Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Cirkulære om pensionsbidrag af tillæg til tjenestemandsansat anstaltspersonale ved Kriminalforsorgens institutioner i Grønland

Generelle bemærkninger

Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer har den 8. december 2008 indgået vedlagte aftale om indbetaling af pensionsbidrag af tillæg i henhold til aftale af 14. august 2002 mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og Dansk Fængselsforbund om lønindplacering af anstaltspersonalet ved Anstalterne for domfældte i Grønland. Aftale af 14. august 2002 er vedlagt som bilag.

Cirkulæret har virkning fra den 1. april 2006.

Personalestyrelsen, den 8. december 2008

Eva Hoff Sonne


Aftale om pensionsbidrag af tillæg til tjenestemandsansat anstaltspersonale ved Kriminalforsorgens institutioner i Grønland

I medfør af rammeaftale af 25. april 2005 om pensionsbidrag af visse faste tillæg til statens tjenestemænd i Grønland aftales følgende:

§ 1. Der indbetales pensionsbidrag af tillæg, der ydes til tjenestemænd ved Direktoratet for Kriminalforsorgens institutioner i Grønland i henhold til aftale af 14. august 2002 mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og Dansk Fængselsforbund om lønindplacering for anstaltspersonalet ved Anstalterne for domfældte i Grønland.

§ 2. Pensionsbidraget udgør 6 pct., der indbetales af ansættelsesmyndigheden. 1/3 anses for at være den ansattes eget bidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom.

§ 3. Pensionsbidraget indbetales til OAO’s konto i PFA Sooraneq.

§ 4. Aftalen har virkning fra den 1. april 2006.

Stk. 2. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 1. april.

   
København, den 8. december 2008
 
   
Offentligt Ansattes Organisationer
(Det Statslige Område)
Flemming Vinther
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Eva Hoff Sonne


Bilag 1

Aftale om lønindplacering af anstaltspersonalet ved Anstalterne for domfældte i Grønland

 
 
AE1416_1_1.wmf Size: (553 X 783)

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 074-08