Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler, som ændret ved bekendtgørelse nr. 670 af 7. august 1995, bekendtgørelse nr. 832 af 27. november 1998 og bekendtgørelse nr. 727 af 29. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 18, stk. 2, nr. 5, affattes således:

»5) anvendelse og opbevaring af tilsynsbøger eller anden tilsvarende dokumentation for Arbejdstilsynets inspektioner, afgørelser om overtrædelse, herunder påbud, vedrørende det tekniske hjælpemiddel, afprøvninger m.v. af det, samt oplysning om andre forhold af sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning vedrørende dette.«

2. I bilag 1, punkt 1.5., nr. 3, ændres »påbud« til: »afgørelser om overtrædelse, herunder påbud,«.

3. I bilag 1, punkt 3.2.9., nr. 8, ændres »påbud« til: »afgørelser om overtrædelse, herunder påbud,«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009.

Arbejdstilsynet, den 27. december 2008

Jens Jensen

/ Charlotte Martin