Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 4. december 2008

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af beredskabsloven

(Etablering af et brandberedskab med henblik på bekæmpelse af brand i skibe til søs, etablering af et evalueringsinstitut m.v.)

[af forsvarsministeren (Søren Gade)]

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 31. oktober 2008 og var til 1. behandling den 14. november 2008. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Forsvarsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring. Den 3. november 2008 sendte forsvarsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

2. Indstillinger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Hans Christian Thoning V fmd. Karsten Nonbo V Kristian Pihl Lorentzen V Gitte Lillelund Bech V Søren Pind V Marion Pedersen V Ib Poulsen DF Søren Krarup DF Helge Adam Møller KF John Dyrby Paulsen S Jens Christian Lund S Poul Andersen S nfmd. Julie Rademacher S Holger K. Nielsen SF Pernille Frahm SF Morten Helveg Petersen RV Frank Aaen EL

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Liberal Alliance (LA)
3
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
25
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
17
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
9
 
Uden for folketingsgrupperne
2
Enhedslisten (EL)
4
 
(UFG)
 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 54

Bilagsnr.

Titel

1
Høringsnotat og høringssvar
2
Udkast til tidsplan
3
Godkendt tidsplan
4
1. udkast til betænkning
5
Besvarelse af spørgsmål fra 1. behandling, fra forsvarsministeren
6
Revideret høringsnotat, fra forsvarsministeren