Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Refusion af købsmomsudgifter
Kapitel 2 Beregning og indberetning af købsmomsudgifter
Kapitel 3 Udbetaling af momskompensation og årlig opgørelse over købsmomsudgifter
Kapitel 4 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl.

I medfør af § 27, stk. 3, i lov nr. 562 af 6. juni 2007 om professionshøjskoler for videregående uddannelser, § 2, stk. 5, i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 606 af 14. juni 2007, § 19, stk. 4, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007, § 34, stk. 3, i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, § 25, stk. 3, i lov nr. 220 af 8. april 2008 om medie- og journalisthøjskolen, § 27, stk. 3, i lov nr. 346 af 14. maj 2008 om erhvervsakademier for videregående uddannelser, § 39, stk. 4, i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 27. august 2008, § 36, stk. 3. i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 22. september 2008, § 21 a, stk. 3, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 22. september 2008, samt § 6 a, stk. 3, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 939 af 22. september 2008, fastsættes:

Kapitel 1

Refusion af købsmomsudgifter

§ 1. Der ydes momskompensation for institutionernes udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikke-fradragsberettiget købsmoms), og som institutionerne afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der er ydet:

1) tilskud efter §§ 15 og 18 - 20 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

2) tilskud efter § 30 a og statslige tilskud efter lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.,

3) tilskud efter lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser,

4) tilskud efter lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser,

5) tilskud efter lov om medie- og journalisthøjskolen,

6) betaling efter § 2, stk. 1, jf. § 2, stk. 2, i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m. m.,

7) tilskud efter lov om erhvervsuddannelser,

8) tilskud efter lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx),

9) tilskud efter § 6, stk. 1, og stk. 2, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., og

10) tilskud efter lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Kapitel 2

Beregning og indberetning af købsmomsudgifter

§ 2. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, der kan kompenseres af Undervisningsministeriet efter § 1, beregnes som de samlede udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms fratrukket købsmomsudgifter, der indgår i institutionens indtægtsdækkede virksomhed.

Stk. 2. Ikke-fradragsberettiget købsmoms beregnes for institutioner for erhvervsrettet uddannelse således: Den samlede ikke-fradragsberettigede købsmoms fratrækkes kvartalets ikke-fradragsberettigede købsmomsudgifter vedrørende produktionsskolelevers deltagelse i undervisningsforløb på institutioner for erhvervsrettet uddannelse (beregnet som aktiviteten gange forskellen mellem taksterne med og uden moms), samt købsmomsudgifter, der indgår i institutionens indtægtsdækkede virksomhed.

§ 3. Momskompensationen for institutionernes udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms fastsættes på grundlag af institutionernes indberetninger af afholdte købsmomsudgifter.

Stk. 2. Årsopgørelsen og de kvartalsvis afholdte købsmomsudgifter, der skal kompenseres af Undervisningsministeriet, skal institutionerne indberette på en særlig blanket, jf. bilag 1. Der er følgende tidsfrister for indsendelse af blanketten: 1. kvartal: 30. april, 2. kvartal: 30. juli, 3. kvartal: 30. oktober, 4. kvartal og årsopgørelse: 1. april i det efterfølgende finansår.

Kapitel 3

Udbetaling af momskompensation og årlig opgørelse over købsmomsudgifter

§ 4. Undervisningsministeriet udbetaler momskompensation for 1. kvartal ultimo maj, for 2. kvartal ultimo august, og for 3. kvartal ultimo november. Ultimo maj det følgende finansår udbetales den endeligt opgjorte momskompensation for det forudgående finansår på grundlag af den årlige opgørelse over købsmomsudgifter, jf. § 7.

§ 5. For årets 1. kvartal udbetales månedsvis forud et á contobeløb. Det månedlige á contobeløb for årets 1. kvartal svarer til 1/12 af institutionens årlige forventede udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms. For årets 2., 3. og 4. kvartal udbetaler ministeriet et beløb, der svarer til institutionens faktisk afholdte momsudgifter i det forudgående kvartal.

Stk. 2. Ministeriet kan udbetale et ekstra á contobeløb for 4. kvartal til institutioner, som ministeriet skønner har behov herfor i dette kvartal på grund af særligt store momsudgifter.

§ 6. Udbetalingen af momskompensation stilles i bero, hvis institutionen ikke rettidigt indsender den revisorattesterede årlige opgørelse over købsmomsudgifter, eller hvis der er indgivet begæring om betalingsstandsning eller konkurs eller i øvrigt er fare for, at institutionens virksomhed må indstilles.

§ 7. I institutionernes årlige opgørelse over købsmomsudgifter opgøres regnskabsårets faktisk afholdte udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms og årets samlede momskompensation, fratrukket endeligt opgjorte momsindtægter ved aktiviteter vedrørende produktionsskoleelever, der deltager i undervisningsforløb på institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt indtægtsdækket virksomhed. Den årlige opgørelse over købsmomsudgifter attesteres af den interne revisor.

Stk. 2. Der kan ske efterregulering af for meget eller for lidt udbetalt momskompensation for et finansår ultimo maj det følgende finansår, jf. § 4. Hermed er der foretaget endelig afregning for finansåret. Der ydes eller opkræves ikke renter i forbindelse med efterreguleringer.

Stk. 3. Dokumentation til brug for den årlige momsudgiftsopgørelse samt dokumentation af de benyttede fordelingsnøgler skal være til stede på institutionen. Dokumentationen forelægges institutionens interne revisor til brug for revisors revision og attestation af den samlede årlige opgørelse over købsmomsudgifter.

Stk. 4. Institutionernes købsmomsudgifter og –indtægter konteres og bogføres efter Undervisningsministeriets Vejledning til Momskompensation.

Kapitel 4

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009, og samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1361 af 11. december 2006 om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Undervisningsministeriet, Institutionsstyrelsen, den 8. december 2008

P.M.V.
Lars Mortensen
Styrelseschef

/ Karen Peytz


Bilag 1

Undervisningsministeriet

Institutionsstyrelsen, Tilskudskontoret

MOMS/

 
 
 

MOMSKOMPENSATION

 

Finansår

 
 
 

Momskompensation i henhold til bekendtgørelse om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl.

 
 
 

Institutionens sekscifrede nr. _______________________

 
 
 

Institutionens navn ___________________________________________________

 
 
Kvartal/Årstal
Dato for indberetning
(1) Refusions-berettiget købsmoms (drift), der skal kompenseres, kr.
(2) Refusionsberettiget købsmoms (anlæg), der skal kompenseres, kr.
(3)Moms i alt, der skal kompenseres (1)+(2), kr.
 
1. kvt.
30. april
       
2. kvt.
30. juli
       
3. kvt.
30. oktober
       
Årsopgørelse
1. april
Årsopgørelsen indsendes til Undervisnings-ministeriet på det særlige årsopgørelsesskema, der findes på Undervisningsministeriets hjemmeside.
 
 
 
     
 
____________
_______________________________________________
 
Dato
Institutionens medarbejders underskrift
     
     
 
____________
_______________________________________________
 
Dato
Institutionens leders underskrift
 
 
 
 
 

Bemærk vedr. årsopgørelsen:

Årsopgørelse for (årstal) inkl. 4. kvartal (årstal) med evt. reguleringer for årets tidligere kvartaler skal indsendes til Tilskudskontoret senest den 1. april (årstal), med modregning i førstkommende anvisning i (årstal) efter regnskabsaflæggelsen.

Den årlige momskompensationsopgørelse skal attesteres af institutionens interne revisor, og indsendes til Undervisningsministeriet på det særlige årsopgørelsesskema, der findes på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Hvis årsopgørelsen ikke indsendes rettidigt til Undervisningsministeriet kan det medføre, at udbetalt momskompensation i finansåret modregnes i den førstkommende tilskudsudbetaling.

Bemærk, at udbetalingen af momskompensation kan stilles i bero:

Udbetalingen af momskompensation stilles i bero, hvis institutionen ikke indsender den revisorattesterede årlige momsudgiftsopgørelse rettidigt, og hvis der er indgivet begæring om konkurs eller betalingsstandsning eller i øvrigt er fare for, at institutionens virksomhed må indstilles.

Omtryksnote
  • 19-12-2008:
  • Bekendtgørelse nr. 1168 af 8. december 2008 om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl. er omtrykt på grund af fejl:

    Henvisningen i indledningen til lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), var forkert angivet til lov nr. 871 af 27. august 2008. Dette er nu rette så der retteligt bliver henvist til lovbekendtgørelse nr. 871 af 27. august 2008.