Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0066
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1)

I medfør af § 9 u, stk. 3-5, § 9 v, stk. 2-4, § 9 w, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2-4, § 9 x, stk. 1-3, § 9 y, § 9 z, stk. 2 og 3, § 9 æ, § 9 ø, stk. 1 og 4, § 44, stk. 1, § 45, stk. 2 og 6, § 51, stk. 3, § 67, § 80, stk. 1 og 2, og § 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006, som ændret ved lov nr. 509 af 17. juni 2008, i medfør af § 1, stk. 2, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007, og i medfør af § 1, stk. 3, i lov nr. 572 af 15. december 1985 om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven), som ændret ved lov nr. 552 af 24. juni 2005, samt efter forhandling med justitsministeren, fastsættes:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på alle typer af batterier og akkumulatorer uanset deres form, volumen, vægt, materialesammensætning og brug.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved indsamling, behandling, genanvendelse og bortskaffelse af udtjente batterier og akkumulatorer.

Stk. 3. Denne bekendtgørelse finder endvidere anvendelse ved registrering af samt ved informations- og oplysningspligt for producenter og importører af batterier og akkumulatorer.

Stk. 4. Medmindre andet følger af denne bekendtgørelse, finder den øvrige lovgivning om håndtering af affald anvendelse.

Stk. 5. Ved import og eksport af udtjente batterier og akkumulatorer finder de til enhver tid gældende regler om import og eksport af affald anvendelse.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke batterier og akkumulatorer, som benyttes i

1) udstyr med tilknytning til beskyttelsen af Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser, våben, ammunition og andet udstyr, bortset fra produkter der ikke er fremstillet til specifikt militære formål, eller

2) udstyr, der er beregnet til opsendelse i rummet.

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Batteri eller akkumulator: Enhver elektrisk eller elektronisk energikilde, som dannes ved direkte omdannelse af kemisk energi, og som består af en eller flere primære battericeller, der ikke kan genoplades, eller af en eller flere sekundære battericeller, der kan genoplades.

2) Batteripakke: Enhver samling af batterier og akkumulatorer, der er forbundne, indkapslet, eller forbundne og indkapslet i et hylster til en samlet enhed, som slutbrugeren ikke skal kunne dele eller åbne.

3) Bærbart batteri eller bærbar akkumulator: Ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der

a) er forseglet,

b) kan være håndholdt, og

c) ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator.

4) Knapcellebatteri: Ethvert lille rundt bærbart batteri eller enhver lille rund bærbar akkumulator, hvor diameteren er større end højden, til anvendelse i specialudstyr herunder høreapparater, armbåndsure, mindre bærbart udstyr og nødstrøm.

5) Bilbatteri eller -akkumulator: Ethvert batteri eller enhver akkumulator, der leverer strøm til startmotor, lygter og tændingsanlæg.

6) Industribatteri eller -akkumulator: Ethvert batteri eller enhver akkumulator, der udelukkende er udviklet til industrielle eller erhvervsmæssige formål eller anvendes i enhver form for elektriske køretøjer.

7) Udtjent batteri eller akkumulator: Ethvert batteri eller enhver akkumulator, der er affald i henhold til bekendtgørelse om affald.

8) Genanvendelse: Oparbejdning i en produktionsproces af affaldsmaterialer til deres oprindelige formål eller andre formål bortset fra energiudnyttelse.

9) Bortskaffelse: En af de tilladte operationer, der er omhandlet i bekendtgørelse om affald, bilag 6 A.

10) Behandling: Enhver aktivitet, der udføres på udtjente batterier og akkumulatorer, der finder sted, efter de er afleveret til et anlæg med henblik på sortering, forberedelse til genanvendelse eller forberedelse til bortskaffelse.

11) Særskilt håndtering: Sortering, opbevaring, indsamling, transport, oparbejdning og behandling af udtjente batterier og akkumulatorer.

12) Udstyr: Enhver form for elektrisk eller elektronisk udstyr som defineret i miljøbeskyttelseslovens § 9 i, stk. 1, nr. 1, som helt eller delvist drives eller kan drives af batterier eller akkumulatorer.

13) Producent eller importør: Enhver i Danmark, som for første gang erhvervsmæssigt markedsfører batterier eller akkumulatorer, herunder sådanne indbyggede i udstyr eller køretøjer i Danmark. Ved markedsføring forstås overdragelse eller tilrådighedsstillelse til tredjemand mod eller uden vederlag, herunder indførsel i det danske toldområde.

14) Distributør: Enhver som erhvervsmæssigt leverer batterier og akkumulatorer til en slutbruger.

Stk. 2. Når der i denne bekendtgørelse anføres ”mængde” eller ”kg”, menes der den eksakte vægt af batterier eller akkumulatorer i kg inklusive elektrolyt, eksklusive vægten på udstyret, hvori batteriet eller akkumulatoren er indeholdt, emballage, brugsanvisninger, vejledninger, manualer og lignende.

Indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer

§ 4. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der er etableret let tilgængelige indsamlingsordninger for udtjente bærbare batterier og akkumulatorer i borgernes nærhed under hensyn til befolkningstætheden. Dette kan ske ved f.eks. indsamling ved husstanden eller opsætning af batterikuber.

Stk. 2. Enhver kan aflevere udtjente bærbare batterier og akkumulatorer til distributører af bærbare batterier og akkumulatorer, der tilbyder at modtage disse. Distributører må ikke kræve betaling for at modtage udtjente bærbare batterier og akkumulatorer.

Stk. 3. Distributører, der modtager udtjente bærbare batterier og akkumulatorer efter stk. 3, er forpligtet til at benytte indsamlingsordninger oprettet efter stk. 1 eller miljøbeskyttelseslovens § 45, stk. 5.

Stk. 4. Enhver slutbruger er forpligtet til at benytte indsamlingsordninger oprettet af kommunalbestyrelsen eller af distributører, jf. stk. 1 og 2, eller af producenter og importører efter miljøbeskyttelseslovens § 45, stk. 5.

§ 5. Kommunalbestyrelsen skal etablere opsamlingssteder for producenters og importørers afhentning af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer og registrere disse hos Dansk Producentansvarssystem efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger. Opsamlingsstederne skal være let tilgængelige for køretøjer, der kan laste og losse de indsamlede udtjente bærbare batterier og akkumulatorer.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen opretter opsamlingssteder, der hvor der afhentes affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Stk. 3. Producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer leverer opsamlingsmateriel til kommunernes opsamlingssteder. Kommunerne er forpligtede til at anvende materiel afleveret af producenter og importører.

Tildelingsordning for udtjente bærbare batterier og akkumulatorer

§ 6. Producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer skal, jf. miljøbeskyttelseslovens § 9 u, stk. 1, forholdsmæssigt i forhold til deres markedsandel tilbagetage en forholdsmæssig andel af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer og for egen regning foranstalte særskilt håndtering af disse, jf. §§ 36 og 37.

Stk. 2. Markedsandelen udgør producentens eller importørens årlige andel af de samlede indberettede mængder markedsførte bærbare batterier og akkumulatorer det foregående år, jf. § 23, stk. 1, 2. pkt. For kalenderåret 2009 udgør markedsandelen dog producentens eller importørens årlige forventede mængde markedsførte bærbare batterier og akkumulatorer for kalenderåret 2009, jf. § 23, stk. 1, 1. pkt.

Stk. 3. For producenter og importører, der kommer ind på markedet i løbet af et kalenderår, udgør producentens eller importørens markedsandel den årlige forventede mængde markedsførte bærbare batterier og akkumulatorer det pågældende år, jf. § 23, stk. 2.

Stk. 4. For producenter og importører, der kommer ind på markedet efter den 31. marts i et kalenderår, beregnes der ikke markedsandel for det igangværende kalenderår. Producentens eller importørens markedsandel i det efterfølgende kalenderår udgør herefter producentens eller importørens årlige andel i henhold til stk. 2, multipliceret med to.

Stk. 5. For producenter og importører, der går ud af markedet i et kalenderår, beregnes markedsandelen det pågældende kalenderår som angivet i stk. 2. Det følgende kalenderår beregnes der ikke markedsandel.

§ 7. Dansk Producentansvarssystem tildeler producenter og importører eller en kollektiv ordning, der repræsenterer producenten eller importøren, jf. § 30, stk. 1, de kommunale opsamlingssteder, jf. § 5, hvorfra producenten eller importøren skal afhente udtjente bærbare batterier og akkumulatorer fra de kommunale indsamlingsordninger og foranstalte særskilt håndteret. Tildelingen sker for en nærmere fastlagt periode på grundlag af markedsandelen, jf. § 6, stk. 2-5.

Stk. 2. Ved tildelingen i henhold til stk. 1 fratrækkes de mængder af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer, producenten eller importøren har tilbagetaget i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 45, stk. 5, det foregående kalenderår, og som er indberettet i henhold til § 26, stk. 1, nr. 1.

Stk. 3. Ved tildelingen i henhold til stk. 1 foretages en efterregulering, der tager højde for, om de mængder, som producenter og importører har tilbagetaget det foregående kalenderår, svarer til det, de var forpligtede til at tilbagetage.

Stk. 4. Ved tildelingen i henhold til stk. 1 foretages en efterregulering, der tager højde for eventuelle fejl i tildelingen for den foregående tildelingsperiode, der er konstateret efter meddelelsen af tildelingen for den foregående tildelingsperiode, og som ikke har ført til en ændret tildeling, jf. stk. 7. Dette gælder hvad enten fejlene skyldes fejlagtige eller manglende indberetninger eller andre fejl i tildelingen, herunder fejl konstateret i forbindelse med klage.

Stk. 5. Ved tildelingen søger Dansk Producentansvarssystem at tildele opsamlingsstederne geografisk rimeligt. Hvis Dansk Producentansvarssystem bestemmer det, har producenter og importører pligt til at afhente tildelte udtjente bærbare batterier og akkumulatorer fra hele landet.

Stk. 6. Dansk Producentansvarssystem meddeler tildelingen af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer til producenter og importører eller kollektive ordninger og offentliggør tildelingen på deres hjemmeside.

Stk. 7. Hvis der konstateres fejl i tildelingen efter meddelelsen af denne, men før tildelingsperiodens afslutning, kan tildelingen undtagelsesvis ændres, hvis fejlen har væsentlig økonomisk betydning.

§ 8. Producenter og importører skal afhente tildelte mængder af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer, jf. § 7, på opsamlingsstederne, jf. § 5, stk. 1, i henhold til de vilkår, der fremgår af bilag 1, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen og de relevante producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer eller kollektive ordninger, jf. § 30, stk. 4, kan indgå aftale om andre vilkår for afhentning af tildelte udtjente bærbare batterier og akkumulatorer end fastsat i stk. 1, herunder frister for afhentning på opsamlingsstederne og eventuelt ekstraordinær afhentning af tildelte udtjente bærbare batterier og akkumulatorer fra andre steder end opsamlingsstederne.

Stk. 3. Aftaler indgået efter stk. 2 ophører, hvis de strider mod tildelingen i henhold til § 7, stk. 1.

§ 9. Såfremt de tildelte udtjente bærbare batterier og akkumulatorer ikke afhentes i henhold til frister fastsat efter § 8, stk. 1 eller 2, kan Dansk Producentansvarssystem lade tredjemand udføre opgaven for producentens eller importørens regning. Dansk Producentansvarssystem opkræver et beløb svarende til udgiften ved at tilbagetage og særskilt håndtere de udtjente bærbare batterier og akkumulatorer, som producenten eller importøren skulle have foranstaltet tilbagetaget og særskilt håndteret, samt de administrationsomkostninger, der er forbundet hermed.

Udtjente industribatterier og -akkumulatorer

§ 10. Producenter og importører af industribatterier og -akkumulatorer skal, jf. miljøbeskyttelseslovens § 9 v, stk. 1, tilbagetage og særskilt håndtere et udtjent industribatteri eller en udtjent industriakkumulator uanset dets kemiske sammensætning og oprindelse, når de markedsfører et nyt industribatteri eller en ny industriakkumulator. Producenter og importører er ligeledes forpligtet til at tilbagetage og særskilt håndtere udtjente industribatterier eller udtjente industriakkumulatorer fra slutbrugeren, hvis producenten eller importøren har markedsført industribatteriet eller -akkumulatoren.

Stk. 2. Distributører af industribatterier og -akkumulatorer kan tilbagetage udtjente industribatterier eller -akkumulatorer fra slutbrugere.

Stk. 3. Distributører, der modtager udtjente industribatterier eller -akkumulatorer efter stk. 2, er forpligtet til at benytte ordninger som nævnt i stk. 1 eller 4.

Stk. 4. Udtjente industribatterier eller -akkumulatorer, som ikke afleveres til producenter eller importører i henhold til stk. 1 af slutbrugere eller distributører, anvises af kommunalbestyrelsen til håndtering efter reglerne i bekendtgørelse om affald.

Stk. 5. Enhver slutbruger er forpligtet til at benytte ordninger oprettet i henhold til stk. 1, 2 eller 4.

§ 11. Producenter og importører af industribatterier og -akkumulatorer skal sørge for, at batteriet eller akkumulatoren er ledsaget af eller mærket med en oplysning om, hvem der er producent eller importør af batteriet eller akkumulatoren i Danmark, således at slutbrugere eller distributører kan få adgang til denne oplysning. Denne forpligtelse kan opfyldes ved at henvise til en hjemmeside, hvoraf dette fremgår.

Stk. 2. Distributører af industribatterier eller -akkumulatorer er forpligtede til at videregive oplysninger om, hvem der er producent eller importør af industribatteriet eller -akkumulatoren, til slutbrugerne.

§ 12. Producenter og importører og brugere af industribatterier og -akkumulatorer kan uanset § 10 indgå aftaler om, at slutbrugerne finansierer tilbagetagning og særskilt håndtering af udtjente industribatterier og -akkumulatorer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 9 v, stk. 5.

Udtjente bilbatterier og -akkumulatorer

§ 13. Producenter og importører af bilbatterier og -akkumulatorer skal, jf. miljøbeskyttelseslovens § 9 w, stk. 1, i forhold til deres markedsandel for egen regning foranstalte tilbagetagning og særskilt håndtering af udtjente bilbatterier og -akkumulatorer. Producenter og importører skal oprette ordninger for tilbagetagning i slutbrugernes nærhed, medmindre tilbagetagning sker i forbindelse med de ordninger, der er nævnt i miljøbeskyttelseslovens § 9 q, stk. 1, samt i bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra.

§ 14. En kollektiv ordning, der i henhold til § 30, stk. 1, nr. 1, har overtaget forpligtelsen efter miljøbeskyttelseslovens § 9 w, stk. 1, fra producenter og importører af bilbatterier og -akkumulatorer skal sikre, at:

1) der er etableret modtagepladser højst 25 km fra centrum af byer, med mere end 20.000 indbyggere, og

2) at alle slutbrugere af udtjente bilbatterier eller -akkumulatorer kan aflevere dem til en modtageplads inden for en afstand på højst 50 km.

Stk. 2. Producenter og importører af bilbatterier og -akkumulatorer, der ikke deltager i en kollektiv ordning, er forpligtet til at sikre, at slutbrugere af udtjente bilbatterier og -akkumulatorer kan aflevere dem

1) til enhver distributør, der sælger bilbatterier og -akkumulatorer fremstillet eller importeret af producenten eller importøren, eller

2) til en modtageplads højst 50 km fra salgsstedet.

§ 15. Kommunalbestyrelsen kan oprette indsamlingsordninger for udtjente bilbatterier og -akkumulatorer.

Stk. 2. Kommunalbestyrelser, der modtager udtjente bilbatterier eller -akkumulatorer efter stk. 1, skal aflevere disse til producenter og importører i henhold til § 13 eller til en indsamler af bilbatterier og -akkumulatorer, der er godkendt efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

§ 16. Distributører af bilbatterier og -akkumulatorer samt skrotnings-, genanvendelses- og autoophugningsvirksomheder kan tilbagetage udtjente bilbatterier og -akkumulatorer fra slutbrugere.

Stk. 2. Distributører af bilbatterier og -akkumulatorer samt skrotnings-, genanvendelses- og autoophugningsvirksomheder, der modtager udtjente bilbatterier og -akkumulatorer efter stk. 1, er forpligtet til at benytte ordninger oprettet i henhold til §§ 13 eller 15, eller til en indsamler af bilbatterier og -akkumulatorer, der er godkendt efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

§ 17. Enhver slutbruger er forpligtet til at benytte ordninger oprettet i henhold til §§ 13-16, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Slutbrugere af bilbatterier og -akkumulatorer fra erhvervsmæssige køretøjer kan aflevere udtjente bilbatterier og -akkumulatorer til en indsamler af bilbatterier og -akkumulatorer, der er godkendt efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

§ 18. Producenter og importører og brugere af bilbatterier og -akkumulatorer fra erhvervsmæssige køretøjer, kan indgå aftaler om, at slutbrugerne finansierer tilbagetagning og særskilt håndtering af udtjente bilbatterier og -akkumulatorer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 9 w, stk. 5.

Registrering af producenter og importører

§ 19. Dansk Producentansvarssystem opretter og driver et producentregister for producenter og importører af alle typer batterier og akkumulatorer.

§ 20. Producenter og importører har pligt til at lade sig registrere hos Dansk Producentansvarssystem i det i § 19 nævnte producentregister senest den 31. marts 2009.

Stk. 2. Producenter og importører, der påbegynder markedsføring af batterier og akkumulatorer i Danmark efter den 1. januar 2009, skal anmode om registrering senest 14 dage før markedsføringen påbegyndes, jf. dog fristen i stk. l.

Stk. 3. Anmodningen om registrering skal indeholde de i bilag 2 nævnte oplysninger.

Stk. 4. Registreringspligten, jf. stk. 1, er først opfyldt, når samtlige oplysninger, jf. stk. 3, er indberettet fyldestgørende.

Stk. 5. Dansk Producentansvarssystem bekræfter registreringen over for virksomheden senest 14 dage efter, at registreringspligten er opfyldt, jf. stk. 4.

§ 21. Distributører må ikke aftage og forhandle batterier og akkumulatorer fra producenter og importører, der ikke er registreret efter § 20. Registreringen fremgår af Dansk Producentansvarssystems hjemmeside.

§ 22. Dansk Producentansvarssystem kan træffe afgørelse om, hvorvidt en producent eller importør er omfattet af reglerne om producentansvar efter denne bekendtgørelse, og dermed skal registreres i henhold til § 20.

Indberetningspligt

§ 23. Producenter og importører skal senest den 31. marts 2009 indberette oplysninger til Dansk Producentansvarssystem om mængder af batterier og akkumulatorer fordelt på de i bilag 3 nævnte kategorier, som forventes markedsført i 2009. Herefter skal producenter og importører hvert år senest den 31. marts og første gang den 31. marts 2010 indberette oplysninger til Dansk Producentansvarssystem om mængder af batterier og akkumulatorer fordelt på de i bilag 3 nævnte kategorier, som er markedsført i det foregående kalenderår. Dansk Producentansvarssystem kan yderligere kræve oplyst, om den mængde batterier og akkumulatorer, der forventes markedsført i det pågældende år.

Stk. 2. Producenter og importører, der påbegynder markedsføring af batterier og akkumulatorer efter den 1. januar 2009, skal i forbindelse med registreringen, jf. § 20, stk. 2, indberette oplysninger til Dansk Producentansvarssystem om mængder af batterier og akkumulatorer fordelt på de i bilag 3 nævnte kategorier, som forventes markedsført det pågældende kalenderår.

Stk. 3. Ændringer i forhold til indberetninger i henhold til stk. 1 og 2 skal meddeles producentregistret senest 14 dage efter, at ændringen er konstateret.

§ 24. Indberetning af markedsførte mængder batterier og akkumulatorer i henhold til § 23, stk. 1, skal attesteres af producentens eller importørens revisor. Eventuelle ændringer i indberetninger i henhold til § 23, stk. 1, jf. § 23, stk. 3, skal attesteres samlet for et kalenderår sammen med indberetningerne for det følgende år af producentens eller importørens revisor.

Stk. 2. Producenter og importører, som omsætter for højst 500.000 kr. batterier og akkumulatorer årligt, er dog undtaget fra kravet i stk. 1, hvis producenten eller importøren ved fremsendelse af årsregnskab eller ledelseserklæring dokumenterer omsætningen over for Dansk Producentansvarssystem.

§ 25. Producenter og importører skal hvert år senest den 31. marts og første gang den 31. marts 2010, indberette oplysninger til Dansk Producentansvarssystem om mængder af udtjente bærbare, industri- og bilbatterier og -akkumulatorer, der er tilbagetaget og særskilt håndteret det foregående kalenderår, samt om hvilke virksomheder der har behandlet de udtjente batterier og akkumulatorer.

Stk. 2. Producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer skal hvert år senest den 31. marts og første gang 31. marts 2010 indberette oplysninger til Dansk Producentansvarssystem om mængder af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer afhentet fra de kommunale opsamlingssteder det foregående kalenderår, jf. § 5, stk. 1, eller afhentet andre steder i kommunen i henhold til aftale indgået efter § 8, stk. 2.

§ 26. Producenter og importører skal hvert år, senest den 31. marts og første gang den 31. marts 2010 oplyse om følgende til Dansk Producentansvarssystem:

1) Tilbagetagningsordninger oprettet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 45, stk. 5, samt mængden af udtjente batterier og akkumulatorer, der er tilbagetaget via sådanne ordninger det foregående kalenderår.

2) Aftaler indgået efter § 8, stk. 2.

3) Aftaler indgået efter §§ 12 og 18 samt mængden af batterier og akkumulatorer, der er omfattet af aftalen.

Stk. 2. Producenter og importører af bilbatterier og -akkumulatorer skal indberette adresser på modtagepladser, oprettet i henhold til § 14, stk. 1 eller 2, til Dansk Producentansvarssystem, der offentliggør dem på deres hjemmeside. Indberetningen skal ske senest den 31. marts 2009. Eventuelle ændringer i indberetningerne skal meddeles Dansk Producentansvarssystem snarest.

Stk. 3. Producenter og importører af bilbatterier og -akkumulatorer, der påbegynder markedsføring af bilbatterier og -akkumulatorer efter den 1. januar 2009, skal i forbindelse med registreringen, jf. § 20, stk. 2, indberette på modtagepladser, der ikke i forvejen er indberettet efter stk. 2, til Dansk Producentansvarssystem.

§ 27. Indberetninger i henhold til §§ 23-26 skal ske efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger godkendt af Miljøstyrelsen.

§ 28. Dansk Producentansvarssystem indberetter hvert år senest den 1. juni og første gang den 1. juni 2010 oplysninger til Miljøstyrelsen om de mængder af batterier og akkumulatorer, som producenter og importører har markedsført i det foregående kalenderår, om de mængder af udtjente batterier og akkumulatorer, der er tilbagetaget og særskilt håndteret i det foregående kalenderår, samt om de opnåede genanvendelsesprocenter, jf. § 37. Indberetningen skal ske i en form, som Miljøstyrelsen fastsætter.

§ 29. Dansk Producentansvarssystem kan træffe afgørelse om, hvorvidt markedsførte batterier eller akkumulatorer henhører under kategorien bærbare, industri- eller bilbatterier eller -akkumulatorer.

Kollektive ordninger

§ 30. En kollektiv ordning kan overtage følgende forpligtelser fra producenter og importører:

1) Forpligtelser i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 9 u, stk. 1, § 9 v, stk. 1, § 9 w, stk. 1, og § 9 x, stk. 2, jf. § 9 z, stk. 1.

2) Registrering og indberetning af oplysninger, jf. §§ 20 og 23-26.

3) Informationsforpligtelser i henhold til §§ 33 og 34.

Stk. 2. En kollektiv ordning skal registrere producenter eller importører efter § 20 enkeltvis og indberette oplysninger efter § 23 pr. producent eller importør.

Stk. 3. Hvis den kollektive ordning ikke opfylder forpligtelsen på vegne af de producenter og importører, der er medlemmer af ordningen, skal de i stk. 1, nr. 1-3, nævnte forpligtelser opfyldes af den enkelte producent eller importør. I så fald tildeles hver producent og importør af bærbare batterier og akkumulatorer udtjente bærbare batterier og akkumulatorer i overensstemmelse med § 7, stk.1.

Stk. 4. En kollektiv ordning kan indgå aftale med kommunalbestyrelsen efter § 8, stk. 2.

Stk. 5. En kollektiv ordning skal oplyse producenter og importører, der er medlemmer af ordningen, om, at indberetningsforpligtelserne over for Dansk Producentansvarssystem i henhold til §§ 23, 25 og 26 ifølge denne bekendtgørelse skal ske årligt.

§ 31. En kollektiv ordning skal sikre, at enhver producent eller importør skal have lige adgang til at deltage i den kollektive ordning, herunder skal der tages hensyn til producentens eller importørens markedsandel.

§ 32. En kollektiv ordning skal, for at forpligtelserne nævnt i § 30, stk. 1, kan overdrages til den kollektive ordning, oprettes i producentregistret med angivelse af navnet på ordningen, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Informations- og oplysningspligt

§ 33. Producenter, importører og distributører skal i salgs- og informationsmateriale, herunder i vejledninger eller på salgsstedet, oplyse slutbrugere af batterier og akkumulatorer om følgende:

1) de potentielle virkninger for miljøet og menneskers sundhed af de stoffer, der benyttes i batterier og akkumulatorer,

2) hensigtsmæssigheden i ikke at bortskaffe udtjente batterier og akkumulatorer sammen med usorteret husholdningsaffald og af at deltage i de særskilte indsamlingsordninger for at lette behandling og genanvendelse,

3) de indsamlings- og genanvendelsesordninger, de har til rådighed,

4) den rolle, slutbrugerne spiller, i forbindelse med genanvendelse af udtjente batterier og akkumulatorer, og

5) betydningen af symbolet, der viser en overstreget skraldespand og de kemiske betegnelser Hg, Cd og Pb, jf. bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer § 6, stk. 1 og 2.

§ 34. Producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer skal afholde offentlige oplysningskampagner om indsamling, behandling og genanvendelse af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 9 x, stk. 2.

Stk. 2. Forpligtelsen i henhold til stk. 1 skal opfyldes på følgende måde, jf. dog stk. 3:

1) Producenter eller importører, der markedsfører mindre end 1.000 kg bærbare batterier eller akkumulatorer årligt, skal som minimum afholde offentlige oplysningskampagner med en informationsværdi svarende til fremstilling af A4 pjecer, som til enhver tid skal udleveres hos de distributører, der sælger producentens eller importørens bærbare batterier eller akkumulatorer.

2) Producenter eller importører, der markedsfører mere end 1.000 kg men mindre end 10.000 kg bærbare batterier eller akkumulatorer skal ud over forpligtelsen i nr. 1 som minimum afholde offentlige oplysningskampagner med en informationsværdi svarende til indrykning af en annonce i et landsdækkende dagblad eller lignende, svarende til en hel side (A3) en gang årligt.

3) Producenter eller importører, der markedsfører mere end 10.000 kg bærbare batterier eller akkumulatorer skal ud over forpligtelserne i nr. 1 og 2 for hver påbegyndt 10.000 kg markedsførte bærbare batterier eller akkumulatorer afholde offentlige oplysningskampagner med en informationsværdi svarende til indrykning af en annonce i et landsdækkende dagblad eller lignende, svarende til en halv side en gang årligt.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan tillade, at stk. 2 fraviges, hvis producenter og importører, der tilsammen markedsfører mindst 1.000.000 kg bærbare batterier og akkumulatorer, har indgået aftale om en fælles kampagne samt om omfanget og arten af kampagnemateriale, der skal produceres i løbet af et kalenderår, hvis Miljøstyrelsen vurderer, at den aftalte fælles kampagne har mindst samme informationsværdi som de omfattede producenters og importørers forpligtelser efter stk. 2.

Fjernelse af udtjente batterier og akkumulatorer

§ 35. Udstyr, hvori batterier og akkumulatorer er indbyggede, skal konstrueres på en sådan måde, at udtjente batterier og akkumulatorer uden videre kan fjernes. Batteriet eller akkumulatoren skal kunne fjernes enten under udstyrets levetid, hvis udstyrets levetid er længere end batteriets eller akkumulatorens, eller senest, når udstyrets levetid er slut.

Stk. 2. Udstyr, hvori batterier og akkumulatorer er indbyggede, skal ledsages af en vejledning, der beskriver, hvordan batteriet eller akkumulatoren kan fjernes på en sikker måde, herunder om batteriet eller akkumulatoren kan fjernes af slutbrugeren eller skal fjernes af en professionel, samt om der er farer ved at fjerne batteriet eller akkumulatoren på en anden måde end anført i vejledningen.

Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, når vedvarende elektricitetsforsyning er nødvendig af hensyn til sikkerheden eller ydeevnen eller af medicinske grunde eller for at bevare data, og en vedvarende forbindelse mellem udstyret og batteriet eller akkumulatoren derfor er påkrævet.

Stk. 4. Reglerne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, hvis der for særlige typer af udstyr eller produkter er fastsat regler om, hvordan batterier og akkumulatorer skal kunne fjernes, eller at batteriet eller akkumulatorer ikke skal kunne fjernes.

Særskilt håndtering og genanvendelse

§ 36. Det påhviler producenter og importører samt enhver, der er i besiddelse af udtjente batterier og akkumulatorer, at håndtere disse miljømæssigt forsvarligt, således at krav til behandlingen, jf. stk. 2-5, kan overholdes.

Stk. 2. Enhver, der behandler udtjente batterier og akkumulatorer, skal oprette ordninger til behandling og genanvendelse under anvendelse af bedste tilgængelige teknik.

Stk. 3. Genanvendelse eller anden nyttiggørelse af udtjente batterier og akkumulatorer skal mindst omfatte udtagning af alle væsker og syrer.

Stk. 4. Behandling og enhver oplagring, herunder midlertidig oplagring, på behandlingsvirksomheder skal finde sted enten på arealer med impermeabel belægning og passende vejrfast overdækning eller i egnede beholdere med låg.

§ 37. Det påhviler producenter og importører samt enhver, der behandler indsamlede udtjente batterier og akkumulatorer, at genanvendelsesprocesser for behandling af udtjente batterier og akkumulatorer mindst når op på følgende genanvendelseseffektivitetssatser:

1) genanvendelse af mindst 65 % af gennemsnitsvægten af blysyrebatterier og -akkumulatorer, herunder genanvendelse af blyindholdet i så høj en grad, det er teknisk gennemførligt, uden at omkostningerne bliver uforholdsmæssigt store,

2) genanvendelse af mindst 75 % af gennemsnitsvægten på nikkelcadmiumbatterier og -akkumulatorer, herunder genanvendelse af cadmiumindholdet i så høj en grad, det er teknisk gennemførligt, uden at omkostningerne bliver uforholdsmæssigt store, og

3) genanvendelse af mindst 50 % af gennemsnitsvægten af andre udtjente batterier og akkumulatorer.

§ 38. Det er forbudt at bortskaffe udtjente batterier og akkumulatorer ved deponering eller forbrænding. Restprodukter fra batterier og akkumulatorer, der har gennemgået både behandling og genanvendelse i overensstemmelse med §§ 36 og 37, kan dog bortskaffes ved deponering eller forbrænding i henhold til gældende regler.

§ 39. Den, der erhvervsmæssigt foretager genanvendelse af udtjente batterier og akkumulatorer, der er indsamlet i Danmark, er forpligtet til hvert år senest den 31. marts, og første gang den 31. marts 2011 at oplyse genanvendelsesprocenten det foregående kalenderår, jf. § 37, samt fremlægge dokumentation herfor til Dansk Producentansvarssystem.

Stk. 2. Ved eksport af udtjente batterier og akkumulatorer indsamlet i Danmark, er den, der eksporterer de udtjente batterier og akkumulatorer, forpligtet til hvert år senest den 31. marts, og første gang den 31. marts 2011 at oplyse genanvendelsesprocenten det foregående kalenderår, jf. § 37, på det anlæg, som de udtjente batterier og akkumulatorer eksporteres til.

Stk. 3. Ved eksport af udtjente batterier og akkumulatorer til behandling i lande uden for Fællesskabet skal den, der eksporterer de udtjente batterier og akkumulatorer, ud over kravet i stk. 2 fremlægge dokumentation for genanvendelsesprocenten til Dansk Producentansvarssystem.

Stk. 4. Ved oplysning i henhold til stk. 1-3 skal det fremgå, hvilken type udtjente batterier og akkumulatorer samt mængden, der er tale om.

Gebyrer

§ 40. For registrering i producentregistret, jf. § 20, stk. 1 og 2, betales et engangsgebyr på 1000 kr. pr. producent eller importør. Hvis producenten eller importøren allerede er registreret i producentregistret i henhold til bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr eller bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra, skal der betales et gebyr på 500 kr.

Stk. 2. For administration af tildelingsordningen jf. § 7, betaler producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer et årligt gebyr. Gebyret beregnes i forhold til den mængde bærbare batterier og akkumulatorer, der er markedsført i det foregående kalenderår, jf. dog stk. 3. Hvis en nyregistreret producent eller importør ikke har markedsført batterier og akkumulatorer i det foregående kalenderår, beregnes et årligt gebyr i forhold til den mængde bærbare batterier og akkumulatorer, der forventes markedsført af den pågældende producent eller importør det pågældende kalenderår. Hvis den markedsførte mængde afviger fra den oplyste forventede mængde, reguleres gebyret det efterfølgende kalenderår med det beløb, der svarer til differencen.

Stk. 3. For administration af tildelingsordningen, jf. § 7, for kalenderåret 2009 betaler producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer et årligt gebyr, der beregnes i forhold til producentens eller importørens forventede markedsførte mængder for kalenderåret 2009. Hvis den markedsførte mængde afviger fra den oplyste forventede mængde reguleres gebyret i 2010 med det beløb, der svarer til differencen.

Stk. 4. For øvrige administrative opgaver, som Dansk Producentansvarssystem udfører i henhold til denne bekendtgørelse, betaler alle producenter eller importører et årligt gebyr. Gebyret beregnes i forhold til den mængde batterier og akkumulatorer, der er markedsført i det foregående kalenderår. Hvis en nyregistreret producent eller importør ikke har markedsført batterier og akkumulatorer i det foregående kalenderår, betales et årligt gebyr for den mængde batterier og akkumulatorer, der forventes markedsført af den pågældende producent eller importør det pågældende kalenderår. Hvis den markedsførte mængde afviger fra den oplyste forventede mængde reguleres gebyret med det beløb, der svarer til differencen.

Stk. 5. Gebyrerne nævnt i stk. 2-4 udgør samlet mindst 250 kr. årligt.

Stk. 6. Hvis en producent eller en importør eller en kollektiv ordning giver anledning til ekstra administration i forbindelse med tildelingsordningen, jf. stk. 2, opkræves der særskilt gebyr for den anvendte tid.

§ 41. Gebyrerne skal svare til de faktiske omkostninger som Dansk Producentansvarssystem har i forbindelse med udførelsen af opgaver efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Gebyrerne opkræves af Dansk Producentansvarssystem.

Stk. 3. Miljøstyrelsen fastsætter årligt gebyrsatser anført i § 40, stk. 2-4 og 6 på baggrund af budget og indstilling om gebyrstørrelse fra Dansk Producentansvarssystem. Dansk Producentansvarssystem offentliggør gebyrsatserne på deres hjemmeside.

Stk. 4. Gebyrerne nævnt i § 40, stk. 1 og 5, reguleres årligt pr. 1. januar og første gang den 1. januar 2010 på grundlag af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

Tilsyn og klage

§ 42. Miljøstyrelsen fører tilsyn med bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fører dog tilsyn med § 4, stk. 3 og 4, § 10, stk. 3-5, § 16, stk. 2, § 17 og §§ 36-38.

§ 43. Afgørelser truffet af Dansk Producentansvarssystem kan indsendes til Miljøstyrelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 9 ø, stk. 3.

Stk. 2. Reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven gælder for de sager, hvori der træffes afgørelse af Dansk Producentansvarssystem i medfør af denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Miljøstyrelsens afgørelser efter § 34, stk. 3, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Straffebestemmelser

§ 44. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der:

1) undlader at benytte indsamlings- eller anvisningsordninger i henhold til § 4, stk. 3 og 4, § 10, stk. 3-5, § 16, stk. 2, og § 17,

2) undlader at afhente tildelte udtjente bærbare batterier og akkumulatorer efter § 7, stk. 1, eller undlader at overholde fastsatte vilkår for afhentningen efter § 8,

3) undlader at lade industribatterier og -akkumulatorer være ledsaget af eller mærket med oplysning om, hvem der er producent eller importør, jf. § 11, stk. 1,

4) undlader at videregive oplysninger om, hvem der er producent eller importør efter § 11, stk. 2,

5) undlader at etablere modtagepladser i overensstemmelse med § 14,

6) markedsfører batterier og akkumulatorer uden at have ladet sig registrere efter § 20, stk. 1 eller 2,

7) aftager og forhandler batterier og akkumulatorer i strid med § 21,

8) undlader at indberette oplysninger eller afgiver urigtige oplysninger eller vildledende oplysninger i henhold til §§ 23-26,

9) undlader at give oplysninger i henhold til § 33, stk. 1,

10) undlader at afholde offentlige oplysningskampagner i henhold til § 34, stk. 2 og 3,

11) konstruerer udstyr i strid med § 35, stk. 1,

12) undlader at lade udstyr, hvori batterier og akkumulatorer er indbyggede, være ledsaget af en vejledning, jf. § 35, stk. 2,

13) håndterer udtjente batterier og akkumulatorer i strid med § 36,

14) ikke opfylder genanvendelseseffektivitetssatserne i § 37,

15) bortskaffer udtjente batterier og akkumulatorer ved deponering eller forbrænding, jf. § 38, eller

16) undlader at opfylde oplysningsforpligtelserne i § 39.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 45. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 21 finder først anvendelse fra den 31. marts 2009, og §§ 24 og 37 finder først anvendelse fra den 1. januar 2010.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1639 af 13. december 2006 om gebyrer og indberetninger vedrørende blyakkumulatorer og bekendtgørelse nr. 1638 af 13. december 2006 om tilskud til indsamling og genanvendelse af blyakkumulatorer ophæves, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 1638 af 13. december 2006 om tilskud til indsamling og genanvendelse af blyakkumulatorer finder fortsat anvendelse på ansøgninger indgivet til Returbat inden den 1. januar 2009.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal senest den 1. september 2009 have udarbejdet regulativer for indsamlingsordninger nævnt i § 4, stk. 1, i henhold til bekendtgørelse om affald.

Miljøministeriet, den 11. december 2008

Troels Lund Poulsen

/ Claus Torp


Bilag 1

Vilkår for afhentning af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer på kommunale opsamlingssteder, jf. § 8, stk. 1.

Vilkårene omfatter alene udtjente bærbare batterier og akkumulatorer, der indsamles af kommunerne fra 1. januar 2009. Udtjente batterier og akkumulatorer, der indsamles før denne dato håndteres af kommunerne.

1. Opsamlingssteder:

Kommunerne opretter opsamlingssteder, jf. § 5. Kommunerne indberetter oplysninger til Dansk Producentansvarssystem vedrørende opsamlingsstederne med angivelse af:

1. adresse,

2. kontaktinformation (person, telefon, e-mail eller fax),

3. de tidsrum, hvor der kan ske afhentning af udtjente batterier og akkumulatorer, samt

4. eventuelt særlige forhold vedrørende udlevering af nøgler mv.

Kommunerne indberetter oplysningerne senest den 31. marts 2009. Oplysningerne opdateres straks, hvis der sker ændringer i det indberettede.

2. Afhentningsvilkår:

2.1. Frister:

Producenter og importører skal afhente indsamlede udtjente bærbare batterier og akkumulatorer, når kommunen har indsamlet mindst 1.000 kg, dog minimum hvert halve år.

Kommunen eller opsamlingsstedet anmoder pr. fax eller e-mail producenten eller importøren eller den kollektive ordning, jf. § 30 om at foranstalte afhentning, når der er indsamlet 1.000 kg udtjente bærbare batterier og akkumulatorer. Afhentning skal herefter ske senest 3 hverdage (mandag - fredag mellem kl. 9-16) efter modtagelsen af anmodningen.

De batterier og akkumulatorer som kommunen har indsamlet afleveres til producenter og importører inkl. eventuelle plastposer eller anden emballage, som batterierne eller akkumulatorerne er indsamlet i.

2.2. Manglende afhentning:

Såfremt de udtjente bærbare batterier og akkumulatorer ikke afhentes i henhold til den fastsatte frist orienterer kommunen eller det pågældende opsamlingssted Dansk Producentansvarssystem herom pr. fax eller e-mail.

3. Materiel mv.

3.1. Materiel:

Producenter og importører leverer materiel til kommunernes opsamlingssteder, jf. § 5, stk. 3. Ved afhentning af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer erstattes det fyldte materiel med tomt materiel, eller materiellet tømmes på opsamlingsstederne.


Bilag 2

Oplysninger, der skal gives i forbindelse med registrering af producenter og importører, jf. § 20

1.
Producentens eller importørens navn samt varemærkenavne under hvilke producenten eller importøren markedsfører sine batterier og akkumulatorer.
2.
Producentens eller importørens adresse: gadenavn og nr., postnummer og by, URL-adresse, telefonnummer, samt i givet fald telefaxnr. eller e-mailadresse.
3.
CVR-nr. (nr. 1 og 2 skal ikke oplyses, når Dansk Producentansvarssystem kan hente oplysningerne via CVR-registret).
4.
Producentens eller importørens kontaktperson: navn, telefonnummer, telefaxnr. eller e-mailadresse.
5.
Angivelse af hvilke af følgende typer batterier og akkumulatorer, som producenten eller importøren markedsfører: bærbare batterier og akkumulatorer, industribatterier og -akkumulatorer og bilbatterier og -akkumulatorer.
6.
Oplysninger om, hvordan producentansvaret påtænkes opfyldt: om producenten eller importøren er tilsluttet en kollektiv ordning eller har etableret en individuel ordning for så vidt angår bærbare batterier og akkumulatorer, industribatterier og -akkumulatorer samt bilbatterier og -akkumulatorer.
7.
Registreringsansøgningens dato.
8.
Underskrift der bekræfter, at de meddelte oplysninger er korrekte.


Bilag 3

Oplysninger, der skal gives i forbindelse med indberetninger til Dansk Producentansvarssystem, jf. § 23.

 
Mængde i kg
Bærbare batterier og akkumulatorer
Engangsbatterier:
 
Alkaline / Brunstenbatterier (Zink Kulstof)
 
 
Litium
 
 
Knapceller (Zink / Kviksølv Oxid/ Sølv Oxid)
 
 
Andre
 
Genopladelige batterier:
 
Nikkel Cadmium
 
 
Nikkel Metal Hydrid
 
 
Bly
 
 
Litium Ion/Litium Polymer
 
 
Andre
 
Bilbatterier og -akkumulatorer
Bly Syre
 
Nikkel Cadmium
 
Andre
 
Industribatterier og -akkumulatorer
Bly Syre
 
Nikkel Cadmium
 
Andet
 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF, (EU-Tidende 2006 L 266, side 1).