fra hver bundgarnsbedrift i løbet af året.

§ 150. Ejere af fartøjer, der i løbet af 2006 har valgt indplacering med ret til at fiske på andele af torske- og sildekvoterne i Østersøen i stedet for FKA, og som fortsat udelukkende benyttes til fiskeri med bundgarn og bundgarnslignende redskaber, kan opnå tilladelse til torske- og eller sildefiskeri på rationsvilkår inden for den mængde, der er afsat i henhold til § 44, stk. 1, nr. 7.

F. Rationsfiskeri på FKA-kvoter for FKA-fartøjer

§ 151. Kun med FKA-fartøjer, for hvilke der er ansøgt og opnået tilladelse, er det tilladt at deltage i rationsfiskeri på en kvote, der er omfattet af § 43, stk. 1. Tilladelse kan ikke opnås, såfremt der fra fartøjet er overført årsmængde af den pågældende kvote.

Stk. 2. FKA-fartøjer til hvilke, der er opnået tilladelse til at deltage i rationsfiskeri, må i tilladelsesperioden ikke fiske uden for det farvand tilladelsen omhandler.

Stk. 3. Uanset der for et FKA-fartøj er ansøgt og opnået tilladelse til deltagelse i rationsfiskeri, vil landede mængder af den pågældende kvote til enhver tid først fragå fartøjets aktuelle årsmængde, hvis ikke denne allerede er opfisket.

Stk. 4. Ansøgning om tilladelse til rationsfiskeri med et fartøj, der deltager i puljefiskeri, skal indeholde samtykke fra de øvrige deltagere i puljefiskeriet, samtykket kan gives af puljebestyreren på vegne af de øvrige puljedeltagere eller dennes stedfortræder.

G. Rationsfiskeri på FKA-kvoter for Øvrige Fartøjer

§ 152. Medmindre andet fastsættes ved regler, der meddeles i medfør af bilag 6, kan fartøjer, som er indplaceret som Øvrige Fartøjer, ikke deltage i rationsfiskeriet på de kvoter, der er afsat til MAF-fartøjer.

Stk. 2. Ved regler, der meddeles i overensstemmelse med bilag 6, kan det fastsættes, at ejere af Øvrige Fartøjer vil kunne ansøge om at deltage i rationsfiskeri på FKA-kvoter på nærmere fastlagte vilkår.

H. Rationsfiskeri for de konsumkvoter, der ikke er FKA-kvoter

Torsk ved Svalbard og Bjørneø (ICES-underområde II a og b)

§ 153. Kun fartøjer, hvis ejere har tilladelse udstedt af Fiskeridirektoratet, jf. §§ 17-18, må fiske, medbringe og lande torsk fra farvandene ved Svalbard og Bjørneø.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest den 1. februar 2009

Hvilling i Nordsøen og i Skagerrak/Kattegat

§ 154. Når de disponible mængder er opfisket med 70 %, træffes afgørelse om, hvorvidt der skal indføres en regulering. Eventuelle vilkår vil blive meddelt i overensstemmelse med bilag 6.

Stk. 2. Det er ikke tilladt at fiske, medbringe og lande hvilling til andre formål end afsætning til konsum. Undtaget herfra er tilladte bifangster i industrifiskeri.

Fjæsing

§ 155. Kun fartøjer, hvis ejere har tilladelse udstedt af Fiskeridirektoratet, jf. §§ 17-18 må fiske, medbringe og lande fjæsing.

Stk. 2. Uanset stk. 1 er det tilladt uden særskilt tilladelse at fiske, medbringe og lande fjæsing, hvis

1) der ikke medbringes redskaber med maskestørrelser på mindre end 90 mm på den pågældende fangstrejse eller

2) den fjæsing, der medbringes og landes, er fisket i bundgarn.

Kulmule i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

§ 156. Når de disponible mængder i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne er opfisket med 70 %, træffes afgørelse om, hvorvidt der skal indføres en regulering. Eventuelle vilkår vil blive meddelt i overensstemmelse med bilag 6.

Andre konsumarter i Nordsøen

§ 157. Hvis de disponible mængder af glashvarre, havtaske, ising (herunder skrubbe), rødtunge (herunder skærising), eller rokke (herunder skade) er opfisket med 50 % inden den 1. september, træffes afgørelse om, hvorvidt der skal indføres en regulering. Eventuelle vilkår vil blive meddelt i overensstemmelse med bilag 6.

I. Specialfiskerier og fiskeri i tredjelandes fiskerizoner og i internationalt farvand

Lange og brosme i norsk fiskerizone

§ 158. Hvis den disponible mængde er opfisket med 50 % inden den 1. oktober, meddeler Fiskeridirektoratet i overensstemmelse med bilag 6, hvilke mængder det er tilladt at fiske, medbringe og lande fra fiskeri i den norske fiskerizone i Nordsøen fra den dato, der fremgår af meddelelsen.

Fiskeri i internationalt farvand eller aktiviteter i forbindelse med fiskeri reguleret af regionale fiskeriorganisationer

§ 159. Kun fartøjer, hvis ejere har tilladelse udstedt i henhold til §§ 17-18, må fiske, medbringe og lande fisk fra internationalt farvand. Ansøgning indgives til Fiskeridirektoratet med nærmere angivelse af, hvilket fiskeri der planlægges drevet.

Stk. 2. Kun fartøjer, hvis ejere har tilladelse udstedt i henhold til §§ 17 - 18, må fiske, medbringe og lande fisk eller deltage i andre aktiviteter i forbindelse hermed, når aktiviteten er omfattet af regelsæt reguleret af regionale fiskeriorganisationer.

Fiskeri under indsatsregulering i farvandet vest og syd for De Britiske Øer

§ 160. Kun fartøjer, hvis ejere har tilladelse udstedt i henhold til §§ 17-18, må fiske, medbringe og lande fisk fra ICES-områderne V-X samt CECAF 34.1.1., 34.1.2. og 34.2.0.

Stk. 2. Tilladelse til fiskeri efter demersale arter i ICES-områderne V-X samt CECAF 34.1.1., 34.1.2. og 34.2.0 kan bl.a. indeholde regler om antal højst tilladte havdage i de enkelte indsatsområder.

Dybvandsrejer i grønlandske farvande

§ 161. Kun fartøjer, hvis ejere har tilladelse udstedt i henhold til §§ 17-18, må fiske, medbringe og lande dybvandsrejer fra ICES-områderne XIV og V samt NAFO-områderne 0 og 1.

Lodde i grønlandske farvande

§ 162. Kun fartøjer, hvis ejere har tilladelse udstedt i henhold til §§ 17-18, må fiske, medbringe og lande lodde fra ICES-områderne XIV og V samt NAFO-områderne 0 og 1.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan ved stillingtagen til ansøgninger om tilladelse, jf. stk. 1, lægge vægt på en rationel udnyttelse af den samlede disponible mængde.

Blåhvilling i færøske og grønlandske farvande

§ 163. Kun fartøjer, hvis ejere har tilladelse udstedt i henhold til §§ 17-18, må fiske, medbringe og lande blåhvilling fra færøske og grønlandske farvande.

Rejer i NAFO-område i Nordatlanten

§ 164. Kun fartøjer, hvis ejere har tilladelse udstedt i henhold til §§ 17-18, må fiske, medbringe og lande dybvandsrejer i det område, der er reguleret af NAFO.

Dybhavsarter

§ 165. Kun fartøjer, der har tilladelse hertil udstedt i henhold til §§ 17-18, må fiske, medbringe og lande dybhavsarter. Listen over dybhavsarter fremgår af bilag 11.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet udsteder tilladelsen inden for De Europæiske Fællesskabers regler for danske fartøjers udøvelse af dette fiskeri. Ved udstedelse af tilladelse lægges vægt på fartøjernes hidtidige afhængighed af dette fiskeri.

Andre arter i norsk fiskerizone

§ 166. Ved andre arter i den norske fiskerizone i Nordsøen forstås i denne bekendtgørelse alle andre arter af fisk, skaldyr og bløddyr end torsk, kuller, mørksej, hvilling, rødspætte, makrel, sild, tobis, sperling, blåhvilling, rejer, lange, brosme, havtaske og dybvandshummer.

§ 167. Når den disponible mængde af andre arter i den norske fiskerizone i Nordsøen er opfisket med 50 %, træffes afgørelse om, hvorvidt der skal indføres en regulering. Eventuelle vilkår vil blive meddelt i overensstemmelse med bilag 6.

Stk. 2. Fartøjer, der udøver krog‑ og langlinefiskeri, er ved dette fiskeri undtaget fra den i stk. 1 nævnte regulering.

§ 168. Det er kun tilladt fartøjer, hvis ejere har en tilladelse udstedt af Fiskeridirektoratet i henhold til §§ 17-18, at fiske, medbringe og lande hestemakrel, knurhane, strømsild, skolæst og brisling fra den norske fiskerizone i Nordsøen.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan ved stillingtagen til ansøgninger om tilladelse, jf. stk. 1, lægge vægt på en rationel udnyttelse af den samlede disponible mængde.

Fisk og krebsdyr omfattet af norsk forbud mod genudsætning

§ 169. Fangster omfattet af forbud mod genudsætning i den norske fiskerizone skal straks efter indsejling i EF‑farvande genudsættes, såfremt fisken ikke vil kunne medbringes og landes i henhold til denne bekendtgørelse eller i medfør af følgende regler:

1) Regler om mindstemål fastsat i bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand og Rådets forordning om fastlæggelse af tekniske foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne.

2) Regler om tilladte bifangster og målarter af de pågældende arter, jf. Rådets forordning om fastlæggelse af tekniske foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne, Rådets forordning om fastsættelse af de samlede tilladte fangstmængder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande samt af visse betingelser for fiskeri af disse fangstmængder og Rådets forordning om de nærmere betingelser for landing af sild til industri, bortset fra fødevareindustrien.

Sild i Den Engelske Kanal (ICES-underområde VII d)

§ 170. Kun fartøjer, hvis ejere har en tilladelse udstedt i henhold til §§ 17-18, må fiske, medbringe og lande sild fra Den Engelske Kanal. § 117 gælder tillige ved fiskeri efter sild i Den Engelske Kanal.

Stk. 2. Tilladelsen udstedes med udgangspunkt i kvotesituationen og indenfor et antal, der tilgodeser rentabilitetshensyn ved de berørte fangstrejser.

Kapitel 18

Indsatsregulering

§ 171. I fiskerier, hvor det kun er tilladt at anvende begrænset indsats i form af tid, anvendelse af motorkraft, m.v., kan den tilladte indsats opdeles til anvendelse over året. Der kan fastsættes regler for anvendelse af indsatsen for de enkelte fartøjer, ligesom der kan stilles krav om indsatstilladelse til deltagelse i disse fiskerier.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet meddeler regler og krav om tilladelse i henhold til stk. 1 i overensstemmelse med bilag 6.

§ 172. Fiskeri omfattet af De Europæiske Fællesskabers havdageregulering må kun finde sted, hvis Fiskeridirektoratet har udstedt havdagetilladelse til fartøjet, medmindre andet fastlægges ved meddelelse udstedt i henhold til bilag 6.

Kapitel 19

Kontrolbestemmelser, klageadgang, straf, m.v.

A. Kontrolbestemmelser

§ 173. Føreren af et fiskerfartøj skal stoppe dette, når Fiskeridirektoratet giver påbud om det, og skal lette kontrolmyndighedens adgang til fartøjet.

Stk. 2. Føreren af et fiskerfartøj skal endvidere være behjælpelig ved de undersøgelser af fangst og redskaber samt af skibsdokumenter, som Fiskeridirektoratet finder nødvendige.

Stk. 3. Fiskeridirektoratet er berettiget til at afkræve forklaringer, forlange udskrifter af skibsdokumenter og foretage fotografering af fartøj, redskaber og last.

§ 174. Fiskeridirektoratet kan som led i tilrettelæggelsen af kontrolindsatsen påbyde, at ankomst, losning og farvandsskift i givne fiskerier, i givne områder, inden for givne tidsrum eller for enkelte fartøjer forudanmeldes i overensstemmelse med bilag 5a, 5b og 5c, eller at losning ikke må finde sted uden forudgående tilladelse fra Fiskeridirektoratet.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan dispensere fra krav i denne bekendtgørelse om forudanmeldelse af losning.

Stk. 3. Der kan med henblik på udøvelse af kontrol udstedes regler for udøvelsen af fiskeri, der er omfattet af denne bekendtgørelse. Reglerne offentliggøres i overensstemmelse med bilag 6.

§ 175. I farvande og farvandsområder, hvor der er meddelt forbud mod fiskeri af en fiskeart, må den pågældende fiskeart ikke uden tilladelse fra Fiskeridirektoratet medbringes og landes i havne beliggende ud til dette farvand.

Stk. 2. I farvande, hvor fiskeriet reguleres med mere end en af følgende reguleringsformer: Rationer, årsmængder eller højst tilladte antal fiskedage, kan det pålægges fartøjer, der fisker under en bestemt reguleringsform i dette eller i andre farvande, at anmelde farvandsskift i overensstemmelse med bilag 5b.

§ 176. Den, der omsætter m.v. et parti sild til anden anvendelse end konsum, skal

1) skaffe sig oplysning fra overdrageren om, til hvem og hvornår partiet er søgt afhændet til konsum uden at kunne afsættes hertil, og

2) notere de i nummer 1 nævnte oplysninger, underskrive og datere notatet samt opbevare notatet i ét år, således at det på forlangende kan udleveres til Fiskeridirektoratet.

§ 177. Modtagere af fisk, der oplosses i kasser, skal straks efter modtagelsen placere sedler i alle topkasser (kasser i øverste lag) med oplysning om havnekendingsbogstav og -nummer for det fartøj, hvormed fisken er fanget.

B. Klageadgang

§ 178. Klage over afgørelser truffet af Fiskeridirektoratet i medfør af denne bekendtgørelse skal indgives til Fiskeridirektoratet og stiles til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, departementet, inden 4 uger efter, at den pågældende har modtaget meddelelse om afgørelsen.

C. Straffebestemmelser

§ 179. Med bøde straffes den, der

1) overtræder eller forsøger at overtræde bestemmelserne i denne bekendtgørelse og de bestemmelser, der fremgår af meddelelser om ændrede regler og vilkår udstedt i henhold til § 2 i overensstemmelse med bilag 6,

2) tilsidesætter eller forsøger at tilsidesætte vilkår knyttet til en tilladelse udstedt efter bekendtgørelsen,

3) forsøger at overtræde eller undlader at efterkomme et påbud eller forbud meddelt i henhold til bekendtgørelsen, eller

4) afgiver eller forsøger at afgive urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier eller forsøger at fortie oplysninger, som afkræves efter bekendtgørelsen.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

D. Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 180. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. december 2008, dog træder § 90 og §§ 92-93 først i kraft den 1. januar 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1543 af 19. december 2007 om regulering af fiskeriet i 2008 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år (Reguleringsbekendtgørelsen), ændret ved bekendtgørelse nr. 304 af 29. april 2008, bekendtgørelse nr. 593 af 24. juni 2008, og bekendtgørelse nr. 691 af 26. juni 2008, ophæves den 1. januar 2009.

Fiskeridirektoratet, den 19. december 2008

Esben Egede Rasmussen

/ Ulla Wiborg


Bilag 1

Farvande i Nordsøen, Den Engelske Kanal, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne med ICES-underområder

Kattegat (ICES‑underområde III a, syd):

Farvandet afgrænses mod syd af linier mellem Hasenøre og Gnibens spids samt Gilbjerg Hoved og Kullen, og mod nord af en ret linie fra Skagen fyr til Tistlarne Fyr og derfra til det nærmeste punkt på den svenske kyst. Isefjorden og Roskilde Fjord henføres til Kattegat.

Skagerrak (ICES‑underområde III a, nord):

Farvandet afgrænset mod syd og øst af Kattegat, jf. ovenfor, og mod vest af en ret linie mellem Hanstholm fyr og Lindesnes fyr.

Nordsøen (ICES‑område IV og EF-farvandene i ICES‑underområde II a):

ICES-område IV afgrænset mod nord af 62º00' nordlig bredde, mod vest af 4º00' vestlig længde fra 62º00' nordlig bredde til den skotske kyst, i syd af 51º00' nordlig bredde og i øst af Skagerrak, jf. ovenfor.

ICES‑område IV inddeles i:

ICES‑underområde IV a, der omfatter Nordsøen mellem 62º00' nordlig bredde og 57º30' nordlig bredde,

ICES‑underområde IV b, der omfatter Nordsøen mellem 57º30' nordlig bredde og 53º30' nordlig bredde, og

ICES‑underområde IV c, der omfatter Nordsøen syd for 53º30' nordlig bredde.

EF-farvandene i ICES‑underområde II a, der er beliggende mellem 64º00' nordlig bredde og 62º00' nordlig bredde.

Den Engelske Kanal (ICES‑underområde VII d og VII e):

Farvandet afgrænset mod øst og nord af 51º00' nordlig bredde og mod vest af en linie fra den engelske kyst ret vest langs 50º00' nordlig bredde til 7º00' vestlig længde, derfra ret syd til 49º30' nordlig bredde, derfra ret øst til 5º00' vestlig længde, derfra ret syd til 48º00' nordlig bredde og derfra ret øst til den franske kyst.

Den engelske Kanal inddeles i ICES‑underområde VII d, der omfatter Den Engelske Kanal øst for 2º00' vestlig længde, og ICES‑underområde VII e, der omfatter Den Engelske Kanal vest for 2º00' vestlig længde.

Østersøen og Bælterne (ICES‑underområde III b, c og d) inddeles i følgende ICES-underområder:

Underområde 22

Nordlig grænse:

En linie fra Hasenøre til Gnibens spids.

Østlig grænse:

Farø‑linien samt en linie fra Gedser ret øst til 12º00' østlig længde og ret syd langs 12º00' østlig længde.

Underområde 23

Nordlig grænse:

En linie fra Gilbjerg Hoved til Kullen.

Sydlig grænse:

En linie fra Stevns Røde Fyr til Falsterbo Fyr.

Underområde 24

Vestlig grænse:

Svarer til den østlige grænse for ICES-underområde 22 og den sydlige grænse for ICES-underområde 23.

Østlig grænse:

En linie fra Sandhammaren Fyr til Hammerode Fyr og en linie fra sydkysten af Bornholm ret syd langs 15º00' østlig længde.

Underområde 25

Nordlig grænse:

56º30' nordlig bredde.

Vestlig grænse:

Svarer til den østlige grænse for ICES-underområde 24.

Østlig grænse:

18º00' østlig længde.

Underområde 26

Nordlig grænse:

56º30' nordlig bredde.

Vestlig grænse:

18º00' østlig længde.

Underområde 27

Østlig grænse:

En linie fra 59º41' nordlig bredde ret til syd langs 19º00' østlig længde til Gotland og en linie fra sydkysten af Gotland ret vest langs 57º00' nordlig bredde til 18º00' østlig længde og derfra ret syd.

Sydlig grænse:

56º30' nordlig bredde.

Underområde 28

Nordlig grænse:

58º30' nordlig bredde.

Sydlig grænse:

56º30' nordlig bredde.

Vestlig grænse:

Nord for Gotland: 19º00' østlig længde

Syd for Gotland: en linie ret vest langs 57º00' nordlig bredde indtil 18º00' østlig længde og derfra ret syd.

Underområde 29

Nordlig grænse:

60º30' nordlig bredde.

Sydlig grænse:

58º30' nordlig bredde.

Vestlig grænse:

En linie fra 59º41' nordlig bredde ret syd langs 19º00' østlig længde.

Østlig grænse:

En linie ret syd langs 23º00' østlig længde indtil 59º00' nordlig bredde og derfra ret øst.

Underområde 30

Nordlig grænse:

63º30' nordlig bredde.

Sydlig grænse:

60º30' nordlig bredde.

Underområde 31

Sydlig grænse:

63º30' nordlig bredde.

Underområde 32

Vestlig grænse:

Svarer til den østlige grænse for ICES-underområde 29.


Bilag 2

Ansøgning om tilladelse og afmelding af tilladelse.

1) Ansøgning om tilladelse og afmelding af tilladelse sker ved skriftlig henvendelse til Nyropsgade 30, 1780 København V.

2) Ansøgning om tilladelse skal være Fiskeridirektoratet i hænde 3 arbejdsdage forud for begyndelsen af den periode, hvor tilladelsen skal gælde.

3) Afmelding af tilladelse skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest 3 arbejdsdage, før afmeldingen skal være effektiv. Ved overgang fra et tilladelsesfiskeri til et andet skal afmelding og ansøgning om ny tilladelse indsendes samlet senest 3 arbejdsdage, før overgangen skal være effektiv. I forbindelse med afmeldingen skal det samtidig angives, hvilken fangstmængde, der er landet i den rations- eller tilladelsesperiode, som frameldes.

4) Ved visse tilladelser kan der ske tilmelding og framelding via SMS. Fiskeridirektoratets SMS numre er:

       
2124 3319
     
2523 7390
     
       
Liste over hvilke tilladelser, som kan til- og frameldes via SMS:
Licens 1200
Torsk i Østersøen og Bælterne
Licens 1201
Brisling i Østersøen og Bælterne
Licens 1202
Sild i Østersøen og Bælterne
Licens 1203
Laks i Østersøen og Bælterne
 
En tilmelding, der afgives via SMS, skal indeholde:
Tilmelding
Fartøjsident.
Licensnr.
Dato for optagelse på licens
LIT
Eks.: KE999
Eks.: 999
Mmdd Eks.: 0109
 
En framelding, der afgives via SMS, skal indeholde:
Framelding
Fartøjsident.
Licensnr.
Dato for sidste dag på licensnr.
LIF
Eks.: KE999
Eks.: 999
Mmdd Eks.: 0115

Fiskeridirektoratet sender automatisk en kvittering der angiver om framelding er korrekt (OK) eller om der var en fejl.

Efter kl. 16.00 kan der ikke ske framelding, som har virkning for indeværende døgn, og ikke ske tilmelding, som har virkning fra det følgende døgn.


Bilag 3

Tilladelser

Tilladelser udstedes til ejeren af et fartøj for en bestemt periode.

A. Særlige vilkår.

En tilladelse kan bl.a. gøres betinget af overholdelse af nedennævnte forhold samt vilkår vedrørende det enkelte fiskeri:

1) Fastlæggelse af en højst tilladt fangstmængde for en periode.

2) Krav til afsætning eller anvendelse af fangsten og fangstens behandling.

3) Krav vedrørende målarter, bifangster, mindstemål og lignende.

4) Krav om udnyttelse af tilladelsen indenfor en nærmere angiven frist som betingelse for opretholdelse af tilladelsen.

5) Krav om forudanmeldelse af ankomst og losning i overensstemmelse med bilag 5a eller 5c eller krav om forudanmeldelse af ind- og udsejling af farvand i overensstemmelse med bilag 5b.

6) Det fremgår af tilladelsen, om det er tilladt at udøve andre fiskerier eller medbringe og lande andre arter i tilladelsesperioden eller i tilknytning hertil.

B. Generelle vilkår.

En tilladelse gives på følgende generelle vilkår:

1) Fiskeriet skal foregå i overensstemmelse med gældende love, bekendtgørelser, m.v. vedrørende fiskeri, herunder EU-retsforskrifter.

2) Tilladelsen skal altid opbevares om bord.

3) Tilladelsen kan ikke overdrages eller på anden måde overgå til andre.

4) Tilladelsen bortfalder ved helt eller delvis ændring af ejerforholdene.

5) For alle fartøjer, der ikke er undtaget for logbogspligt i henhold til nationale regler og EU-regler, skal der altid føres logbog, uanset hvilke arter der fiskes. Logbogen skal ved landing i dansk havn i umiddelbar tilknytning til landing og losning afleveres eller fremsendes til den lokale afdeling af Fiskeridirektoratet, i hvis område landingshavnen ligger, uanset om der efter de almindelige regler gælder en længere frist for aflevering. Ved landing i udenlandsk havn, fremsendes logbogsbladene til den lokale afdeling af Fiskeridirektoratet, i hvis område fartøjets hjemhavn er beliggende jf. Fiskeridirektoratets bekendtgørelse om føring af logbog, m.v.

6) Ændrede vilkår for tilladelsen, herunder dens bortfald som helhed, kan meddeles i overensstemmelse med bilag 6.

7) Kun fartøjer med samme tilladelse (samme licenslistenummer) kan udøve parfiskeri.

8) Under udøvelse af fiskerier, der er omfattet af observatørordninger, er fartøjsføreren forpligtet til at tage observatører om bord i henhold til nærmere regler herom.

C. Manglende overholdelse af vilkår.

Hvis vilkårene (såvel de særlige som de generelle) i tilladelsen ikke overholdes, kan den inddrages uden varsel, jf. § 37, stk. 2, i fiskeriloven.


Bilag 4

OmregningsfaktorerOmregningsfaktorer ved opgørelse af mængder

Faktorer, der anvendes af Fiskeridirektoratet ved omregning af fisk, der landes med en anden behandlingsgrad end ”levende fisk”, til ”levende fisk” med henblik på kontrol af mængdemæssige begrænsninger, jf. § 10, stk. 2:

Art
Landingstilstand
Faktor for omregning til levende fisk
Torsk, kuller, hvilling, kulmule, lange, mørksej og lyssej
Renset med hoved
1,18
Rødspætte, tunge, skrubbe, ising, pighvar, slethvar, rødtunge, skærising og helleflynder
Renset med hoved
1,05
Torsk
Renset uden hoved
1,60
Torsk
Med skind og ben
2,60
Torsk
Uden skind med ben
2,90
Torsk
Uden skind uden ben
3,25
Torsk
Uden skind uden ben uden buglap
3,80
Mørksej
Renset uden hoved
1,60
Mørksej
Filet med skind og ben
2,55
Mørksej
Filet uden skind med ben
2,80
Mørksej
Filet uden skind og uden ben
3,00
Mørksej
Filet uden skind uden ben og uden buglap
3,80
Kuller
Renset uden hoved
1,60
Kuller
Filet med skind og ben
2,65
Kuller
Filet uden skind med ben
2,95
Kuller
Filet uden skind og uden ben
3,15
Kuller
Filet uden skind uden ben og uden buglap
3,70
Hvilling
Filet
2,80
Havtaske
Renset med hoved
1,20
Havtaske
Renset uden hoved
2,72
Jomfruhummer
Haler
3,33
Sildehaj og pighaj
Renset med hoved
1,33
Laks i ICES-område 14 eller 5B
Renset med hoved
1,11
Laks i ICES-område 1, 2A eller 2B
Renset med hoved
1,16
Laks i andre farvande
Renset med hoved
1,10
Dybvandsrejer i grønlandsk farvand
Kogte tunnelfrosne
1,05
Dybvandsrejer i grønlandsk farvand
Frosne (rå tunnelfrosne)
1,05
Alle arter
Lapper og vinger
1,70
For arter, der ikke er nævnt ovenfor, er omregningsfaktoren fra ”renset med hoved” til ”levende fisk” 1,00.


Bilag 5a

Anmeldelse af ankomst og losning

1) Anmeldelse til Fiskeridirektoratet af ankomst og losning skal indeholde følgende oplysninger:

a) Fartøjets havnekendingsbogstav og -nummer.
b) Art og mængde af fisk om bord.
c) Oplysning om, i hvilket farvand fiskeriet er foregået.
d) Ankomsthavn, forventet ankomsttidspunkt, og forventet lossetidspunkt, hvis dette er for skelligt fra ankomsttidspunktet.

Fartøjsføreren er ansvarlig for rigtigheden af indholdet af anmeldelsen.

2) Anmeldelse skal gives af fartøjsføreren til Fiskeridirektoratet senest 3 timer før ankomst til havn med mindre der gælder længere tidsfrister i henhold til EU-krav.

3) Anmeldelse til Fiskeridirektoratet af ankomst og losning skal foretages, når fiskeriet er afsluttet. Hvis fiskeriet ikke er afsluttet 3 timer før ankomst til havn, kan der dog gives anmeldelse med oplysning om den evt. ombordværende fangst samt om, at fiskeriet ikke er afsluttet. Ved meddelelser, der afgives pr. telefax, sker meddelelse om, at fiskeriet ikke er afsluttet, ved angivelse af et »+« efter den evt. ombordværende mængde. Hvis der endnu ikke er nogen fangst om bord, skrives »0+«. Senest 1 time før ankomst til havn gives endelig anmeldelse omfattende hele fiskeriet. Den mængde og de arter, der forudanmeldes, skal være i overensstemmelse med optegnelsen i fartøjets logbog.

4) Anmeldelse skal gives af fartøjsføreren telefonisk eller skriftligt pr. telefax på følgende numre til Fiskeridirektoratet:

a) Telefonisk: 72 18 56 09.
b) Telefax: 33 45 58 94.

Anmeldelsen kan desuden ske via e-post på adressen sat@fd.dk.

Hvis ovenstående telefon- og telefaxnumre ændres, meddeles dette i overensstemmelse med bilag 6.

Forudanmeldelse skal ske til Fiskeridirektoratet. Ved anmeldelse til Fiskeridirektoratet modtager fartøjsføreren et kvitteringsnummer, som skal indføres i logbogen inden ankomst til havn.

5) Ankomst og losning må ikke finde sted inden det anmeldte tidspunkt, og før det ovennævnte kvitteringsnummer er indført i logbogen. Såfremt losning ikke er sket senest 2 timer efter det anmeldte tidspunkt, skal der indgives ny anmeldelse. Fartøjsføreren er ansvarlig for, at der ikke losses, inden ovennævnte kvitteringsnummer er indført i logbogen, og inden det anmeldte tidspunkt.

6) En virksomhed, der modtager fisken, kan på fartøjsførerens vegne indgive forudanmeldelsen til Fiskeridirektoratet. Fartøjsføreren er ansvarlig for indholdet af meddelelsen og for, at der ikke losses, inden kvitteringsnummeret er indført i logbogen, og inden det anmeldte tidspunkt.

7) Tvivlsspørgsmål om, hvorvidt forudanmeldelse er indgivet korrekt, kan inden losning af virksomheden eller af fartøjsføreren afklares ved henvendelse til Fiskeridirektoratet på ovenstående telefonnummer.

8) Losning kan ikke uden Fiskeridirektoratets godkendelse finde sted alle dage i tidsrummet kl. 24.00 ‑ 07.00 samt på lørdage og søn‑ og helligdage.


Bilag 5b

Anmeldelse ved ind- og udsejling af farvand

1) Anmeldelse af indsejling med henblik på fiskeri skal indeholde følgende oplysninger:

a) Fartøjets havnekendingsbogstaver og -nummer.
b) Fartøjets radiokaldesignal.
c) Art og mængde af fisk om bord. For industrifisk opgives den mest betydende fiskeart i partiet.
d) Forventet tidspunkt og position for grænsepassage mellem farvandene.

Fartøjsføreren er ansvarlig for rigtigheden af indholdet af anmeldelsen.

2) Anmeldelse af udsejling fra fangstfarvand med henblik på landing i andet farvand:

a) Fartøjets havnekendingsbogstaver og -nummer.
b) Fartøjets radiokaldesignal.
c) Art og mængde af fisk om bord. For industrifisk opgives den mest betydende fiskeart i partiet.
d) Forventet tidspunkt og position for grænsepassage mellem farvandene
e) Lossehavn, forventet ankomsttidspunkt og forventet lossetidspunkt.

Fartøjsføreren er ansvarlig for rigtigheden af indholdet af anmeldelsen.

3) Anmeldelse af ind- og udsejling skal ske senest 1 time forud herfor. Anmeldelse skal ske til Fiskeridirektoratet på telefon 72 18 56 09 eller via e-post på adressen sat@fd.dk. Hvis ovenstående telefonnummer ændres, meddeles dette i overensstemmelse med bilag 6.

Ved anmeldelsen modtager fartøjsføreren et kvitteringsnummer, som skal indføres i logbogen. Fartøjsføreren er ansvarlig for, at grænsepassagen ikke sker, inden ovennævnte registreringsnummer er indført i logbogen, og inden det anmeldte tidspunkt, samt at det sker på den angivne position. Hvis ikke grænsepassage er sket senest 1 time efter det anmeldte tidspunkt, skal der indgives ny anmeldelse. For fartøjer, der har påmonteret satellitovervågningsudstyr (fartøjsovervågningsenhed, FOE), kan der meddeles vilkår for elektronisk transmission af anmeldelse af ind- og udsejling ved brug af dette udstyr.

Anmeldelse kan alternativt ske via SMS eller e-mail.

a) Telefonregistering (voice response) 3396 3783
b) SMS nr. 2124 3319
c) SMS nr. 2523 7390
d) e-mail efud@fd.dk

Anvendelse af ovenstående tlf.nr. og e-mail adresse behandles automatisk af et IT-system. Der er derfor særlige krav til anmeldelsens form og indhold, som kan læses på Fiskeridirektoratets hjemmeside under: Telefon-, SMS- og e-mail meldinger.

4) Fartøjsføreren skal lytte til de internationale nød- og kaldefrekvenser (VHF og mellembølge), således at Fiskeridirektoratet kan kalde fartøjsføreren for inspektion på den anmeldte position for grænsepassagen.


Bilag 5 c

Anmeldelse af ankomst og losning i særlige fiskerier

1) Anmeldelse til Fiskeridirektoratet af ankomst og losning skal indeholde følgende oplysninger:

a) Fartøjets havnekendingsbogstaver og -nummer.
b) Art og mængde af fisk om bord.
c) Oplysning om, i hvilket farvand fiskeriet er foregået.
d) Ankomsthavn, forventet ankomsttidspunkt, og forventet lossetidspunkt, hvis dette er for skelligt fra ankomsttidspunktet

Fartøjsføreren er ansvarlig for rigtigheden af indholdet af anmeldelsen.

2) Anmeldelse skal gives af fartøjsføreren til Fiskeridirektoratet senest 3 timer før ankomst til havn.

3) Anmeldelse til Fiskeridirektoratet af ankomst og losning skal foretages, når fiskeriet er afsluttet. Hvis fiskeriet ikke er afsluttet 3 timer før ankomst til havn, kan der dog gives anmeldelse med oplysning om den evt. ombordværende fangst samt om, at fiskeriet ikke er afsluttet. Ved meddelelser, der afgives pr. telefax, sker meddelelse af, at fiskeriet ikke er afsluttet ved angivelse af et »+« efter den evt. ombordværende mængde. Hvis der endnu ikke er nogen fangst om bord, skrives »0+«. Senest 1 time før ankomst til havn gives endelig anmeldelse omfattende hele fiskeriet. Den mængde og de arter, der forudanmeldes, skal være i overensstemmelse med optegnelsen i fartøjets logbog.

4) Anmeldelse skal gives af fartøjsføreren telefonisk eller skriftligt pr. telefax på følgende numre til Fiskeridirektoratet:

a) Telefonisk: 72 18 56 09
b) Telefax: 33 45 58 94

Anmeldelsen kan desuden ske via e-post på adressen sat@fd.dk.

Hvis ovenstående telefon- og telefaxnumre ændres, meddeles dette i overensstemmelse med bilag 6.

Forudanmeldelse skal ske til Fiskeridirektoratet, også hvis losning finder sted i udlandet. Forudanmeldelse til Fiskeridirektoratet fritager ikke for de forpligtigelser, der gælder i det land, hvor der losses. Ved anmeldelse til Fiskeridirektoratet modtager fartøjsføreren et kvitteringsnummer, som skal indføres i logbogen inden ankomst til havn.

5) Ankomst og losning må ikke finde sted inden det anmeldte tidspunkt, og før det ovennævnte registreringsnummer er indført i logbogen. Såfremt losning ikke er sket senest 2 timer efter det anmeldte tidspunkt, skal der indgives ny anmeldelse. Fartøjsføreren er ansvarlig for, at der ikke losses, inden ovennævnte kvitteringsnummer er indført i logbogen, og inden det anmeldte tidspunkt.

6) En virksomhed, der modtager fisken, kan på fartøjsførerens vegne videregive forudanmeldelsen til Fiskeridirektoratet. Fartøjsføreren er ansvarlig for indholdet af meddelelsen og for at der ikke losses, inden kvitteringsnummeret er indført i logbogen, og inden det anmeldte tidspunkt.

7) Ingen virksomhed må modtage fisken, hvis der ikke er foretaget forudanmeldelse inden losning i overensstemmelse med reglerne. Virksomheden er ansvarlig for, at der ikke losses inden ovennævnte kvitteringsnummer er opnoteret, og inden det anmeldte lossetidspunkt.

8) Tvivlsspørgsmål om, hvorvidt forudanmeldelse er indgivet korrekt, kan inden losning af virksomheder eller fartøjsføreren rettes til Fiskeridirektoratet på ovenstående telefonnummer.

9) Losning kan ikke uden Fiskeridirektoratets godkendelse finde sted alle dage i tidsrummet kl. 24.00 ‑ 06.00, på lørdage efter kl. 14.00 samt på søn‑ og helligdage før kl. 18.00. På lørdage og søn- og helligdage kan losning kun finde sted i havne, hvor der er opnået aftale om losning på disse dage med Fiskeridirektoratet.


Bilag 6

Udsendelse af meddelelser om ændrede regler og vilkår for fiskeriet

Ved udsendelse af meddelelser om ændrede vilkår for fiskeriets udøvelse anvendes følgende procedure:

1) Meddelelsen udsendes over Lyngby Radio, uanset hvilket farvand meddelelsen gælder for. Meddelelser vil blive sendt fra Fiskeridirektoratet over Lyngby Radio på mandage, tirsdage, onsdage, torsdage eller fredage i forbindelse med trafikmeldingerne kl. 8.05 og kl. 18.05, dog kl. 7.05 og kl. 17.05 i perioden med sommertid.

2) Meddelelsen sendes til de organisationer, der er repræsenteret i Erhvervsfiskeriudvalget, pr. e-mail på udsendelsesdagen. Meddelelser kan desuden ses på Fiskeridirektoratets hjemmeside www.fd.dk straks efter udsendelsen.

3) Ikrafttrædelsestidspunktet fremgår af meddelelsen.


Bilag 7

Fiskearter, det er forbudt at genudsætte, hvis de kan landes lovligt

Blåhvilling
Brosme
Brisling
Byrkelange
Jomfruhummer
Dybvandsreje
Glashvar
Guldlaks
Havtaske
Hellefisk
Hestemakrel
Hvilling
Ising
Kulmule
Kuller
Laks
Lange
Lodde
Makrel
Mørksej
Pighvar
Almindelig pighaj
Rokke
Rødspætte
Rødtunge
Sildehaj
Sild
Skade
Skolæst
Skrubbe
Skærising
Slethvar
Sperling
Tobis
Tunge
Torsk
Andre arter i norsk zone


Bilag 8

Oplysninger til Fiskeridirektoratet i forbindelse med overdragelse af IOK-andele og årsmængder

Til dokumentation af, at overdragelse af kvoteandele har fundet sted, jf. § 101, stk. 3, og at vilkårene for overdragelsen er opfyldt, skal følgende oplysninger gives til Fiskeridirektoratet:

1) Dato for overdragelsen.

2) Fartøjernes EU-identifikationsnumre, navne og havnekendingsnumre.

3) Sælger og købers navne.

4) Kvoteandelens eller årsmængdens størrelse samt EU-identifikationsnummer, navn og havnekendingsnummer på det eller de fartøjer, som hver enkel kvoteandel var tildelt.

5) Oplysning om den mængde, der er fisket med kvoteandelen i indeværende fangstår frem til datoen for overdragelsen.

6) Farvand, hvor kvoteandelen er tildelt.

7) Erklæring om, at parterne forpligter sig ved den indgåede handel.

8) Erklæring om, at kravene, om fartøjets ejerkreds og dennes indflydelse på udnyttelsen af kvoteandelene, jf. § 7, stk. 2, og § 100 er overholdt.

9) For IOK: Salgsprisen for den solgte kvoteandel.


Bilag 9

Oplysninger til Fiskeridirektoratet i forbindelse med FKA og årsmængder for visse arter

Til dokumentation af, at overførsel af kvoteandele har fundet sted, og at vilkårene for overdragelsen er opfyldt, skal følgende oplysninger gives til Fiskeridirektoratet:

1) Dato for overførslen.

2) Fartøjernes EU-identifikationsnumre, navne og havnekendingsnumre.

3) Afgiver og modtagers navne.

4) Kvoteandelens eller årsmængdens størrelse samt EU-identifikationsnummer, navn og havnekendingsnummer på det eller de fartøjer, som hver enkel kvoteandel oprindeligt var tildelt.

5) Oplysning om den mængde, der er fisket med kvoteandelen i indeværende fangstår frem til datoen for overførslen.

6) Farvand, hvor kvoteandelen er tildelt.

7) Erklæring om, at parterne forpligter sig ved den indgåede aftale.

8) Erklæring om, at kravene om fartøjets ejerkreds og dennes maksimale erhvervelse af fartøjer med FKA efter den 2. februar 2006 er overholdt.

9) Værdien af den overførte kvoteandel, jf. § 93, stk. 2-3 og § 94.


Bilag 10

Landinger af torsk og kulmule over en vis mængde i udpegede havne

Fartøjer med mere end 2.000 kg torsk og/eller 2.000 kg kulmule (levende vægt) om bord fra Nordsøen, Skagerrak og Kattegat må i Danmark kun foretage landing i følgende 16 havne: Bønnerup, Esbjerg, Gilleleje, Grenå, Hanstholm, Hirtshals, Hundested, Hvide Sande, Lemvig, Lild Strand, Nørre Vorupør, Skagen, Strandby, Thorsminde, Thorup Strand og Thyborøn.


Bilag 11

Liste over dybhavsarter

Latinske navn
Almindeligt anvendt navn
Aphanopus carbo
Apristuris spp.
Argentina silus
Beryx spp.
Centrophorus granulosus
Centrophorus squamosus
Centroscyllium fabricii
Centroscymnus coelolepis
Coryphaenoides rupestris
Dalatias licha
Deania calceus
Etmopterus princeps
Etmopterus spinax
Galeus melastomus
Galeus murinus
Hoplostethus atlanticus
Molva dypterigia
Phcis blennoides
Centroscymnus crepidater
Scumnodon ringens
Hexanchus griseus
Chlamydoselachus anguineus
Oxynotus paradoxus
Somniosus microcephalus
Pagellus bogaraveo
Chimaera monstrosa
Marcrourus berglax
Mora moro
Antimora rostrata
Epigonus telescopus
Helicolenus datylopterus
Conger conger
Lepidopus caudatus
Alepocephalus bairdii
Lycodes esmarkii
Raja hyperborean
Sebastes viviparous
Hoplostethus mediterraneus
Trahuscorpia cristulata
Raja nidarosiensus
Chaceon (Geryon) affinis
Raja fyllae
Hydrolagus mirabilis
Rhinochimaera atlantica
Alepocephalus rostratus
Polyprion americanus
Sort sabelfisk
Islandsk kattehaj
Guldlaks
Berycider
Ru pighaj
Mørk pighaj
Fabricius’ sorthaj
Portugisisk pighaj
Skolæst
Chokoladehaj
Næbhaj
Lyshaj
Sorthaj
Ringhaj
Mouse catshark
Orange savbug
Byrkelange
Middelhavsskælbrosme
Langsnudet pighaj
Haj (Scymnodon ringens)
Seksgællet haj
Kravehaj
Spidsfinnet trekanthaj
Grønlandshaj
Spidsandet blankesten
Havmus
Nordlig skolæst
Glyse
Blå antimora
Teleskopkardinalfisk
Blåkæft
Almindelig havål
Strømpebåndsfisk
Bairds glathovedfisk
Esmarks ålebrosme
Polarrokke
Lille rødfisk
Middehavssavbug
Dragehovedfisk (Trachyscorpia cristulata)
Sortbuget rokke
Dybvandskrabbe (Chaceon (Geryon) affinis)
Fyllas rokke
Storøjet havmus
Havmus (Rhinochimaera atlantica)
Rissos glathovedfisk
Vragfisk


Bilag 12

Omsætningstal, der skal anvendes pr. fartøj i de angivne længdekategorier som udgangspunkt for beregningsgrundlag ved tildeling af låne-FKA, jf. § 72, stk. 3 – 6.
Længde
Omsætningstal kr./fartøj
Mindst 7,50 m og under 9 m
176.907
Mindst 9 m og under 12 m
492.224
Mindst 12 m og under 15 m
1.129.476
Mindst 15 m og under 20 m
2.488.840
Mindst 20 m og under 24 m
3.831.120
24 m og derover
4.853.718


Bilag 13

Den procentvise fordeling af de enkelte kvoter, som garn eller trawlfartøjer tildeles låne-FKA i forhold til, jf. § 73 med udgangspunkt i beregningsgrundlaget for det enkelte fartøj, jf. § 72.

Trawl %

Garn %

Hanstholm
Torsk i Nordsøen
10,68
51,2
 
Torsk i Kattegat
0
0,03
 
Torsk i Skagerrak
1,12
5,11
 
Torsk i Østersøen område 22-24
0,01
 
 
Tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
0,27
0,67
 
Tunge i Nordsøen
0,43
4,55
 
Rødspætte i Nordsøen
4,2
12,08
 
Rødspætte i Kattegat
0,04
0
 
Rødspætte i Skagerrak
7,05
3,87
 
Rødspætte i Østersøen
0
0
 
Jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
2,62
 
 
Jomfruhummer i Nordsøen (EF-farvande)
5,57
 
 
Jomfruhummer i Nordsøen (norsk zone)
30,12
 
 
Mørksej i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen
6,96
1
 
Kuller i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
1,14
0,24
 
Kuller i Nordsøen
1,11
2,15
 
Dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat
1,16
 
 
Dybvandsrejer i Nordsøen (norsk zone)
2,5
 
 
Kulmule Nordsøen (EF-farvande)
0,39
17,12
 
Pighvar og slethvar i Nordsøen (EF-farvande)
0,44
1,36
 
Havtaske i Nordsøen (norsk zone)
13,68
0,62
 
Brisling i Nordsøen (EF-farvande)
8,91
 
 
Brisling i Skagerrak og Kattegat
0,01
 
 
Brisling i Østersøen
1,58
 
       
Skagen
Torsk i Nordsøen
0,01
2,15
 
Torsk i Kattegat
0,34
4,72
 
Torsk i Skagerrak
13,63
31,74
 
Torsk i Østersøen område 22-24
0,01
4,18
 
Torsk i Østersøen område 25-32
0,16
1,13
 
Tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
1,45
26,68
 
Tunge i Nordsøen
0
 
 
Rødspætte i Nordsøen
0
0,01
 
Rødspætte i Kattegat
0,71
10,02
 
Rødspætte i Skagerrak
3,55
10,17
 
Rødspætte i Østersøen
0
0,01
 
Jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
58,67
 
 
Mørksej i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen
10,76
7,64
 
Kuller i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
1,86
1,52
 
Kuller i Nordsøen
0
 
 
Dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat
6,84
 
 
Dybvandsrejer i Nordsøen (EF-farvande)
0,03
 
 
Dybvandsrejer i Nordsøen (norsk zone)
0,01
 
 
Kulmule Nordsøen (EF-farvande)
 
0,02
 
Pighvar og slethvar i Nordsøen (EF-farvande)
0
 
 
Brisling i Skagerrak og Kattegat
0,51
 
 
Brisling i Østersøen
1,39
 
 
Sild i Østersøen område 22-24
0,09
 
       
Nordsøen
Torsk i Nordsøen
4,71
21,94
 
Torsk i Kattegat
0,03
0,03
 
Torsk i Skagerrak
0,28
0,5
 
Torsk i Østersøen område 22-24
2,85
2,59
 
Torsk i Østersøen område 25-32
1,29
0,31
 
Tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
0,39
2,39
 
Tunge i Nordsøen
0,69
27,51
 
Rødspætte i Nordsøen
22,72
28,47
 
Rødspætte i Kattegat
0,16
0,37
 
Rødspætte i Skagerrak
4,79
2,55
 
Rødspætte i Østersøen
0,21
0,05
 
Jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
0,02
 
 
Jomfruhummer i Nordsøen (EF-farvande)
10,13
 
 
Jomfruhummer i Nordsøen (norsk zone)
2,93
 
 
Mørksej i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen
1,38
0,06
 
Kuller i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
0,06
0
 
Kuller i Nordsøen
1,02
0,12
 
Kulmule Nordsøen (EF-farvande)
0,41
4,75
 
Pighvar og slethvar i Nordsøen (EF-farvande)
2,75
8,3
 
Havtaske i Nordsøen (norsk zone)
3,46
0,06
 
Brisling i Nordsøen (EF-farvande)
34,93
 
 
Brisling i Skagerrak og Kattegat
0,69
 
 
Brisling i Østersøen
3,82
 
 
Sild i Østersøen område 22-24
0,26
0
       
Skagerrak
Torsk i Nordsøen
6,55
26,63
 
Torsk i Kattegat
0,05
0,03
 
Torsk i Skagerrak
6
26,71
 
Torsk i Østersøen område 22-24
1,6
0,8
 
Torsk i Østersøen område 25-32
0,29
0,78
 
Tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
2,11
4,48
 
Tunge i Nordsøen
0,57
5,68
 
Rødspætte i Nordsøen
2,77
8,28
 
Rødspætte i Kattegat
0,37
0,06
 
Rødspætte i Skagerrak
4,08
24,28
 
Rødspætte i Østersøen
0,19
0,03
 
Jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
9,9
 
 
Jomfruhummer i Nordsøen (EF-farvande)
5,78
 
 
Jomfruhummer i Nordsøen (norsk zone)
14,32
 
 
Mørksej i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen
8,58
0,48
 
Kuller i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
2,46
0,06
 
Kuller i Nordsøen
0,67
0,13
 
Dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat
23,01
 
 
Dybvandsrejer i Nordsøen (EF-farvande)
0,18
 
 
Dybvandsrejer i Nordsøen (norsk zone)
0,89
 
 
Kulmule Nordsøen (EF-farvande)
0,22
0,94
 
Pighvar og slethvar i Nordsøen (EF-farvande)
0,63
0,63
 
Havtaske i Nordsøen (norsk zone)
6,53
0
 
Brisling i Nordsøen (EF-farvande)
0,44
 
 
Brisling i Skagerrak og Kattegat
1,67
 
 
Brisling i Østersøen
0,09
 
 
Sild i Østersøen område 25-32
0,05
 
       
Kattegat
Torsk i Nordsøen
0,54
4,89
 
Torsk i Kattegat
2,75
3,86
 
Torsk i Skagerrak
4,6
10,09
 
Torsk i Østersøen område 22-24
2,38
6,44
 
Torsk i Østersøen område 25-32
0,8
0,93
 
Tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
15,57
46,74
 
Tunge i Nordsøen
0,23
1,99
 
Rødspætte i Nordsøen
0,22
1,96
 
Rødspætte i Kattegat
3,53
11,16
 
Rødspætte i Skagerrak
1,72
10,11
 
Rødspætte i Østersøen
0,28
1,03
 
Jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
55,65
 
 
Jomfruhummer i Nordsøen (EF-farvande)
0,15
 
 
Mørksej i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen
3,33
0,38
 
Kuller i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
0,63
0,16
 
Kuller i Nordsøen
0
0
 
Dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat
0,71
 
 
Kulmule Nordsøen (EF-farvande)
0
0,04
 
Pighvar og slethvar i Nordsøen (EF-farvande)
0,02
0,23
 
Havtaske i Nordsøen (norsk zone)
0,06
 
 
Brisling i Nordsøen (EF-farvande)
0,01
 
 
Brisling i Skagerrak og Kattegat
6,68
 
 
Brisling i Østersøen
0,16
 
 
Sild i Østersøen område 22-24
 
0
       
Østersøen område 22-24
Torsk i Nordsøen
0,58
1,71
 
Torsk i Kattegat
0,98
0,37
 
Torsk i Skagerrak
0,77
0,6
 
Torsk i Østersøen område 22-24
33,96
67,62
 
Torsk i Østersøen område 25-32
13,56
3,05
 
Tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
5,58
10,44
 
Tunge i Nordsøen
0,12
1,59
 
Rødspætte i Nordsøen
0,64
3,25
 
Rødspætte i Kattegat
1,01
1,09
 
Rødspætte i Skagerrak
1,08
0,89
 
Rødspætte i Østersøen
3,42
8,05
 
Jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
12,88
 
 
Jomfruhummer i Nordsøen (EF-farvande)
1,43
 
 
Mørksej i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen
0,27
0,01
 
Kuller i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
0,24
0,02
 
Kuller i Nordsøen
0,01
0,02
 
Kulmule Nordsøen (EF-farvande)
0,01
0,01
 
Pighvar og slethvar i Nordsøen (EF-farvande)
0,13
0,44
 
Brisling i Nordsøen (EF-farvande)
1,67
 
 
Brisling i Skagerrak og Kattegat
1
 
 
Brisling i Østersøen
13,79
 
 
Sild i Østersøen område 22-24
6,85
0,84
 
Sild i Østersøen område 25-32
0,01
 
 
Laks i Østersøen
0
0,02
       
Østersøen område 25-32
Torsk i Nordsøen
0,64
0,04
 
Torsk i Kattegat
0,1
0
 
Torsk i Skagerrak
0,31
 
 
Torsk i Østersøen område 22-24
12,4
16,36
 
Torsk i Østersøen område 25-32
48,97
73,53
 
Tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
0,54
1,91
 
Tunge i Nordsøen
0,06
0,01
 
Rødspætte i Nordsøen
5,64
0,13
 
Rødspætte i Kattegat
0,09
0
 
Rødspætte i Skagerrak
0,24
 
 
Rødspætte i Østersøen
4,41
3,62
 
Jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
3,46
 
 
Jomfruhummer i Nordsøen (EF-farvande)
12,99
 
 
Mørksej i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen
0,32
0
 
Kuller i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
0,08
0
 
Kuller i Nordsøen
0,35
 
 
Dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat
0,01
 
 
Kulmule Nordsøen (EF-farvande)
0,21
0,03
 
Pighvar og slethvar i Nordsøen (EF-farvande)
0,7
0,09
 
Havtaske i Nordsøen (norsk zone)
0,55
 
 
Brisling i Østersøen
2,85
 
 
Sild i Østersøen område 22-24
0,52
0
 
Sild i Østersøen område 25-32
0,28
0
 
Laks i Østersøen
4,25
4,28


Bilag 14

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1. Generel regulering
A. Anvendelsesområde
§ 1
B. Ændring af vilkår for fiskeriet
§§ 2-4
C. Generelle bestemmelser
§§ 5-11
D. Offentligt tilgængelige oplysninger om FKA og IOK
§§ 12-13
E. Definitioner m.v.
§ 14
F. Tilladelser
§§ 15-20
G. Forudanmeldelse
§§ 21-22
H. Omladning
§ 23
   
Kapitel 2. Generelle begrænsninger
A. Fiskeri- og landingsbegrænsninger
§§ 24-26
B. Parfiskeri
§§ 27-28
C. Forbud imod genudsætning af fisk
§ 29
D. Fartøjs- og redskabsbegrænsninger og regler for fiskeri og landing af torsk m.m.
§§ 30-36
   
Kapitel 3. Fartøjskategorier og forskellige reguleringsformer
A. Fartøjskategorier
§§ 37-42
B. Oversigt over kvoter fordelt på reguleringsformer
§ 43
   
Kapitel 4. Generelle regler om tildeling på grundlag af kvoteandele (FKA og IOK) og overførelse af årsmængder
A. Opdeling af kvoterne
§§ 44-47
B. Mulighed for at ændre vilkår for andele af brisling i Nordsøen tildelt som FKA
§ 48
C. Årsmængdefiskeri på grundlag af kvoteandele
§§ 49-50
D. Overførelse af årsmængder til andre fartøjer
§§ 51-52
   
Kapitel 5. Formål og andele til Fiskefonden og rationsfiskeri for FKA-arter for FKA-fartøjer
A. Kvoteandele, der afsættes til andre formål forud for tildeling af årsmængder for FKA og IOK på brisling i Nordsøen
§§ 53-58
B. Andele af kvoter, der ikke hidtil har været fisket op eller i øvrigt er reserveret
§ 59
C. Øvrige formål
§ 60
   
Kapitel 6. Særlig ordning for kystfiskeriet
§§ 61-66
   
Kapitel 7. Førstegangsetablering med FKA-fartøj
A. Godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)
§§ 67-71
B. Låne-FKA til FKA-FE fartøj
§§ 72-76
   
Kapitel 8. Førstegangsetablering med IOK-industriarter
 
A. Godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE)
§§ 77-81
B. Låne-IOK til IOKINDUSTRI-FE fartøj
§§ 82-86
   
Kapitel 9. Bytte af årsmængder af kvoter omfattet af IOK og FKA
A. Bytte mellem dansk indregistrerede fartøjer
§ 87
B. Bytte af retten til at anvende årsmængde til fartøjer fra andre EU-lande (individuelle kvotebytter)
§§ 88-89
   
Kapitel 10. Overførsel af FKA
 
A. Ophævelse af tidligere binding af fartøjer og tonnage i forbindelse med overførelse af FKA
§ 90
B. Ejerskifte af fartøjer
§ 91
C. Overførelse af FKA
§§ 92-96
D. Overførsel af FKA i særlige situationer
§§ 97-98
   
Kapitel 11. Puljefiskeri
§ 99
   
Kapitel 12. Fælles bestemmelser for fiskerier med IOK
A. Ejerforhold og maksimal kvotekoncentration
§ 100
B. Registrering af kvoteandele og årsmængder
§§ 101-103
C. Overdragelse og anvendelse af kvoteandele i særlige situationer
§§ 104-105
   
Kapitel 13. Makrel i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og i norsk fiskerizone nord for 62o N
A. Generelle bestemmelser
§§ 106-109
B. Betingelser for fiskeri for fartøjer med tilladelse til at fiske makrel
§ 110
C. Særligt om overdragelse
§§ 111-112
D. Makrel i færøsk og norsk fiskerizone
§ 113
   
Kapitel 14. Sild i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat samt atlantoskandisk sild
A. Generelle bestemmelser
§§ 114-118
B. Reservepulje- og (Generationsskifte)
§§ 119-124
C. Særligt om overdragelse
§§ 125-126
D. Adgangslicenser til andre landes fiskerizoner
§§ 127-129
E. Mulighed for ændrede vilkår i lyset af konsumanvendelse og opfiskning af sildekvoten
 
   
Kapitel 15. Tobis i Nordsøen (EF-farvande og norsk zone) samt Skagerrak og Kattegat (EF-farvande), blåhvilling i EF-farvande og internationale farvand, blåhvilling i færøsk zone, hestemakrel i Den Engelske Kanal og i farvande vest for De britiske øer og sperling i Nordsøen (EF-farvande) samt Skagerrak og Kattegat
A. Generelle bestemmelser
§§ 130-132
B. Tobis i Nordsøen (EF-farvande og norsk zone) samt Skagerrak og Kattegat (EF-farvande)
§§ 133-134
   
Kapitel 16. Industrifiskeri
A. Generelle regler
§§ 135-139
B. Bestemmelser for enkelte industrifiskerier, der i 2009 udøves på rationsvilkår
 
Brisling i Den Engelske Kanal
§ 140
Blåhvilling og sperling i norsk fiskerizone
§ 141
Tobis i norsk fiskerizone
§ 142
   
Kapitel 17. Rationsfiskeri
A. Generelle regler for rationsfiskeri
§ 143
B. Generelle rationsbegrænsninger og mængdeopgørelser
§§ 144-146
C. Rationsfiskeri på FKA-kvoter for MAF-fartøjer
§ 147
D. Overførelse af årsmængde fra FKA-fartøj til MAF-fartøj
§ 148
E. Rationsfiskeri for bundgarnsfiskere, der har valgt indplacering med ret til at fiske på andele af torske- og sildekvoterne i Østersøen i stedet for FKA
§§ 149-150
F. Rationsfiskeri på FKA-kvoter for FKA-fartøjer
§ 151
G. Rationsfiskeri på FKA-kvoter for Øvrige Fartøjer
§ 152
H. Rationsfiskeri for de konsumkvoter, der ikke er FKA-kvoter
 
Torsk ved Svalbard og Bjørneø (ICES-underområde II a og b )
§ 153
Hvilling i Nordsøen og Skagerrak/Kattegat
§ 154
Fjæsing
§ 155
Kulmule i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne
§ 156
Andre konsumarter i Nordsøen
§ 157
I. Specialfiskerier og fiskeri i tredjelandes fiskerizoner og i internationalt farvand
 
Lange og brosme i norsk fiskerizone
§ 158
Fiskeri i internationalt farvand eller aktiviteter i forbindelse med fisekri reguleret af regionale fiskeriorganisationer
§ 159
Fiskeri under indsatsregulering i farvandet vest og syd for De Britiske Øer
§ 160
Dybvandsrejer i grønlandske farvande
§ 161
Lodde i grønlandske farvande
§ 162
Blåhvilling i færøske og grønlandske farvande
§ 163
Rejer i NAFO-område i Nordatlanten
§ 164
Dybhavsarter
§ 165
Andre arter i norsk fiskerizone
§§ 166-168
Fisk og krebsdyr omfattet af norsk forbud med genudsætning
§ 169
Sild i Den Engelske Kanal (ICES-unerområde VII d)
§ 170
   
Kapitel 18. Indsatsregulering
§§ 171-172
   
Kapitel 19 Kontrolbestemmelser, klageadgang, straf, m.v.
 
A. Kontrolbestemmelser
§§ 173-177
B. Klageadgang
§ 178
C. Straffebestemmelser
§ 179
D. Ikrafttrædelsesbestemmelser
§ 180
   
   
Bilag 1:
Farvande i Nordsøen, Den Engelske Kanal, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne med ICES-underområder
Bilag 2:
Ansøgning om og afmelding af tilladelse
Bilag 3:
Tilladelser
Bilag 4:
Omregningsfaktorer ved opgørelse af mængder
Bilag 5a:
Anmeldelse af ankomst og losning
Bilag 5b:
Anmeldelse ved ind- og udsejling af farvand
Bilag 5c:
Anmeldelse af ankomst og losning i særlige fiskerier
Bilag 6:
Udsendelse af meddelelser om ændrede regler og vilkår for fiskeriet
Bilag 7:
Fiskearter, det er forbudt at genudsætte, hvis de kan landes lovligt.
Bilag 8:
Oplysninger til Fiskeridirektoratet i forbindelse med overdragelse af IOK-andele og årsmængder.
Bilag 9:
Oplysninger til Fiskeridirektoratet i forbindelse med FKA og årsmængder for visse arter.
Bilag 10:
Landinger af torsk og kulmule over en vis mængde i udpegede havne.
Bilag 11:
Liste over dybhavsarter
Bilag 12
Omsætningstal, der skal anvendes pr. fartøj i de angivne længdekategorier som udgangspunkt for beregningsgrundlag ved tildeling af låne-FKA
Bilag 13
Den procentvise fordeling af de enkelte kvoter, som garn elle trawlfartøjer tildeles låne-FKA
Bilag 14:
Indholdsfortegnelse

Officielle noter

1) For en samlet afgrænsning af samtlige farvande, der nævnes i denne bekendtgørelse, henvises til Rådets forordning nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer.