Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. november 2008

Betænkning

over

Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning, for så vidt angår indkomst- og formueskatter

[af skatteministeren (Kristian Jensen)]

1. Ændringsforslag

Skatteministeren har stillet 1 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 8. oktober 2008 og var til 1. behandling den 24. oktober 2008. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 4 møder.

Høring

Lovforslaget har ikke været sendt i høring.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget en skriftlig henvendelse fra Lars Nygaard-Pedersen, Humlebæk, som skatteministeren har kommenteret over for udvalget.

Deputationer

Endvidere har Lars Nygaard-Pedersen, Humlebæk, mundtligt over for udvalget redegjort for sin holdning til lovforslaget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 3 spørgsmål til skatteministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstilling

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse med det af skatteministeren stillede ændringsforslag.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 3

Af skatteministeren, tiltrådt af udvalget:

1) Årstallet »2009« ændres til: »2008«.

[Teknisk ændring af ikrafttrædelsestidspunktet]

Bemærkninger

Til nr. 1

Lovforslaget angår Folketingets godkendelse af en protokol af 4. april 2008 til ændring af den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Efter protokollens artikel XIII træder den i kraft, 14 dage efter at samtlige parter har afleveret en note til det finske udenrigsministerium om, at de har opfyldt betingelserne for protokollens godkendelse. Herefter finder protokollens bestemmelser anvendelse på skatter, som fastsættes for skatteår, som begynder den 1. januar i det følgende kalenderår og senere.

Under forudsætning af Folketingets vedtagelse af lovforslaget er det planen, at Danmark kan aflevere en note om dansk godkendelse af protokollen den 15. december 2008 eller umiddelbart herefter.

Torsten Schack Pedersen V Karsten Lauritzen V Peter Christensen V Jacob Jensen V Mikkel Dencker DF Pia Adelsteen DF Mike Legarth KF Charlotte Dyremose KF Anders Samuelsen LA nfmd. Nick Hækkerup S John Dyrby Paulsen S Klaus Hækkerup S René Skau Björnsson S Anne‑Marie Meldgaard S Jesper Petersen SF Niels Helveg Petersen RV fmd. Frank Aaen EL

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Liberal Alliance (LA)
3
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
25
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
17
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
9
 
Uden for folketingsgrupperne
2
Enhedslisten (EL)
4
 
(UFG)
 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 18

Bilagsnr.

Titel

1
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
2
Henvendelse af 9/10-08 fra Lars Nygaard-Pedersen, Humlebæk, vedrørende foretræde om dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Sverige
3
Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Skatteministerens kommentar til henvendelse af 29/9-08 fra Lars Nygaard-Pedersen, Humlebæk
5
Ændringsforslag, fra skatteministeren
6
1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 18

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om at oplyse, hvor langt fremme de andre nordiske lande er med godkendelse af protokollen, og hvornår ministeren forventer at protokollen træder i kraft, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om, hvorledes det er sikret, at der i fremtiden sker beskatning af kabinepersonale, der er hjemmehørende i Japan, Kina eller Indien, og som flyver for SAS, når de flyver på destinationer, der udgår fra et skandinavisk land, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om opfølgning af besvarelse af spm. 2 af 10/11-08, til skatteministeren, og ministerens svar herpå