Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Kriterier for relevans og kvalitet

Kapitel 2   Kulturministerens opgaver

Kapitel 3   Kvalitetssikringsoperatørens opgaver

Kapitel 4   Akkrediteringsrådets opgaver

Kapitel 5   Revision af godkendte uddannelser

Kapitel 6   Ikrafttræden

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af videregående uddannelser under Kulturministeriet

I medfør af § 12 stk. 2 i lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser, § 9 i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 21. september 2000 samt § 2 i lov nr. 17 af 14. januar 1998 om Danmarks Biblioteksskole fastsættes:

Kapitel 1

Kriterier for relevans og kvalitet

§ 1. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet på grundlag af en redegørelse og dokumentation for uddannelsens samfundsmæssige relevans og efterspørgsel samt dokumentation der sandsynliggør, at uddannelsen kan leve op til de kriterier, der fremgår af bilag 1 tema 2-4.

Stk. 2. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af tidligere godkendte videregående uddannelser under Kulturministeriet på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag 1.

Kapitel 2

Kulturministerens opgaver

§ 2. Kulturministeren træffer, efter en vurdering (screening) af en ansøgning om godkendelse af en ny uddannelse, afgørelse om, hvorvidt ansøgningen skal fremmes med henblik på Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering. I bekræftende fald sendes ansøgningen med henblik på udarbejdelse af akkrediteringsrapport til en internationalt anerkendt kvalitetssikringsoperatør, der opfylder standarder og retningslinjer for kvalitetssikring inden for det europæiske område for videregående uddannelse, som vedtaget af europæiske undervisningsministre (ESG-standarderne) samt til Akkrediteringsrådet til orientering.

Stk. 2. En ansøgning efter stk. 1 skal som minimum indeholde en redegørelse for behovet for og relevansen af den nye uddannelse samt en uddannelsesbeskrivelse, herunder en angivelse af uddannelsens formål og det tilsigtede læringsudbytte samt uddannelsens erhvervssigte.

Stk. 3. Ministeren træffer afgørelse efter stk. 1 på grundlag af overordnede uddannelsespolitiske og strategiske hensyn. Heri indgår en vurdering af, om den ansøgte nye uddannelse forventes at kunne supplere eksisterende uddannelser på en hensigtsmæssig og samfundsøkonomisk forsvarlig måde.

Stk. 4. Sigter den ansøgte nye uddannelse mod erhvervsfunktioner, der hovedsageligt dækkes af uddannelser på et andet ministerområde, eller er der tvivl herom, anmoder Kulturministeriet om en udtalelse fra det pågældende ministerium om dets vurdering efter stk. 3 af ansøgningen.

§ 3. Kulturministeriet offentliggør på ministeriets hjemmeside:

1) En vejledning om krav til indholdet af og mulig dokumentation til ansøgninger om godkendelse af en ny uddannelse.

2) En oversigt over ansøgninger om godkendelse af nye uddannelser samt kulturministerens afgørelser efter § 2, stk. 1.

3) En flerårig plan for løbende akkreditering af godkendte uddannelser, som er fastsat af kulturministeren i samarbejde med Akkrediteringsrådet.

Kapitel 3

Kvalitetssikringsoperatørens opgaver

§ 4. Kulturministeren træffer beslutning om at anvende en internationalt anerkendt kvalitetssikringsoperatør, der opfylder standarder og retningslinjer for kvalitetssikring inden for det europæiske område for videregående uddannelse, som vedtaget af europæiske undervisningsministre (ESG-standarderne).

Stk. 2. Kvalitetssikringsoperatøren nedsætter paneler af eksterne faglige eksperter med henblik på udarbejdelse af akkrediteringsrapporter.

Stk. 3. Kvalitetssikringsoperatøren meddeler panelets sammensætning til de institutioner, der skal akkrediteres. Og fastsætter samtidig en frist for afgivelse af begrundet indsigelse for så vidt angår eksperternes habilitet, jf. § 5, nr. 2.

§ 5. Kvalitetssikringsoperatøren offentliggør på sin hjemmeside:

1) En vejledning om krav til redegørelse og forslag til dokumentation for hvert enkelt kriterium for relevans og kvalitet.

2) Principper for nedsættelse af ekspertpaneler, herunder krav til eksperternes habilitet, jf. 4 stk. 2.

3) De akkrediteringsrapporter mv., der er afgivet til Akkrediteringsrådet, jf. § 6, stk. 3, § 7, stk. 2 og § 8, stk. 3. Offentliggørelsen sker samtidig med afgivelsen til rådet.

§ 6. Ansøgeren giver kvalitetssikringsoperatøren de oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde akkrediteringsrapport, herunder en redegørelse med dokumentation for, hvordan hvert enkelt kriterium for relevans og kvalitet er opfyldt. Dokumentationen skal i videst muligt omfang være baseret på eksisterende og tilgængelige oplysninger.

Stk. 2. Oplysninger efter stk. 1 afleveres til kvalitetssikringsoperatøren inden for tidsfrister og efter procedurer, der fastsættes af kvalitetssikringsoperatøren som betingelse for udarbejdelsen af en akkrediteringsrapport.

Stk. 3. Kvalitetssikringsoperatøren afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår en godkendt uddannelse kan kvalitetssikringsoperatøren tillige indstille uddannelsen til betinget positiv akkreditering.

Stk. 4. Kvalitetssikringsoperatøren indstiller nye uddannelser til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel, jf. § 4, stk. 2, vurderer, at uddannelsens samfundsmæssige relevans og efterspørgsel er dokumenteret, og at det er sandsynliggjort at uddannelsen kan leve op til kriterierne, som angivet i bilag 1 tema 2-4.

Stk. 5. Kvalitetssikringsoperatøren indstiller en godkendt uddannelse til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 1, samlet set er opfyldt.

Stk. 6. Kvalitetssikringsoperatøren indstiller en godkendt uddannelse til betinget positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 1, samlet set ikke er opfyldt, men forventes at kunne opfyldes inden for en periode på op til 12 måneder, jf. § 13, stk. 1.

§ 7. Kvalitetssikringsoperatøren udarbejder en supplerende akkrediteringsrapport for de uddannelser, som Akkrediteringsrådet har akkrediteret betinget positivt, jf. § 11, stk. 2, sidste pkt.

Stk. 2. Kvalitetssikringsoperatøren afgiver den supplerende akkrediteringsrapport med en indstilling til Akkrediteringsrådet om, hvorvidt de kriterier, som rådet har angivet, er opfyldt ved udløbet af den fastsatte periode, jf. § 12, stk. 1.

§ 8. Kvalitetssikringsoperatøren undersøger efter Akkrediteringsrådets anmodning efter § 14 stk. 1, om en uddannelse, der er positivt akkrediteret, fortsat opfylder de kriterier for relevans og kvalitet, som uddannelsen oprindeligt er blevet akkrediteret på grundlag af.

Stk. 2. Institutionen giver kvalitetssikringsoperatøren de oplysninger, der er nødvendige til at belyse de forhold, som danner baggrund for rådets beslutning om undersøgelse.

Stk. 3. Kvalitetssikringsoperatøren afgiver et beslutningsgrundlag for så vidt angår de undersøgte forhold med indstilling til Akkrediteringsrådet om opretholdelse, betinget opretholdelse eller tilbagetrækning af den tidligere meddelte positive akkreditering.

§ 9. Kvalitetssikringsoperatøren deltager i Akkrediteringsrådets møder om akkreditering af uddannelser, der er omfattet af denne bekendtgørelse og fungerer som fagligt sekretariat for rådet i forhold hertil.

Kapitel 4

Akkrediteringsrådets opgaver

§ 10. Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter § 1.

Stk. 2. Rådet varetager sine opgaver efter denne bekendtgørelse i overensstemmelse med ESG-standarderne.

Stk. 3. Akkrediteringsrådet og kvalitetssikringsoperatøren samarbejder om tilrettelæggelse af akkrediteringsopgaver efter denne bekendtgørelse.

§ 11. Grundlaget for rådets afgørelse efter § 10 stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel 3.

Stk. 2. Rådets afgørelse kan være en positiv akkreditering eller et afslag på akkreditering. Ved løbende akkreditering af godkendte uddannelser kan rådets afgørelse tillige være en betinget positiv akkreditering, jf. § 13, stk. 1.

Stk. 3. Rådets afgørelse meddeles ansøger samt Kulturministeriet med henblik på ministerens beslutning om godkendelse af uddannelsen.

§ 12. Rådet kvalitetssikrer den af kulturministeren udpegede internationalt anerkendte kvalitetssikringsoperatørs opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til:

1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og

2) sikring af, at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent.

Stk. 2. Finder rådet, at kvalitetssikringsoperatøren helt eller delvist ved udarbejdelsen af en akkrediteringsrapport ikke har overholdt ESG-standarderne, eller at kvaliteten af akkrediteringsrapporten er utilstrækkelig, kan rådet pålægge kvalitetssikringsoperatøren, med brug af det samme ekspertpanel, at afgive en revideret eller en ny akkrediteringsrapport.

Stk. 3. Finder rådet, at den afgivne akkrediteringsrapport kvalitetsmæssigt i det hele er uanvendelig som grundlag for at træffe afgørelse, kan rådet

1) pålægge kvalitetssikringsoperatøren at nedsætte et nyt ekspertpanel og udarbejde en ny akkrediteringsrapport eller

2) indstille til kulturministeren at træffe beslutning om at lade en anden kvalitetssikringsoperatør udarbejde akkrediteringsrapporten efter bestemmelserne i kapitel 3.

§ 13. Ved en betinget positiv akkreditering angiver rådet, hvilke kriterier uddannelsen ikke opfylder, og fastsætter en periode på op til 12 måneder, inden for hvilken uddannelsen samlet set skal leve op til de fastsatte kriterier for at kunne akkrediteres positivt.

Stk. 2. Grundlaget for rådets afgørelse efter udløbet af den fastsatte periode er en supplerende akkrediteringsrapport fra kvalitetssikringsoperatøren, jf. § 7, stk. 2.

Tilbagetrækning af akkreditering

§ 14. Akkrediteringsrådet kan af egen drift eller efter kulturministerens beslutning anmode kvalitetssikringsoperatøren om at undersøge, om konkrete ændringer i en uddannelse, der er blevet positivt akkrediteret, betyder, at uddannelsen ikke længere opfylder de kriterier for relevans og kvalitet, som uddannelsen oprindeligt er blevet akkrediteret på grundlag af.

Stk. 2. Rådet træffer på baggrund af indstillingen fra kvalitetssikringsoperatøren jf. § 8, stk. 3, afgørelse om, at akkrediteringen opretholdes eller trækkes tilbage eller meddeler en frist for opfyldelse af kriterierne, som angivet i bilag 1, for så vidt angår de undersøgte forhold.

Stk. 3. Efter fristens udløb træffer rådet på baggrund af indstilling fra kvalitetssikringsoperatøren afgørelse om, hvorvidt den tidligere meddelte positive akkreditering opretholdes eller trækkes tilbage.

Stk. 4. Rådet afgørelse meddeles kulturministeren og den undersøgte uddannelse.

Kapitel 5

Revision af godkendte uddannelser

§ 15. Kulturministeriet træffer afgørelse om, hvorvidt en revision af en allerede godkendt uddannelse forudsætter akkreditering.

Stk. 2. Indebærer revisionen væsentlige ændringer af uddannelsens formål eller erhvervssigte, træffer Kulturministeriet afgørelse om, at revisionen skal behandles som forslag til ny uddannelse.

Stk. 3. Ændringer af allerede godkendte uddannelser anses for væsentlige, når

1) de omfatter mere end 25 pct. af uddannelsens ECTS-point eller

2) der tilføjes nye specialer/studieretninger eller lignende.

Stk. 4. Ændringer af allerede godkendte videregående master- og diplomuddannelser anses almindeligvis for væsentlige, når ændringerne i de obligatoriske dele af uddannelsen omfatter mere end 30 ECTS-point.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 2008.

Kulturministeriet, den 1. december 2008

Carina Christensen

/ Mikkel Buchter


Bilag 1

Akkrediteringskriterier for videregående uddannelser under Kulturministeriet

Nummer og titel
Kriterium
 
Tema 1: Relevans og behov
1. Relevans
Uddannelsen arbejder med at sikre sin relevans gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender.
2. Beskæftigelse
a.
Uddannelsen dokumenterer at dimittender i tilstrækkeligt omfang videreuddanner sig eller finder beskæftigelse hvor fagligheden finder anvendelse
 
b.
Uddannelsen arbejder med at fremme de studerendes overgang til arbejdsmarkedet via erhvervsvejledning og markedsføring af uddannelsen overfor aftagere.
 
Tema 2: Indhold og tilrettelæggelse
3. Kvalifikationsramme
Uddannelsens mål for læringsudbytte er niveaumæssigt i overensstemmelse med den relevante gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser.
4. Opbygning og indhold
Der er sammenhæng mellem uddannelsens mål for læringsudbytte og indholdet og vægtningen af de enkelte elementer på uddannelsen.
5. Undervisnings- og arbejdsformer
De anvendte undervisnings- og arbejdsformer er relevante for uddannelsens mål for læringsudbytte.
6. Bedømmelsesformer
De anvendte bedømmelses- og evalueringsformer sikrer en samlet belysning af om de studerende har realiseret uddannelsens mål for læringsudbytte.
7. Internationalisering
Uddannelsen arbejder med at fremme internationalisering i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte.
8. Faciliteter og materielle ressourcer
Uddannelsens fysiske faciliteter og materielle ressourcer er relevante for at realisere uddannelsens mål for læringsudbytte.
 
Tema 3: Videngrundlag
9. Kunstnerisk udviklingsvirksomhed, viden fra faglig praksis og forskning
a.
Uddannelsen er baseret på:
-
kunstnerisk udviklingsvirksomhed og/eller
-
viden fra faglig praksis og/eller
-
forskning.
 
b.
Uddannelsen giver de studerende viden om grundprincipperne for kunstnerisk udviklingsarbejde, erfaring med at vurdere og anvende metoder til kunstnerisk udvikling samt almene kunstneriske kompetencer i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte.
 
c.
Uddannelsen giver de studerende viden om videnskabelig teori, erfaring med at vurdere og anvende videnskabelige metoder og almene akademiske kompetencer i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte.
 
d.
I den udstrækning uddannelsens videngrundlag er baseret på kunstnerisk udviklingsarbejde, er det kunstneriske miljø, som hører til uddannelsen, af høj kvalitet
 
e.
I den udstrækning uddannelsens videngrundlag er baseret på forskning, er det forskningsmiljø, som hører til uddannelsen, af høj kvalitet
10. Undervisere
Underviserne har samlet set teoretiske/kunstneriske/praktiske og pædagogiske kvalifikationer og/eller kompetencer som er relevante for at realisere det forventede læringsudbytte.
 
Tema 4: Kvalitetsarbejde
11. Systematisk og løbende kvalitetsarbejde
Uddannelsen arbejder systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af sine aktiviteter og resultater ved blandt andet at inddrage eksterne og interne interessenter.
12. Optagelse og gennemførelse
a.
Uddannelsen gennemfører optagelse på en måde som er relevant for uddannelsens mål for læringsudbytte
b.
Uddannelsen minimerer unødigt frafald og fremmer de studerendes gennemførelse.
 
Tema 5: Resultat og målopfyldelse
13. Resultat og målopfyldelse
De studerendes læringsudbytte efter endt uddannelse korresponderer med uddannelsens mål for læringsudbytte.