Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

 

§ 1

I bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler nr. 241 af 27. april 1998 foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes som stk. 3:

"Stk. 3. Bilag 7 til denne bekendtgørelse omfatter de aktive stoffer, som er optaget på EF-listen over aktive stoffer til brug i plantebeskyttelsesmidler."

2. Bilag 7 til bekendtgørelse nr. 241 af 27. april 1998 om bekæmpelsesmidler affattes således:

»Bilag 7: EF-Listen over aktive stoffer til brug i plantebeskyttelsesmidler.

Azimsulfuron1)  

Azoxystrobin2)  

Imazalil3)  

Kresozim-methyl4)  

Spiroxamin5) «

§ 2

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 9. oktober 1999.

Miljø- og Energiministeriet, den 25. september 1999

Svend Auken

/Helge Andreasen

 

Officielle noter

1) Kommissionens direktiv 99/80/EF om indsættelse af et aktivt stof (azimsulfuron) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF

2) Kommissionens direktiv 98/47/EF om indsættelse af et aktivt stof (azoxystrobin) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF

3) Kommissionens direktiv 97/73/EF om indsættelse af et aktivt stof (imazalil) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF

4) Kommissionens direktiv 99/1/EF om indsættelse af et aktivt stof (kresoxim-methyl) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF

5) Kommissionens direktiv 99/73/EF om indsættelse af et aktivt stof (spiroxamin) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF