Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

(Ligestilling af dansk og udenlandsk udbytte m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 484 af 29. maj 2007, som ændret ved § 1 i lov nr. 1586 af 20. december 2006, § 1 i lov nr. 445 af 9. juni 2008 og § 1 i lov nr. 446 af 9. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 29, stk. 1, nr. 1, og § 32 a, stk. 1, nr. 1, udgår », hvori der er indeholdt endelig udbytteskat.«

§ 2

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 485 af 29. maj 2007, som ændret ved § 14 i lov nr. 1587 af 20. december 2006, § 2 i lov nr. 445 af 9. juni 2008 og § 2 i lov nr. 446 af 9. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 25, stk. 1, nr. 1, udgår », hvori der er indeholdt endelig udbytteskat.«

§ 3

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. oktober 2008, som ændret ved § 10 i lov nr. 346 af 18. april 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 1, 3. pkt., udgår », hvori der er indeholdt endelig udbytteskat.«

§ 4

I lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 909 af 3. september 2004, som ændret ved § 27 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, § 8 i lov nr. 346 af 18. april 2007 og § 27 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 10 c, stk. 7, nr. 2, udgår », hvori der er indeholdt endelig udbytteskat.«

2. I § 10 c, stk. 8, ændres »ligningslovens § 33 C« til: »§ 5 i lov om beskatning af søfolk«.

§ 5

Loven træder i kraft den 1. januar 2009.

Givet på Amalienborg, den 19. december 2008

MARGRETHE R.

/ Karen Jespersen