Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Dansk Sprognævn

(Ændring af ledelsesstruktur)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 320 af 14. maj 1997 om Dansk Sprognævn foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Dansk Sprognævn er en statsinstitution, som har til opgave at følge det danske sprogs udvikling, at give råd og oplysninger om det danske sprog og at fastlægge den danske retskrivning.«

2. Kapitel 2 affattes således:

»Kapitel 2

Dansk Sprognævns struktur

§ 4. Dansk Sprognævn ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren. Kulturministeren udpeger 1 medlem af bestyrelsen. 5 medlemmer udpeges af og blandt medlemmer af repræsentantskabet, jf. § 6. 1 medlem udpeges af og blandt Dansk Sprognævns medarbejdere.

Stk. 2. Kulturministeren udpeger bestyrelsens formand og næstformand blandt bestyrelsens medlemmer efter indstilling fra repræsentantskabet.

Stk. 3. Bestyrelsen skal sammensættes således, at den samlede bestyrelse repræsenterer sproglig, økonomisk og ledelsesmæssig indsigt. Formanden skal have sprogfaglig baggrund.

Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer beskikkes af kulturministeren for 4 år ad gangen. Genbeskikkelse kan finde sted én gang.

§ 5. Bestyrelsen er Dansk Sprognævns øverste ledelse og har det overordnede ansvar for næv­nets virksomhed.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer varetager i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer alene Dansk Sprognævns interesser.

Stk. 3. Bestyrelsen vedtager en gang årligt efter indstilling fra direktøren budget og strategi for nævnets virksomhed.

§ 6. Repræsentantskabet består af indtil 43 medlemmer. Heraf udpeges 40 medlemmer af kulturministeren efter indstilling fra organisationer, institutioner, foreninger m.v. med interesse for det danske sprog. Når repræsentantskabet er nedsat, kan det indstille til kulturministeren, at denne udpeger yderligere 3 navngivne medlemmer, som enten kan være personlige medlemmer eller repræsentanter for organisationer, in­sti­tu­tion­er, foreninger m.v. med interesse for det danske sprog.

Stk. 2. Kulturministeren beskikker medlemmerne for 4 år ad gangen. Genbeskikkelse kan ske én gang. Genbeskikkelse af personlige medlemmer kan dog ske ubegrænset.

Stk. 3. Repræsentantskabet træder sammen mindst to gange om året. Ved det første møde orienterer formanden om regnskabet og aflægger beretning om arbejdet i det forløbne år. Ved det andet møde orienterer formanden om budgettet og strategien for det kommende år.

Stk. 4. Formand og næstformand for Dansk Sprognævns bestyrelse, jf. § 4, stk. 2, fungerer tillige som formand og næstformand for repræsentantskabet.

§ 7. Direktøren varetager under ansvar for bestyrelsen den daglige ledelse af Dansk Sprognævn.

Stk. 2. Direktøren, som ansættes af Kulturministeriet, fungerer som sekretær for bestyrelsen og repræsentantskabet og deltager i møderne uden stemmeret.

§ 8. Forsknings- og informationsinstituttet varetager det daglige forsknings-, rådgivnings- og oplysningsarbejde under ledelse af direktøren, jf. § 7, stk. 1. Derudover varetager instituttet sekretariatsopgaver for nævnets bestyrelse og repræsentantskab.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2009.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. december 2008

MARGRETHE R.

/ Carina Christensen