Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

(Ophævelse af krav om udarbejdelse af rapporter før idriftsætning)

§ 1

I bekendtgørelse af 1. juli 2001, stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer, foretages følgende ændringer:

1. Kapitel 61, punkt 61.1.6, affattes således:

»61.1.6 Ved afslutningen af eftersynet og afprøvningen ifølge 61.1.1 og 61.1.4 skal det verificeres, at installationen opfylder installationsbestemmelserne.

Note: Information om periodisk eftersyn og afprøvning er givet i bilag F til kapitel 61.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009.

Sikkerhedsstyrelsen, den 12. december 2008

Carsten Sørig

/ Bente Liisberg