Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. december 2008

Forslag

til

Lov om ændring af lov om produktionsskoler, lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om erhvervsuddannelser, lov om Danmarks Evalueringsinstitut og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

(Forenkling af rådsstruktur m.v.)

§ 1

I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 6. juli 2006, som ændret ved § 1 i lov nr. 593 af 24. juni 2005, § 18 i lov nr. 578 af 9. juni 2006, § 2 i lov nr. 558 af 6. juni 2007 og § 38 i lov nr. 311 af 30. april 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 2, nr. 2, ændres »Kreditforeningen af Kommuner i Danmark« til: »KommuneKredit«.

2. § 8 a affattes således:

»§ 8 a. Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, der er nedsat i medfør af lov om erhvervsuddannelser, rådgiver undervisningsministeren om produktionsskolernes undervisningstilbud og afgiver indstilling til ministeren om regler om produktionsskolerne og deres virksomhed.«

3. I § 11, stk. 1, ændres »lov om betaling for uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om en aktiv socialpolitik m.m.« til: »lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.«

§ 2

I lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 18. marts 2008, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse« til: »Rådet for Voksen- og Efteruddannelse«.

2. § 3, stk. 1, affattes således:

»Rådet for Voksen- og Efteruddannelse har til opgave at rådgive undervisningsministeren om

1) grundlæggende arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling i form af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser,

2) individuel kompetencevurdering,

3) vurdering af basale færdigheder i læsning, skrivning, stavning, regning og matematik,

4) behov for og tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og

5) kortuddannedes uddannelsesbehov inden for almen voksenundervisning på grundlæggende niveau.«

3. § 4, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Undervisningsministeren udpeger følgende som tilforordnede uden stemmeret:

1) 1 tilforordnet fra Undervisningsministeriet.

2) 1 tilforordnet fra Beskæftigelsesministeriet efter indstilling fra beskæftigelsesministeren.

3) 1 tilforordnet fra Økonomi- og Erhvervsministeriet efter indstilling fra økonomi- og erhvervsministeren.

4) 1 tilforordnet efter indstilling fra Danske Erhvervsskoler, Foreningen af forstandere og direktører ved AMU-centrene og SOSU-lederforeningen i fællesskab.

5) 1 tilforordnet efter indstilling fra Lederforeningen for VUC.

6) 1 tilforordnet efter indstilling fra Uddannelsesforbundet.

7) 1 tilforordnet efter indstilling fra Handelsskolernes Lærerforening.

8) 1 tilforordnet efter indstilling fra Dansk Folkeoplysnings Samråd, de landsdækkende oplysningsforbund, Foreningen af Daghøjskoler og Foreningen af Ledere ved Dansk­ud­dan­nel­ser­ne i fællesskab.«

§ 3

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 34, stk. 1, nr. 1, ændres »7 medlemmer« til: »8 medlemmer«.

2. § 34, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4) 1 medlem efter indstilling fra Danske Regioner.«

3. I § 34, stk. 1, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:

»5) 1 medlem efter indstilling fra KL (Kommunernes Landsforening).«

Nr. 5-7 bliver herefter nr. 6-8.

4. I § 34, stk. 2, 1. pkt., ændres »6 medlemmer« til: »7 medlemmer«.

5. § 34, stk. 2, nr. 1 og 2, affattes således:

»1) 1 medlem efter indstilling fra Danske Erhvervsskoler.

2) 1 medlem efter indstilling fra Forstanderkredsen for produktionsskoler og pro­duk­tions­højskoler.«

6. I § 34, stk. 2, nr. 4, ændres »Dansk Teknisk Lærerforbund« til: »Uddannelsesforbundet«.

7. § 34, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Formanden for Rådet for Voksen- og Efteruddannelse kan deltage i rådets arbejde uden stemmeret. Foreningerne for institutioner for erhvervsrettede uddannelser samt Pro­duk­tions­sko­le­foreningen kan deltage i rådets arbejde med hver en repræsentant uden stemmeret.«

8. I § 67 a, stk. 2, 1. pkt., ændres »skoleophold for andre erhvervsuddannelseselever end dem, der er omfattet af stk. 1.« til: »skoleophold, hvortil der ikke ydes befordringsrabat efter lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.«

§ 4

I lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 10. august 2005, som ændret ved § 3 i lov nr. 593 af 24. juni 2005, lov nr. 1597 af 20. december 2006, § 10 i lov nr. 561 af 6. juni 2007, lov nr. 209 af 31. marts 2008 og § 60 i lov nr. 346 af 14. maj 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, ændres »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »velfærdsministeren«.

2. § 5, stk. 2, nr. 4, ophæves.

Nr. 5-7 bliver herefter nr. 4-6.

3. I § 5, stk. 2, nr. 5, der bliver nr. 4, ændres »Rådet for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse« til: »Rådet for Voksen- og Efteruddannelse«.

4. I § 5, stk. 2, nr. 7, der bliver nr. 6, ændres »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »velfærdsministeren«.

§ 5

I lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 939 af 22. september 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 8 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse« til: »Rådet for Voksen- og Efteruddannelse«.

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009.

Stk. 2. En beskikkelse eller udpegning som tilforordnet til Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. overgår ved lovens ikrafttræden til at være en beskikkelse eller udpegning som tilforordnet til Rådet for Voksen- og Efteruddannelse.

, den 4. december 2008