Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om mærkning og begrænsning af import, salg og anvendelse af overfladebehandlingsprodukter1)  

 

I medfør af §§ 22, 30, 31, 45, 59 og 60 i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996 som ændret ved lov nr. 424 af 10. juni 1997, lov nr. 431 af 10. juni 1997 og lov nr. 231 af 21. april 1999, fastsættes:

Kapitel 1

Definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter maling, lak og lignende produkter i brugsklare blandinger bestemt til indendørs overfladebehandling i bygninger.

Stk. 2. Med kodenumre henvises der til bestemmelserne for fastsættelse heraf i bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993.

Stk. 3. Bestemmelserne i bekendtgørelsen, som er en konsekvens af kodenummerfastsættelsen gælder også kemiske stoffer og produkter bestemt til overfladebehandling i bygninger, for hvilke der ikke skal fastsættes kodenummer jf. bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993, § 4.

Kapitel 2

Forbud

§ 2. Import, salg og anvendelse af kemiske stoffer og produkter med kodenummer 3 eller derover før bindestregen er forbudt til ikke-erhvervsmæssig behandling af indendørs lofter, vægge og gulve, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Import, salg og anvendelse af kemiske stoffer og produkter med kodenummer 3 før bindestregen er dog tilladt til ikke-erhvervsmæssig overfladebehandling af vægge i vådrum og gulve.

Kapitel 3

Mærkning

§ 3. Kemiske stoffer og produkter med kodenummer 4 og derover før bindestregen skal ved salg, der helt eller delvist er rettet mod offentligheden, være mærket letlæseligt og uudsletteligt med sætningen "Må ikke anvendes på indendørs vægge, lofter og gulve".

§ 4. Kemiske stoffer og produkter med kodenummer 3 før bindestregen skal ved salg, der helt eller delvist er rettet mod offentligheden, være mærket letlæseligt og uudsletteligt med sætningen "Må indendørs kun anvendes på vægge i vådrum og gulve".

Kapitel 4

Kontrol

§ 5. Tilsyn og kontrol med overholdelse af reglerne i bekendtgørelsen udøves af Miljøstyrelsen, jf. kapitel 10 i lov om kemiske stoffer og produkter.

Kapitel 5

Dispensation og klage

§ 6. Miljøstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde tillade, at reglerne i bekendtgørelsen fraviges. Miljøstyrelsens afgørelse herom kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 6

Straf og ikrafttræden

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning straffes med bøde den, der overtræder bekendtgørelsens regler eller afgørelser truffet i medfør heraf.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på menneskers eller husdyrs liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor eller

2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2000.

Miljø- og Energiministeriet, den 30. oktober 1999

Svend Auken

/Helge Andreasen

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen er notificeret i overensstemmelse med direktiv 98/34.