Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om jernbanevirksomheders og jernbaneinfrastrukturforvalteres beredskabsarbejde

I medfør af § 8 d, stk. 4, § 22, stk. 6 og § 24, stk. 5 i bekendtgørelse nr. 567 af 9. juni 2008 af lov om jernbane fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 24 a:

Generelle bestemmelser

§ 1. Denne bekendtgørelse har til formål at fastsætte rammer for jernbanevirksomhedernes og jernbaneinfrastrukturforvalternes varetagelse af beredskabsarbejde, herunder også vedrørende jernbanesikring (security).

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder for jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere, idet disse skal foretage nødvendig planlægning og træffe nødvendige foranstaltninger for at sikre jernbanen, jernbanedriften, passagerer og gods i ekstraordinære situationer.

Stk. 3. Bekendtgørelsen gælder endvidere for Trafikstyrelsen, da denne skal varetage den overordnede koordinering vedrørende beredskabsarbejdet og føre tilsyn hermed.

§ 2. Jernbanevirksomhedernes og jernbaneinfrastrukturforvalternes beredskabsarbejde skal indgå i planlægnings- og driftsopgaverne vedrørende jernbanenettet med henblik på, at

1) kortlægge og vurdere risici i forbindelse med ekstraordinære situationer for at vurdere behovet for indsats for at imødegå disse risici, eksempelvis ved udarbejdelse af risiko- og sårbarhedsvurderinger,

2) sikre forebyggende foranstaltninger for at reducere risikoen for, at ekstraordinære situationer indtræffer eller for at give øget robusthed over for sådanne situationer,

3) sikre genopretningsforanstaltninger efter skader som følge af ekstraordinære situationer og

4) løbende revidere beredskabsplaner og sikringsplaner, bl.a. på baggrund af afholdte beredskabsøvelser.

Stk. 2. Trafikstyrelsen udarbejder en beredskabsplan, der angiver, hvordan Trafikstyrelsen som helhed planlægger at håndtere en ekstraordinær situation.

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved ekstraordinære situationer: Uønskede naturskabte, menneskeskabte og teknologiske hændelser så som ekstreme vejrsituationer, pandemier o.l., der kan påvirke jernbanen, jernbanedriften, passagerer og gods væsentligt samt trusler om terror eller terrorhandlinger rettet mod jernbanen, jernbanedriften, passagerer og gods.

Stk. 2. Ved jernbaneområder forstås: Banelinjer med tilhørende skråninger, banketter, afvandningsanlæg, broer, tunneler og tunnelmundinger, stationer og forpladser og adgangsveje til disse m.v.

Stk. 3. Ved anlæg forstås: Sikringsanlæg, kørestrømsanlæg, radioanlæg, fjernstyringscentral, omformerstationer m.v.

Stk. 4. Ved jernbanesikring (security) forstås: Forebyggende tiltag, der så vidt muligt sikrer de i risiko- og sårbarhedsvurderingens prioriterede jernbaneområder og anlæg mod ekstraordinære situationer.

Stk. 5. Ved beredskab forstås: Tiltag til at håndtere en opstået ekstraordinær situation, herunder at sørge for genopretning.

Stk. 6. Ved jernbaneulykke forstås: En uønsket eller utilsigtet pludselig hændelse eller en specifik kæde af sådanne hændelser, der har skadelige følger for jernbanen, passagerer, gods eller jernbanedriften.

Stk. 7. Ved kontaktpunkt forstås: Et døgnkontaktpunkt, hvor man kan kontakte jernbanevirksomheden eller jernbaneinfrastrukturforvalteren i en ekstraordinær situation, f.eks. en person, en vagtordning, en kommandostation (KSN) o.l.

Stk. 8. Ved sammenfattende beredskabsplaner forstås: Et resume af jernbanevirksomhedens eller jernbaneinfrastrukturforvalterens eksisterende beredskabsplan, som indeholder de elementer som nævnt i § 8, stk. 2.

Stk. 9. Ved sikringsplan forstås: Et dokument, der præciserer de forebyggende foranstaltninger, der skal til for at mindske de risici, der fremgår af risiko- og sårbarhedsvurdering for de jernbaneområder og anlæg, der ifølge risiko- og sårbarhedsvurderingen er vigtige at beskytte for at kunne opretholde kontinuiteten i jernbanen og jernbanedriften.

Stk. 10. Ved risiko- og sårbarhedsvurdering forstås: Et dokument, der dels identificerer vigtig jernbaneområder og anlæg samt trusler mod og svagheder ved disse, og dels identificerer risikoen for at disse trusler indtræder.

Beredskabsplanlægning 1)

§ 4. Jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere skal foretage beredskabsplanlægning for forebyggelse og håndtering af ekstraordinære situationer, jf. § 1, stk. 2. Det omfatter

1) organisatoriske forhold,

2) risiko- og sårbarhedsvurdering,

3) jernbanesikring, herunder udarbejdelse og revidering af sikringsplaner,

4) udarbejdelse og revidering af beredskabsplaner for håndtering af ekstraordinære situationer,

5) indbyrdes koordinering af beredskabsplanlægningen og udførelsen af beredskabsopgaver jernbanevirksomhederne og jernbaneinfrastrukturforvalterne imellem og

6) genopretning af jernbanen og jernbanedriften efter en ekstraordinær situation er indtruffet.

Organisatoriske forhold

§ 5. Jernbanevirksomhederne og jernbaneinfrastrukturforvalterne skal udpege en beredskabsansvarlig, der koordinerer virksomhedens beredskabsopgaver, herunder etablering af kommunikationslinjer for både intern og ekstern kommunikation.

Stk. 2. Jernbanevirksomhederne og jernbaneinfrastrukturforvalterne skal endvidere udpege et kontaktpunkt, som i ekstraordinære situationer når som helst skal

1) kunne fungere som bindeled mellem jernbanevirksomheden og jernbaneinfrastrukturforvalteren,

2) kunne kommunikere med Trafikstyrelsen og andre myndigheder og,

3) sikre at jernbanevirksomhederne og jernbaneinfrastrukturforvalterne iværksætter de nødvendige foranstaltninger, herunder videreformidling af informationer internt i jernbanevirksomheden og hos jernbaneinfrastrukturforvalteren.

Stk. 3. Kontaktpunktet skal have mulighed for at kommunikere via e-mail, telefax og telefon. Telefaxforbindelsen og telefonforbindelsen skal etableres på en analog telefonlinie uden omstillingsanlæg.

Stk. 4. Kontaktpunktet skal kunne opretholdes i tilfælde af strømafbrydelser.

Stk. 5. Jernbanevirksomhederne og jernbaneinfrastrukturforvalterne skal videregive oplysninger om den beredskabsansvarlige og kontaktpunktet til Trafikstyrelsen.

Risiko- og sårbarhedsvurdering

§ 6. Jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere skal udarbejde en skriftlig risiko- og sårbarhedsvurdering for jernbanevirksomhedens eller jernbaneinfrastrukturforvalterens eget ansvarsområde i relation til opretholdelse af jernbanen og jernbanedriftens kontinuitet i en ekstraordinær situation.

Stk. 2. Risiko- og sårbarhedsvurderingen efter stk. 1 skal mindst indeholde følgende:

1) en kortlægning og efterfølgende prioritering af de jernbaneområder og anlæg, der er vigtige at beskytte for at kunne opretholde kontinuiteten i jernbanen og jernbanedriften,

2) identifikation af mulige trusler som væsentligt kan påvirke passagerer og gods samt opretholdelsen af kontinuiteten i jernbanen eller jernbanedriften og

3) en vurdering af risikoen for indtræden af de i nr. 2 nævnte trusler.

Stk. 3. Jernbanevirksomhedens og jernbaneinfrastrukturforvalterens risiko- og sårbarhedsvurderinger skal revideres mindst hvert andet år, og herudover i det omfang udviklingen gør det nødvendigt.

Sikringsplaner

§ 7. For områder, der er prioriteret i henhold til § 6, stk. 2, pkt. 1, skal jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere udarbejde en sikringsplan, der så vidt muligt sikrer jernbanen mod ekstraordinære situationer samt konsekvenserne heraf.

Stk. 2. Sikringsplanen skal beskrive de tiltag, der iværksættes for at imødegå de trusler og risici, der er blevet identificeret i sårbarhedsvurderingen i § 6. Sikringsplanen kan være en selvstændig plan eller kan kombineres med beredskabsplanen.

Stk. 3. Jernbanevirksomhedens og jernbaneinfrastrukturforvalterens sikringsplaner skal revideres mindst hvert andet år, og herudover i det omfang udviklingen gør det nødvendigt.

Beredskabsplaner

§ 8. Jernbanevirksomhederne og jernbaneinfrastrukturforvalterne skal udarbejde beredskabsplaner for håndtering af ekstraordinære situationer. Beredskabsplanerne skal baseres på risiko- og sårbarhedsvurderingerne nævnt i § 6 og skal omfatte

1) en sammenfattende beredskabsplan, der beskriver, hvordan jernbanevirksomhederne og jernbaneinfrastrukturforvalterne planlægger at håndtere og styre indsatsen i ekstraordinære situationer, jf. stk. 2, eventuelt suppleret med

2) underliggende beredskabsplaner i form af detaljerede planer, procedurer, instrukser (actioncards) m.m.

Stk. 2. Den sammenfattende beredskabsplan efter stk. 1, nr. 1, skal bl.a. beskrive følgende elementer

1) aktivering, etablering og drift af kontaktpunkt, jf. § 5, stk. 2-5,

2) indhentning, behandling og fordeling af relevante informationer,

3) koordinering af jernbanevirksomhedernes og jernbaneinfrastrukturforvalternes handlinger,

4) udsendelse af relevant, opdateret og samordnet ekstern information til relevante parter,

5) opretholdelsen af jernbanen og jernbanedriften under en ekstraordinær situation og

6) prioritering af beredskabsforanstaltninger på baggrund af risiko- og sårbarhedsvurderingen i § 6.

Stk. 3. Er der sammenfald mellem en jernbanevirksomhed og en jernbaneinfrastrukturforvalter er udarbejdelsen af en samlet beredskabsplan for dennes jernbane og jernbanedrift tilstrækkelig.

Stk. 4. Beredskabsplaner skal revideres mindst hvert andet år, og i det omfang udviklingen gør det nødvendigt.

Planlægning og koordinering af beredskabsarbejdet

§ 9. Initiativ til koordinering af beredskabsarbejdet påhviler jernbaneinfrastrukturforvalteren. Koordineringen skal ske med de jernbanevirksomheder, der anvender dennes infrastruktur.

Stk. 2. Ved tilstødende jernbaneinfrastrukturforvaltere påhviler det Banedanmark at tage initiativ til koordinering af beredskabsarbejdet.

Stk. 3. Jernbanevirksomhederne og jernbaneinfrastrukturforvalterne skal dokumentere, at de indbyrdes har koordineret indhold og omfang af beredskabsarbejdet herunder

1) planlægningen og udførelsen af beredskabsopgaver,

2) informationsudveksling mellem jernbanevirksomhederne og jernbaneinfrastrukturforvalterne om hvordan håndtering af passagerer og gods skal ske og

3) jernbanesikringsplaner, jf. § 7.

Stk. 4. Den koordinerende planlægning efter stk. 1 skal endvidere ske sammen med de relevante redningsberedskaber, politi, brandvæsen samt øvrige relevante aktører i samfundets samlede beredskab.

Stk. 5. Såfremt en jernbanevirksomhed eller en jernbaneinfrastrukturforvalter vurderer, at der er nærliggende risiko for, at der indtræffer en ekstraordinær situation, der kan medføre at jernbanen og jernbanedriften ikke kan opretholdes og videreføres i normalt omfang, skal politiet underrettes herom.

§ 10. I ekstraordinære situationer videreformidler Trafikstyrelsen, som supplement til politi og beredskabsmyndigheder, relevante meddelelser og informationer til centrale myndigheder, jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere samt fremskaffer data og andre jernbanerelevante informationer af betydning for samfundets beredskab, herunder information om nabolandenes jernbanenet.

§ 11. Jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere skal deltage i det af Trafikstyrelsens etableret formaliserede samarbejde om beredskabsforhold i jernbanesektoren, bl.a. gennem informationsvirksomhed og møder om beredskabsforhold.

Øvelser, evalueringer m.m.

§ 12. Jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere skal sikre, at de medarbejdere, der indgår i beredskabet, løbende modtager den fornødne instruktion, uddannelse og træning i disse opgaver.

§ 13. Jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere skal afholde beredskabsøvelser, der afprøver deres sikrings- og beredskabsplaner udarbejdet efter § 7 og § 8.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte øvelser skal afholdes mindst en gang hvert andet år og skal over en 5-årig periode dække de væsentligste dele af jernbanevirksomhedens og jernbaneinfrastrukturforvalterens beredskabsarbejde, herunder jernbanesikring.

Stk. 3. Jernbanevirksomhederne og jernbaneinfrastrukturforvalterne skal skriftligt udarbejde en evaluering af hver afholdt øvelse, herunder dennes forløb og de opnåede erfaringer samt planlagt opfølgning af evalueringen, herunder eventuelt ændring af beredskabs- eller sikringsplanen og tidsplan herfor.

Stk. 4. Såfremt der indenfor den i stk. 2 nævnte periode indtræder en jernbaneulykke eller ekstraordinær situation, og vurderer jernbanevirksomheden eller jernbaneinfrastrukturforvalteren, at den indtrådte jernbaneulykke eller ekstraordinære situation i væsentligt omfang omfatter konkrete forhold, der svarer til en planlagt øvelse, kan håndteringen af denne jernbaneulykke eller ekstraordinære situation erstatte den planlagte øvelse.

Stk. 5. Deltager en jernbanevirksomhed eller en jernbaneinfrastrukturforvalter i andre beredskabsøvelser end deres egne, kan en sådan deltagelse ligeledes erstatte en planlagt øvelse, såfremt øvelsen i væsentligt omfang afprøver konkrete forhold, og jernbanevirksomheden eller jernbaneinfrastrukturforvalteren vurderer, at den pågældende øvelse svarer til en af jernbanevirksomheden eller jernbaneinfrastrukturforvalteren planlagt øvelse.

Stk. 6. For hver situation nævnt i stk. 4 og 5 skal der ligeledes udarbejdes en skriftlig evaluering jf. stk. 3.

Tilsyn

§ 14. Trafikstyrelsen fører som minimum tilsyn med at jernbanevirksomhederne og jernbaneinfrastrukturforvalterne kan dokumentere, at de

1) har udarbejdet en risiko- og sårbarhedsvurdering efter § 6,

2) har udarbejdet sikringsplaner efter § 7,

3) har udarbejdet beredskabsplaner efter § 8,

4) har koordineret beredskabsarbejdet efter § 9,

5) har foretaget den nødvendige uddannelse af personalet efter § 12 samt

6) har afholdt øvelser og foretaget evalueringer efter § 13.

Stk. 2. Trafikstyrelsen kan påbyde en jernbanevirksomhed eller en jernbaneinfrastrukturforvalter at ændre sin dokumentation af sit beredskabsarbejde, såfremt det ikke opfylder reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Trafikstyrelsen kan endvidere påbyde en jernbanevirksomhed eller en jernbaneinfrastrukturforvalter at afholde øvelser efter § 13, og at nærmere angivne forhold skal indgå i sådanne øvelser.

Øvrige bestemmelser

§ 15. Jernbanevirksomhederne og jernbaneinfrastrukturforvalterne skal efter anmodning give Trafikstyrelsen oplysning om alle forhold af relevans for beredskabsarbejdet.

§ 16. Risiko- og sårbarhedsvurderinger efter § 6, kritiske dele af sikrings- og beredskabsplaner og andet materiale af tilsvarende karakter, herunder kommunikation, jf. § 5, stk. 2, skal behandles fortroligt og må ikke komme uvedkommende i hænde. Opbevares materialet i elektronisk form, skal det opbevares således, at uautoriseret adgang, sletning, ødelæggelse, ændring og offentliggørelse forhindres.

Stk. 2. Forsendelse af materiale om de i stk. 1 nævnte forhold til Trafikstyrelsen skal ske med elektronisk post, anbefalet brev eller kurér. Fremsendes materialet med elektronisk post må det kun ske via kryptoudstyr, der er godkendt af den nationale sikkerhedsmyndighed (PET), og som er kompatibelt med Trafikstyrelsens kryptoudstyr.

Klageadgang og straffebestemmelser

§ 17. Afgørelser truffet af Trafikstyrelsen i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages til Jernbaneklagenævnet. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Afgørelser, der kan påklages til Jernbaneklagenævnet, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Jernbaneklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 18. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) ikke planlægger beredskabsarbejde som angivet i § 4, stk. 1,

2) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller efter anmodning undlader at afgive oplysninger,

3) ikke overholder påbud meddelt efter denne bekendtgørelse eller

4) videregiver oplysninger, der er omfattet af § 16, stk. 1, 1. pkt. til uvedkommende.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Overgangsbestemmelser

§ 19. Dokumenterne i § 2, stk. 2 og §§ 6-8 skal være udarbejdet senest den 31. december 2009.

Ikrafttræden

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009.

Trafikstyrelsen, den 16. december 2008

Carsten Falk Hansen

/ Jesper Rasmussen

Officielle noter

1) For jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere, der opererer på TEN-nettet gælder endvidere beredskabskravene nævnt i gældende europæiske tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI). Jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere, der kører med farligt gods, skal endvidere overholde RID-reglementet og gældende EU-lovgivning.