Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0043
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet1)

I medfør af § 31, stk. 8, i lov nr. 468 af 18. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder m.v., fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på;

1) finansielle virksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed,

2) tværgående pensionskasser, jf. § 304 i lov om finansiel virksomhed, jf. dog stk. 2,

3) arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskaber, jf. § 307, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, jf. dog stk. 2,

4) udstedere af elektroniske penge, jf. § 308, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed,

5) sparevirksomheder, jf. § 334, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed,

6) hedgeforeninger, jf. § 114 a i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.,

7) operatører af regulerede markeder, clearingscentraler og værdipapircentraler, jf. § 7, stk. 1, i nr. 1, i lov om værdipapirhandel, samt

8) Danmarks Skibskredit A/S.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder dog ikke anvendelse på virksomheder, som er eller oprindeligt er stiftet som arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskaber eller er en tværgående pensionskasse, og hvor bestyrelsen er sammensat således, at der er ligelig indflydelse mellem medlemmer udpeget af arbejdsgivere og medlemmer udpeget af lønmodtagere ifølge vedtægter m.v.

Etablering af revisionsudvalg

§ 2. Bestyrelsen i virksomheder, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, jf. § 1, skal mindst én gang årligt tage stilling til behovet for at etablere et revisionsudvalg blandt andet under hensyntagen til virksomhedens kompleksitet. Beslutningen skal fremgå af bestyrelsens forhandlingsprotokol.

Stk. 2. Virksomheder, jf. § 1, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i Danmark, skal etablere et revisionsudvalg.

Stk. 3. Virksomheder, jf. § 1, som ikke har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i Danmark, og som har en balancesum på 500 mio. kr. eller derover i to på hinanden følgende regnskabsår, skal etablere et revisionsudvalg.

Stk. 4. I koncerner med flere virksomheder, som har pligt til at oprette revisionsudvalg i henhold til denne bekendtgørelse, kan der, i stedet for at etablere særskilte revisionsudvalg for samtlige virksomheder, etableres et fælles revisionsudvalg for disse virksomheder i koncernen eller en del heraf. Den organisatoriske indplacering af det fælles revisionsudvalg skal ske i en virksomhed under tilsyn af Finanstilsynet, bortset fra finansielle holdingvirksomheder, og skal etableres i en virksomhed, der er modervirksomhed for de øvrige virksomheder, som udvalget er etableret for.

Revisionsudvalgets opgaver og sammensætning

§ 3. Revisionsudvalgets opgaver skal i det mindste bestå i at:

1) overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen,

2) overvåge, om virksomhedens interne kontrolsystem, eventuelle interne revision og risikostyringssystemer fungerer effektivt,

3) overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet m.v. og

4) overvåge og kontrollere revisors uafhængighed, jf. lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder § 24, herunder særlig leveringen af yderligere tjenesteydelser til virksomheden.

Stk. 2. I virksomheder, som har etableret et revisionsudvalg, skal bestyrelsens forslag om valg af revisor baseres på en indstilling fra revisionsudvalget.

Stk. 3. For revisionsudvalg, der er etableret i henhold til § 2, stk. 4, består opgaverne, udover hvad der følger af stk. 1 og 2, i at:

1) overvåge, at der tages hensyn til forhold, der er væsentlige for den enkelte virksomhed, uanset om det er væsentligt for koncernen,

2) forelægge forhold af betydning for den enkelte virksomhed for denne virksomheds bestyrelse, og

3) behandle hver virksomhed, som er omfattet af det fælles revisionsudvalg, særskilt.

§ 4. Medlemmerne af revisionsudvalget skal være medlemmer af den bestyrelse, der etablerer udvalget.

Stk. 2. Bestyrelsen kan beslutte, at revisionsudvalgets funktioner udøves af bestyrelsen i sin helhed. I givet fald finder bestemmelserne om revisionsudvalget anvendelse for bestyrelsen som helhed.

Stk. 3. Revisionsudvalg, der er etableret i henhold til § 2, stk. 4, skal bestå af bestyrelsesmedlemmer i den virksomhed, hvori udvalget er placeret.

§ 5. Mindst ét medlem af revisionsudvalget skal være uafhængig af virksomheden og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Det påhviler bestyrelsen at sikre, at pkt. 1 opfyldes. Såfremt det ikke er tilfældet, skal bestyrelsen straks indkalde til generalforsamling med henblik på at opfylde 1. pkt. Ansvaret for og vurderingen af, om mindst ét bestyrelsesmedlem er uafhængigt og har tilstrækkelige kvalifikationer, påhviler den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Et uafhængigt medlem af revisionsudvalget i en finansiel modervirksomhed kan også være uafhængigt medlem af revisionsudvalget i virksomhedens finansielle dattervirksomheder. Dette forudsætter, at medlemmet tillige er bestyrelsesmedlem i den eller de pågældende dattervirksomheder.

Stk. 3. Et bestyrelsesmedlems kvalifikationer er tilstrækkelige, hvis denne kan foretage en selvstændig vurdering af, om virksomhedens regnskabsaflæggelse, interne kontrol, risikostyring og lovpligtige revision er tilrettelagt og gennemført på en hensigtsmæssig måde set i forhold til virksomhedens og eventuelt koncernens størrelse og kompleksitet. Kravene til det uafhængige bestyrelsesmedlems kvalifikationer skal vurderes i forhold til virksomhedens størrelse og kompleksitet. Kvalifikationerne kan være opnået gennem én eller flere af følgende uddannelser eller beskæftigelser i virksomheder, der aflægger regnskab efter lov om finansiel virksomhed eller IFRS:

1) godkendelse til at foretage revision af regnskaber (statsautoriseret eller registreret revisor), eller andre tilsvarende kvalifikationer,

2) ledelsesansvar for aflæggelse af årsregnskaber opnået som økonomidirektør,

3) ansvar fra ledelse af en intern revisionsfunktion,

4) erfaring fra medlemskab af revisionsudvalg,

5) anden erfaring med overvågning af regnskabsaflæggelse og revision af regnskaber, eller

6) anden tilsvarende relevant erfaring.

Stk. 4. Den i stk. 3 omtalte erfaring skal tidsmæssigt mindst have omfattet ét regnskabsår.

§ 6. Bestyrelsen skal ved etableringen af revisionsudvalget sende meddelelse til Finanstilsynet om, hvem bestyrelsen anser for det uafhængige medlem med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og/eller revision, med oplysning om på hvilket grundlag vurderingen er foretaget, jf. § 5, stk. 2-4. Hvis denne person udskiftes, skal der også sendes meddelelse om dette til Finanstilsynet. Meddelelsen kan sendes som led i nye bestyrelsesmedlemmers angivelse af oplysninger om egnethed og hæderlighed (fit & proper) sammen med oplysning om, på hvilket grundlag vurderingen er foretaget til Finanstilsynet, jf. § 5, stk. 2-4.

Stk. 2. De i stk. 1 omtalte oplysninger om, hvem der er det uafhængige bestyrelsesmedlem med kvalifikationer, samt grundlaget for vurderingen, skal altid fremgå af virksomhedens årsrapport og af virksomhedens hjemmeside, hvis virksomheden har en hjemmeside.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2008, således at der senest på den førstkommende ordinære generalforsamling, eller en anden tilsvarende myndigheds godkendelse af regnskabet, hvis dette ikke sker på en generalforsamling, der afholdes efter denne dato, sammensættes en bestyrelse med et uafhængigt og kvalificeret medlem. Bestyrelsen skal etablere revisionsudvalget umiddelbart herefter.

Finanstilsynet, den 22. december 2008

Peter Sylvest Larsen

/ Lars Østergaard

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Kommissionens direktiv nr. 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF (EUT L157 af 9.6.2006, s. 87).