Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Regnskab

Kapitel 2   Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v.

Kapitel 3   Andre bestemmelser

Kapitel 4   Ikrafttrædelses- og overgangsregler

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Bilag 7

Bilag 8

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regnskab for frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.

I medfør af § 24 og § 37, stk. 5, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 962 af 26. september 2008, § 23 i lov nr. 574 af 9. juni 2006 om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og § 39, stk. 1, i lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18. juli 2008, fastsættes:

Kapitel 1

Regnskab

§ 1. Bestyrelsen er ansvarlig for en forsvarlig organisering af skolens virksomhed i forbindelse med regnskab og revision. Bestyrelsen skal sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af skolens midler, og påse, at skolens bogføring og formueforvaltning varetages og kontrolleres på betryggende måde.

Stk. 2. Bogføringen skal være i overensstemmelse med bogføringsloven, jf. dog § 2, stk. 1, 3. pkt.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at regnskabet er retvisende.

Stk. 4. Er en skole privatejet, træder skoleejeren i bestyrelsens sted for så vidt angår bestyrelsens opgaver og ansvar efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 2. Regnskabsåret er kalenderåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder skolen en årsrapport efter bestemmelserne i årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med de fravigelser, der fremgår af stk. 2. Alle beløb i årsrapporten opgives i danske kroner.

Stk. 2. Følgende bestemmelser i årsregnskabsloven finder ikke anvendelse: §§ 1 - 7, § 8, stk. 2, 2. og 4. pkt., § 9, stk. 2, § 10 a, §§ 16 - 18, § 19, stk. 2, §§ 20 og 21, § 22, stk. 2 og 3, § 23, § 26, stk. 3, 3. pkt., § 29, § 32, §§ 34 og 35, § 37, stk. 2 og 3, § 38, § 43 a, § 48, § 49, stk. 1, 2. pkt., § 49, stk. 1, nr. 1, § 49, stk. 2, nr. 2, § 49, stk. 3, § 53, stk. 1, 3. pkt., § 53, stk. 2, nr. 1, litra c, § 53, stk. 2, nr. 4 og 5, § 56, stk. 1 - 3, § 56, stk. 4, 2. pkt., § 62, § 64, stk. 3, §§ 66 og 67, §§ 70 - 76, samt afsnit IV, med undtagelse af § 86, stk. 1 - 3, § 88, § 98 c, 1. pkt., § 99, nr. 1 - 6, § 100, § 101, stk. 1, nr. 1 og 2. Endvidere finder afsnit V - XI og bilag 2 ikke anvendelse.

Stk. 3. Årsrapporten skal have følgende minimumsindhold:

1) Generelle oplysninger om institutionen.

2) Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæring, jf. § 3, stk. 2.

3) Den uafhængige revisors påtegning.

4) Ledelsesberetning, inkl. hoved- og nøgletal.

5) Anvendt regnskabspraksis.

6) Resultatopgørelse.

7) Balance.

8) Pengestrømsopgørelse.

9) Noter til årsrapporten.

10) Særlige specifikationer.

Stk. 4. Ud over det i stk. 3 nævnte indhold skal regnskabet forsynes med sammenligningstal og følge opstillingen i bilag 1 og kravene i bilag 2 - 7.

Stk. 5. Skoler, der kombinerer fri grundskole eller privat gymnasial uddannelse med fri kostskole, aflægger regnskab efter denne bekendtgørelse.

§ 3. Årsrapporten skal underskrives i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 2 i årsregnskabsloven og påtegnes af revisor.

Stk. 2. I forbindelse med underskrifterne skal medlemmerne af bestyrelsen afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder habilitetskravene i § 5, stk. 6 og 7, i lov om friskoler og private grundskoler m.v. eller § 4, stk. 3 og 4, i lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser). Denne erklæring er ikke omfattet af revisors revision.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at en revideret og originalt underskrevet årsrapport samt originalt underskrevet revisionsprotokollat sendes til Undervisningsministeriet inden den 1. maj i året efter regnskabsåret.

Stk. 4. Bestyrelsen tager stilling til revisors bemærkninger, anvisninger og konklusioner i revisionsprotokollatet. Bestyrelsens stillingtagen og kommentarer til revisionsprotokollatet sendes til ministeriet sammen med årsrapporten, hvis der i protokollatet er anført væsentlige/kritiske bemærkninger.

Stk. 5. I tilknytning til regnskabsaflæggelsen er bestyrelsen ansvarlig for, at skolen inden den 1. maj i året efter regnskabsåret foretager elektronisk indberetning til Undervisningsministeriet af regnskabsoplysninger samt af revisors besvarelse af revisorchecklisten efter retningslinier fastsat af ministeriet.

Kapitel 2

Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v.

Anlægskartotek og afskrivninger

§ 4. Skolen udarbejder et anlægskartotek over de aktiver, der har en værdi over 15.000 kr. ekskl. moms. Aktiver med en anskaffelsespris under denne beløbsgrænse omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Stk. 2. I det omfang skolen råder over inventar, udstyr m.v., der er stillet vederlagsfrit til rådighed af andre, skal dette opføres særskilt i anlægskartoteket.

§ 5. Ved afskrivning på anlægsaktiver anvendes lineær afskrivning over aktivets forventede brugstid efter fradrag af eventuel scrapværdi. Skolen skal redegøre for de anvendte afskrivningsprincipper under anvendt regnskabspraksis.

Stk. 2. Skolen kan vælge at foretage aktivering af anskaffelser, der har en værdi under den i § 4, stk. 1, fastsatte grænse, hvis disse er bestemt til at fungere samlet, og den samlede anskaffelsessum overstiger den i § 4, stk. 1, fastsatte grænse.

§ 6. Afskrivningsperioden for indretning af lejede lokaler kan højst udgøre den resterende lejeperiode. Hvis der ikke er fastsat en lejeperiode, kan afskrivningsperioden højst udgøre 5 år.

§ 7. Bygninger eksklusive installationer afskrives over højst 60 år. Der kan anvendes en scrapværdi på højst 50 %. Afskrivningsperiode og scrapværdi fastsættes på grundlag af en vurdering af bygningens vedligeholdelsesstand, konstruktion og anvendelsesformål.

Stk. 2. For øvrige materielle anlægsaktiver anvendes følgende afskrivningsperioder:

1) Bygningsinstallationer afskrives efter deres art over en periode på 10 - 30 år.

2) Inventar og andet udstyr afskrives over en periode på 5 -15 år.

3) IT-udstyr afskrives over en periode på 3 - 5 år.

4) Biler, busser, traktorer m.v. afskrives over en periode på 3 - 8 år.

Stk. 3. For inventar- og udstyrsgenstande af særlig beskaffenhed og fredede bygninger kan der fastsættes en længere afskrivningsperiode. Begrundelse herfor angives under anvendt regnskabspraksis.

§ 8. Bestyrelsen kan disponere årets resultat til bestemte formål. Disponering af resultatet indgår som henlæggelse i specificeringen af egenkapitalen.

Kapitel 3

Andre bestemmelser

§ 9. Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig samt Friplads- og Vikarkassen for private, selvejende gymnasier, studenter- og hf-kurser udarbejder en redegørelse for fordelingen af tilskuddene blandt skoler og elever/kursister samt en årsrapport for indtægter og omkostninger. Årsrapporten indsendes sammen med revisionsprotokollen til ministeriet senest den 1. juli i det følgende år. Årsrapport og revisionsprotokol vedrørende befordringsudgifter skal dog først indsendes til ministeriet inden den 1. oktober i det følgende år.

Kapitel 4

Ikrafttrædelses- og overgangsregler

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009 og har virkning fra og med regnskabsåret 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1232 af 4. december 2006 om regnskab for frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. ophæves, men finder dog anvendelse for regnskabsåret 2008.

Undervisningsministeriet, den 8. december 2008

P.M.V.
Lars Mortensen
Styrelseschef

/ Ole Sten Volder


Bilag 1

Standardårsrapport for frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.

Årsrapporten skal opstilles efter følgende model:

1. Generelle oplysninger om skolen

Disse oplysninger vil bl.a. være:

- Skolens navn, domicil, CVR nr., telefon- og fax-nr., skolens hjemmeside og e-mail adresse.

- Skolens formål.

- Skolens bestyrelse med angivelse af formand, næstformand samt øvrige bestyrelsesmedlemmer med navne og adresser.

- Skolens forstander/leder og evt. andre medlemmer af skolens daglige ledelse.

- Skolens revisor.

2. Ledelsens underskrift og tro og love erklæring

Ledelsespåtegning og underskrifter af ledelsen (bestyrelse og skoleleder) samt bestyrelsens tro og love erklæring om sin habilitet. Tro og love erklæring fra bestyrelsesmedlemmerne formuleres således, idet teksten tilpasses så henvisningerne svarer til den pågældende skoleform, som bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer, fx: »Vi erklærer samtidig på tro og love at opfylde habilitetskravene i § 5, stk. 6 og 7, i lov om friskoler og private grundskoler m.v.«(Revisors revision omfatter ikke habilitetserklæringen).

3. Den uafhængige revisors påtegning

4. Ledelsesberetning

Med hensyn til indholdet af ledelsesberetningen henvises til bestemmelserne i årsregnskabslovens § 99, nr. 1–6, § 100, § 101 stk. 1, nr. 1 og 2, og minimumskravene til hoved- og nøgletal, som fremgår af bilag 2.

Ledelsesberetningen skal bl.a. indeholde:

- En beskrivelse af skolens hovedaktiviteter.

- Hoved- og nøgletal. Minimumskravet til indhold af hoved- og nøgletal fremgår af bilag 2 og for kombinerede skoler bilag 2 og 8.

- En beskrivelse af eventuel usikkerhed ved værdiansættelse af aktiver og gæld m.v.

- En beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket beregningen, så vidt muligt med angivelse af beløb.

- Bestyrelsens beskrivelse af skolens aktiviteter i året, samt en redegørelse, der supplerer tallene i årsrapporten, herunder kommenterer skolens resultat, økonomi, likviditet og udvikling i antal årselever.

- Bestyrelsen skal redegøre for væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutio­ner, der modtager offentlige tilskud.

- Bestyrelsen skal redegøre for betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning.

- Bestyrelsens vurdering af og forventning til såvel elevtilgang og aktiviteter som øko­nomiske forhold i det (de) kommende år.

5. Anvendt regnskabspraksis

Afsnittet skal bl.a. omfatte:

- Hvilket regelgrundlag årsrapporten er aflagt efter, fx »Årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B virksomheder med de fravigelser som fremgår af regnskabsbekendtgørelsen for frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.«

- Eventuelle ændringer i regnskabspraksis og indvirkningen heraf på årsrapporten.

- Oplysning om anvendte fordelingsnøgler og beregningsforudsætninger.

- Periodisering omfatter både forudbetalte udgifter og forud modtagne indtægter.

- Eventuelle ekstraordinære poster, jf. årsregnskabslovens definition.

- Anlægsaktiver: Værdiansættelse, afskrivningsprincip og - perioder, op- og nedskrivninger, grænseværdien for småaktiver, der udgiftsføres i regnskabsåret m.v.

- Tilgodehavender, herunder hvordan eventuelle forventede tab er beregnet.

- Værdipapirer: Værdiansættelsesprincip.

- Gæld.

6. Resultatopgørelse. Indhold og opstilling fremgår af bilag 3.

7. Balance. Indhold og opstilling fremgår af bilag 4.

8. Pengestrømsopgørelse. Indhold og opstilling fremgår af bilag 5.

9. Noter. Indhold og opstilling fremgår af bilag 6.

10. Særlige specifikationer. Indhold og opstilling fremgår af bilag 7.


Bilag 2

Hoved- og nøgletal

Alle hoved- og nøgletal skal være fra regnskabsåret og de 4 foregående regnskabsår.

Resultatopgørelse

(i t.kr.)

Indtægter i alt.

Heraf statstilskud.

Omkostninger vedrørende drift i alt.

Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster.

Finansielle poster i alt.

Driftsresultat før ekstraordinære poster.

Ekstraordinære poster i alt.

Årets resultat.

Balance

(i t.kr.)

Anlægsaktiver i alt.

Omsætningsaktiver i alt.

Balancesum.

Egenkapital ultimo.Hensatte forpligtelser i alt.

Langfristet gæld i alt.

Kortfristet gæld i alt.

Pengestrømsopgørelse

(i t.kr.)

Driftens likviditetsvirkning i alt.

Investeringers likviditetsvirkning i alt.

Finansieringens likviditetsvirkning i alt.

Pengestrøm, netto (Summen af årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering).

Regnskabsmæssigenøgletal

Overskudsgrad (= Driftsresultat før ekstraordinære poster/Indtægter i alt x 100).

Likviditetsgrad (= Omsætningsaktiver i alt/Kortfristet gæld i alt x 100).

Soliditetsgrad (= Egenkapital i alt/Aktiver i alt x 100).

Finansieringsgrad (= Langfristet gæld i alt/Materielle anlægsaktiver i alt x 100).

Antal elever i grundskolen pr. 5. september.

Antal elever i skolefritidsordning pr. 5. september.

Antal elever i gymnasiet/kurset pr. 5. september.

Antal elever i kostafdeling pr. 5. september.

Antal årselever i regnskabsåret (grundskole).

Antal årselever i regnskabsåret (gymnasiet/kurset).

Antal årselever i regnskabsåret (grundskole og gymnasium/kursus i alt)

Antal årselever i regnskabsåret i skolefritidsordningen.

Antal årselever i regnskabsåret i kostafdelingen (grundskole).

Antal årselever i regnskabsåret i kostafdelingen (gymnasiet/kurset).

Skolepenge pr. årselev, inkl. tilskud til nedbringelse af skolepenge (grundskole).

Skolepenge pr. årselev, inkl. tilskud til nedbringelse af skolepenge (gymnasiet/kurset).

Antal lærerårsværk.

Antal årsværk for øvrigt personale.

Antal årsværk i alt.

Heraf % andel ansat på særlige vilkår (sociale klausuler).

Årselever pr. lærerårsværk.

Lærerlønomkostninger pr. årselev i hele kr.

Øvrige lønomkostninger pr. årselev i hele kr.

Lønomkostninger i alt pr. årselev i hele kr.

Undervisningsomkostninger pr. årselev i hele kr.

Ejendomsomkostninger pr. årselev i hele kr.

Administrationsomkostninger pr. årselev i hele kr.

Årsværk (= Sum af heltidsansatte og deltidsansatte, herunder timelønnede omregnet til heltid)(f.eks. ATP-metoden).

Lærerårsværk og lærerlønomkostninger på frie grundskoler m.v.(= Skoleledere (herunder viceskoleinspektører og afdelingsledere), lærere og børnehaveklasseleder).

Lærerårsværk og lærerlønomkostninger på private skoler for gymnasial uddannelse(= Ledere (herunder viceskoleinspektører, afdelingsinspektører, viceafdelingsinspektører og afdelingsledere) og lærere).

Lønomkostningerne opgøres netto, idet modtagne refusioner m.v. vedrørende løn modregnes.

Skolepenge, sfo-betaling og opholdsbetaling opgøres inklusive tilskud fra Fordelingssekretariatet, Deutscher Schul- und Sprachverein eller Friplads- og Vikarkassen til nedsættelse af betalingen. Indskrivningsgebyrer, opholdsbetaling samt særskilt betaling for materiale og ekskursioner m.v. indgår ikke.

Undervisningsomkostninger opgøres ekskl. udgifter til sfo og børnehave m.v.


Bilag 3

Resultatopgørelse

   
Resultatopgørelse for året 200x
     
Note
   
200x
 
200x-1
     
(i hele kr.)
 
(i t. kr.)
 
INDTÆGTER
     
1
 
Statstilskud
     
2
 
Skolepenge
     
3
 
Andre indtægter
     
 
Indtægter i alt
     
           
 
OMKOSTNINGER
     
           
 
Undervisning
     
4
 
Lønomkostninger
     
5
 
Andre omkostninger vedr. undervisning
     
6
 
Andre omkostninger vedr. skolefritidsordning
     
 
Undervisning i alt
     
           
 
Ejendomsdrift
     
7
 
Lønomkostninger
     
8
 
Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift
     
 
Ejendomsdrift i alt
     
           
 
Kostafdeling
     
9
 
Lønomkostninger
     
10
 
Andre omkostninger vedr. kostafdeling
     
 
Kostafdeling i alt
     
           
 
Administration m.v.
     
11
 
Lønomkostninger
     
12
 
Andre omkostninger vedr. administration m.v.
     
 
Administration m.v. i alt
     
           
 
Omkostninger vedr. drift i alt
     
           
 
Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster
     
           
 
Finansielle poster
     
13
 
Renteindtægter m.v.
     
14
 
Renteomkostninger m.v.:
     
 
Finansielle poster i alt
     
         
 
Driftsresultat før ekstraordinære poster
     
           
 
Ekstraordinære poster
     
15
 
Ekstraordinære indtægter
     
16
 
Ekstraordinære omkostninger
     
 
Ekstraordinære poster i alt
     
           
 
ÅRETS RESULTAT
     
           


Bilag 4

Balance

   
Balance pr. 31. december 200x
     
     
200x
 
200x-1
Note
 
AKTIVER
(i hele kr.)
 
(i t. kr.)
           
 
Anlægsaktiver
     
17
 
Materielle anlægsaktiver
     
   
(Specificeres og indgår i anlægsnoten og kan omfatte indretning af lejede lokaler, grunde, bygninger, inventar og udstyr, køretøjer m.v.)
     
18
 
Finansielle anlægsaktiver
     
   
(Specificeres i noten)
     
           
 
Anlægsaktiver i alt
     
           
 
Omsætningsaktiver
     
19
 
Tilgodehavender
     
20
 
Periodeafgrænsningsposter
     
21
 
Værdipapirer
     
22
 
Likvide beholdninger
     
 
Omsætningsaktiver i alt
     
           
 
Aktiver i alt
     
           
Note
 
PASSIVER
200x
 
200x-1
     
(i hele kr.)
 
(i t. kr.)
 
Egenkapital
     
17
 
Opskrivning
     
23
 
Henlæggelser
     
23
 
Egenkapital i øvrigt
     
 
Egenkapital i alt
     
           
24
Hensatte forpligtelser
     
 
Hensatte forpligtelser i alt
     
         
 
Gæld
     
25
 
Langfristet gæld
     
   
Statslån
     
   
Kommunale lån
     
   
Kreditforeningslån
     
   
Anden langfristet gæld
     
   
Langfristet gæld i alt
     
           
   
Kortfristet gæld
     
   
Kortfristet del af den langfristede gæld
     
26
 
Anden kortfristet gæld
     
27
 
Periodeafgrænsningsposter
     
   
Kortfristet gæld i alt
     
           
 
Gæld i alt
     
           
 
Passiver i alt
     
           
28
Andre forpligtelser
     


Bilag 5

Pengestrømsopgørelse

 
Regnskabsåret
 
Sammenligningstal fra året før
 
(hele kr.)
 
(t. kr.)
         
Driftens likviditetsvirkning
     
         
Årets resultat
     
Korrektioner for at afstemme årets resultat til likvide midler hidrørende fra driftsmæssige aktiviteter:
     
 
Afskrivninger og andre driftsposter, der ikke har likviditetsmæssig virkning
     
 
Gevinst ved salg af anlægsaktiver
     
 
Stigning/fald i omsætningsaktiver og kortfristet gæld m.v. De enkelte poster angives.
     
         
Driftens likviditetsvirkning i alt
     
         
Investeringers likviditetsvirkning
     
         
 
Betaling for anlægsaktiver.
     
 
Modtaget fra salg af anlægsaktiver.
     
         
Investeringers likviditetsvirkning i alt
     
         
Finansieringens likviditetsvirkning
     
         
 
Tilbagebetaling af gæld.
     
 
Optagelse af lån.
     
         
Finansieringens likviditetsvirkning i alt
     
         
Årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering
     
 
Likvide midler pr. 1. januar i regnskabsåret
     
 
Summen af årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering
     
 
Likvide midler pr. 31. december i regnskabsåret
     


Bilag 6

Noter

Note nr. 1 - Statstilskud

Noten skal indeholde følgende specifikation:

• Grundtilskud, grundskolen

• Fællesudgiftstilskud, grundskolen

• Undervisningstilskud, grundskolen

• Generelt driftstilskud, gymnasiet/kurset

• Bygningstilskud, grundskolen

• Bygningstilskud, gymnasiet/kurset

• Tilskud til tyske mindretalsskoler

• Tilskud til kostafdelinger, grundskolen

• Tilskud til kostafdelinger, gymnasiet/kurset

• Tilskud til skolefritidsordninger

• Tilskud til sprogstimulering

• Tilskud til specialundervisning

• Tilskud til støtteundervisning i dansk af tosprogede elever

• Tilskud til svært handicappede

• Tilskud til sygeundervisning (fra Fordelingssekretariatet)

• Tilskud til kursusvirksomhed (fra Fordelingssekretariatet)

• Tilskud til særlige formål

• Øvrige statstilskud

Note nr. 2 - Skolepenge

Noten skal indeholde følgende specifikation:

• Skolepenge, grundskolen, netto, dvs. fratrukket eventuelle ydede moderationer

• Tilskud til nedbringelse af skolepenge, grundskolen (fra Fordelingssekretariatet eller Deutscher Schul- und Sprachverein)

• Skolepenge, gymnasiet/kursus, netto, dvs. fratrukket eventuelle ydede moderationer

• Tilskud til nedbringelse af skolepenge, gymnasiet/kursus (fra Friplads- og Vikarkassen)

• Skolefritidsordning, netto

• Tilskud til nedbringelse af sfo-betaling (fra Fordelingssekretariatet eller Deutscher Schul- und Sprachverein)

• Opholdsbetaling fra forældre, netto, dvs. fratrukket eventuelle ydede moderationer

• Tilskud til nedbringelse af betaling for ophold på kostafdeling

• Opholdsbetaling fra offentlige myndigheder

• Børnehave (dagtilbud-/heltidsskolefritidsordning) Forældrebetaling

• Betaling for materialer, ekskursioner m.v.

• Indskrivningsgebyrer

Note nr. 3 - Andre indtægter

Noten skal indeholde følgende specifikation:

• Lejeindtægter fra lokaler m.v.

• Lejeindtægter fra boliger, boligbidrag m.v.

• Ansattes betaling for lys, varme m.v.

• Ansattes betaling for kost

• Salg fra kostafdeling/kantine

• Betaling for skolemad

• Kontingent skolekredsmedlemmer og lignende

• Gaver og private tilskud

• Private tilskud vedrørende børnehave (dagtilbud/heltidsskolefritidsordning)

• Kommunale tilskud vedrørende børnehaver (dagtilbud)

• Kommunale tilskud vedrørende tidlig start i sfo (vippeordninger)

• Kommunale tilskud vedrørende støttekrævende elever i sfo

• Kommunale tilskud vedrørende støttekrævende elever i skoledelen

• Kommunale tilskud, øvrige

• Øvrige indtægter og andre tilskud

Note nr. 4 - Lønomkostninger vedrørende undervisning m.v.

Noten skal som minimum indeholde følgende specifikation, idet der skelnes mellem løn og lønafhængige omkostninger samt lønrefusioner m.v.Følgende stillingstyper er omfattet af noten: De, der er ansat som ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler efter statens overenskomst. Ledere og lærere ved gymnasiet/kurset efter statens overenskomst. Personale ved skolefritidsordning samt andet pædagogisk personale (støttepædagoger m.v.) og personale, der er ansat til hjælp for psykisk eller fysisk handicappede elever. Personale ved børnehave (dagtilbud/heltidsskolefritidsordning).

• Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusioner m.v.)

• Lønrefusioner

• Tilskud fra vikarpuljen (fra Fordelingssekretariatet)

• Tilskud fra vikarkassen for private gymnasier

• Tilskud til fratrædelsesordning (fra Fordelingssekretariatet)

• Tilskud efter lov om barselsudligning

Note nr. 5 - Andre omkostninger vedrørende undervisning

Noten skal indeholde følgende specifikation:

• Undervisningsmaterialer

• Bøger, tidsskrifter m.v.

• Fotokopiering

• Lejrskoler og ekskursioner

• Inventar og udstyr, vedligeholdelse

• Inventar og udstyr, anskaffelse

• Inventar og udstyr, leje og leasing

• Egendækningsbidrag vedrørende befordring

• Befordringsudgifter vedrørende undervisning (inkl. drift af busser)

• Befordring mellem skole og hjem

• Tilskud til befordringsudgifter (kan modregnes i befordring mellem skole og hjem)

• Vederlag til tilsynsførende

• Afskrivning vedrørende undervisning

• Øvrige omkostninger vedrørende undervisning, herunder videre- og efteruddannelse m.v.

Note nr. 6 – Andre omkostninger vedrørende skolefritidsordning/dagtilbud/heltidsskolefritidsordning

Noten skal indeholde følgende specifikation:

• Materialer

• Mad og drikkevarer

• Inventar og udstyr, vedligeholdelse

• Inventar og udstyr, anskaffelse

• Inventar og udstyr, leje og leasing

• Afskrivning

• Øvrige omkostninger, herunder videre- og efteruddannelse m.v.

Note nr. 7 - Lønomkostninger vedrørende ejendomsdrift

Noten skal som minimum indeholde følgende specifikation, idet der skelnes mellem løn og lønafhængige omkostninger samt lønrefusioner m.v. til fx pedel, eget rengøringspersonale og andet personale vedrørende bygninger og grunde.

• Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusioner m.v.)

• Lønrefusioner

• Tilskud efter lov om barselsudligning

Note nr. 8 - Andre omkostninger vedrørende ejendomsdrift

Noten skal indeholde følgende specifikation:

• Lejeomkostninger

• Skatter, afgifter og ejendomsforsikringer

• Varme, el og vand

• Rengøring

• Vedligeholdelse

• Afskrivning vedrørende ejendomsdrift

• Øvrige omkostninger vedrørende ejendomsdrift, herunder videre- og efteruddannelse m.v.

Note nr. 9 - Lønomkostninger vedrørende kostafdeling/kantinedrift/skolemadordning

Noten skal som minimum indeholde følgende specifikation, idet der skelnes mellem løn og lønafhængige omkostninger samt lønrefusioner m.v. til fx kostinspektører, sovesalslærer, køkkenassistenter samt andet personale ved kostafdelingen/kantinen/skolemadordning:

• Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusioner m.v.)

• Lønrefusioner

• Tilskud efter lov om barselsudligning

Note nr. 10 - Andre omkostninger vedrørende kostafdeling/kantinedrift/skolemadordning

Noten skal indeholde følgende specifikation:

• Madvarer

• Inventar

• Leje eller leasing af inventar

• Fritidsaktiviteter/weekends

• Afskrivning

• Øvrige omkostninger, herunder videre- og efteruddannelse m.v.

Note nr. 11 - Lønomkostninger vedrørende administration m.v.

Noten skal som minimum indeholde følgende specifikation, idet der skelnes mellem løn og lønafhængige omkostninger samt lønrefusioner m.v. til kontorpersonale.

• Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusion m.v.)

• Lønrefusion

• Tilskud efter lov om barselsudligning

Note nr. 12 - Andre omkostninger vedrørende administration m.v.

Noten skal indeholde følgende specifikation:

• Revision

• Regnskabsmæssig assistance

• Andre konsulentydelser

• Tab på debitorer (inkl. skolepenge)

• Vikarkassebidrag

• Markedsføring (fx årsskrift, PR, annoncer m.v.)

• Kontorartikler, porto, telefon m.v.

• Kontorinventar, vedligeholdelse

• Kontorinventar, anskaffelse

• Leje eller leasing af inventar

• Afskrivning vedrørende administration m.v.

• Personaleudgifter

• Lovpligtige afgifter vedrørende personale

• Repræsentation

• Øvrige omkostninger vedrørende administration m.v., herunder videre- og efteruddannelse m.v.

Note nr. 13 - Renteindtægter m.v.

Noten skal indeholde følgende specifikation:

• Renteindtægter fra pengekonti

• Renter m.v. af værdipapirer

• Realiserede og urealiseredekursgevinster

Note nr. 14 - Renteomkostninger m.v.

Noten skal indeholde følgende specifikation:

• Prioritetsrenter

• Renteudgifter vedrørende driftslån/kassekredit m.v.

• Morarenter m.v.

• Realiserede og urealiserede kurstab

Note nr. 15 - Ekstraordinære indtægter

Noten specificeres i givet fald.

Note nr. 16 - Ekstraordinære omkostninger

Noten specificeres i givet fald.

Note nr. 17 - Anlægsoversigt

Noten er obligatorisk og skal følge opstillingen af forspalten, medens de øvrige kolonner tilpasses den enkelte skoles forhold.

 
Grunde og bygninger
Inventar og udstyr
Bus, traktorer og andre køretøjer
   
Undervisning
Administration m.fl.
 
Samlet anskaffelsessum pr. 1/1 - xxxx
             
Tilgang i årets løb til anskaffelsespriser
             
Afgang i årets løb til anskaffelsespriser
             
Samlet anskaffelsessum pr. 31/12 – xxxx
             
               
Opskrivninger pr. 1/1 - xxxx
             
Årets opskrivninger
             
Opskrivninger pr. 31/12 - xxxx
             
               
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 1/1 - xxxx
             
Årets af- og nedskrivninger
             
Tilbageførte afskrivninger på afhændede aktiver
             
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31/12 - xxxx
             
               
Bogført værdi pr. 31/12 - xxxx
             
               
Kontantvurdering af ejendomme pr. 1/1 - xxxx
             
Værdien af afsluttede ikke vurderede ny- og tilbygninger
             

Note nr. 18 – Finansielle anlægsaktiver

Noten specificeres og kan alene omfatte deposita, bankaktier og andele i forsyningsvirksomheder, jf. lovens bestemmelse om anbringelse af likvide midler (værdipapirer i form af obligationer opføres under omsætningsaktiver).

Note nr. 19 - Tilgodehavender

Noten skal specificeres i de enkelte hovedgrupper af tilgodehavender, fx skolepenge, statstilskud, vikartilskud og andre tilgodehavender, samt det beløb, der eventuelt er fratrukket til imødegåelse af tab.

Note nr. 20 - Periodeafgrænsningsposter (udgifter)

Noten skal specificeres i bl.a. forudbetalte lønninger, forudbetalt leje og andre forudbetalinger.

Note nr. 21 - Værdipapirer

Noten kan specificeres i beholdningsgrupper.

Note nr. 22 - Likvide beholdninger

Specificeres i kassebeholdning og bankbeholdninger.

Note nr. 23 - Egenkapital

De enkelte poster under egenkapitalen specificeres, således at årets bevægelser fremgår.

Note nr. 24 - Hensatte forpligtelser

De enkelte poster specificeres, således at årets bevægelser fremgår, og posterne beskrives og opdeles i kortfristede og langfristede forpligtelser. Fx tab vedrørende igangværende retssager og pensionsforpligtelser.

Note nr. 25 - Langfristet gæld

Det enkelte lån specificeres og restløbetid angives. Hvis skolen har statslån, skal det fremgå, om der er tale om rente- og afdragsfri lån eller ikke. Den del af de langfristede lån, der forfalder efter 5 år, oplyses i noten.

Note nr. 26 - Anden kortfristet gæld

Noten specificeres således, at det som minimum fremgår, hvor meget den skyldige a-skat udgør, desuden angivesøvrige skyldige poster i forbindelse med lønafregning, skyldig løn og pensions­bidrag, feriepengeforpligtelser, gæld til pengeinstitutter/kassekredit, (herunder kassekredit­maksimum) og anden gæld.

Note nr. 27 - Periodeafgrænsningsposter (indtægter)

Noten skal specificeres i bl.a. forud modtagne statstilskud, forud modtagne skolepenge og andre forud modtagne beløb m.fl.

Note nr. 28 - Andre forpligtelser

Noten skal omfatte en specificering af skolens eventuelle leasing- og lejeforpligtelser, sikkerhedsstillelse m.v. Det skal endvidere fremgå her, hvis skolen råder over inventar m.v., bygninger, lejemål eller lignende, der er stillet vederlagsfrit til rådighed af andre, herunder hvilke betingelser der er knyttet hertil (fx vedligeholdelsespligt og lignende).


Bilag 7

Særlige specifikationer

Beregning af egendækning, jf. § 6, stk. 1 i tilskudsbekendtgørelsen for friskoler og private grundskoler m.v. og § 7 i tilskudsbekendtgørelsen for private gymnasieskoler m.v.

 
Beløb
Skolepenge, grundskolen og/eller gymnasiet/kurset, netto, (note 2) (ekskl. SFO-, § 36a- og 36b-betaling og opholdsbetaling)
 
Tilskud til nedbringelse af skolepenge (note 2)
 
Andre indtægter i alt (note 3)
   
- lejeindtægter fra ansattes leje af bolig
   
- ansattes betaling for kost, lys, varme m.v.
   
Andre indtægter i alt, netto
->
 
Renteindtægter m.v. i alt (note 13)
 
Egendækning i alt
 
Årselever i alt
 
Egendækning pr. årselev
 

En skole, der kombinerer fri grundskole med gymnasial uddannelse, beregner det minimumskrav til egendækning pr. årselev, som skolen skal opfylde, således:

((Grundskoleårselever * minimum egenfinansiering) + (Gymnasieskoleårselever * minimum egenfinansiering)) / (Det samlede antal årselever på den kombinerede skole)

Skolen benytter skemaet ved at anføre den samlede elevbetaling, ekskl. SFO m.v. og det samlede årselevtal for at dokumentere, at skolen opfylder egendækningskravet, der beregnes konkret for skolen ved at benytte ovenstående formel.

For en skole, der kombinerer fri grundskole eller privat gymnasial uddannelse med fri kostskole, skal egendækningskravet pr. årselev i grundskoleafdelingen opfyldes ud fra minimumskravet for grundskoleelever, således at kun elevbetalingen for grundskoleeleverne indgår, ligesom andre indtægter, der alene vedrører den fri kostskole, ikke indgår i beregningen. Desuden skal skolen også opfylde kravet om mindsteelevbetaling på frie kostskoler, jf. § 11 i lov om frie kostskoler.

Dagtilbud og heltidsskolefritidsordninger

Dagtilbud (puljeordninger og privatinstitutioner), jf. lovens § 36 a

 
200x
Indtægter:
 
Kommunale tilskud
 
Forældrebetaling
 
Private tilskud
 
Indtægter i alt
 
Direkte omkostninger:
 
Løn og lønafhængige omkostninger
 
Materialer og forplejning
 
Inventar og udstyr
 
Lokaleleje og evt. prioritetsomkostninger
 
Andre direkte omkostninger
 
Direkte omkostninger i alt
 
Årets resultat
 

Heltidsskolefritidsordning, jf. lovens § 36 b

 
200x
Indtægter:
 
Kommunale tilskud
 
Forældrebetaling
 
Private tilskud
 
Indtægter i alt
 
Direkte omkostninger:
 
Løn og lønafhængige omkostninger
 
Materialer og forplejning
 
Inventar og udstyr
 
Andre direkte omkostninger
 
Direkte omkostninger i alt
 
Årets resultat
 

Hvis der er et betydeligt sammenfald med ressourceudnyttelsen i den almindelige skolefritidsordning, kan skolen ved opgørelse af udgifterne til heltidsskolefritidsordningen benytte forholdsmæssige andele af de udgifter, som henføres til skolefritidsordningen, jf. note 5 og 7.


Bilag 8

Særligt for kombinerede skoler

Kombinerede skoler er fritaget for at oplyse følgende nøgletal i bilag 2:

Årselever pr. lærerårsværk

Øvrige lønomkostninger pr. årselev.

Lønomkostninger i alt pr. årselev.

Undervisningsomkostninger pr. årselev.

Ejendomsomkostninger pr. årselev.

Administrationsomkostninger pr. årselev.

Kombinerede skoler skal oplyse hoved- og nøgletal for den samlede institution i overensstemmelse med bilag 2 for så vidt angår oplysninger om:

Resultatopgørelse

Balance

Pengestrømsopgørelse

Regnskabsmæssige nøgletal

Overskudsgrad

Likviditetsgrad

Soliditetsgrad

Finansieringsgrad

Antal årsværk for øvrigt personale.

Antal årsværk i alt.

Heraf % andel ansat på særlige vilkår (sociale klausuler).

De kombinerede skoler oplyser desuden følgende nøgletal i bilag 2:

Antal elever i grundskolen pr. 5. september

Antal elever i skolefritidsordning pr. 5. september

Antal elever i gymnasiet/kurset pr. 5. september

Antal elever i kostafdelingen pr. 5. september

Antal årselever i skoleåret, der slutter i regnskabsåret (efterskole/folkehøjskole)

Antal årselever i regnskabsåret (grundskole)

Antal årselever i regnskabsåret i skolefritidsordningen

Antal årselever i regnskabsåret (gymnasiet/kurset)

Antal årselever i regnskabsåret i kostafdelingen (grundskole)

Antal årselever i regnskabsåret i kostafdelingen (gymnasiet/kurset)

Antal årselever i regnskabsåret (efterskole/folkehøjskole)

Skolepenge pr. årselev, inkl. tilskud til nedbringelse af skolepenge (grundskole).

Skolepenge pr. årselev, inkl. tilskud til nedbringelse af skolepenge (gymnasiet/kurset).

Skolepenge pr. årselev, inkl. tilskud til nedbringelse af skolepenge (efterskole/folkehøjskole).

Antal lærerårsværk (grundskole)

Antal i lærerårsværk (gymnasiet/kurset)

Antal i lærerårsværk (efterskole/folkehøjskole)

Årselever pr. lærerårsværk (grundskole)

Årselever pr. lærerårsværk (gymnasiet/kurset)

Årselever pr. lærerårsværk (efterskole/folkehøjskole)

Lærerlønomkostninger pr. årselev (grundskole)

Lærerlønomkostninger pr. årselev (gymnasiet/kurset)

Lærerlønomkostninger pr. årselev (efterskole/folkehøjskole)

Årsværk (= Sum af heltidsansatte og deltidsansatte, herunder timelønnede omregnet til heltid) (f.eks. ATP-metoden).

Lærerårsværk og lærerlønomkostninger på frie grundskoler m.v.(= Skoleledere (herunder viceskoleinspektører og afdelingsledere), lærere og børnehaveklasseleder).

Lærerårsværk og lærerlønomkostninger på private skoler for gymnasial uddannelse(= Ledere (herunder viceskoleinspektører, afdelingsinspektører, viceafdelingsinspektører og afdelingsledere) og lærere).

Lærerårsværk og lærerlønomkostninger på efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler (= Ledere (herunder forstandere, viceforstandere og afdelingsledere) og lærere).

Lærerårsværk og lærerlønomkostninger på folkehøjskoler (= Forstandere og lærere).

Lønomkostninger opgøres netto, idet modtagne refusioner m.v. vedrørende løn modregnes.

Skolepenge, sfo-betaling og opholdsbetaling opgøres inklusive tilskud fra Fordelingssekretariatet, Deutscher Schul- und Sprachverein eller Friplads- og Vikarkassen til nedsættelse af betalingen. Indskrivningsgebyrer, opholdsbetaling samt særskilt betaling for materiale og ekskursioner m.v. indgår ikke.

Noter

Nedenstående note 1-3 erstatter for kombinerede skoler note 1-3 i bilag 6.

Note nr. 1 - Statstilskud

Noten skal indeholde følgende specifikation:

Grundskole:

• Grundtilskud, grundskolen

• Fællesudgiftstilskud, grundskolen

• Undervisningstilskud, grundskolen

• Bygningstilskud, grundskolen

• Tilskud til tyske mindretalsskoler

• Tilskud til kostafdelinger, grundskolen

• Tilskud til skolefritidsordninger

• Tilskud til sygeundervisning (fra Fordelingssekretariatet)

• Tilskud til kursusvirksomhed (fra Fordelingssekretariatet)

Gymnasium/kursus:

• Generelt driftstilskud, gymnasiet/kurset

• Bygningstilskud, gymnasiet/kurset

• Tilskud til kostafdelinger, gymnasiet/kurset

Grundskole/gymnasium/kursus:

• Tilskud til sprogstimulering

• Tilskud til specialundervisning

• Tilskud til støtteundervisning i dansk af tosprogede elever

• Tilskud til svært handicappede

• Tilskud til særlige formål

• Øvrige statstilskud

Fri kostskole:

• Grundtilskud

• Reduktion for indtægter modregnet i tilskuddet, jf. tilskudsbekendtgørelsen

• Basistilskud

• Supplerende tilskud

• Yderligere supplerende tilskud

• Tilskud til særligt prioriterede elevgrupper

• Bygningstilskud

• Tilskud til specialundervisning m.v. af elever med særlige behov og til undervisning m.v. af svært handicappede elever

• Tilskud til efteruddannelses og forsøgs- og udviklingsarbejde m.v.

• Tilskud til elever fra en række lande

• Tilskud til prøveforberedende og kompetencegivende undervisning efter anden lovgivning

• Øvrige tilskud

Note nr. 2 - Skolepenge

Noten skal indeholde følgende specifikation:

Grundskole/gymnasium/kursus:

• Skolepenge, grundskolen, netto, dvs. fratrukket eventuelle ydede moderationer

• Tilskud til nedbringelse af skolepenge, grundskolen (fra Fordelingssekretariatet eller Deutscher Schul- und Sprachverein)

• Skolepenge, gymnasiet/kursus, netto, dvs. fratrukket eventuelle ydede moderationer

• Tilskud til nedbringelse af skolepenge, gymnasiet/kursus (fra Friplads- og Vikarkassen)

• Skolefritidsordning, netto

• Tilskud til nedbringelse af sfo-betaling (fra Fordelingssekretariatet eller Deutscher Schul- und Sprachverein)

• Opholdsbetaling fra forældre, netto, dvs. fratrukket eventuelle ydede moderationer

• Tilskud til nedbringelse af betaling for ophold på kostafdeling

• Opholdsbetaling fra offentlige myndigheder

• Børnehave (dagtilbud/heltidsskolefritidsordning) forældrebetaling

• Betaling for materialer, ekskursioner m.v.

• Indskrivningsgebyrer

Fri kostskole:

• Kommunale tilskud

• Statslig elevstøtte til elever på efterskoler

• Elevbetaling

• Individuel støtte til elever

• Betaling for materialer, ekskursioner m.v.

Note nr. 3 - Andre indtægter

Noten skal indeholde følgende specifikation:

Grundskole/gymnasium/kursus:

• Lejeindtægter fra lokaler m.v.

• Lejeindtægter fra boliger, boligbidrag m.v.

• Ansattes betaling for lys, varme m.v.

• Ansattes betaling for kost

• Salg fra kostafdeling/kantine

• Betaling for skolemad

• Kontingent skolekredsmedlemmer og lignende

• Gaver og private tilskud

• Private tilskud vedrørende børnehave (dagtilbud/heltidsskolefritidsordning)

• Kommunale tilskud vedrørende børnehaver (dagtilbud)

• Kommunale tilskud vedrørende tidlig start i sfo (vippeordninger)

• Kommunale tilskud vedrørende støttekrævende elever i sfo

• Kommunale tilskud, øvrige

• Øvrige indtægter og andre tilskud

Fri kostskole:

• Betaling for deltagere omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

• Indtægter fra kurser uden for loven

• Lejeindtægter fra lokaler m.v.

• Lejeindtægter fra boliger, boligbidrag m.v.

• Ansattes betaling for kost

• Ansattes betaling for lys, varme m.v.

• Kontingent skolekredsmedlemmer

• Øvrige indtægter fra anden virksomhed

• Gaver og private tilskud

• Øvrige indtægterog andre tilskud

Note nr. 4 - Lønomkostninger vedrørende undervisning m.v.

Noten skal som minimum indeholde følgende specifikation, idet der skelnes mellem løn og lønafhængige omkostninger samt lønrefusioner m.v.Følgende stillingstyper er omfattet af noten: De, der er ansat som ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler efter statens overenskomst. Ledere og lærere ved gymnasiet/kurset efter statens overenskomst. Ledere, lærere ved den frie kostskole efter statens overenskomst. Personale ved skolefritidsordning samt andet pædagogisk personale (støttepædagoger m.v.) og personale, der er ansat til hjælp for psykisk eller fysisk handicappede elever. Personale ved børnehave (dagtilbud/heltidsskolefritidsordning). Noten inkluderer lønomkostninger knyttet til befordring af elever.

Grundskole/gymnasium/kursus:

• Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag og lovpligtige afgifter m.v. (før fradrag af lønrefusioner m.v.)

• Lønrefusioner

• Tilskud fra vikarpuljen (fra Fordelingssekretariatet)

• Tilskud fra vikarkassen for private gymnasier

• Tilskud til fratrædelsesordning (fra Fordelingssekretariatet)

• Tilskud efter lov om barselsudligning

Skolefritidsordning/børnehave(dagtilbud/heltidsskolefritidsordning):

• Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag og lovpligtige afgifter m.v. (før fradrag af lønrefusioner m.v.)

• Lønrefusioner

• Tilskud efter lov om barselsudligning

Fri kostskole:

Kurser inden for loven:

• Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag og lovpligtige afgifter m.v. (før fradrag af lønrefusioner m.v.)

• Lønrefusioner

• Tilskud efter lov om barselsudligning

Kurser uden for loven:

• Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag og lovpligtige afgifter m.v. (før fradrag af lønrefusioner m.v.)

• Lønrefusioner

•Tilskud efter lov om barselsudligning

Særlige specifikationer

Fri kostskole

Sengepladser:

 
200x
200x-1
200x-2
200x-3
200x-4
Antal sengepladser, jf. § 3, 4 og 5 i tilskudsbekendtgørelsen
         
Gennemsnitlige løbende omkostninger pr. sengeplads, jf. § 3 i tilskudsbekendtgørelsen
         

Aktiviteter uden for loven:

 
200x
200x-1
200x-2
200x-3
200x-4
Indtægter
         
Lønomkostninger
         
Øvrige omkostninger
         
Resultat