Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Den fulde tekst

Cirkulære om suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Indledning

Cirkulæret omhandler ansættelsesretlige forhold i forbindelse med suspension og ulovlig udeblivelse, jf. tjenestemandslovens § 19 samt vedlagte aftale om løn mv. under suspension mv. og ulovlig udeblivelse.

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2008 er der aftalt en ændring af reglerne om løn, når en suspenderet tjenestemand anholdes eller varetægtsfængsles, jf. aftalens § 2, stk. 6 og 7. Ændringen medfører, at en suspenderet tjenestemand ikke har krav på suspensionsløn under eventuel anholdelse og varetægtsfængsling i suspensionsperioden.

For at lette overblikket er cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, nu opført som bemærkning til denne bestemmelse. Andre bemærkninger er opført under ”Generelle bemærkninger”. Denne redaktionelle ændring medfører ikke nogen ændringer i bestemmelsernes, henholdsvis bemærkningernes retlige status.

Øvrige rettelser er tilsvarende af redaktionel karakter.

Generelle bemærkninger

Afgørelse af, om en tjenestemand skal suspenderes eller midlertidigt overføres til andet arbejde, træffes af vedkommende minister eller den, ministeren bemyndiger dertil.

Når en tjenestemand suspenderes eller midlertidigt overføres til andet arbejde, skal den myndighed, der har iværksat suspensionen eller overførslen til andet arbejde – i det omfang myndigheden har indflydelse herpå – søge tjenstligt forhør eller strafferetlig forfølgning gennemført hurtigst muligt.

Indtil der er truffet afgørelse om suspension, henholdsvis midlertidig overførsel til andet arbejde, kan ledelsen på tjenestestedet bestemme, at tjenestemanden skal sættes fra tjeneste. Ledelsen skal i så fald hurtigst muligt indhente en afgørelse af, om et af de nævnte retsmidler skal anvendes.

Reglerne om suspension mv. gælder ikke for dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene, da de ikke er omfattet af tjenestemandslovens § 19, jf. lovens § 34, stk. 3 og 4.

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra 1. april 2008. Samtidig ophæves cirkulære nr. 9669 af 2. november 2005 (Perst.nr. 052-05).

Personalestyrelsen, den 5. december 2008

Lisa Engmann


Aftale om løn mv. under suspension mv. og ulovlig udeblivelse

I medfør af § 45, stk. 1, i lov om tjenestemænd aftales følgende:

Kapitel 1. Ulovlig udeblivelse

§ 1. Lønindeholdelse

En tjenestemand, der udebliver fra tjeneste uden lovligt forfald (ulovlig udeblivelse), herunder anholdes eller fængsles, har ikke krav på løn. Fradrag i lønnen foretages så vidt muligt i førstkommende lønudbetaling.

Cirkulærebemærkninger til § 1, stk. 1:

Reglerne om lønfradrag er fastsat i Finansministeriets cirkulære af 24. maj 1985 om lønfradrag/-beregning for tjenestemænd med tillægsaftale af 20. januar 1987.

Lønfradrag kan, hvis det er nødvendigt, foretages i feriegodtgørelse eller særlig feriegodtgørelse samt i kontant godtgørelse for særlige feriedage.

Stk. 2. Hvis der er indeholdt løn på grund af ulovlig udeblivelse som følge af anholdelse eller varetægtsfængsling, jf. stk. 1, efterbetales den indeholdte løn inkl. særlige ydelser, hvis påtale opgives, eller den pågældende frifindes.

Stk. 3. Hvis tjenestemanden i direkte tilslutning til løsladelsen suspenderes på grund af de samme forhold, som medførte anholdelse eller varetægtsfængsling, har den pågældende dog kun krav på efterbetaling af 2/3 af beløbet.

Stk. 4. Under ulovlig udeblivelse optjenes ikke ferieret.

Kapitel 2. Suspension mv.

§ 2. Løn

En tjenestemand, der suspenderes, får 2/3 af sædvanlig løn, ekskl. særlige ydelser. Lønnen reduceres med virkning fra den 1. i måneden efter suspensionen. Særlige ydelser bortfalder med virkning fra suspensionsdagen. Hvis lønnen allerede er udbetalt, modregnes det for meget udbetalte så vidt muligt i førstkommende lønudbetaling.

Cirkulærebemærkninger til § 2, stk.1:

Ved sædvanlig løn forstås:

Lønrammesystem: Skalatrinsløn samt varige tillæg. Midlertidige tillæg medtages i den periode, hvori de ydes.

Basislønsystem: Basisløn, kvalifikations- og funktionstillæg samt eventuelt personligt tillæg. Midlertidige tillæg medtages i den periode, hvori de ydes.

Intervallønssystem: Den løn, der konkret er aftalt for tjenestemanden inden for det centralt aftalte lønspænd for den pågældende personalegruppe, inkl. centralt aftalte tillæg.

Bidrag til eventuelle supplerende pensionsordninger indgår som en del af den sædvanlige løn.

Betaling for over- eller merarbejde og rådighedstjeneste samt særlige ydelser mv., f.eks. natpenge, indgår ikke i suspensionslønnen, medmindre betalingen ydes i form af faste månedlige tillæg.

Der beregnes ikke ATP-bidrag af suspensionslønnen bortset fra perioder, hvor den suspenderede tjenestemand holder ferie med løn, jf. aftalens § 3.

Hvis der sker fuld efterbetaling af den løn, der er indeholdt under suspension, skal der også efterfølgende indbetales normale ATP-bidrag.

Stk. 2. Boligbidrag for tjenestemænd, der bor i en tjeneste- eller lejebolig, berøres ikke af suspensionen.

Stk. 3. Hvis en tjenestemand midlertidigt overføres til andet arbejde i henhold til tjenestemandslovens § 19, bevarer den pågældende den sædvanlige løn for sin egen stilling, ekskl. særlige ydelser. Særlige ydelser udbetales, i det omfang de optjenes i den midlertidige stilling.

Stk. 4. En tjenestemand, der sættes fra tjeneste, bevarer sin sædvanlige løn, ekskl. særlige ydelser.

Stk. 5. Hvis en suspenderet tjenestemand uden lovligt forfald unddrager sig tjenstligt forhør eller strafferetlig forfølgning, bortfalder lønnen.

Stk. 6. En suspenderet tjenestemand, der er anholdt eller varetægtsfængslet, har ikke krav på løn.

Cirkulærebemærkninger til § 2, stk.6:

Reglerne om lønfradrag er fastsat i Finansministeriets cirkulære af 24. maj 1985 om lønfradrag/-beregning for tjenestemænd med tillægsaftale af 20. januar 1987.

Lønfradrag kan, hvis det er nødvendigt, foretages i feriegodtgørelse eller særlig feriegodtgørelse samt i kontant godtgørelse for særlige feriedage.

Stk. 7. Indeholdt løn, jf. stk. 6, efterbetales, hvis påtale opgives, eller den pågældende frifindes.

Cirkulærebemærkninger til § 2, stk. 7:

Hvis straffesagen afsluttes med, at påtalen opgives eller at den pågældende frifindes, har tjenestemanden ret til løn for den periode, hvor den pågældende har været anholdt eller varetægtsfængslet, og efterbetaling af suspensionslønnen skal ske snarest muligt.

Med hensyn til eventuel efterbetaling af den indeholdte 1/3 af lønnen ved disciplinærsagens afslutning henvises til aftalens § 4.

§ 3. Ferie

En suspenderet tjenestemand kan pålægges at afvikle al afviklingsmoden ferie i suspensionsperioden. En tjenestemand, der afvikler ferie eller særlige feriedage under suspension, skal ikke stå til rådighed for tjenstligt forhør mv.

Cirkulærebemærkninger til § 3, stk. 1:

De almindelige regler om varsling gælder ikke i forbindelse med ferieafvikling under suspension. Ledelsen skal dog tydeligt tilkendegive over for tjenestemanden, hvornår ferien holdes, da den pågældende i denne periode ikke skal stå til rådighed for tjenstligt forhør mv.

Stk. 2. Suspensionsperioden betragtes i relation til ferie og særlige feriedage som deltidsbeskæftigelse på 2/3 af den beskæftigelsesgrad, tjenestemanden havde før suspensionen.

§ 4. Efterbetaling

Slutter sagen med, at tjenestemanden ikke idømmes en disciplinær straf, eller med, at den pågældende idømmes en advarsel, en irettesættelse eller en bøde, skal den indeholdte løn, inkl. særlige ydelser, efterbetales.

Stk. 2. Fører sagen til, at tjenestemanden overføres til andet arbejde, andet arbejdssted eller anden stilling, afgør den myndighed, der traf beslutning om suspension, om – og i bekræftende fald i hvilket omfang – løn mv. skal efterbetales.

Stk. 3. Fører sagen til degradation eller afsked, skal løn mv. ikke efterbetales.

Stk. 4. Afskediges en suspenderet tjenestemand efter ansøgning, inden der er truffet afgørelse om eventuel disciplinær sanktion, skal løn mv. ikke efterbetales.

Stk. 5. Afskediges tjenestemanden uansøgt, inden der er truffet afgørelse om disciplinær sanktion, skal den indeholdte løn, inkl. særlige ydelser, efterbetales.

Stk. 6. Har en tjenestemand midlertidigt været overført til andet arbejde, skal eventuelle særlige ydelser ikke efterbetales.

Cirkulærebemærkninger til § 4:

Afgørelse om eventuel efterbetaling af den løn, der er indeholdt under suspensionen, skal træffes samtidig med sagens afslutning.

Ved eventuel efterbetaling skal det afklares, i hvilket omfang der skal ske efterbetaling af særlige ydelser mv.

Der henvises i den forbindelse tillige til Finansministeriets cirkulære af 1. december 2003 om beregning af løn under betalt fravær mv.

Hvis der sker hel eller delvis efterbetaling af den indeholdte løn, skal der samtidig foretages en regulering af den beskæftigelsesgrad, der lægges til grund for ferielønsberegningen for såvel eventuel afholdt som fremtidig ferie og særlige feriedage.

Der ydes 1½ pct. særlig feriegodtgørelse af beløb, der efterbetales. Beløbet beregnes og udbetales i overensstemmelse med gældende regler.

Kapitel 3. Ikrafttrædelse og opsigelse mv.

§ 5. Ikrafttrædelse og opsigelse

Aftalen har virkning fra 1. april 2008 og kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel, dog tidligst til 31. marts 2011.

Stk. 2. Samtidig ophæves aftale af 31. oktober 2005 om løn mv. under suspension mv. og ulovlig udeblivelse.

   
København, den 5. december 2008.
 
   
Offentligt Ansattes Organisationer
(Det Statslige Område)
Flemming Vinther
Statstjenestemændenes
Centralorganisation II
Peter Ibsen
Akademikernes Centralorganisation
Sine Sunesen
Lærernes Centralorganisation
Anders Bondo Christensen
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Lisa Engmann

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 073-08