Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kommuners og Energinet.dk’s deltagelse i anden virksomhed, som har nær tilknytning til deres hovedvirksomhed efter elforsyningsloven

I medfør af § 4, stk. 4, og § 78, stk. 3, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 8. november 2006, som ændret ved lov nr. 503 af 17. juni 2008, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. En kommune og Energinet.dk kan, ud over at varetage virksomhed, som nævnt i elforsyningslovens § 4, stk. 1, deltage i anden virksomhed, som har nær tilknytning til deres virksomhed, jfr. elforsyningslovens § 2, stk. 1, når betingelserne i elforsyningslovens § 4, stk. 2 og 3, er opfyldt, herunder:

1) at der er en naturlig og snæver sammenhæng mellem net- og transmissionvirksomheden, elproduktionsvirksomheden eller elhandelsvirksomheden og den deraf udspringende tilknyttede virksomhed, og

2) at den tilknyttede virksomhed skal have et væsentligt mindre arbejdsmæssigt og økonomisk omfang end den tilsvarende hovedvirksomhed, og som udgangspunkt ikke må overstige halvdelen af omsætningen for denne.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Hovedvirksomhed: Den del af elforsyningsvirksomheden, som den tilknyttede virksomhed naturligt udspringer af. Ved afgrænsningen tages afsæt i den tilknyttede virksomhed, dens natur og omfang, og hovedvirksomheden afgrænses her ud fra. Hovedvirksomheden kan således både være hele virksomheden, som eksempelvis netvirksomhed i relation til gadebelysning. Den kan også være en del af virksomheden. Hvis for eksempel en netvirksomhed servicerer en transformerforening med aflæsning af målere, vil aktiviteten skulle sammenholdes med netvirksomhedens aflæsningsvirksomhed.

2) Omsætning: Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v., fratrukket prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salget, jfr. bilag 1 til årsregnskabsloven.

§ 3. En kommune og Energinet.dk kan, under iagttagelse af betingelserne i § 1, deltage i følgende tilknyttede virksomhed til net- og transmissionvirksomhed:

1) Udlejning af overskydende kapacitet i bredbåndskabler, der er nedlagt eller ophængt med et primært elforsyningsformål.

2) Nedlægning af bredbåndskabler eller tomrør i forbindelse med nedgravning af elkabler med henblik på udlejning eller videresalg af disse eller med henblik på fremtidig udnyttelse af kapaciteten til elforsyningsformål.

3) Ejerskab, etablering, vedligeholdelse og drift af vejbelysning herundertrafiklys, belysning på stier, i parker, på parkeringspladser og private veje og lign. inden for netvirksomhedens forsyningsområde, eller inden for kommunegrænsen.

4) Ejerskab, etablering, vedligeholdelse og drift af stikledninger og andre elforsyningsnet indenfor forsyningsområdet, som ikke er omfattet af det kollektive elforsyningsnet.

5) Serviceopgaver for andre net- og transmissionsvirksomheder vedrørende virksomhed omfattet af elforsyningslovens § 2, stk. 1.

6) Forsknings-, udviklings, og demonstrationsvirksomhed vedrørende egen hovedvirksomhed, herunder salg m.v. af rettigheder fra udvikling og forskning.

7) Energirådgivning i udlandet vedrørende egen hovedvirksomhed.

8) 10%-tilsyn af elektriske installationer på vegne af Sikkerhedsstyrelsen.

Stk. 2. En kommune kan, under iagttagelse af betingelserne i § 1, deltage i følgende tilknyttede virksomhed til elproduktionsvirksomhed:

1) Udnyttelse, uden væsentlig bearbejdning, af overskuds- og biprodukter fra elproduktion.

2) Anvende elproducerende anlæg som demonstrationsanlæg.

3) Forsknings-, udviklings, og demonstrationsvirksomhed vedrørende egen hovedvirksomhed, herunder salg m.v. af rettigheder fra udvikling og forskning.

4) Energirådgivning i udlandet vedrørende egen hovedvirksomhed.

5) Serviceopgaver for andre elproduktionsvirksomheder vedrørende virksomhed omfattet af elforsyningslovens § 2, stk. 1.

Stk. 3. En kommune kan, under iagttagelse af betingelserne i § 1, deltage i følgende tilknyttede virksomhed til elhandelsvirksomhed:

1) Handel med CO2-kvoter og CDM- og JI-kreditter for en elproduktionsvirksomhed til opfyldelse af dennes kvoteforpligtelser.

2) Serviceopgaver for andre elhandelsselskaber og elproduktionsvirksomheder vedrørende deres kernevirksomhed.

§ 4. En kommune og Energinet.dk kan med Energistyrelsens godkendelse deltage i anden tilknyttet virksomhed end nævnt i § 3, hvis betingelserne er opfyldt, jfr. § 1.

§ 5. Energistyrelsen fører tilsyn med kommuners og Energinet.dk’s overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Energitilsynet fører tilsyn med, at virksomhed udøves på kommercielle vilkår i selskaber med begrænset ansvar, jf. elforsyningslovens § 4, stk. 3.

§ 6. Afgørelser truffet af Energistyrelsen og Energitilsynet i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet.

Stk. 2. Klage over afgørelser, jf. stk. 1, skal indgives skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2008.

Energistyrelsen, den 27. november 2008

Ib Larsen

/ Thomas Bastholm Bille