Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om meritvurdering i speciallægeuddannelsen

1. Indledning

I henhold til § 14 i bekendtgørelse nr. 1257 af 25. oktober 2007 om uddannelse af speciallæger vurderer de Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse indhold og varighed af ansættelser, som danske eller udenlandske læger ønsker skal indgå i vurderingen af deres uddannelsesforløb.

Formålet med denne vejledning er at give en oversigt over regler for vurdering og overførsel af merit i medfør af 2003-uddannelsesordningen.

2. Muligheder for meritvurdering

Ved meritvurdering foretages et konkret skøn over, hvilke kompetencer fra specialets målbeskrivelse, den uddannelsessøgende læge har erhvervet i sit uddannelsesforløb. Meritvurdering foretages af de Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i samarbejde med regionens faglige rådgivere.

2.1 Meritvurdering af kompetencer opnået i Danmark

Meritvurdering og forkortelse af uddannelsesforløb kan finde sted, såfremt kompetencer i et uddannelsesforløb dækker kravene i et andet uddannelsesforløb i følgende tilfælde:

Fra introduktionsforløb i et speciale til introduktionsforløb i andet speciale

Fra introduktionsforløb i et speciale til hoveduddannelsesforløb i andet speciale. Kompetencer opnået i introduktionsstillinger på kirurgiske og intern medicinske afdelinger kan ikke meritoverføres til den fælles grunduddannelse i henholdsvis de kirurgiske eller intern medicinske specialer

Fra hoveduddannelsesforløb i et speciale til hoveduddannelsesforløb i andet speciale.

Meritvurdering kan ikke finde sted fra stillinger, der ikke er klassificeret til uddannelse.

2.2 Meritvurdering af kompetencer opnået i udlandet

Ansøgning om vurdering af udenlandsk ansættelse kan først ske efter opnået ret til selvstændigt virke som læge.

Introduktionsuddannelse: Det vurderes, hvilke af de krævede kompetencer i specialets målbeskrivelse ansøger har opnået. Hvis ansøgeren har opnået alle kompetencer og har haft mindst 12 måneders ansættelse gives merit svarende til introduktionsstilling. For almen medicin dog 6 måneder, såfremt 6 måneders ansættelse i almen praksis har fundet sted under den kliniske basisuddannelse

Hoveduddannelse: Det vurderes, hvilke af de krævede kompetencer i specialets målbeskrivelse ansøger har opnået

Ansøgerens teoretiske uddannelse vurderes. LAS III kurset, som afholdes af Sundhedsstyrelsen skal gennemføres af samtlige tredjelandslæger, før de opnår dansk speciallægeanerkendelse.

Ud fra ovenstående vurderes det, hvilken yderligere klinisk og teoretisk uddannelse, der må kræves for, at ansøgeren kan opnå de manglende kompetencer.

Er der tvivl om dele af dokumentationen, eller kan ansøger ikke fremskaffe denne, må det vurderes om ansøger kan indgå i en evalueringsansættelse eller om ansøgningen skal afvises.

2.3 Forhåndsgodkendelse af ansættelser i udlandet

Læger med tilladelse til selvstændigt virke kan få forhåndsgodkendt konkrete ansættelser i udlandet således, at de har en vis sikkerhed for, at ansættelsen kan indgå helt eller delvist i den danske speciallægeuddannelse. I forbindelse med forhåndsgodkendelsen skal det præciseres, hvilken dokumentation ansøger skal fremsende til det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Der skal foreligge dokumentation for ansættelsens uddannelsesmæssige værdi, og der bør som udgangspunkt foreligge et uddannelsesprogram, svarende til det danske uddannelseselement.

Når dokumentation for opnåede kompetencer foreligger, overfører de Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse oplysningerne til lægens logbog. Indtil denne overførsel kan ske elektronisk, indsendes den skriftlige dokumentation til Sundhedsstyrelsen med angivelse af baggrunden for merit. Såfremt alle kompetencer ikke er opnået i den udenlandske ansættelse, vedlægges logbog med attestation af opnåede kompetencer.

Selv om der er givet afslag om forhåndsgodkendelse kan der stadig efterfølgende søges om meritvurdering jf. § 14, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1257 af 25. oktober 2007. Er der fortsat tvivl om ansættelsens uddannelsesværdi, kan kompetencerne vurderes i en evalueringsansættelse.

3. Evalueringsansættelse

Hvis de Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, på baggrund af faglig rådgivning, vurderer, at ansøgerens kompetencer bør evalueres i et ansættelsesforløb, må den uddannelsessøgende læge som hovedregel selv tilvejebringe en ansættelse i specialet. De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse sikrer, at der foreligger et godkendt uddannelsesprogram for evalueringsansættelsen.

Ansøger skal evalueres efter højst 6 måneder med henblik på en vurdering af, hvilke kompetencer der er opnået, og det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse fastsætter herefter det resterende kliniske og teoretiske uddannelsesforløb.

Den samlede uddannelsestid, dvs. uddannelsesdele fra udlandet, som meritoverføres, evt. evalueringsansættelse og det planlagte forkortede uddannelsesforløb, skal mindst opfylde tidskravet i den danske speciallægeuddannelse.

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse orienterer Sundhedsstyrelsen om afgørelsen. For at sikre et fælles erfaringsgrundlag i denne type sager skal det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse ligeledes orientere de øvrige Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

4. Krav til dokumentation af kompetencer opnået ved ansættelse i udlandet

Dokumentationen skal indeholde:

Oplysning om ansøgerens navn, ønsket speciale, hidtidige uddannelse og evt. akademisk grad herunder postgraduate kurser.

Oplysning om ansættelser med angivelse af: sygehusets navn og adresse samt beskrivelse af de relevante afdelinger, patientunderlag samt antallet af speciallæger og øvrige lægelige stab. Ansættelsesperiode og ugentlig arbejdstid. Stillingsbetegnelse og arbejdsopgaver.

I det omfang der foreligger et uddannelsesprogram, skal dette medfølge i engelsk eller dansk oversættelse.

Dokumentation for gennemførte ansættelser skal vedlægges

Sundhedsstyrelsen, den 26. november 2008

Birte Obel

/ Maria Herlev Ahrenfeldt