Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg

(Hjælp til stemmeafgivningen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 23. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 49, stk. 1, 1. pkt., ændres »jf. dog stk. 3« til: »jf. dog stk. 4«.

2. § 49, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Hjælp til stemmeafgivning ydes af 2 valgstyrere eller tilforordnede vælgere. I stedet for den ene valgstyrer eller tilforordnede vælger kan vælgeren forlange hjælp til stemmeafgivningen af en person, der er udpeget af vælgeren selv.

Stk. 3. En kandidat, der er opstillet i storkredsen, må ikke som valgstyrer eller tilforordnet vælger yde hjælp til stemmeafgivning.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

3. § 61, stk. 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. Hvis vælgeren ikke er i stand til at udfylde stemmesedlen eller udfylde og underskrive følgebrevet, skal den eller de stemmemodtagere, brevstemmen afgives til, yde den fornødne hjælp, jf. dog stk. 6. Ud over stemmemodtageren eller, hvis der medvirker flere stemmemodtagere, i stedet for den ene af disse kan vælgeren forlange hjælp til stemmeafgivningen af en person, der er udpeget af vælgeren selv. Er der ydet hjælp, skal dette fremgå af følgebrevet.

Stk. 5. En kandidat, der er opstillet i storkredsen, må ikke som stemmemodtager yde hjælp til stemmeafgivning.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og 7.

§ 2

I lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 584 af 23. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 25 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. En kandidat må ikke som valgstyrer eller tilforordnet vælger yde hjælp til stemmeafgivning.«

2. I § 26 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. En kandidat må ikke som stemmemodtager yde hjælp til brevstemmeafgivning.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

§ 3

I lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 585 af 23. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 48, stk. 3, ændres »§ 55, stk. 3« til: »§ 55, stk. 4«.

2. I § 55, stk. 1, 1. pkt., ændres »jf. dog stk. 3« til: »jf. dog stk. 4«.

3. § 55, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Hjælp til stemmeafgivning ydes af 2 valgstyrere eller tilforordnede vælgere. I stedet for den ene valgstyrer eller tilforordnede vælger kan vælgeren forlange hjælp til stemmeafgivningen af en person, der er udpeget af vælgeren selv.

Stk. 3. En kandidat, der er opstillet i kommunen eller regionen, må ikke som valgstyrer eller tilforordnet vælger yde hjælp til stemmeafgivning.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

4. § 67, stk. 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. Hvis vælgeren ikke er i stand til at udfylde stemmesedlen eller udfylde og underskrive følgebrevet, skal den eller de stemmemodtagere, brevstemmen afgives til, yde den fornødne hjælp, jf. dog stk. 6. Ud over stemmemodtageren eller, hvis der medvirker flere stemmemodtagere, i stedet for den ene af disse kan vælgeren forlange hjælp til stemmeafgivningen af en person, der er udpeget af vælgeren selv. Er der ydet hjælp, skal dette fremgå af følgebrevet.

Stk. 5. En kandidat, der er opstillet i kommunen eller regionen, må ikke som stemmemodtager yde hjælp til stemmeafgivning.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og 7.

§ 4

Loven træder i kraft den 1. april 2009.

§ 5

§ 1 finder anvendelse for folketingsvalg, der udskrives ved lovens ikrafttræden eller senere.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 19. december 2008

MARGRETHE R.

/ Karen Jespersen