Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1708 af 20. december 2006 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldfraktioner herfra, foretages følgende ændring:

1. § 9, stk. 1, affattes således:

»Det påhviler enhver virksomhed, der modtager udtjente motordrevne køretøjer i medfør af § 4 til særskilt behandling, at sikre, at de i bilag 1 og 2 nævnte stoffer, materialer og komponenter udtages af alle køretøjer, der modtages til affaldsbehandling. Håndteringen af de udtagne stoffer, materialer og komponenter skal ske efter forskrifterne i bilag 3 og 4.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009.

Miljøministeriet, den 11. december 2008

Troels Lund Poulsen

/ Claus Torp